Usnesení rady města RM č. 09/2017

Výpis z přijatých usnesení 9. schůze rady města konané dne 19.4.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Kronika města Ivančice – rok 2016

U s n e s e n í :

RM schvaluje Kroniku města Ivančice – rok 2016 a postupuje ji k dalšímu zpracování.


Souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zapojením Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, Základní školy a mateřské školy Ivančice-Němčice, Mateřské školy Chřestová Ivančice a Mateřské školy Na Úvoze Ivančice do projektu kraje s názvem „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III“, financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.


Povolení výjimky z počtu dětí v mateřských školách

U s n e s e n í :

RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí pro mateřskou školu Chřestová a pro I., II. a V. třídu mateřské školy Na Úvoze – vždy 28 dětí na třídu pro školní rok 2017/2018.


Žádost o příspěvek – Společná organizace zdravotně postižených Oslavany, z.s.,

U s n e s e n í :

RM neschvaluje poskytnutí příspěvku Společné organizaci zdravotně postižených Oslavany, z.s., IČO 2663014. Město Ivančice podporuje, je-li o finanční podporu požádáno, ivančickou organizaci zdravotně postižených.


Žádost o příspěvek – Diecézní charita Brno

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí daru na odlehčovací služby hospice sv. Josefa v Rajhradě pro 5 občanů z Ivančic Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Rajhrad, Jiráskova 47,  664 61 Rajhrad, IČO 44990260, ve výši 6 776,- Kč. Bude hrazeno z rezervy rady. Současně RM schvaluje příslušnou smlouvu.


Rozšíření záruky pro komponenty technologického centra

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozšíření záruky pro komponenty TC od firmy C Systém CZ a.s., IČO 27675645, za cenu 68 560,- Kč bez DPH. Osloveny byly tři firmy, vybíráno bylo ze dvou nabídek. Hrazeno bude z rozpočtu odboru informačních systémů.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, U Jatek 1019/5

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemkyně paní H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.4.2018.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní S., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.4.2018.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8, Ivančice, nájemkyně paní B., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.4.2018.


Dohoda o skončení nájmu bytu č. 3, Komenského nám. 21/9

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 10, Komenského nám. 21/9

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dohodu o ukončení nájmu bytu č. 3, Komenského nám. 21/9, Ivančice, nájemkyně paní F. Nájem bude ukončen ke dni 30.4.2017.

RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. 10, Komenského nám. 21/9, Ivančice, nájemkyně paní F. Nájem na dobu určitou do 30.4.2018.


Hodnotící kritéria pro přidělování městských bytů a bytů na penzionu pro důchodce

U s n e s e n í :

RM schvaluje hodnotící kritéria pro přidělování městských bytů a bytů na penzionu pro důchodce.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu provést neprodleně trvalé zveřejnění schválených kritérií a opakovaně vhodným způsobem připomínat nutnost tzv. „oživování“ žádosti o byt.


Zábor veřejného prostranství – část chodníku na ul. Oslavanské

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství:

část chodníku před domem … na ulici Oslavanská, na pozemku p.č. 3167/1, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. Ivančice za účelem umístění lešení pro opravu fasády domu … ve dnech 22.4. – 23.4.2017 pro Ř., bytem …, Ivančice.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 2419/7 v k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 2419/7  o výměře cca 25 m² v k.ú. Kounické Předměstí. Podmínka města pro převod: uložení souvisejícího nadzemního vedení do země.


Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice – využití pozemku v blízkosti školy

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí návrh ředitelky ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice na zpevnění plochy částí pozemků p.č. 395/8 a p.č. 1063/2, které se nacházejí v blízkosti školy pro možné využití dětí a žáků školy v rámci sportovních her. RM nepovažuje toto řešení za vhodné, neboť v bezprostřední blízkosti je hřiště, které je škole k dispozici.


Vyjádření k přístavbě RD na pozemku p.č. 940/41, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s přístavbou rodinného domu …, ul. Javorová, Ivančice, na pozemku p.č. 940/41, k.ú. Ivančice.


Záměr prodeje pozemku p.č. 236/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 236/1, zahrada, o výměře 472 m2, k.ú. Ivančice.


Prvomájové odpoledne s ČSSD

U s n e s e n í :

RM uděluje souhlas Místní organizaci ČSSD Ivančice ke  konání akce „Prvomájové odpoledne s ČSSD“, která se bude konat dne 1.5.2017 v době od 11.00 do 19.00 hodin ve venkovních prostorách hostince Na Réně a v parku.

Dále RM schvaluje zábor veřejného prostranství (park na Réně); poplatek 300,- Kč je splatný nejpozději 28.4.2017.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2607/49, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu části  pozemku p.č. 2607/49, lesní pozemek, o výměře 417 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Záměr propachtování pozemku p.č. 2744/8, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr propachtování pozemku p.č. 2744/8, zahrada, o výměře 966 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Smlouva o právu provést stavbu – uložení sítí do části pozemku p.č. 2382/1, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu (uložení přípojek vody, plynu a dešťové kanalizace do části pozemku p.č. 2382/1, k.ú. Budkovice) mezi městem Ivančice, jako vlastníkem pozemku, a paní B., …, Ivančice, jako stavebníkem přístavby domu a inženýrských sítí.


Záměr prodeje části pozemků p.č. 550/1 a 551 dle PK, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a požaduje upřesnit podklady.


Záměr prodeje pozemku p.č. 1211/1, k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1211/1, orná půda, o výměře 883 m2, k.ú. Alexovice.


Záměr prodeje pozemku p.č. 1211/3, k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1211/3, orná půda, o výměře 813 m2, k.ú. Alexovice.


Rozpočtové opatření č. 7

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 8 a č. 9 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 8

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  • úpravu transferů,
  • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Žádost o souhlas s umístěním reklamní cedule – BETONA Ivančice s.r.o.

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním reklamní cedule o rozměrech 60/90 cm a směrové šipky o rozměrech 30/90 cm na sloupy veřejného osvětlení č. 700 a 705 v ul. Pod Rénou, na p.č. 180/1, k.ú. Kounické Předměstí. Poplatek za 1 ceduli 60/90 cm včetně šipky činí 1 500,- Kč/rok.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu předložit návrh komplexního řešení umísťování reklamních cedulí a směrovek na sloupy veřejného osvětlení na území města; jako podklad použít pasport veřejného osvětlení. Návrh předložit ve formátu A3.


Souhlas s konáním akce „Den plný her pro děti“ a taneční zábava; zábor veřejného prostranství a zapůjčení stolů s lavičkami

U s n e s e n í :

  • RM uděluje souhlas s konáním akce „Den plný her pro děti“ a taneční zábava dne 10.6.2017 v Letkovicích. RM souhlasí se záborem veřejného prostranství – p.č. 2026/2, k.ú. Letkovice (za kapličkou) pro uvedenou akci. Po 22. hodině je nutné omezit hluk.

Podmínka: pořadatel zajistí přistavení mobilních WC na akci.

  • RM schvaluje výpůjčku 20 ks stolů s lavičkami pro akci „Den plný her pro děti“ a taneční zábava dne 10.6.2017 v Letkovicích.

Zábor veřejného prostranství – chodníku na části p.č. 1631, k.ú. Němčice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství – chodníku (část p.č. 1631, k.ú. Němčice) před domem … na ul. Školní v Němčicích.


Smlouva o zřízení služebnosti – trafostanice na pozemku města p.č. 3153/10, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, dle vzoru přiloženého k bodu 30/R9, mezi městem Ivančice jako povinným  a J., bytem …, Ivančice, jako oprávněnými.


Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí; Kupní smlouva (infrastrukturní majetek) – Rezidence Boží Hora, s.r.o.

U s n e s e n í :

  • RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí mezi městem Ivančice jako oprávněným a Rezidencí Boží Hora, s.r.o., Hvězdová 13, Brno, IČO 28288408, jako obtíženým.
  • RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Ivančice jako kupujícím a Rezidencí Boží Hora, s.r.o., Hvězdová 13, Brno, IČO 28288408, jako prodávajícím, jejímž předmětem je vodohospodářský infrastrukturní majetek (splašková a dešťová kanalizace, vodovod).

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu pro byt č. 1, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. 3100025608 s innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, IČO 49903209, pro odběrné místo Ivančice, Chřestová 41, byt č. 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Kanalizační přípojka k RD na ulici Dlouhá

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou nové kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. .., ul. Dlouhá, Letkovice.


Umístění stavby sjezdu a nájezdu u RD na ulici A. Muchy

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu a nájezdu k rodinnému domu na ul. A. Muchy .., Ivančice.


Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu „Sociální bydlení v Ivančicích“

U s n e s e n í :

RM vyjadřuje souhlas s realizací  projektu  SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V IVANČICÍCH, o který žádá Spolek pro sociální bydlení v Ivančicích, z. s., na území města Ivančice, konkrétně na pozemku s parcelním číslem st. 409 v k.ú. Ivančice.


Používání soukromého motorového vozidla – Ing. Navrátilová

U s n e s e n í :

RM schvaluje používání soukromého motorového vozidla Škoda …, Ing. Marii Navrátilové, odbor investic, správy majetku a právní, ke služebním účelům.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontrolní a servisní činnosti – RTZ Holding, a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o kontrolní a servisní činnosti ze dne 3.5.2013 s dodavatelem RTZ Holding, a.s., IČO 25585380, se sídlem Husovická 15, 614 00 Brno. Dodatkem se navyšuje cena za provedení revize systému v prostorách městské policie o 218,00 Kč bez DPH a servisní kontroly o 290,00 Kč bez DPH.


Smlouva o dílo – zhotovení bronzových pamětních desek Jana Procházky a Jakuba Svobody

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo – zhotovení bronzových pamětních desek Jana Procházky a Jakuba Svobody se zhotovitelem HVH spol. s r.o., IČO 47454873, se sídlem Horní Kalná 65, 543 71 Hostinné. Cena díla 44 770,00 Kč a 31 460,00 Kč, celkem tedy 76 230,00 Kč vč. 21 % DPH. Osloveno bylo 5 subjektů, cenovou nabídku zaslaly 3 firmy. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení osobního vozidla pro MěÚ Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení osobního vozidla pro MěÚ Ivančice“ firmě IVACAR 2000, a.s., se sídlem Krumlovská 1430/30, 664 91  Ivančice, IČO 25573411, s cenou včetně DPH 561 665,- Kč a vzdáleností autorizovaného servisu 0 km.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Výzvou bylo obesláno 5 firem, doručeny byly 3 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na multifunkční hřiště T. G. Masaryka, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na multifunkční hřiště T. G. Masaryka, Ivančice“ firmě JANEPA, a.s., se sídlem Zengrova 2, 615 00  Brno, IČO 26916606, s cenou včetně DPH 58 080,- Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Výzvou bylo obesláno 5 firem, doručeny byly 2 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování studie využitelnosti areálu ZŠ T.G. Masaryka, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování studie využitelnosti areálu ZŠ T.G. Masaryka, Ivančice“ firmě Ing. Svatava Henková, CSc., se sídlem Hradisko 673, 664 01  Bílovice nad Svitavou, IČO 13715879, s cenou včetně DPH 86 000,- Kč a délkou realizace 38 kalendářních dnů. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Výzvou byly obeslány 4 firmy, doručeny byly 3 nabídky.


Zachování, ochrana a propagace kulturního dědictví – zapojení města do projektu

U s n e s e n í :

RM, na základě předneseného záměru Mgr. Rečka, ředitele Muzea Brněnska, o zachování, ochraně a propagaci kulturního dědictví, souhlasí se zapojením města Ivančice do záměru.

Záměr se týká rekonstrukce Památníku A. Muchy.

RM schvaluje účast města jako partnera projektu „Zachování, ochrana a propagace kulturního dědictví“ s aktivním zapojením do přípravy i realizace, s účastí zástupců města v celém průběhu záměru.

Současně v souvislosti s uvedeným záměrem město doporučuje využití objektu SŠ dopravy, obchodu a služeb na Krumlovské ulici v Ivančicích jako depozitáře Muzea Brněnska se sbírkovým fondem, týkajícím se Ivančic.


Stanovisko k  objízdné trase

U s n e s e n í :

RM uděluje souhlas k objízdné trase vozidel nad 3,5 t přes Ivančice ve dnech 5.5.2017-16.5.2017 z důvodu uzavírky silnice v obci Rapotice v rámci stavby „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“; žadatel FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, zastoupený společností HICON – dopravní značení, s.r.o.


Prodej vozidel Ford a Volskwagen Transporter

U s n e s e n í :

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit znalecký posudek o ceně vozidel Ford a Volkswagen Transporter a zorganizovat následný prodej těchto vozidel za ceny dle posudku.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava MK ul. V Uličce, Ivančice“ – zahájení zadávacího řízení a schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek zahájení zadávacího řízení a text výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava MK ul. V Uličce, Ivančice“.  Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava MK ul. Jana Fibicha, Ivančice“ – zahájení zadávacího řízení a schválení výzvy včetně příloh

OISMaP   U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek zahájení zadávacího řízení  a text výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava MK ul. Jana Fibicha, Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG a.s. – akce „Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.3.2017 s firmou STARBAG a.s., IČO 60838744. Dodatkem se prodlužuje smluvní lhůta plnění na 63 kalendářních dnů od zahájení stavby. Dodatkem se na základě městem požadovaného navýšení objemu prací zvyšuje cena za dílo o 382 464,- Kč bez DPH. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Souhlas s umístěním přechodného dopravního značení – rekonstrukce a oprava havarijního stavu jednotné kanalizace a vodovodního řadu na ul. Jana Fibicha

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním přechodného dopravního značení na ul. Kounická a Horní Hlinky z důvodu rekonstrukce a opravy havarijního stavu jednotné kanalizace a vodovodního řadu na ul. Jana Fibicha, a to za podmínky, že žadatel – společnost COLAS, a.s. zajistí přístup občanů bydlících v ulici Jana Fibicha  a  zajistí svoz odpadových nádob na komunální odpad a bioodpad do míst,  kde bude možné tento odpad svozovými firmami naložit a odvézt.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-09 458 KB

Post Author: admin