Usnesení rady města RM č. 10/2017

Výpis z přijatých usnesení 10. schůze rady města konané dne 3.5.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Zápis č. 37 ze zasedání komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 19.4.2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 37 ze zasedání komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 19.4.2017. Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.


Účast města Ivančice na Regiontour 2018

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Ivančice v rámci stánku Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu turistických možností v  regionech Regiontour 2018 za podmínky, že finanční účast všech účastníků v rámci výstavní expozice Mikroregionu Ivančicko bude ve stejné výši; RM nedoporučuje spolufinancování výstavní expozice  ve výši 145 000,- Kč v případě účasti měst Ivančice a Oslavany nebo ve výši 125 000,- Kč v případě účasti měst Dolní Kounice, Ivančice a Oslavany.

RM dále doporučuje zahrnout příslušnou částku na spolufinancování nákladů spojených s účastí na akci do rozpočtu města Ivančice pro rok 2018.


Nálezy uložené na služebně Městské policie Ivančice po dobu delší tří let

U s n e s e n í :

RM schvaluje nabytí movitých nalezených věcí – mobil a dětské kolo a ukládá Komisi pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji tyto movité nalezené věci ocenit a navrhnout, jak s nimi dále naložit.

RM schvaluje likvidaci všech ostatních neupotřebitelných věcí ze seznamu.

Nalezené věci jsou uloženy na Městské policii Ivančice a nebyly vyzvednuty po dobu delší tří let od nálezu.


Výměna okna za bezbariérové dveře a výměna židlí v pohostinství Řeznovice

U s n e s e n í :

  1. RM neschvaluje žádost paní Ř, …, Ivančice o výměnu okna za vchodové bezbariérové dveře.
  2. RM schvaluje žádost paní Ř., …, Ivančice o výměnu židlí v pohostinství Řeznovice; předávacím protokolem budou žadatelce předány židle z Besedního domu.

Žádost o zapůjčení majetku města na Slavnosti chřestu 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje zapůjčení následujícího majetku města Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice, IČO 65268768, na Slavnosti chřestu 2017:

  • 20 pivních setů
  • 4 lednice z Besedního domu
  • stoly (40 ks) a židle (plastové, stříbrné – 19 ks) z Besedního domu
  • stoly (40 ks) a židle dřevěné (52 ks) ze synagogy
  • rozvaděč z Řeznovic.

Možnost využití pracovní čety města Ivančice v rámci Slavností chřestu 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje využití pracovní čety města Ivančice v rámci Slavností chřestu na činnosti dle předloženého seznamu ve dnech 17.5.-22.5.2017.


Vstup zdarma do expozic v Památníku A. Muchy pro návštěvu z partnerského města

U s n e s e n í :

RM schvaluje vstup zdarma do expozic v Památníku Alfonse Muchy návštěvě z partnerského města Sládkovičovo (učitelský sbor ze Základní školy Sládkovičovo – 29 osob), která přijede 5. května 2017.


Žádost o příspěvek na pořízení rehabilitačních a posilovacích pomůcek pro nájemníky Komunitního domu pro seniory v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM neschvaluje příspěvek pro pana K., Ivančice, na pořízení rehabilitačních a posilovacích pomůcek pro nájemníky Komunitního domu pro seniory v Ivančicích.


Smlouva o spolupráci při zabezpečování podnikového programu v rámci projektu „Zdravý podnik“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování podnikového programu v rámci projektu „Zdravý podnik“ mezi Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ 703 00, IČO 47672264, a městem Ivančice.


Informace o chystané rozpočtové změně v tabulce OISMaP v Od 22

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí požadovanou úpravu a nařizuje vedoucímu odboru plánovacímu a finančnímu, aby ji provedl v měsíci květnu.


Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090102825 pro byt č. 1, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090102825 s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, pro odběrné místo Ivančice, Chřestová 41, byt č. 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Smlouva o sdružených službách dodávky plynu č. 9551193275 pro byt č. 1, Chřestové 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávku plynu č. 9551193275 s E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Chřestová 1018/41, Ivančice, byt č. 1.


Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5, Komenského nám. 21/9, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. 5, Komenského nám. 21/9, Ivančice, nájemci manželé R. Nájem na dobu určitou do 30.4.2018.


Dohoda – platby za dodávky zboží pro údržby hřišť

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu mezi městem Ivančice a Raiffeisen – Lagerhaus Weinviertel Mitte, eGen mbH, Bahnstrasse 32, Mistelbach 2130 a Raiffeisen Agro Morava, spol. s r. o., IČO 18510981, se sídlem Přibická 711, 691 25 Vranovice, o usnadnění plateb za dodávky zboží pro údržbu hřišť.


Záměr nabytí pozemku p.č. st. 143 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemku p.č. st. 143 v k.ú. Ivančice.


Souhlas se zařízením nového odběrového místa pro akci „Němčice u Ivančic, S., lokalita 4xRD“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zřízením nového odběrného místa distribuční sítě E.ON, Distribuce, a.s.,  pro akci „Němčice u Ivančic, S., lokalita 4xRD“.


Kanalizační přípojka k RD na pozemku p.č. st. 1528, k.ú. Ivančice; Smlouva o právu provést stavbu

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a doporučuje žadatelce prověřit si možnost odkanalizování do budoucí kanalizace k budoucí novostavbě paní Š. na sousedním pozemku a toto konzultovat s provozovatelem (Vodárenská akciová společnost). Odbor investic, správy majetku a právní o doporučení vyrozumí žadatelku.


Vodovodní a kanalizační přípojka k pozemku p.č. 567/1 KN, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM odkládá rozhodnutí ve věci. RM doporučuje řešit odkanalizování ve spolupráci s paní K. a napojení na vodovodní řad doporučuje na ulici Okružní, kde je vodovodní řad veden ve volné ploše. Odbor investic, správy majetku a právní o doporučení vyrozumí žadatelku.


Vyjádření k akci „Ivančice, Hlinky, M., kab. smyčka NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zřízením nového odběrného místa  distribuční sítě E.ON, a.s.,  pro akci „Ivančice, Hlinky, M., kab. smyčka NN“.


Vyjádření k žádosti o souhlas s umístěním stavby RD a s umístěním inženýrských sítí na pozemku p.č. 940/46, k.ú. Ivančice; Smlouva o právu provést stavbu – J. a L. Š.

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu do vyřešení souvisejících majetkových vztahů.


Vyjádření k žádosti o souhlas s umístěním stavby RD a s umístěním inženýrských sítí na pozemku p.č. 940/46, k.ú. Ivančice; Smlouva o právu provést stavbu – M. a M. Š.

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu do vyřešení souvisejících majetkových vztahů.


Vyjádření k žádosti o souhlas s umístěním stavby RD a se zřízením příjezdové komunikace a uložením inženýrských sítí do pozemku p.č. 2419/4, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu. RM požaduje doplnit vyjádření stavebního úřadu, zda je záměr stavby v souladu s územním plánem města.


Vyjádření k akci „Sociální bydlení, Josefa Vávry 26/1, Ivančice“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou 6 bytových jednotek „Sociální bydlení, Josefa Vávry 26/1, Ivančice“.


Záměr prodeje pozemku p.č. 336/3, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 336/3, ostatní plocha, o výměře 162 m2,  k.ú. Řeznovice.


Souhlas se změnou stavby RD před dokončením na ul. Hybešova

U s n e s e n í :

RM souhlasí se změnou stavby před dokončením na ul. Hybešova, p.č. 432/6, 432/8 a st. 1673, k.ú. Ivančice, stavebníka V.


Vyjádření k akci „Ivančice, Tyršova, B., kab. smyčka“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou kabelové přípojky NN pro připojení zahrady na pozemku p.č. 107/3, k.ú. Kounické Předměstí, ve vlastnictví B.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Tyršova, B., kab. smyčka“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Tyršova, B., kab. smyčka“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Řešení dopravní situace na ulici Okružní

U s n e s e n í :

RM neschvaluje umístění přenosných dopravních značek B2 s dodatkovou tabulkou E8a a E8c v úseku dle předloženého návrhu v ul. Okružní. RM ukládá městské policii provádět v místě důsledné kontroly včetně postihů, neboť parkování v  zúženém vjezdu je porušení dopravních předpisů. Odbor investic, správy majetku a právní  vyrozumí  žadatelku s tím, že město prověří možnost úprav ploch u zúženého vjezdu pro zřízení nových parkovacích míst.


Návrhy na udělení Ceny města Ivančice 2016-2017

U s n e s e n í :

RM  doporučuje zastupitelstvu schválit udělení Ceny města Ivančice pro r. 2016-2017 následujícím kandidátům: Ing. Arnošt Bár, Jan Kouřil, prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, Ph.D., DrSc., Kristýna Pálešová, prof. MUDr. Jan Poul, Mgr. Věra Prucklová.


Senior park – komplex pro seniory rodinného typu

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí záměr výstavby zařízení pro seniory rodinného typu – tzv. Senior park v Ivančicích českou společností Senior park.


Žádost o souhlas s oplocením pozemku p.č. 481/8, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou oplocení pozemku p.č. 481/8, k.ú. Ivančice, ve vlastnictví žadatele pana Š., …, Ivančice.


Žádost o souhlas se stavbou garáže na pozemku p.č. 581/61, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou garáže na pozemku p.č. 581/61, k.ú. Ivančice, jehož  vlastníkem je P.


Žádost o souhlas se stavbou garáže na pozemku p.č. 581/62, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou garáže na pozemku p.č. 581/62, k.ú. Ivančice, jehož  vlastníkem je P.


Siréna varovného systému – oddělení pozemku p.č. 2026/25 z pozemku p.č. 2026/12, k.ú. Letkovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s oddělením pozemku p.č. 2026/25, o výměře 98 m2, z pozemku p.č. 2026/12, o výměře 11 914 m2, k.ú. Letkovice, dle GP č. 453-20017/2017.


Smlouva o dílo – projektová dokumentace a inženýrská činnost pro akci „Lokalita Ke Karlovu – A, Ivančice – infrastruktura“

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu. RM požaduje předložit přepracovanou smlouvu (předmět plnění bude bez inženýrské činnosti pro vodovod a kanalizaci a pouze pro územní souhlas, s cenou pouze za upravený předmět činnosti).


Smlouva o úpravě zeleně města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o úpravě zeleně města Ivančice s Josefem Jackem, IČO 00788546, se sídlem Čučice, 664 91  Ivančice, na dobu určitou do konce listopadu 2018. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  – umístění distribuční soustavy – rozvaděč VN na nemovitosti – budova č.e. 1382, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1040011973/002 „umístění distribuční soustavy – rozvaděč VN na nemovitosti – budova č.e. 1382, k.ú. Ivančice, za účelem jeho provozování,“ s budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupen E.ON Česká republika, IČO 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Krumlovská, JCR Leasing, roz. DSNN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice,  Krumlovská, JCR Leasing, roz. DSNN“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Vyjádření k akci „Ivančice, Dr. Novotného, P., přípojka“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou kabelové přípojky NN pro připojení novostavby RD na pozemku p.č. st. 333/4 k distribuční soustavě.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Ivančice, Dr. Novotného, P., přípojka“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Dr. Novotného, P., přípojka“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 3153/3, vodní plocha, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku  p.č. 3153/3, vodní plocha, k.ú. Ivančice.


Smlouva o zřízení služebnosti pro akci „Ivančice, Kounická, Město Ivančice, kab. NN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti pro akci „Ivančice, Kounická, Město Ivančice, kab. NN“, uzavřenou mezi městem Ivančice jako obtíženým a spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., jako oprávněným.


Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – TJ Slovan Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 45 441,- Kč TJ Slovan Ivančice, z.s., Rybářská 27, 664 91 Ivančice, IČO 44947844, na úhradu nájemného za užívání tenisových kurtů. Bude hrazeno z rezervy rady. Současně RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 65/2017 o poskytnutí dotace.


Poptávka „Vzduchotechnika pro školní jídelnu Ivančice, Na Brněnce 1“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Vzduchotechnika pro školní jídelnu Ivančice, Na Brněnce 1“ firmě Synerga a.s., se sídlem S. K. Neumanna 634, 664 01  Bílovice nad Svitavou, IČO 60735678, s cenou vč. DPH 143 854,16 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.  Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Podány byly tři nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1. část A“ – změna zhotovitele zakázky a Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje změnu zhotovitele pro zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1. část A“ z důvodu neposkytnutí součinnosti vítězného uchazeče při uzavírání Smlouvy o dílo (omluva z kapacitních důvodů).

Zhotovitelem této stavby bude druhý uchazeč v pořadí, a to firma Betostav Development s.r.o., se sídlem Na Brněnce 1589/36, 664 91  Ivančice, s částkou 1 512 441,- Kč vč. DPH a délkou realizace 27 dnů. RM schvaluje Smlouvu s tímto zhotovitelem.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování památníků padlých ve světových válkách, Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Restaurování památníků padlých ve světových válkách, Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava povrchů na ulici Lužní, Letkovice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava povrchů na ulici Lužní, Letkovice“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava přípojek dešťové kanalizace v ul. Jana Fibicha“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava přípojek dešťové kanalizace na ul. Jana Fibicha“ firmě Vodárenská akciová společnost a.s., se sídlem Soběšická 820/16, 638 00  Brno – Lesná, IČO 49455842, s cenou bez DPH 448 500,- Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Instalace a provoz parkovacích automatů v Ivančicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Instalace a provoz parkovacích automatů v Ivančicích“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkoviště Ivančice, ul. Pod Rénou – I. etapa“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Parkoviště Ivančice, ul. Pod Rénou – I. etapa“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Účast soutěžního týmu na 17. klobásové soutěži Gerendás 2017, Maďarsko

U s n e s e n í :

RM schvaluje účast soutěžního týmu města Ivančice na 17. klobásové soutěži Gerendás 2017, Maďarsko ve dnech 19.5. – 21.5.2017 ve složení Bc. Ilona Valentová, Josef Sedmík, Tomáš Sedmík, Ing. Luděk Bernard, Věra Bernardová; pro přepravu soutěžního týmu schvaluje vozidlo Fiat Ducato 1BF 4658, řidiči Josef Sedmík, Ing. Luděk Bernard.


Žádost města Oslavany o uzavření veřejnoprávní smlouvy – projednávání přestupků dle § 53 odst. 1 zákona o přestupcích, předpokládaná veřejnoprávní smlouva s obcí Ketkovice, informace o nutnosti navýšení počtu pracovníků na agendě tzv. civilních přestupků

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí žádost města Oslavany, aby město Ivančice vykonávalo namísto města Oslavany v jeho správním obvodu přenesenou působnost  podle zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, v platném znění – agendu státní správy na úseku řízení o přestupcích dle § 53 odst. 1 zákona. RM souhlasí s uzavřením příslušné veřejnoprávní smlouvy; příspěvek za výkon předmětu smlouvy požaduje 2 000,- Kč/oznámený přestupek stejně jako v již uzavřených smlouvách s jinými obcemi v ORP Ivančice.

RM bere na vědomí, že s obdobnou žádostí se na město Ivančice obrátí obec Ketkovice, za kterou agendu přestupků projednávalo město Oslavany.

RM konstatuje, že v případě uzavření  uvedených veřejnoprávních smluv schválí navýšení počtu zaměstnanců  pro agendu přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. o 1 osobu (předpoklad  ½ úvazku)   a uloží tajemnici městského úřadu vyhlásit příslušné výběrové řízení; mzdový fond bude  odpovídajícím způsobem upraven.


Zábor veřejného prostranství – k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p.č. 394/125, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Alexovice za účelem vystoupení cirkusu BEROSINI z důvodu bezpečnosti, neboť na požadovanou plochu není v současné době možný bezpečný nájezd a přístup kvůli mezideponii stavebního výkopku.


Návštěvní řád dětského hřiště Ivančice – nové sídliště

U s n e s e n í :

RM schvaluje Návštěvní řád dětského hřiště Ivančice – nové sídliště.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-10 478 KB

Post Author: admin