Usnesení rady města RM č. 11/2017

Výpis z přijatých usnesení 11. schůze rady města konané dne 17.5.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – realizace projektu „Preventivní aktivity k zajištění bezpečí ve městě Ivančice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu č. 044367/17/OŠ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory městu Ivančice na realizaci projektu Preventivní aktivity k zajištění bezpečí ve městě Ivančice, evidovaného pod č.j. JMK 45314/2017, z dotačního programu na oblast prevence kriminality v roce 2017 v celkové částce 70 000,- Kč. Spoluúčast města 30 000,- Kč bude hrazena z rezervy rady.


Informace o plnění rozpočtu 2017 za první čtvrtletí

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu 2017 předloženou Ing. Ladislavem Peškou. Další zprávy budou předkládány radě s podrobnějším komentářem.


Žádost o finanční podporu – Linka bezpečí, Praha

U s n e s e n í :

RM neschvaluje poskytnutí příspěvku Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha, PSČ 181 02, IČO 61383198, DIČ CZ61383198.


Zápisy z jednání Komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji ze dne 9.5.2017 a zároveň rada města souhlasí s likvidací předmětů dle návrhu podaného komisí.


Využití nádvoří radnice k pořádání letního kina

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 3377 (nádvoří radnice), k.ú. Ivančice, pro Kulturní a informační centrum Ivančice, IČO 65268788, k letnímu promítání filmů v období od 1.7. až 26.8.2017, vždy v pátek a sobotu (+ 5.7. a 6.7. – svátek, výjimečně středa a čtvrtek) od 21.00 do 24.00 hodin. Odbor investic, správy majetku a právní v tomto období zajistí vypnutí osvětlení –  lampa naproti vchodu od náhonu. Služební vozidla budou v tomto období parkována mimo prostranství před plátnem (zdí) a před lavičkami.


Žádost o zapůjčení majetku města Ivančice na letní promítání a o využití pracovní čety

U s n e s e n í :

RM schvaluje zapůjčení dřevěných laviček, které jsou v majetku města Ivančice, Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice na letní promítání (1.7. – 26.8.2017) a využití pracovní čety města Ivančice v rámci příprav a úklidu letního promítání:

  • dovoz a odvoz laviček z náměstí a z fotbalového stadionu Ivančice,
  • dovoz a odvoz nůžkového stanu z kina Réna,
  • navážení v týdnu 26.6. – 29.6.2017,
  • odvoz v týdnu 28.8. – 1.9.2017.

Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Chřestová 1018/41, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně R., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.5.2018.


Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Růžová 866/14, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně Č., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.5.2018.

RM odkládá projednání požadavku nájemkyně bytu č. 1, Růžová 866/14, Ivančice na výměnu vstupních dveří za vchodové dveře a požaduje doplnění informací.


Výpůjčka pivních setů SK Řeznovice, z.s., na XI. výročí basketbalu v Řeznovicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku 20 ks pivních setů SK Řeznovice, z.s., na akci XI. výročí basketbalu v Řeznovicích, která proběhne v úterý 5.7.2017 s tím, že dopravu si zajistí pořadatel vlastní péčí a nákladem.


Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa s označením E 7

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa s označením E 7 na veřejném pohřebišti v Ivančicích s nájemcem V., …, Ivančice. Smlouva bude ukončena k 31.5.2017.


Nájemní smlouva – část pozemku p.č. 2607/49, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a požaduje úpravu Nájemní smlouvy.

RM ukládá zajistit doplnění ceníku zpracovaného znalcem též o ceny pronájmu a pachtu pro všechna katastrální území.


Pachtovní smlouva – pozemek p.č. 2744/8, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a požaduje úpravu Pachtovní smlouvy.


Žádost o souhlas s přístavbou chaty na pozemku p.č. 2608/49, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM souhlasí s přístavbou chaty č.e. 57 na pozemku p.č. 2608/49, k.ú. Kounické Předměstí. Žadatelka je povinna ve věci přístavby postupovat v souladu se stavebním řádem; souhlas města je určen pro řízení na stavebním úřadu.


Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – Česká pošta, s.p.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 13.6.1996, uzavřené mezi městem Ivančice a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99  Praha 1, IČO 47114983, DIČ CZ47114983. Dodatkem č. 6 se upravují zálohy na dodávku tepla, teplé vody a na vodné, stočné a vyúčtování.


Záměr propachtování části pozemku p.č. 922/16, k.ú. Ivančic

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr propachtování části pozemku p.č. 922/16, zahrada, o výměře 270 m2, k.ú. Ivančice.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1930/184, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.  1930/184, lesní pozemek, o výměře 80 m2, k.ú. Budkovice.


Prodej vozidla FORD SCORPIO

U s n e s e n í :

RM schvaluje prodej vozidla FORD SCORPIO 2.3 DOHC 16V, RZ  BOL  17-60, obálkovou metodou. Zájemci si mohou vozidlo prohlédnout ve středu 24.5.2017 v bývalém areálu Hutira (vedle odpadního dvora na Réně) od 9 do 11 hodin. Zájemci doručí svoji nabídku do středy 31.5.2017 do 17.00 hodin v zalepené obálce, na které bude vyznačeno: Prodej vozidla FORD SCORPIO  –  NEOTVÍRAT – obálková metoda. Minimální cena činí 10 000,- Kč.


Prodej vozidla VOLKSWAGEN TRANSPORTER

U s n e s e n í :

RM schvaluje prodej vozidla VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9TD, RZ 37-95, obálkovou metodou. Zájemci si mohou vozidlo prohlédnout ve středu 24.5.2017 v bývalém areálu Hutira (vedle odpadního dvora na Réně) od 9 do 11 hodin. Zájemci doručí svoji nabídku do středy 31.5.2017 do 17.00 hodin v zalepené obálce, na které bude vyznačeno: Prodej vozidla VOLKSWAGEN TRANSPORTER –  NEOTVÍRAT – obálková metoda. Minimální cena činí 5 000,- Kč.


Dodatky č. 1 ke smlouvám se společností Tulerex, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nabytí služebnosti cesty č. 2016/01.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nabytí služebnosti cesty č. 2016/02.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu na vodu.

Smlouvy o zřízení služebnosti byly uzavřeny mezi městem Ivančice a Tulerex, s.r.o.

Povinným je město Ivančice, oprávněným Tulerex, s.r.o,  Na Cihelně 415/32, Praha 5, IČO 02612933.


Zábor veřejného prostranství – vystoupení loutkového divadla

U s n e s e n í :

  • RM souhlasí se záborem veřejného prostranství u hřbitova v Ivančicích za účelem postavení stanu pro loutkové divadlo ve dnech 22.5. – 27.5.2017.
  • Zábor veřejného prostranství bude poskytnut bezúplatně.
  • RM souhlasí s dočasným umístěním reklamních tabulek na sloupech veřejného osvětlení bezúplatně.

Žádost o pronájem sportovní haly

U s n e s e n í :

RM uděluje souhlas panu K. s využitím sportovní haly pro účel konání prvního ročníku turnaje v Dota 2 v termínu od 4.8.2017 od 12 hodin do 6.8.2017 do 10 hodin.

RM neschvaluje výpůjčku (tj. bezúplatné využití) městské sportovní haly v rozsahu 28 hodin od 4.8.2017 od 12 hodin do 6.8.2017 do 10 hodin. Úhrada za využití sportovní haly pro účel konání turnaje v Dota 2 činí 520,- Kč/h.


Mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Ivančice dle předloženého návrhu.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dětské hřiště Ivančice – Nové sídliště“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2016 s firmou YGGDRASILMONT s.r.o., IČO 03593819. Dodatkem se na základě snížení objemu prací snižuje cena za dílo o 8 160,- Kč bez DPH.


Vyjádření k akci – výměna balkonů v bytech bytových domů č.p. 981/16, 982/18 a 983/20 na ul. Mjr. Nováka, Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením stavby – výměna balkonů v bytech bytových domů č.p. 981/16, 982/18 a 983/20, ul. Mjr. Nováka, Ivančice.


Zábor veřejného prostranství na pozemku p.č. 581/23, k.ú. Ivančice pro účely provedení zateplení bytového domu č. 889/9 a 890/11 na ulici Jana Blahoslava, Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na pozemku p.č. 581/23,  k.ú. Ivančice, v době od 18.5. do 31.7.2017, pro účely provedení zateplení bytového domu č. 889/9 a 890/11 na ulici Jana Blahoslava v Ivančicích.

Poplatek za zábor veřejného prostranství  činí dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o místních poplatcích 1,- Kč/m2/den.


Záměr prodeje pozemku p.č. 1683/62, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1683/62, orná půda, o výměře 594 m2, k.ú. Budkovice. Město má v dané lokalitě záměr budoucí souvislé zástavby.


Záměr prodeje pozemku p.č. 1683/55, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, k.ú. Budkovice. Město má v dané lokalitě záměr budoucí souvislé zástavby.


Nabytí pozemků p.č. 395/10 a p.č. 395/55 v k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemků  p.č. 395/10 o výměře 1532 m², vodní plocha (zamokřená plocha) a p.č. 395/55 o výměře 13792 m², vodní plocha (zamokřená plocha) v k.ú. Alexovice, od S., bytem …, Ivančice, do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu     3 064 800,- Kč. Bude hrazeno z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Smlouva o dílo – projektová dokumentace a inženýrská činnost pro akci „Lokalita Ke Karlovu – A, Ivančice – infrastruktura“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo s Arch. Design, s.r.o., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 25764314, na projektovou dokumentaci a inženýrské práce  pro územní rozhodnutí k akci „lokalita Ke Karlovu – A, Ivančice – infrastruktura“. Cena díla je 223 850,- Kč včetně DPH a bude hrazena z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení – „Knihovna Budkovice“ – Příkazní smlouva

U s n e s e n í :

RM schvaluje Příkazní smlouvu na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky na stavební práce v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Knihovna Budkovice“ se společností DEA Energetická agentura, s.r.o., se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice, IČO 41539656, s cenou 56 870,- Kč včetně DPH. Podány byly tři nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava MK ul. Jana Fibicha, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava MK ul. Jana Fibicha, Ivančice“ firmě COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00  Praha 9, IČO 26177005, s cenou včetně DPH 3 745 555,-  Kč a délkou realizace 29 kalendářních dnů. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Podány byly čtyři nabídky.

Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava MK ul. V Uličce, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky    malého    rozsahu   s  názvem   „Oprava   MK  ul.  V  Uličce,  Ivančice“ firmě        M–SILNICE a.s., se sídlem Husova 169, 530 03  Pardubice, IČO 42196868, s cenou včetně DPH 1 624 703,63 Kč a délkou realizace 45 kalendářních dnů. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Podány byly tři nabídky.


Záměr nabytí pozemků od Rezidence Boží Hora, s.r.o. a od TESCO Stores ČR, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit

  • záměr nabytí pozemků p.č. 590/140, 590/141, k.ú. Ivančice, dle GP č. 1411-712/2011, od Rezidence Boží Hora, s.r.o., za celkovou kupní cenu 50,- Kč + DPH,
  • záměr nabytí pozemků p.č. 590/139 a 590/149, k.ú. Ivančice, dle GP č. 1411-712/2011, od TESCO Stores ČR, s.r.o., (původně Eden Development), za celkovou kupní cenu 50,- Kč + DPH.

Záměr prodeje částí pozemků p.č. PK 551 a PK 550/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. PK 551 o výměře 177 m2 a PK 550/1 o výměře 388 m2, k.ú. Ivančice.


Smlouva o právu provést stavbu příjezdové komunikace na částech pozemků ve vlastnictví města – p.č. 530/16, 530/11 a p.č. st. 871, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu příjezdové komunikace na částech pozemků ve vlastnictví města – p.č. 530/16, 530/11 a p.č. st. 871, k.ú. Ivančice, k pozemku p.č. 530/2, k.ú. Ivančice,  určenému k výstavbě rodinného domu. Stavebníkem je K., bytem …, Mohelno.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 1605/19 v k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu; požaduje doplnění informací (zakreslení části pozemku, o jejíž prodej je žádáno, do katastrální mapy).


Změna stávající výplně stavebních otvorů (oken) u budovy č.p. 1576 na pozemku p.č st. 30/10, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje změnu stávající výplně stavebních otvorů (oken) u budovy č. p. 1576 na pozemku p. č. st. 30/10, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Ivančice, směřujících do nádvoří Městského úřadu Ivančice pro vlastníka budovy – STOPA-Reveko s.r.o., se sídlem Mlýnská 4, 664 91 Ivančice, IČO 49971255, z důvodu změny užívání budovy.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „PD MK na ulice Dlouhá, Říční a Pod Hlinkem“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.3.2017 s firmou QIM Atelier s.r.o., IČO 29212065. Dodatkem se na základě městem požadovaného navýšení objemu prací zvyšuje cena za dílo o 30 000,- Kč bez DPH. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice – oznámení o čerpání ředitelského volna

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29.6.2017 a 30.6.2017, a to z důvodu předání staveniště ke stavebním úpravám školního hřiště na I. stupni, rekonstrukci šaten na 2. stupni a rozšíření školní výdejny.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava veřejného osvětlení na ulici Luční a Polní, Ivančice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava veřejného osvětlení na ulici Luční a Polní, Ivančice“ firmě Michal Hledík, se sídlem Mělčany 165, 664 64 Dolní Kounice, IČO 76389511, s cenou včetně DPH 465 982,- Kč a délkou realizace 20 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Podány byly dvě nabídky.


Žádost o vyhrazení parkovacího místa v ulici Ke Karlovu

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa  před garáží u domu č.p. .., ul. Ke Karlovu, v Němčicích.


Garance potřebnosti sociálních služeb pro rok 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje předložený návrh garance potřebnosti sociálních služeb pro rok 2018. Jedná se o minimální síť potřebných služeb pro občany města Ivančice a poskytuje se v zájmu udržení těchto služeb pro občany města.


Veřejnoprávní smlouvy s městem Oslavany a s obcí Ketkovice; navýšení počtu zaměstnanců

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy, na základě které bude město Ivančice prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů města Oslavany v jeho správním obvodu přenesenou působnost  podle zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, v platném znění,  a to agendu státní správy na úseku řízení o přestupcích dle § 53 odst. 1 zákona             č.  200/1990 Sb., zákon o přestupcích, v platném znění. Příspěvek za výkon předmětu smlouvy: 2 000,-  Kč/oznámený přestupek.

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy, na základě které bude město Ivančice prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů obce Ketkovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost  podle zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, v platném znění, a   to  agendu  státní  správy  na  úseku řízení   o přestupcích dle § 53 odst. 1 zákona       č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, v platném znění. Příspěvek za výkon předmětu smlouvy: 2 000,- Kč/oznámený  přestupek.

RM v návaznosti na rozšíření pracovní náplně vyplývající z uvedených veřejnoprávních smluv a ze změny zákona o přestupcích a z registru přestupků schvaluje navýšení počtu zaměstnanců  pro agendu přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. o 1 osobu (na  ½ úvazku)  a ukládá tajemnici městského úřadu vyhlásit příslušné výběrové řízení. Mzdový fond bude  odpovídajícím způsobem upraven.


Souhlas příspěvkové organizaci Městské lesy Ivančice k realizaci veřejné zakázky – oprava lesních cest v chatové oblasti Stříbský mlýn

U s n e s e n í :

RM uděluje příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice souhlas k realizaci veřejné zakázky – oprava lesních cest v chatové oblasti Stříbský mlýn –  dle předloženého návrhu Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby CZ, s.r.o., IČO 29216125, Nádražní 253/19, Oslavany za cenu 220 000,- Kč bez DPH. Vybíráno ze 3 nabídek. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu příspěvkové organizace.


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice na projekt „Zkvalitnění činnosti TIC v Ivančicích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu č. 044360/17/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, na základě které bude Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice, IČO 65268768, poskytnuta částka 50 000,- Kč na projekt „Zkvalitnění činnosti TIC v Ivančicích“.


Užití znaku města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje použití znaku města Ivančice na kalendáři Fotoklubu Ivančice – FotKI z.s. na rok 2018, a to bezúplatně.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-11 312 KB

Post Author: admin