Usnesení rady města RM č. 13/2017

Výpis z přijatých usnesení 13. schůze rady města konané dne 14. 6. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Zápis č. 38 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 24.5.2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 38 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 24.5.2017. Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.


Žádost o finanční podporu – Římskokatolická farnost Řeznovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí finanční podpory Římskokatolické farnosti Řeznovice, Řeznovice 41, Ivančice, ve výši 50 000,- Kč na opravu kostela v Řeznovicích. Hrazeno bude z rezervy provozní. Současně RM schvaluje příslušnou Darovací smlouvu.


Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice – turnaj v Dota 2 Phantom

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Ivančice pro pana K., …, Ivančice na jednodenní turnaj v e-sportu ve hře Dota 2 Phantom ve výši 7 000,- Kč. Hrazeno bude z rezervy na sport a ostatní sdružení. Zároveň RM schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.


Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Sdružení rodičů a přátel GJB Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení rodičů a přátel GJB Ivančice, z.s., Lány 859/2, Ivančice, IČO 05824044, ve výši 25 000,- Kč na činnost uvedenou v předložené žádosti.  Hrazeno bude z rezervy na sport a ostatní sdružení. Zároveň RM schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.


Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00034

U s n e s e n í :

RM schvaluje „Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00034“ s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČO 04084063, se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00 (vlastník sítě elektronických komunikací) na ulici V Uličce, Ivančice za cenu 72 713,- Kč. Bude hrazeno z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018 – obecná pravidla

U s n e s e n í :

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018 – obecná pravidla.


Čerpání rezervního fondu a posílení investičního fondu – Mateřská škola Chřestová Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice, okres Brno-venkov využila finanční prostředky rezervního fondu ve výši 120 000,- Kč na posílení svého investičního fondu. Investiční fond poté bude ve stejné výši využit na výrobu a montáž pozinkovaných ramp pro možnost bezbariérového vstupu do budovy MŠ.


Výpůjčka pivních setů TJ Sokol Řeznovice u příležitostí oslav 85. výročí založení fotbalového klubu

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku 20 ks pivních setů organizaci TJ Sokol Řeznovice u příležitosti oslav 85. výročí založení fotbalového klubu, které se uskuteční dne 15.7.2017. Odvoz pivních setů si TJ Sokol Řeznovice zajistí ve vlastní režii.


Vzor dodatku smlouvy o nájmu hrobového místa pro případ, kdy se současně mění nájemce a prodlužuje se doba nájmu

U s n e s e n í :

RM schvaluje vzor dodatku ke smlouvě o nájmu hrobového místa pro případ, kdy se současně mění nájemce a prodlužuje se doba nájmu.


Smlouva č. 162/2017 o nájmu hrobového místa B 56 na veřejném pohřebišti v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu č. 162/2017 o nájmu hrobového místa B 56 na veřejném pohřebišti v Ivančicích s nájemcem paní K., …, 664 91 Ivančice. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2025.


Dohoda o ukončení  smlouvy o nájmu hrobového místa Ř 114 na veřejném pohřebišti v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa s označením Ř 114 na veřejném pohřebišti v Řeznovicích s nájemcem paní P., …, 664 91 Ivančice. Smlouva bude ukončena k 31.7.2017.


Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550679880 pro odběrné místo Palackého náměstí 14/31, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550679880 s E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Palackého náměstí 14/31, Ivančice. Smlouva je na dobu určitou do 31.12.2017. Hrazeno bude rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10.


Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu – Ivančice, Veřejné osvětlení Řeznovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Ivančice jako budoucím oprávněným a

 • Š., Řeznovice
 • F., Řeznovice
 • B., Řeznovice
 • N., Řeznovice
 • F., Řeznovice

jako budoucími povinnými.

Obsahem věcného břemene bude zřízení, umístění,  provozování, provádění oprav,  údržby, a výměny  zařízení veřejného osvětlení. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.


Výpověď nájemních smluv č. 120150458 a č. 120150459 o pronájmu pozemku p.č. st. 1024 a p.č. 2596/2, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí výpověď nájemních smluv č. 120150458 a 120150459 ze dne 27.4.2015 o pronájmu pozemku p.č. st. 1024, o výměře 967 m2, k.ú. Kounické Předměstí, (oddělen  z pozemků p.č. 2784/30 a 2784/47), na kterém je vybudován jez, a p.č. 2596/2, ostatní plocha, k.ú. Kounické Předměstí,  který tvoří koryto pro odtok vody z malé vodní elektrárny.


Pachtovní smlouva č. 1201000481 – propachtování pozemku p.č. 922/16, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Pachtovní smlouvu, kterou město  propachtovává část pozemku p.č. 922/16, zahrada, o výměře  270 m2, k.ú. Ivančice, panu H., bytem …, 664 91  Ivančice.


Žádost o zřízení řízené světelné křižovatky na Tesařově náměstí před Besedním domem

U s n e s e n í :

RM neschvaluje zřízení světelné křižovatky na Tesařově náměstí. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu svolat pracovní jednání na MěÚ Ivančice za účasti pracovníka Centra dopravního výzkumu s cílem dosáhnout komplexního řešení situace; termín: ihned; pozvánku zaslat i radním a zástupcům žadatelů o zřízení světelné křižovatky.


Žádost o změnu zákazníka – dodávky plynu pro odběrné místo Chřestová 1018/41, byt č. 1

U s n e s e n í :

RM schvaluje Žádost o změnu zákazníka na dodávku plynu od E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Chřestová 1018/41, Ivančice, byt č. 1.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemce pan Š., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.6.2018.


Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Pod Hájkem 28/38

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemci manželé M., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.6.2018.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní Š., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.6.2018.


Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Palackého náměstí  87/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně paní L., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.6.2018.


Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27, Ivančice, nájemkyně paní T., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.6.2018.


Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3, Komenského nám. 21/9

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Smlouvu o nájmu bytu č. 3, Komenského nám. 21/9, Ivančice, nájemci manželé K. Nájem na dobu určitou do 30.9.2017.


Prodej vozidla FORD SCORPIO

U s n e s e n í :

RM schvaluje prodej vozidla FORD SCORPIO 2.3 DOHC 16V, RZ  BOL  17-60,   panu S., …, Nové Město na Moravě, za cenu 12 000,- Kč.


Zábor veřejného prostranství – část pozemku v Alexovicích

U s n e s e n í :

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 394/125, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Alexovice za účelem vystoupení Cirkusu CARINI ve dnech 17.7. – 23.7.2017.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 549/3, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 549/3 o výměře cca 320 m² v k.ú. Ivančice.

Hlasováno: 3 proti doporučení, 1 pro doporučení


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1930/184, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1930/184, lesní pozemek, o výměře cca 40 m2, k.ú. Budkovice.


Žádost o vyjádření ke stavbě garáže na pozemku p.č. 922/37, k.ú. Ivančice; souhlas vlastníka sousedícího pozemku

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou garáže na pozemku p.č. 922/37, zahrada, o výměře 17 m2, k.ú. Ivančice, jehož vlastníkem je paní T., …, Ivančice.


Žádost o vyjádření ke stavbě garáže na pozemku p.č. 922/38, k.ú. Ivančice; souhlas vlastníka sousedícího pozemku

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou garáže na pozemku p.č. 922/38, zahrada, o výměře 17 m2, k.ú. Ivančice, jehož vlastníkem je paní K., …, Ivančice.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 590/112, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 590/112, orná půda, o výměře 85 m2, k.ú. Ivančice.


Vyjádření k připomínce – cesta na hlavní vlakové nádraží

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí připomínku pana M. k používání cesty z ul. Hybešovy na hlavní vlakové nádraží a pověřuje odbor investic, správy majetku a právní žadatele informovat o možném řešení – město usiluje o  odkup pozemků od ČD, kde v souvislosti s vybudováním terminálu pro autobusy hodlá vybudovat nadchod.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Mřenkova, V., příp. NN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným k akci „Ivančice, Mřenkova, V., příp. NN“ na pozemku p.č. PK 3132/4, k.ú. Ivančice.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, V Lánech, Š., kab. smyčka NN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným k akci „Ivančice, V Lánech, Š., kab. smyčka NN“ na pozemku p.č. 1125/23, k.ú. Ivančice.


Smlouva o zřízení věcného břemene  pro akci „Ivančice, Dol. Hlinky, M., rozšíření DSNN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným k akci „Ivančice, Dol. Hlinky, M., rozšíření DSNN“.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Alexovice, D., kab. příp.“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným,  k akci „Ivančice, Alexovice, D., kab. příp.“.


Dodatečné povolení umístění rekreačního objektu na ul. Tyršova v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním mobilního domu plnícího funkci rekreačního objektu na pozemku p.č. 107/3, ve vlastnictví B., k.ú. Kounické Předměstí, sousedícího s pozemkem ve vlastnictví města p.č. 2747/1, k.ú. Kounické Předměstí.


Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky na části pozemku p.č. 2013/2, k.ú. Letkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky na části pozemku p.č. 2013/2, k.ú. Letkovice, ve vlastnictví města Ivančice.  Stavebníkem je B., …, Ivančice – Letkovice.


Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zajištění pracovnělékařských služeb s poskytovatelem společností CERIOS s.r.o., IČO 05480990  – MUDr. Jitka Čermáková, praktická lékařka, Ve Sboru 25, 664 91 Ivančice.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Územní studie veřejných prostranství ORP Ivančice“

U s n e s e n í :

 • RM revokuje své usnesení č. 44/R5 ze dne 8.3.2017 o zrušení zakázky malého rozsahu „Územní studie veřejných prostranství ORP Ivančice“ a ukládá oboru regionálního rozvoje provést v této věci opakované výběrové řízení.
 • RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Územní studie veřejných prostranství ORP Ivančice“.

Smlouva o právu provést stavbu příjezdové komunikace – K+K Elektrotechnik, spol. s r.o.; Smlouva o smlouvě budoucí darovací – převod komunikace

U s n e s e n í :

 • RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu příjezdové komunikace, uzavřenou mezi městem Ivančice a K+K Elektrotechnik, spol. s r.o.
 • RM doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu o smlouvě budoucí darovací, jejímž předmětem bude budoucí převod příjezdové komunikace do vlastnictví města.

XX. Sládkovičovské kultúrne dni 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje účast:

 • soutěžního týmu města Ivančice v soutěži ve vaření kotlíkových specialit v rámci XX. Sládkovičovských kultúrnych dní ve ve dnech 23.6. – 25.6.2017 ve složení Ing. Ilona Valentová, Josef Sedmík, Ing. Marie Navrátilová, Ing. Lenka Nováková, Mgr. Liběna Kubíková; pro předpravu soutěžního týmu schvaluje vozidlo Fiat Ducato 1BF 4658, řidiči Josef Sedmík, Mgr. Liběna Kubíková,
 • za město Ivančice ve dnech 23. a 24.6.2017: starosta Milan Buček – vozidlo vlastní – a Mgr. Radek Hlaváč, místostarosta Ing. Sládek + 1, vozidlo vlastní.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. na akci „Odborná oprava původních dřevěných oken na objektu Besedního domu v Ivančicích (3. etapa)“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.11.2016 se zhotovitelem  ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., IČO 60753013, se sídlem V. Nezvala 56/68, 674 01  Třebíč, na akci „Odborná oprava původních dřevěných oken na objektu Besedního domu v Ivančicích (3. etapa)“. Dodatkem se zvyšuje cena díla o 191 480,-  Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 555.


Pojištění vozidla Škoda Octavia Style 2.0 TDi

U s n e s e n í :

RM schvaluje pojistnou podsmlouvu č. 86000950-18 na nové auto Škoda Octavia Style 2.0 TDi, VIN/EVČ: TMBAJ7NE0J0087799, která se váže ke Smlouvě č. 18619454-11 – sdružené pojištění souboru vozidel od České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO 45272956, roční pojistné činí 7 715,- Kč.


Smlouva o poskytování právních služeb ve sporu  sp. zn. 67 A 2/2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb, na základě které město Ivančice bude ve sporu sp. zn. 67 A 2/2017 zastupovat Mgr. Ing. Ján Bahýľ, advokát, AK se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00,  IČO 01339303.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-13 507 KB

Post Author: admin