Usnesení rady města RM č. 12/2017

Výpis z přijatých usnesení 12. schůze rady města konané dne 31.5.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Penzion pro důchodce Ivančice – úprava odpisového plánu 2017

U s n e s e n í :

RM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a) schvaluje upravený odpisový plán příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Ivančice.


Výměna vstupních dveří do bytu č. 1, Růžová 866/14, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje výměnu vstupních dveří za vchodové dveře dle platné ČSN – byt č. 1, Růžová 866/14, Ivančice. Hrazeno z rozpočtu bytové správy.


Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1, Chřestová 1018/41, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Smlouvu o nájmu bytu č. 1, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně K. Nájem na dobu určitou do 31.8.2017.


Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551212840 pro odběrné místo Komenského nám. 21/9, byt č. 3

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 955121840 s E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Komenského nám. 21/9, Ivančice, byt č. 3. Smlouva bude na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, U Jatek 1019/5, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu byt u č. 1, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemce K. Nájem na dobu určitou do 31.5.2018.


Zábor veřejného prostranství – vystoupení cirkusu

U s n e s e n í :

RM schvaluje:

zábor veřejného prostranství na části pozemku p.č. 394/125, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Alexovice za účelem vystoupení Cirkusu – Varieté Cramer ve dnech 6.6. – 8.6.2017, jehož jménem podala žádost Alice Cramerová, IČO 44866119, se sídlem Praha – Vršovice, Na Louži 1307/21, PSČ 101 00, bezúplatně a dále umístění 30 kusů reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení v rámci pořádání této akce za poplatek 300,- Kč. Stanovuje se kauce ve výši 4 000,- Kč pro případné náklady spojené s úklidem pozemku po skončení cirkusových vystoupení.


Směna pozemků v k.ú. Letkovice a Alexovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemku p.č. 2076/12 o výměře 1680 m2 v k.ú. Letkovice ve vlastnictví města Ivančice za pozemek p.č. 391/30 o výměře 686 m2 v k.ú. Alexovice ve vlastnictví N., bytem …, Ivančice, s tím, že ve prospěch města Ivančice bude uhrazena cena ve výši 19 880,- Kč; současně doporučuje schválit Směnnou smlouvu.


Propagační poutač – Festival Mikroregionu Ivančicko

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním propagačního poutače Mikroregionu Ivančicko k veřejné akci „Festival Mikroregionu Ivančicko“ ve dnech 9. – 25.6.2017, jehož obsahem bude název, doba a místo konání akce. Poutač bude umístěn na plot mezi autobusovým nádražím a parkovištěm.


Vyjádření ke stavebním úpravám objektu na p.č. st. 99, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením stavebních úprav objektu č.p. .., Palackého náměstí, Ivančice, jehož vlastníkem je H.


Rekonstrukce VN na trase Oslavany a Ivančice-Letkovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s návrhem trasy kabelového vedení vysokého napětí VN 22 kV, které má nahradit stávající vzdušné vedení z Oslavan do Ivančic-Letkovic.


Vyjádření ke stavbě „Ivančice, K+K Elektrotechnik, kab. smyčka NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s realizací stavby „Ivančice, K+K Elektrotechnik, kab. smyčka NN“, jejímž předmětem je vybudování přípojného bodu k distribuční síti E.ON Distribuce, a.s.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 1605/19, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1605/19 o výměře cca 42 m² v k. ú. Němčice u Ivančic.


Vyjádření k návrhu trasy kabelového vedení v Budkovicích

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uložením optických kabelů v Budkovicích dle předložené situace. Žadatel je firma itself s.r.o., IČO 18826016.


Podpora Nadace ČEZ městu Ivančice pro rok 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje zařazení projektu „Vybudování workoutového hřiště v Ivančicích“ do mobilní aplikace Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem.

Maximální možná výše nadačního příspěvku podpořeného projektu je 400 000,- Kč. Tato částka bude využita k doplnění dětského hřiště v lokalitě ulice V Olších v Ivančicích o workoutovou sestavu a cvičební prvky pro starší děti a dospělé.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Instalace a provoz parkovacích automatů v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace a provoz parkovacích automatů v Ivančicích“ firmě City Parking Group s.r.o., se sídlem Malešická 2679/49, 130 00  Praha 3 Žižkov, IČO 28968506, s nabídkou procentního podílu tržeb pro město .. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Podány byly dvě nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování památníků padlých ve světových válkách, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Restaurování památníků padlých ve světových válkách, Ivančice“ firmě Alan Doupal, se sídlem Světlov 96, 785 01  Šternberk, IČO 14583526, s cenou včetně DPH 242 450,- Kč a délkou realizace 56 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017. Osloveno bylo 7 firem, podána byla 1 nabídka.


Poptávka „Rekonstrukce chodníku Němčice, ulice V Zatáčce“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce chodníku Němčice, ulice V Zatáčce“ firmě Stafiz-K, s.r.o., se sídlem Horní Hlinky 77, 664 91  Ivančice, IČO 26916827, s cenou vč. DPH 185 525,85 Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017. Podány byly 3 nabídky.


Smlouva o právu provést stavbu – uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 3132/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu  mezi městem Ivančice jako vlastníkem pozemku a V., …, Ivančice, jako stavebníkem. Předmětem smlouvy je uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 3132/1, k.ú. Ivančice.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Budkovice-D.: NN přip. kab. příp.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným, pro akci „Budkovice-D.: NN přip. kab. příp.“.


Smlouva o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti  mezi městem Ivančice jako obtíženým  a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. jako oprávněným, jejímž předmětem je podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě dle GP 1919-454/2016.


Přístavba haly firmy FOSAN s.r.o.

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu; požaduje předložit stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.


Žádost o souhlas s demolicí RD na ul. Kaštanová

U s n e s e n í :

RM souhlasí s demolicí rodinného domu č.p. … v ul. Kaštanová,   na pozemku p.č. 27/10 a p.č. 1317, k.ú. Němčice u Ivančic.


Pachtovní smlouva –  pozemek p.č. 2744/8, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje Pachtovní smlouvu, kterou město  propachtovává za cenu 1,80 Kč/m2/rok (dle ceníku využití – zahrada) pozemek p.č. 2744/8, orná půda, o výměře  961 m2, k.ú. Kounické Předměstí, K., bytem  …, Ivančice.


Nájemní smlouva – pozemek p.č. 2607/49, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje Nájemní smlouvu, kterou město pronajímá za cenu 1,80 Kč/m2/rok (dle ceníku využití – zahrada) část pozemku p.č. 2607/49, lesní pozemek, o výměře 417 m2,   k.ú. Kounické Předměstí, D., bytem …, 664 91  Ivančice.


Novostavba RD na pozemku p.č. 1605/42, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zřízením sjezdu a nájezdu k novostavbě RD na pozemku p.č. 1605/42, k.ú. Němčice u Ivančic.


Nástavba a stavební úpravy RD na ulici Jakuba Svobody

U s n e s e n í :

RM souhlasí s nástavbou a stavebními úpravami rodinného domu v ul. Jakuba Svobody …, Ivančice.


Přijetí schváleného finančního daru ze strany Energoregionu 2020

U s n e s e n í :

RM schvaluje přijetí finančního daru ze strany Energoregionu 2020 v rámci projektu „Malá komunální technika II“, který Energoregionu 2020 poskytla Nadace ČEZ. Pro město Ivančice se jedná o částku ve výši 82 000,- Kč s minimální spoluúčastí 20 500,- Kč. Prostředky mohou být využity na nákup malé komunální techniky dle vlastního výběru.


Smlouva o službách zálohování k PC informačnímu systému „Pečovatelská služba“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o službách zálohování k PC informačnímu systému „Pečovatelská služba“ s firmou Petr Zajíc, Liberec, IČO 48274071. Cena plnění je stanovena na 80,- Kč měsíčně + DPH a platí se předem vždy na 12 měsíců. Hrazeno bude z rozpočtu Pečovatelské služby Ivančice.


Rozpočtové opatření č. 9

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 10 až č. 12 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích“ – schválení Dodatku č. 2 k smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro zakázku malého rozsahu „Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích“. Tímto dodatkem se upravuje Smlouva o dílo o cenu za vícepráce nezbytné pro provedení díla, a to v částce 903 874,- Kč vč. DPH. Cena díla včetně Dodatku č. 2 činí 5 460 570,- Kč vč. DPH.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava kapličky v Letkovicích, ulice Na Návsi“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM města schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava kapličky v Letkovicích, ulice Na Návsi“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dětské hřiště v Alexovicích, ulice U Hřiště“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Dětské hřiště v Alexovicích, ulice U Hřiště“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkoviště Ivančice, ul. Pod Rénou – I. etapa“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Parkoviště Ivančice, ul. Pod Rénou – I. etapa“ firmě BADIN s.r.o., se sídlem Polní 1007/12, 664 91  Ivančice, IČO 03860582, s cenou včetně DPH 1 537 343,- Kč a délkou realizace 25 kalendářních dnů. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017. Osloveno bylo 7 firem, podáno bylo 5 nabídek.


Řešení odtoku dešťové vody na pozemcích v k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci k návrhu Š., bytem …, o opatřeních v řešení odtoku dešťové vody z pozemků města Ivančice na pozemky p.č.st. 351 a p.č. 9/2 – k.ú. Budkovice. RM ukládá vedoucímu odboru investic, správy majetku a právního jednání s navrhovatelem o provedení navrhovaných řešení.


Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551220551 pro odběrné místo Chřestová 1018/41, byt č. 1

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551220551 s E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Chřestová 1018/41, byt č. 1. Smlouva bude na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa A 42

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa s označením A 42 na veřejném pohřebišti v Ivančicích s nájemcem J., …, 664 91 Ivančice. Smlouva bude ukončena k 31.5.2017.


Umístění stavby rodinného domu a inženýrských stítí na pozemku p.č. 115/2 a p.č. 2597/2, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním stavby rodinného domu a inženýrských sítí na pozemku p.č. 115/2 a p.č. 2597/2, k.ú. Kounické Předměstí.


Umístění směrovek pro vyznačení turistické trasy

U s n e s e n í :

RM souhlasí s instalací směrovek pro vyznačení turistické trasy  z Moravských Bránic, žel. stanice, do Moravského Krumlova, žel. stanice. Při určování konkrétních míst k umístění směrovek bude s žadatelem – za město Moravský Krumlov vyřizuje odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Moravský Krumlov – spolupracovat ředitel Městských lesů Ivančice.


Vyjádření k žádosti o umístění stavby RD, příjezdové komunikace a sítí – ul. Pod Jakubem

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním novostavby rodinného domu, příjezdovou komunikací a s uložením inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města p.č. 2419/4, k.ú. Kounické Předměstí.


Žádost o poskytnutí dotace na rybářské závody

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rezervy na sport a ostatní organizace ve výši 3 000,- Kč Š., bytem Ivančice, …, na pořádání rybářských závodů v rámci akce „Memoriál Josefa Šafránka“. Současně RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 66/2017 o poskytnutí dotace.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-12 376 KB

Post Author: admin