Usnesení rady města RM č. 01/2017

Výpis z přijatých usnesení 1. schůze rady města konané dne 11. 1. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Veřejná finanční podpora 2017 a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

U s n e s e n í :

1)      RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rezervy na sport a ostatní organizace žadatelům tak, jak je dále uvedeno v tabulce, a schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace:

Žadatel Účel Schválená výše podpory v Kč
Š., Ivančice setkání zaměstnanců nemocnice a ZZS 10 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Zastávka u Brna rehabilitace a tábor pro postižené děti  5 000,00
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov sportovní a vodácké aktivity 25 000,00
Moravský rybářský svaz, MO Ivančice výchova mládeže k ochraně ŽP 15 000,00
Moravský rybářský svaz, MO Ivančice oprava budovy objektu na rybníku Pancíř I 49 000,00
Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice návštěva občanů Soyaux v Ivančicích 50 000,00
Seniorský pěvecký sbor Bádule pěvecká vystoupení v domovech důchodců 30 000,00
Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce umělecká činnost sboru – koncerty 20 000,00
Český zahrádkářský svaz Chryzantéma ivančická výstava chryzantém   8 000,00
SDH Němčice činnost spolku 30 000,00
SDH Němčice kulturní akce 30 000,00
Atletický klub Ivančice atletické závody 20 000,00
Sportovní klub Řeznovice na pořádání dne dětí a na činnost sportovních oddílů 25 000,00
KK Réna Ivančice provoz a vylepšení sportoviště, soutěže 50 000,00
VC QoK Ivančice činnost volejbalového oddílu 10 000,00
AC Moravský Krumlov 6. ročník Zajícova liga 2017               – 2. kolo 15 000,00
Cycles Perfecta Ivančice závody na kolech 25 000,00
Občanské sdružení Budkovice příprava a organizace akcí pro občany 20 000,00
Myslivecký spolek                 Ivančice – Letkovice nákup a odchov zvěře 20 000,00
Senior klub Ivančice schůze, přednášky, zájezdy 50 000,00
Český svaz včelařů, ZO Ivančice zájmové včelaření, starost o zdraví včel 20 000,00
H., Řeznovice kulturní a společenské akce 15 000,00
RC Měsíční houpačka projekt “Bez přírody nejsme nic” 20 000,00
RC Měsíční houpačka podpora činnosti spolku 10 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska výchova mládeže v požárním sportu 25 000,00
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  – okrsek č. 4 Dolní Kounice soutěž mladých hasičů   3 000,00
Český svaz chovatelů Ivančice pořádání výstav domácích zvířat 50 000,00
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích rozvoj “Nové Zahrady” 30 000,00
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích činnost v LDN Ivančice 30 000,00
Klub českých turistů Ivančice podpora činnosti mládeže 20 000,00
Junák – svaz skautů a skautek ČR tábor 2017, akce pro veřejnost 50 000,00
Beta Ursus orienteering, Brno sportovní závody o pohár města Ivančice 15 000,00
H., Ivančice freestyle BMX a MTB na svatováclavských trzích 20 000,00
Dělnická tělovýchovná jednota Ivančice, z.s., Moravský Krumlov volnočasové aktivity dětí, kondiční cvičení 10 000,00
Český svaz bojovníků za svobodu přednášková činnost 26 000,00
H., Řeznovice rozvoj volejbalu   5 000,00
Okrašlovací spolek Ivančice sochařské sympozium ve Stromokruhu Evropy 20 000,00
ČZS – ZO Réna č. 3 Ivančice činnost, pachtovné a úpravy osady Réna 15 000,00
D., Letkovice den dětí s večerní zábavou pro dospělé   5 000,00
Myslivecký spolek Ivančice zakoupení bažantí zvěře a nákup krmení 15 000,00
M., Ivančice II. ivančický amatérský koloběh   5 000,00

2)     RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu odboru sociálních věcí žadateli tak, jak je dále uvedeno v tabulce, a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:

Žadatel Účel Schválená výše podpory v Kč
Dotyk II, o.p s., Vysoké Popovice zajištění sociální služby rané péče v roce 2017 10 000,00

3)     Projednání následujících žádostí bylo odloženo:

Žadatel Účel
RC Měsíční Houpačka – Lesní školka Za humny jarní festival – Vítání ptačího zpěvu v korunách
Klub Futsalu FC United Ivančice okresní soutěže ve futsalu
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích orientační značení Family Pointu
TJ Sokol Řeznovice podpora mládežnického fotbalu
Dětský klub Sovička, Hrubšice administrativní zázemí pro činnost spolku
SOS dětské vesničky Praha 1 – Staré Město SOS Kompas Brno – sociálně aktivizační služby
TJ Sokol Němčice výměna vstupních dveří sokolovny

Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje jmenování paní Bc. Magdaleny Černé do funkce ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum Ivančice od 1.2.2017.


Úprava Přílohy č. 7/2015 ke Směrnici č. 11/2015 – Zásady pro poskytování cestovních náhrad

U s n e s e n í :

RM schvaluje úpravu Přílohy č. 7/2015 – Ceny tuzemského stravného pro stanovení cestovních náhrad – ke Směrnici č. 11/2015 – Zásady pro poskytování cestovních náhrad, a to s účinností od 11.1.2017.


Udělení souhlasu zastupitelstva s umístěním stavby Dopravní a technická infrastruktura, 18 řadových RD a bytový dům v lokalitě “U CIHELNY”

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí záměr umístění stavby – Dopravní a technická infrastruktura, 18 řadových RD a bytový dům v lokalitě “U CIHELNY”. RM ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi zajistit neprodleně odborné stanovisko k záměru.


Nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí id. ½ pozemků p.č. 2095/6, 2095/7 a 2109/11 v k.ú. Ivančice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Poskytnutí pojezdové sekačky zn. Viking MB 248 3T do výpůjčky

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí pojezdové sekačky zn. Viking MB 248 3T  do výpůjčky členu Osadního výboru Němčice S., bytem …, Ivančice – Němčice, za účelem údržby travnatých ploch v místní části Němčice. Současně RM schvaluje příslušnou Smlouvu o výpůjčce věci movité.


Souhlas vlastníka pozemků s realizací projektu “Obnova cenných biotopů vybraných evropsky významných lokalit Jihomoravského kraje – I. etapa” v k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM uděluje souhlas města Ivančice jako vlastníka pozemků p.č. 641/69, p.č. 641/74, p.č. 641/75, p.č. 641/85, p.č. 641/87 v  k.ú. Budkovice s realizací projektu “Obnova cenných biotopů vybraných evropsky významných lokalit Jihomoravského kraje – I. etapa” a udržitelnosti opatření pro žadatele Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno 601 82.


Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci “Ivančice, Kounická, TS a kabel VN”

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích  o zřízení věcného břemene pro stavbu “Ivančice, Kounická, TS a kabel VN” mezi městem Ivančice – povinným a E.ON Distribuce, a.s. – oprávněným.


Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí – NC Ivančice, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí, kterou zřizuje obtížený – NC Ivančice, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO 29298890, ve prospěch oprávněného – město Ivančice, služebnost inženýrské sítě, a to uložení splaškové kanalizace SO 361 v části pozemku p.č. 590/185, k.ú. Ivančice, který je vlastnictvím obtíženého.


Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor – prádelna ve dvoře za domem Krumlovská 8

U s n e s e n í :

RM souhlasí s Dohodou o ukončení nájmu nebytových prostor – prádelna ve dvoře za domem na ul. Krumlovská 8, Ivančice, uzavřenou mezi městem Ivančice a paní K., …, Ivančice.


Novostavba RD na hranici pozemku p.č. 530/10, k.ú. Ivančice – souhlas s umístěním, sjezd a nájezd na ul. Malovanská

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu. RM požaduje doplnit stanovisko silničního správního úřadu zejména k plánovanému vjezdu/bráně žadatele s ohledem na stávající točnu/nájezd k čerpací stanici Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice.


Oprava plynovodní přípojky na pozemku p.č. 1125/23, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s opravou plynovodní přípojky na pozemku p.č. 1125/23, k.ú. Ivančice.


Projednání zprávy auditora o hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice

U s n e s e n í :

RM se seznámila s obsahem zprávy auditora o rozboru hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy (dále MěL) a navrhovaným opatřením. RM ve spolupráci s ředitelem upraví činnost MěL vzhledem k současným požadavkům. Dále RM ukládá řediteli MěL ihned provést opatření č. 7, řediteli MěL a vedoucímu odboru plánovacího a finančního provést opatření č. 2, 3, 4 a 5 do 03.2017, opatření č. 6 do 05.2017.


Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí – lokalita “u cihelny”

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí, které uzavírá město Ivančice  jako oprávněný a

  1. Cihelna, a.s., Mřenková 106, Ivančice
  2. FB Invest, s.r.o., Kameníčkova 10556/31, Brno
  3. Teres Premium, družstvo, Musilova 1638/9, Brno
  4. D., …, Ivančice
  5. Manž. M., …, Rosice
  6. Manž. B., …, Ivančice

jako povinní.

Inženýrské sítě jsou uloženy v pozemcích dle GP č. 1766-3214/2014 a č. 1769-3214/2014, které jsou ve vlastnictví výše uvedených subjektů.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci “Přeložka STL přípojky pro RD Ivančice, Růžová …, č. stavby 8800085790”

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci “Přeložka STL přípojky pro RD Ivančice, Růžová …, č. stavby 8800085790”.

Budoucím povinným je město Ivančice, budoucím oprávněným je GasNet, s.r.o.


Darovací smlouva – chodník od AVENTIN Znojmo, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit Darovací smlouvu, kterou daruje AVENTIN Znojmo, s.r.o., Pontassievská 918/1, Znojmo, IČO 28288921, chodník na pozemku p.č. 3110/13, odděleného GP č. 1894-3166/2016, z pozemku p.č. 3110/2, k.ú. Ivančice, městu Ivančice.


Veřejná zakázka malého rozsahu “Ivančice – Veřejné osvětlení ul. Pod Rénou” – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem “Ivančice – Veřejné osvětlení ul. Pod Rénou” firmě Ekosvětlo s.r.o., se sídlem Řípov 7, 674 01  Třebíč, IČO 29003903, s cenou včetně DPH 2 293 467,- Kč. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Podány byly tři nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

RM ukládá vedoucímu odboru investic, správy majetku a právního zajistit zpracování technických standardů pro veřejné osvětlení do 31.3.2017.


Směna pozemků v k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemků:

pozemky p.č. 1158/57 o výměře 189 m2, p.č. 1158/58 o výměře 1107 m2, p.č. 1158/64 o výměře 417 m2, k.ú. Němčice u Ivančic ve vlastnictví města Ivančice za pozemky p.č. 800/37 o výměře 1210 m², p.č. 800/16 o výměře 197 m², p.č. 800/38 o výměře 306 m² v k.ú. Němčice u Ivančic ve vlastnictví M., bytem …, Ivančice.


Prodej pozemku p.č. st. 1084 v k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. st. 1084 o výměře 21 m², odděleného z pozemku p.č. 2422/1 v k.ú. Kounické Předměstí, podle geometrického plánu č. 1217-27/2016 pro rozdělení pozemku, manželům M., bytem …, Ivančice, za kupní cenu 5 250,- Kč.


Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro odběrné místo Kounická K/2438/11, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12214520 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400, pro odběrné místo Kounická K/2438/11, Ivančice. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Ze Smlouvy plyne finanční plnění ve výši 10 000,00 Kč za oprávněné náklady (rezervovaný příkon). Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10.


Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo Kounická K/2438/11, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551106643 s E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Kounická K/2438/11, Ivančice. Smlouva je na dobu určitou do 31.12.2017. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10.


Výpůjčka pojízdné vany a gastronádob

U s n e s e n í :

RM schvaluje zapůjčení pojízdné výdejní vany a gastronádob s poklicemi z kuchyně Besedního domu Středisku volného času Ivančice, Zemědělská 2, Ivančice, IČO 44946902, do 31.12.2017.


Smlouva o provozu a užívání zákaznického portálu Pražské plynárenské, a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o provozu a užívání zákaznického portálu s Pražskou plynárenskou, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha, IČO 60193492. Užití zákaznického portálu není zpoplatněno. Platnost Smlouvy bude po dobu trvání smluvního vztahu s Pražskou plynárenskou na dodávku zemního plynu.


Žádost o povolení výkopu pro zřízení přípojky datového kabelu pro dům Palackého náměstí č. 12/27

U s n e s e n í :

RM uděluje společnosti itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, IČO 18826016, souhlas k výkopu v chodníku na Palackého náměstí před objektem 12/27 v Ivančicích, v délce 1,5 m, z důvodu zřízení kabelové přípojky pro městský dům č. 12/27. Zhotovitel se bude řídit požadavky OISMaP č.j. 08/2017.


Informační panel pro areál DĚTSKÝ SVĚT ve středu města Ivančice

U s n e s e n í :

RM pro zlepšení informovanosti občanů o zřízeném areálu DĚTSKÝ SVĚT ve středu města Ivančice ukládá odboru investic, správy  majetku a právnímu zajistit pořízení informačního panelu typu “A” a souhlas příslušného silničního správního úřadu k jeho umístění na chodníku před průjezdem/vstupem do objektu č. 12/27 na Palackého náměstí. Zhotovení bude hrazeno z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Smlouva č. 1030035246/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu “Ivančice, Cihelna Ivančice, lokalita 4xRD”

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030035246/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu “Ivančice, Cihelna Ivančice, lokalita 4xRD”. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Smlouva č. 1040011688/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu “Ivančice, Palackého n., úprava NN mlýn”

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 1040011688/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu “Ivančice, Palackého n., úprava NN mlýn”. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Výstava slovenského umění v Ivančicích – partnerské město Stupava

U s n e s e n í :

RM schvaluje úhradu nákladů na hostování umělců z partnerského města Stupava ve dnech 13.1.2017 – 14.1.2017 v souvislosti s výstavou obrazů, šperků a keramiky. Hrazeno bude z par. 6223 – Mezinárodní spolupráce.


 

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-01 325 KB

Post Author: admin