Usnesení rady města RM č. 02/2017

Výpis z přijatých usnesení 2. schůze rady města konané dne 25. 1. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Veřejná finanční podpora 2017 a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rezervy na sport a ostatní organizace žadatelům č. 1 – 7 a č. 9 tak, jak je dále uvedeno v tabulce, a poskytnutí dotace žadateli č. 8 z rozpočtu sociálních věcí. Dále RM schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace:

Č.

Žadatel Účel Schválená výše podpory v Kč
1. RC Měsíční Houpačka – Lesní školka Za humny jarní festival – Vítání ptačího zpěvu v korunách 0,-

byly podpořeny jiné projekty tohoto žadatele

2. Klub Futsalu FC United Ivančice okresní soutěže ve futsalu   5 000,00
3. Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích orientační značení Family Pointu 0,-

byly podpořeny jiné projekty tohoto žadatele

4. TJ Sokol Řeznovice podpora mládežnického fotbalu 30 000,00
5. i-Kompas, z.s., (dříve Dětský klub SOVIČKA) Hrubšice na úhradu nákladů spojených s pořádáním příměstských táborů pro děti 10 000,00
6. TJ Sokol Němčice výměna vstupních dveří sokolovny 0,-

na investice má žadatel zdroj prostředků            – město mu platí nájemné za cvičení škol v objektu a za užívání pozemků

7. Lyra – singing show z.s.,              M. Krumlov pěvecká soutěž Lyra 2017 30 000,00
8. SOS dětské vesničky Praha 1          – Staré Město SOS Kompas Brno – sociálně aktivizační služby 50 000,00
9. Tělovýchovná Jednota Sokol Budkovice z.s. účast v soutěži, vedení dětí, údržba hřiště a kabin, ohňostroj 35 000,00

Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet”

U s n e s e n í :

RM schvaluje připojení města Ivančice k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2017 na budově MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6. Vyvěšení vlajky zajistí odbor investic, správy majetku a právní.


Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov – předchozí souhlas k přijetí sponzorského daru

U s n e s e n í :

RM uděluje Základní škole a mateřské škole Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí peněžního sponzorského daru ve výši 50 000,- Kč pro mateřskou školu Němčice od pana F., bytem Ivančice …


Výpůjčka židlí, stolů a věšáků Jednotě Orel Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku 60 ks židlí, 25 ks stolů a 2 ks věšáků z majetku města Ivančice Jednotě Orel Ivančice v termínu od 24. do 26.2.2017 za účelem konání plesu.


Úhrada nákladů na spotřebovanou elektrickou energii na věži kostela za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

U s n e s e n í :

RM schvaluje úhradu nákladů Římskokatolické farnosti Ivančice, IČO 49460072, se sídlem Palackého náměstí 9/21, 664 91 Ivančice, za spotřebovanou elektrickou energii na věži kostela za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 ve výši 5 789,70 Kč. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní P., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.1.2018.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého nám. 12/27

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého nám. 12/27, Ivančice, nájemkyně paní F., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.1.2018.


Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Komenského nám. 21/9

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Komenského nám. 21/9, Ivančice, nájemkyně paní F., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.1.2018.


Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8, Ivančice, nájemkyně paní B., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.4.2017.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci “Ivančice, Staré sídliště, výměna kabelů NN”

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu.

RM požaduje doplnit stanovisko Ing. Vágnerové ohledně zeleně, která by byla výměnou kabelu dotčena, a projednat s žadatelem změnu trasy tak, aby pokud možno nedošlo k zásahu do komunikací, jež město opravilo.


Smlouva o právu na vodu a smlouvy o nabytí služebnosti cesty – Tulerex, s.r.o.

U s n e s e n í :

1)     RM schvaluje Smlouvu o právu na vodu, kterou město Ivančice (povinný) zřizuje ve prospěch společnosti Tulerex, s.r.o., se sídlem Na Cihelně 415/32, 159 00 Praha 5, IČO 02612933 (oprávněný) věcné břemeno ve smyslu ust. § 1272 občanského zákoníku

a)       právo udržování vodního díla – jezu na pozemku p.č. st. 1024 o výměře 967 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kounické Předměstí (panující nemovitost) v řádném technickém stavu a právo provádět na něm úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti

b)       – právo na vodu pro provoz malé vodní elektrárny

– právo přístupu k vodě pro provoz malé vodní elektrárny

– právo svádět vodu pro provoz malé vodní elektrárny

(panující nemovitost) na pozemku p.č. st. 115/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 266 m2.

2)     RM schvaluje Smlouvy o nabytí služebnosti cesty, kterými město Ivančice (povinný) zřizuje ve prospěch společnosti Tulerex, s.r.o. (oprávněný)

a)   služebnost cesty přes pozemek p.č. 2784/47, vodní plocha, o výměře 39 407 m2, k.ú. Kounické Předměstí

b)  služebnost cesty přes pozemek p.č. 2784/30, vodní plocha, o výměře 23 615 m2, k.ú. Kounické Předměstí.

Služebnost se zřizuje jako právo věcné a zakládá právo chůze osob a  jízdy jakýmikoliv vozidly.


Umístění nadzemního telekomunikačního kabelového vedení – žadatel Oslavany.NET

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí s umístěním stávajících nadzemních telekomunikačních kabelových vedení nad pozemky ve vlastnictví města Ivančice dle předložených map – žadatel OSLAVANY.NET, spolek, IČO 26674912.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 402/1, k.ú. Alexovice

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 402/1, zahrada, o výměře cca 200 m2, k.ú. Alexovice.


Záměr prodeje pozemku p.č. 880/45, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 880/45, orná půda, o výměře 500 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Žádost o prodej pozemku p.č. 2411/1, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2411/1, orná půda, o výměře 210 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Konání pořadu Partička v parku Na Réně dne 8.6.2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje konání pořadu Partička v parku Na Réně v Ivančicích dne 8.6.2017 od 20.00 do 21.30 hodin panu Martinovi Kapkovi, IČO 70308942, se sídlem Skalička 205, PSČ 753 52. Pořadatel je povinen po 22. hodině zajistit, aby nebyl rušen noční klid. Poplatek 300,- Kč za akci je splatný nejpozději v poslední pracovní den před konáním akce.


Záměr pronájmu – část budovy č.p. 1112 v  k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM neschvaluje záměr pronájmu části budovy č.p. 1112 (dvě místnosti v 1. patře), na pozemku p.č. st. 60/6, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kounické Předměstí.

Objekt bude po provedení rekonstrukce sloužit pro potřeby města.

Hlasováno: 2 proti schválení záměru, 1 pro schválení záměru


Záměr výpůjčky – část budovy č.p. 72 v k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr výpůjčky části budovy č.p. 72 (chodba), na pozemku p.č. st. 81, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Budkovice.


Konání akce Vyhlášení sportovce okresu Brno-venkov za rok 2016 v kině Réna

U s n e s e n í :

RM souhlasí s poskytnutím sálu v kině Réna, Palackého náměstí 1013/12, Ivančice, Tělovýchovné unii Brněnska, z. s., IČO 49458396, bezúplatně, a to vzhledem k účelu -Vyhlášení sportovce okresu Brno venkov za rok 2016 – dne 14.2.2017 od 18 hodin.


Návrh odpisu a likvidace neupotřebitelného majetku v Besedním domě

U s n e s e n í :

RM schvaluje návrh odpisu a likvidace neupotřebitelného majetku v Besedním domě dle předloženého soupisu. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu nabídnout použitelný majetek bezúplatně charitativním organizacím a Středisku volného času Ivančice.


Použití znaku města Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s použitím znaku města Ivančice na titulní straně knihy “Ivančice ve fotografii”, a to bezúplatně.


Souhlas s umístěním domku na nářadí v zahrádkářské kolonii Réna na p.č. 2661/26, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním domku na nářadí na pozemku p.č. 2661/26, k.ú. Kounické Předměstí, jehož vlastníkem je město Ivančice.


Novostavba rodinného domu na ul. Jiřího Dvořáka

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním novostavby rodinného domu na hranici pozemku p.č. 530/10, k.ú. Ivančice, který je v majetku města Ivančice, a navrženým sjezdem a nájezdem na ul. Jiřího Dvořáka za podmínky, že na pozemku města p.č. 529/3, k.ú. Ivančice, zůstane zachována šířka 5 m pro parkování vozidel.


Opatření k ochraně krajinných a významných krajinných prvků na pozemcích města v k.ú. Letkovice, Němčice a Ivančice; záměr pachtu p.č. 1158/738, k.ú. Němčice

U s n e s e n í :

1)     RM schvaluje čestné prohlášení o vlastnictví  pozemků a souhlasí s tím, aby  J., bytem Ivančice, …,   provedla opatření – pastvu koz a ovcí nebo jednorázové překosení a odstranění travní biomasy v rámci “Programu péče o krajinu” na ochranu krajinných a významných krajinných prvků na pozemcích města, dle předložené situace, na parcelách v k.ú. Letkovice, Němčice a Ivančice.

2)     RM schvaluje záměr pachtu p.č. 1158/738 v k.ú. Němčice.


Rozpočtové opatření č. 3 – rezervy

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 1 a č. 2 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Sociální fond 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2017 dle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního pro rok 2017.


Souhlas s umístěním parkoviště na ul. Mjr. Nováka před nákupním centrem

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vydáním stavebního povolení na rozšíření parkovacích ploch na ulici Mjr. Nováka na místě stávající nevyužité betonové plochy.


Schválení Smlouvy na provedení auditu čerpání finančních prostředků poskytnutých Nadací ČEZ

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu na provedení auditu čerpání finančních prostředků poskytnutých Nadací ČEZ na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU  105_16, ze dne 31.10.2016, s Ing. Zdeňkem Jarošem, registrovaným Komorou auditorů České republiky, oprávněným provádět auditorskou činnost s oprávněním č. 1477, Koutkova 344, 674 01 Třebíč, IČO 63429071, za cenu 9 680,- Kč vč. DPH.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2017 (§ 3421, služby 5169).


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou TOVOSTAV, s.r.o., na “Stavební úpravy budovy MěÚ Ivančice”

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.9.2016 se zhotovitelem TOVOSTAV, s.r.o., IČO 24845671, se sídlem Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané, na akci “Stavební úpravy budovy MěÚ Ivančice”. Dodatkem se snižuje cena za dílo o 80 324,- Kč bez DPH.


 

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-02 297 KB

Post Author: admin