Usnesení rady města RM č. 18/2017

Výpis z přijatých usnesení 18. schůze rady města konané dne 9.8.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice – výpůjčka části prostor tělocvičny v Řeznovicích

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výpůjčkou bývalé šatny v tělocvičně Řeznovice, a to v termínu 23.8.2017-1.9.2017 pro provoz příměstského tábora a dále po celý školní rok 2017/2018 pro provoz jednoho oddělení školní družiny.


Záměr nabytí pozemku p.č. 3025/2 v k.ú. Ivančice od Státního pozemkového úřadu

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemku p.č. 3025/2 o výměře 1083 m², ostatní plocha (manipulační plocha) v k.ú. Ivančice, ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.


Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady KTS EKOLOGIE, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí notářský zápis ze dne 29.6.2017 o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti KTS EKOLOGIE, s.r.o., se sídlem v Zastávce, Hutní osada 14.


Zábor veřejného prostranství za účelem vystoupení cirkusu – část pozemku v Alexovicích

U s n e s e n í :

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p.č. 394/125, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Alexovice za účelem vystoupení Cirkusu CARINI ve dnech 21.8. – 27.8.2017.


Informace o spotřebě el. energie v městské sportovní hale

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí předložené informace o snížení spotřeby el. energie v Městské sportovní hale Ivančice po změně typu osvětlení.


Informace – nájem v městských bytech

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí předložené informace o možnosti zvýšení nájmu v městských bytech dle § 2249 a § 2250 o.z. 89/2012 Sb.


Smlouva o zřízení služby Energie 24

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení služby Energie 24 s E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201. Smlouva je na dobu neurčitou. Služby portálu budou bezplatné.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM ruší výběrové řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace“ na akci „Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“ z důvodu nedostatečného množství finančních prostředků. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit přesun finančních prostředků do oddílu 31 tak, aby bylo možné výběrové řízení opětně vyhlásit.


Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení „Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa“.

RM schvaluje Seznam dodavatelů k oslovení v rámci zadávacího řízení.

RM jmenuje Komisi pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa“ ve složení: za Město Ivančice Jaroslav Sojka, Ing. Ilona Valentová, za DEA, s.r.o. Ing. Anna Kroulíková. Jako náhradníky RM jmenuje: za Město Ivančice Ing. Luděk Bernard, Ing. Josef Janíček, za DEA, s.r.o. Mgr. Alena Jagošová.

RM jmenuje Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa“ ve složení: za Město Ivančice Jaroslav Sojka, Ing. Ilona Valentová, za DEA, s.r.o. Ing. Anna Kroulíková. Jako náhradníky RM jmenuje: za Město Ivančice Ing. Luděk Bernard, Ing. Josef Janíček, za DEA, s.r.o. Mgr. Alena Jagošová.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017.


Návrh změny dopravního značení

U s n e s e n í :

RM neschvaluje návrh změny dopravního řešení na ulici U Nové Brány. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu prověřit technické možnosti průjezdu.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  pro akci „Řeznovice – SVAK, ČS3: NN přip. kab. příp.“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jakou budoucím povinným a E.ON Distribuce, a.s., jako budoucím oprávněným k akci „Řeznovice – SVAK, ČS3: NN přip. kab. příp.“.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava MK ul. Jana Fibicha“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.7.2017 pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava MK ul. Jana Fibicha“. Tímto dodatkem se upravuje Smlouva o dílo o cenu za vícepráce, které se vyskytly v průběhu prací a jsou nezbytné pro provedení díla, a to v částce 641 990,- Kč bez DPH.

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí 3 737 490,- Kč bez DPH, 4 522 363,- Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava povrchů na autobusovém nádraží, Tesařovo náměstí v Ivančicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentaci vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava povrchů na autobusovém nádraží, Tesařovo náměstí v Ivančicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Workoutové a fitness hřiště v Ivančicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Workoutové a fitness hřiště v Ivančicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Přípojka (kabely NN) k rodinným domům na ul. Malovanská; Smlouva a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou přípojek NN na akci „Ivančice, Malovanská, N., lokalita 9 RD“. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy školní jídelny Ivančice – výdejna Komenského“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.7.2017 pro zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy školní jídelny Ivančice – výdejna Komenského“. Tímto dodatkem se upravuje Smlouva o dílo o cenu za vícepráce, které se vyskytly v průběhu prací a jsou nezbytné pro provedení díla, a to v částce 48 650,- Kč bez DPH.

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí 448 101,83 Kč bez DPH, 542 203,- Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Ivančice-rekonstrukce Palackého náměstí před kostelem – 1. etapa“

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování  projektové dokumentace na akci „Ivančice-rekonstrukce Palackého náměstí před kostelem – 1. etapa“ firmě Ing. arch. Michal Říčný, se sídlem Tišnovská 145, 614 00  Brno, IČO 28299442, s cenou včetně DPH 301 895,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení vozidla pro Městskou policii Ivančice“ – opakování výběrového řízení

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí opakování výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení vozidla pro Městskou policii Ivančice“ z důvodu nepodání žádné nabídky v termínu. Výzva bude zveřejněna beze změn, pouze s novými termíny.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Záměr nabytí pozemku p.č. KN 440/7 – ostatní plocha, v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu ke schválení záměr nabytí pozemku p.č. KN 440/7 – ostatní plocha, o výměře 2282 m2, k.ú. Ivančice.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-18 360 KB

Post Author: admin