Usnesení rady města RM č. 17/2017

Výpis z přijatých usnesení 17. schůze rady města konané dne 26. 7. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Smlouva o dílo – „Grafické zpracování a tisk brožury Kříže Ivančicka“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na Grafické zpracování a tisk brožury Kříže Ivančicka se zhotovitelem NLN, s.r.o., IČO 48534391, se sídlem Náprstkova 10, 110 00 Praha 1. Cena díla 40 020,00 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Smlouva o dílo – pokládka PVC v kancelářích č. 301, 303 a 304 budovy MěÚ Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na pokládku PVC v kancelářích č. 301, 303 a 304 ve 3. NP hlavní budovy MěÚ Ivančice se zhotovitelem Libor Vojtěch, IČO 47391081, se sídlem Oderská 209/1, 625 00 Brno. Cena díla 79 387,00 Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017 o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků; Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků dle § 105 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky  a řízení o nich, na základě které bude město Ivančice prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů města Oslavany v jeho správním obvodu přenesenou působnost  podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Příspěvek za výkon předmětu smlouvy: 2 000,- Kč/oznámený přestupek.  Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2017 o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků dle § 105 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na základě které bude město Ivančice prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů obce Ketkovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost  podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Příspěvek za výkon předmětu smlouvy: 2 000,- Kč/oznámený přestupek.  Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy  rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.


Nabídka propagace města v průvodci Kam v Praze/Křížem krážem ČR

U s n e s e n í :

RM neschvaluje prezentaci města Ivančice v průvodci Kam v Praze/Křížem krážem ČR.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého náměstí 87/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně paní L., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.7.2018.


Smlouva o dílo – Zpracování projektové dokumentace na akci: Sanace soklu objektu radnice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na Zpracování projektové dokumentace na akci: Sanace soklu objektu radnice se zhotovitelem Tomáš Sýkora, IČO 73313190, se sídlem Bieblova 162/18, 613 00 Brno. Cena díla 75 504,00 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Záměr nabytí pozemků – pozemky u vlakového nádraží

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr nabytí pozemků v k.ú. Ivančice:

p.č. 3194/13 o výměře 3291 m², ostatní plocha (jiná plocha),

p.č. 3194/14 o výměře 36 m², ostatní plocha (jiná plocha),

p.č. 427/3 o výměře 701 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,

p.č. st. 647 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří.


Nájemní smlouva – pronájem části p.č. 1930/184, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 1930/184, o výměře 40 m2,  k.ú. Budkovice, manželům L., …, Brno.


Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330041220/001 – akce „Alexovice, P., kabelová smyčka NN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným, k akci „Alexovice, P., kabelová smyčka NN“.


Vyjádření k akci „Ivančice, Réna, OSP, obnova NN“; Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – akce „Ivančice, Réna, OSP, obnova NN“

U s n e s e n í :

1.      RM souhlasí s výměnou nadzemního vedení kabelu NN k připojení objektů Kališ a Hutira za vedení podzemní.

2.      RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena mezi městem Ivančice jako budoucím povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným k akci „Ivančice, Réna, OSP, obnova NN“.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – akce „Řeznovice – SVAK, ČS3: NN přip. kab. příp.“

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu, požaduje upřesnění informací (průjezdnost cesty na louku).


Záměr prodeje pozemků p.č. 1683/55, p.č. 1683/36 a p.č. 1683/62, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků p.č. 1683/55, 1683/36 a 1683/62, k.ú. Budkovice.

RM ukládá odboru regionálního rozvoje nechat zpracovat studii na plochy Z94, Z87 a Z86 dle územního plánu v k.ú. Budkovice.


Vyjádření k záměru výstavby RD na pozemku p.č. 420/8, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 420/8, orná půda, o výměře 995 m2, k.ú. Ivančice (ul. Hybešova).


Reklamní hodiny na Tesařově náměstí

U s n e s e n í :

RM neschvaluje nabídku firmy SGR Jižní Morava, v.o.s., IČO 47917911, na odkoupení reklamních hodin na Tesařově náměstí.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu oslovit firmu SGR Jižní Morava, v.o.s. a vyzvat ji k demontáži a odstranění reklamních hodin na Tesařově náměstí s termínem do 31.8.2017.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu poptat nové hodiny.


Dohoda o nahrazení dosavadního závazku – akce „Okružní křižovatka – u Tří kohoutů“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o nahrazení dosavadního závazku mezi městem Ivančice a Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III, týkající se činnosti pro dokončení územního rozhodnutí na akci „Okružní křižovatka – u Tří kohoutů“ Ivančice za částku 62 000,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Záměr prodeje pozemků p.č. 2595/30 a p.č. 2595/43, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu vzhledem k době, která uplynula od schválení záměru prodeje a jeho zveřejnění, vyvěsit opět na úřední desce záměr prodeje pozemků v k.ú. Kounické Předměstí:

– p.č. 2595/30 – zahrada, o výměře 396 m2,

– p.č. 2595/43 – zahrada, o výměře 359 m2.


Souhlas s umístěním stavby „Veřejná komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 6-8 RD v ulici Mřenková“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním stavby „Veřejná komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu  6-8 RD v ulici Mřenková“ na pozemcích p.č. KN 946/1, 202/7, 3159/3 (PK 3159) a 3132/1 (PK 3132/1), vše k.ú. Ivančice. Jako vlastník pozemků p.č. PK 3159 (KN 3159/3) a PK 3132/1 (KN 3132/1) uděluje souhlas k územnímu řízení, s umístěním stavby na těchto pozemcích a s připojením navržené účelové komunikace na místní komunikaci v ulici Mřenková na pozemku p.č. KN 3132/1 (PK 3132/1), vše k.ú. Ivančice.


Aktualizace pasportu místních komunikací a dopravního značení

U s n e s e n í :

RM schvaluje návrh aktualizace pasportu místních komunikací a dopravního značení.


Základní škola Vladimíra Menšíka – zahájení školního roku na nádvoří radnice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s poskytnutím prostor nádvoří radnice Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice dne 4.9.2017 v době od 8.30 – 10.00 hodin z důvodu zahájení školního roku 2017/2018.


Informace k povolenému soukromému vozidlu

U s n e s e n í :

Bod byl z jednání rady vyřazen jako již bezpředmětný.


Jízdy parních vlaků – České dráhy, a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje objednávku provedení reklamy a propagace od Českých drah, a.s., Regionální obchodní centrum Brno, Kounicova 688/26, 611 35 Brno, IČO 70994226, za 10 000,- Kč + DPH na akci jízdy parních vlaků dne 9.9.2017. Bude hrazeno z rezervy rady.


Informace o plnění rozpočtu 2017 za první pololetí

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu 2017 předloženou vedoucím odboru plánovacích a finančního Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 14 – transfery a převody

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

1)                úpravu transferů,

2)                převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 15 – rezervy

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 15 až č. 17 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Vyjádření ke stavbě kanalizačního sběrače z Nové Vsi

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou kanalizačního řadu pro napojení splaškové kanalizace z Nové Vsi u Oslavan na projektovaný kanalizační sběrač v Řeznovicích.

Místostarosta Ing. Sládek zajistí pro členy rady prezentaci s výkladem o trase kanalizace a dále sjednání způsobu zapravení dotčených cest.


Přemístění HUP na pozemek p.č. 1605/17, k.ú. Němčice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s přemístěním HUP na pozemek p.č. 1605/17, k.ú. Němčice.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Přeložka STL plynovodní přípojky pro objekt č.p. 1466/2 na ul. Padochovská v Ivančicích, č. stavby 8800083022“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem jako povinným a GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 970/96, 400 01  Ústí nad Labem, jako oprávněným, k akci „Přeložka STL plynovodní přípojky pro objekt č.p. 1466/2 na ul. Padochovská v Ivančicích, č. stavby 8800083022“.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro akci „16010-041734 VPIC Ivančice V Uličce“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Ivančice jako budoucím obtíženým a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., Olšanská 6, Praha 3, IČO 04084063, jako budoucím oprávněným, pro akci „16010-041734 VPIC Ivančice V Uličce“.


Stavba vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 581/56 a p.č. 3167/4, k.ú. Ivančice; Smlouva o právu provést stavbu

U s n e s e n í :

1)       RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 581/56 a p.č. 3167/4, k.ú. Ivančice.

2)       RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3037/5, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu. Starosta na místě samém provede šetření a záměr projedná s ředitelem Městských lesů.


Stavba vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 2014/18 a p.č. 1585/41, k.ú. Letkovice; Smlouva o právu provést stavbu

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 2014/18 a p.č. 1585/41, k.ú. Letkovice, jejichž vlastníkem je město Ivančice a  schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu.


Stavba pergoly na pozemku p.č. 2661/2, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou pergoly na pozemku p.č. 2661/2, k.ú. Kounické Předměstí.


Výstavba RD na pozemcích p.č. 1651/24, p.č. 1651/28 a p.č. 1651/29, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemcích p.č. 1651/24, p.č. 1651/28 a p.č. 1651/29, k.ú. Budkovice.


Vyjádření k žádosti o souhlas s umístěním stavby RD a s umístěním inženýrských sítí na pozemku města – M. a M. Š.

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním novostavby RD a s umístěním inženýrských sítí na pozemku města p.č. 940/46, k.ú. Ivančice.

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Ivančice a M. a M. Š.


Vyjádření k žádosti o souhlas s umístěním stavby RD a s umístěním inženýrských sítí na pozemku města –J. a L. Š.

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním novostavby RD a s umístěním inženýrských sítí na pozemku města p.č. 940/46, k.ú. Ivančice.

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Ivančice a J. a L. Š.


Smlouva o právu provést stavbu – příjezdová komunikace k novostavbě RD; Smlouva o smlouvě budoucí darovací – bezúplatný převod příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 2419/4, 2404/29 a 2404/32 v k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

1)            RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Ivančice a manžely B., bytem …, Ivančice, jejímž předmětem je příjezdová komunikace k novostavbě RD.

2)            RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 2419/4, 2404/29 a 2404/32 v k.ú. Kounické Předměstí a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací.


Souhlas města s Veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby „Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby „Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice“ na pozemcích p.č. KN st. 831/1, st. 831/15, st. 831/4 a 3400, vše k.ú. Ivančice, uzavřenou dne 21.7.2017 pod č.j. S-MI 13107/2017-SÚ-Co-3 mezi MěÚ Ivančice, ORR a Střediskem volného času Ivančice, nahrazující společné územní rozhodnutí a stavební povolení.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení vozidla pro Městskou policii Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení vozidla pro Městskou policii Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Podlimitní veřejná zakázka „V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Opravy teras ve 4. NP, stavební úpravy závětří a ZTI, přípojka kanalizace, Ivančice – Komenského nám. 21/9“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Opravy teras ve 4. NP, stavební úpravy závětří a ZTI, přípojka kanalizace, Ivančice – Komenského nám. 21/9“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu provést revizi nájemného ve smlouvách k bytům v objektu na Komenského nám. 21/9 a předložit do příští rady rozbor s návrhem na úpravu smluv.


Akce „Dětský svět“ – výpůjčka veřejného prostranství

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku veřejného prostranství – p.č. 7, p.č. 8 a p.č. 9/1, k.ú. Ivančice, pro akci „Dětský svět“, pořádanou spolkem Nová Zahrada Ivančice, z.s., Komenského náměstí 1611/9a, Ivančice, IČO 04628845.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dětské hřiště v Alexovicích, ulice U Hřiště“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Dětské hřiště v Alexovicích, ulice U Hřiště“ firmě YGGDRASILMONT s.r.o., se sídlem Truhlářská 1528/23, 110 00  Praha 1 – Nové Město, IČO 63593819, s cenou včetně DPH 630 079,13 Kč a délkou realizace 30 kalendářních dnů. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 5 firem, podány byly 3 nabídky.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Sdružený tisk brožurek projektu Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí

U s n e s e n í :

RM odkládá a požaduje upřesnění podkladů.


Pořízení magnetek s nejdůležitějšími telefonními čísly pro občany města

U s n e s e n í :

RM odkládá a požaduje upřesnění podkladů.


Penzion pro důchodce Ivančice – převod finančních prostředků mezi fondy penzionu

U s n e s e n í :

RM schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 23 369,95 Kč do fondu reprodukce majetku a investic penzionu.


Záměr nabytí pozemku p.č. KN st. 231, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku p.č. KN st. 231, k.ú. Kounické Předměstí.


Pořízení studie průmyslové zóny dle územního plánu

U s n e s e n í :

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit podání žádosti města Ivančice na odbor regionálního rozvoje o pořízení územní studie průmyslové zóny dle územního plánu na pozemcích p.č. KN 3018/5, 3027/1, 3027/4, 3037/10, 3037/13 a 3037/32  v k.ú. Ivančice.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-17 480 KB

Post Author: admin