Usnesení rady města RM č. 04/2017

Výpis z přijatých usnesení 4. schůze rady města konané dne 22. 2. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Nabídka mediální spolupráce Institutu pro památky a kulturu

U s n e s e n í :

RM schvaluje mediální spolupráci s Institutem pro památky a kulturu, o.p.s., Putim 71, 397 01 Písek, IČO 28072219, v oblasti péče o kulturní památky města. Řešeno bude objednávkou. Cena vč. DPH je 4.000,- Kč/1 rok. Bude hrazeno z rezervy rady.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 87/41, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně paní K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 28.2.2018.


Dohoda o skončení nájmu bytu č. 10, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dohodu o skončení nájmu k bytu č. 10 na adrese Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemci T. Nájem bude ukončen ke dni 28.2.2017.


Dohoda o skončení nájmu bytu č. 1, Chřestová 1018/41, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dohodu o skončení nájmu k bytu č. 1 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní B. Nájem bude ukončen ke dni 31.3.2017.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 2373/8 v k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 2373/8  o výměře cca 3 m² v k.ú. Kounické Předměstí.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  pro stavbu “Ivančice, Kpt. Jaroše, …, kab. smyčka”

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněnou pro stavbu “Ivančice, Kpt. Jaroše, …, kab. smyčka”.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu “Ivančice, Pod Rénou, …, kabel NN”

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněnou pro stavbu “Ivančice, Pod Rénou, …, kabel NN”.


Dodatek ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu “Ivančice, Nad Klínkem, rek. NN, VN, TS”

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci “Ivančice, Nad Klínkem, rek. NN, VN, TS”. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu “Ivančice, Kounická, Město Ivančice, kab. NN”

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330035882/001 pro akci “Ivančice, Kounická, Město Ivančice, kab. NN”. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 43 200,- Kč bez DPH. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Zábor veřejného prostranství – chodníku na ul. Mřenková, p.č. 3132/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství – chodníku na ul. Mřenková v Ivančicích, p.č. 3132/1, k.ú. Ivančice – před domem na p.č. 310/1.

Poplatek činí dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhl. č. 2/2014 a 3/2016, 10 Kč/m2/den.


Vyjádření k umístění kabelového vedení NN ke stavbě “Ivančice, Cihelna Ivančice, lokalita 23xRD”

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uložením kabelového vedení NN ke stavbě “Ivančice, Cihelna Ivančice, lokalita 23xRD” (23 rodinných domů).


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb energetického managementu

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb energetického managementu s poskytovatelem Amper Savings, a.s., IČO 01428357, se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4. Dodatkem bude umožněn poskytovateli přístup k zákaznickým portálům dodavatelů energií Objednatele bez možnosti provádět změny.


Veřejná zakázka malého rozsahu “Parkoviště Alexovice ul. Pod Hájkem” – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem “Parkoviště Alexovice ul. Pod Hájkem”.


Stavební úpravy RD sousedícího s pozemkem města p.č. 3166/5, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením stavebních úprav rodinného domu na ulici Mřenková, č.p. …,  sousedícího s pozemkem města p.č. 3166/5, k.ú. Ivančice.RM souhlasí se záborem veřejného prostranství – chodníku při realizaci stavby.


Přístavba zimní zahrady k RD na pozemku p.č. 1973, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s přístavbou zimní zahrady k rodinnému domu na pozemku p.č. 1973, k.ú. Ivančice, dle předložené dokumentace.


Novostavba RD na ul. Krumlovská, pozemek p.č. 530/2, k.ú. Ivančice, inženýrské sítě a příjezdová účelová komunikace

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 530/2, k.ú. Ivančice a  s vybudováním inženýrských sítí.

RM nesouhlasí s výstavbou  příjezdové účelové komunikace na p.č. 530/16, k.ú. Ivančice, dle předložené dokumentace; požaduje předložit nákres upravený – zúžení příjezdové komunikace tak, aby byly respektovány potřeby budoucí cyklostezky.


Nástavba, přístavba a stavební úpravy RD na pozemku p.č. 53, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s nástavbou, přístavbou a stavebními úpravami rodinného domu v Budkovicích, č.p. .., na pozemku p.č. 53, k.ú. Budkovice, dle předložené dokumentace.


Smlouva s vlastníkem pozemků o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu “Vodovod Budkovice – zokruhování”

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu s vlastníkem pozemků o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu – “Vodovod Budkovice – zokruhování”, uzavíranou mezi městem Ivančice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice.


Záměr prodeje pozemku p.č. 1605/45 a p.č. 1605/11, díl a, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1605/45, ostatní plocha, o výměře 11 m2, a p.č. 1605/11, díl a, o výměře 9 m2, dle geometrického plánu č. 533-3182/2016, k.ú. Němčice u Ivančic.


Záměr prodeje pozemku p.č. 590/113, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 590/113, k.ú. Ivančice.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2607/49, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2607/49, o výměře 417 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Zápis vodního díla – rybníku Pancíř II do katastru nemovitostí

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu prověřit event. nájemní vztahy k předmětným pozemkům.


Umístění reklamy – plocha u brány hřbitova v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním reklamy Pohřební služby REKVIEM, Rosice na reklamní plochu u hřbitova v Ivančicích za poplatek 600,- Kč/rok.


Atrakce na Slavnostech chřestu

U s n e s e n í :

RM souhlasí, aby o Slavnostech chřestu, konaných ve dnech 19.5.-21.5.2017, hostoval s atrakcemi odpovídajícími různým věkovým kategoriím návštěvníků, dle předloženého seznamu, pan Andrej Vildomec, Ivančice, IČO 66551421.

Úhrada za hostování činí 20 000,- Kč za celou akci. Příjezd je možný ve čtvrtek 18.5.2017 po 17. hodině,  prostranství musí být vyklizeno nejpozději do pondělí 22.5.2017  do 7 hodin. Jako doprovodný sortiment  je možno prodávat pouze cukrářské výrobky, nikoliv jiné potraviny nebo nápoje. Na náměstí není možné parkovat  nákladní ani osobní automobily nebo přívěsy.


Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2016 a kontrolách, které provedl pracovník kontroly u příspěvkových organizací a občanských sdružení

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí “Zprávu o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2016 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky.


Používání soukromého motorového vozidla – místostarosta Ing. Sládek

U s n e s e n í :

Místostarosta Ing. Sládek u tohoto bodu nehlasoval.

RM schvaluje používání soukromého motorového vozidla Chevrolet Orlando, místostarostovi města Ivančice Ing. Romanu Sládkovi  ke služebním účelům.


Veřejná služba v roce 2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informace Úřadu práce ČR o nových pravidlech pro organizaci veřejné služby a souhlasí s jejím zavedením ve městě Ivančice za předpokladu, že Úřad práce ČR bude schopen respektovat podmínky stanovené městem Ivančice, a tyto zakotvit do smlouvy. RM ukládá personálnímu oddělení informovat o této skutečnosti Úřad práce ČR.


Studie proveditelnosti – Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Dyje – lokalita Ivančice

U s n e s e n í :

RM projednala Studii proveditelnosti – Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Dyje – lokalita Ivančice, bere ji na vědomí a ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit zveřejnění studie na webových stránkách města z důvodu informování veřejnosti (odkaz uveřejnit také v textu kabelové televize).

RM pověřuje místostarostu Ing. Sládka, aby jednal s Povodím Moravy za účelem získání detailnějších informací, jak postupovat při záměrech stavět v záplavové zóně.


Schválení odpisového plánu na rok 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje odpisový plán majetku na rok 2017.


TJ Slovan Ivančice – žádost o poskytnutí dotace

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a požaduje dopracovat žádost dle Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2017.


Souhlas města jakožto vlastníka kříže v Lánech s účastí v soutěži “Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2016”

U s n e s e n í :

RM uděluje jménem města Ivančice jakožto vlastníka kříže v Lánech z r. 1812, který byl v loňském roce zrestaurován, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Oddělení památkové péče  odboru regionálního rozvoje souhlas s účastí uvedené památky v soutěži “Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2016”.


Obecný návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu – rozšíření veřejného osvětlení na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města

U s n e s e n í :

RM schvaluje obecný návrh “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu” pro rozšíření veřejného osvětlení na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města a jsou pro výstavu nezbytně nutné; smlouva bude doplňována konkrétními údaji – vlastník, parcela č., k.ú., název stavební akce.


Veřejná zakázka malého rozsahu “Opravy chodníků na novém sídlišti Ivančice” – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem “Opravy chodníků na novém sídlišti Ivančice” firmě BADIN, s.r.o., se sídlem Polní 12, 664 91  Ivančice, IČO 03860582, s cenou     845 110,- Kč včetně DPH a délkou realizace 68 kalendářních dnů. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Podáno bylo osm nabídek. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu “Zajištění odborných psychologických služeb pro klienty s bydlištěm v ORP Ivančice” – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o spolupráci

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem “Zajištění odborných psychologických služeb pro klienty s bydlištěm v ORP Ivančice” firmě Mgr. Milan Tělupil, se sídlem Tumaňanova 1/6, 621 00  Brno, IČO 73263672, s cenou 500,- Kč za 1 hodinu psychologického poradenství (není plátce DPH), čekací doba klienta na první konzultaci 7 dní, psychologická diagnostika (zpětná vazba o vývoji případu) 7 dní. Současně RM schvaluje Smlouvu o spolupráci s touto firmou. Podána byla jedna nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu odboru sociálních věcí pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu “Zajištění služby Senior TAXI v Ivančicích” – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o poskytování služeb

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem “Zajištění služby Senior TAXI v Ivančicích” firmě Dominika Křivánková, se sídlem Dvořákova 647, 672 01  Moravský Krumlov, IČO 03010023, s cenou 19 000,- Kč (není plátce DPH) za měsíční nájezd do 2000 km (měsíční paušál). Současně RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb s touto firmou. Podány byly dvě nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu odboru sociálních věcí pro rok 2017.


 

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-04 377 KB

Post Author: admin