Usnesení rady města RM č. 20/2017

Výpis z přijatých usnesení 20. schůze rady města konané dne 6.9.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Orel Jednota Ivančice – žádost o příspěvek na opravu podlahy Orlovny

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace spolku Orel Jednota Ivančice, Chřestová 22, IČO 65264959, na opravu podlahy Orlovny ve výši 35 000,- Kč. Hrazeno bude v částce 27 000,- Kč z rezervy na sport a ostatní sdružení a v částce 8 000,- Kč z rezervy rady. RM současně schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu č. 72/2017 o poskytnutí dotace.


Okrašlovací spolek Ivančice – žádost o povolení změny účelu použití dotace

U s n e s e n í :

RM schvaluje Okrašlovacímu spolku Ivančice změnu účelu použití dotace ve výši 20 000,- Kč ze „Sochařského sympozia“ na „Střechu zvonice ve Stromokruhu Evropy“.


Pravidelný týdenní rozvrh ve školním roce 2017/2018 v tělocvičně v Řeznovicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje pravidelný týdenní rozvrh na školní rok 2017/2018 v tělocvičně v Řeznovicích dle předloženého návrhu.


Pravidelný týdenní rozvrh ve školním roce 2017/2018 v Městské sportovní hale Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje  pravidelný týdenní rozvrh na školní rok 2017/2018 v Městské sportovní hale, Rybářská 33, Ivančice dle předloženého návrhu.


Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 12, Komenského náměstí 21/9

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Smlouvu o nájmu bytu č. 12, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemce pan H. Nájem na dobu určitou do 31.12.2017.


Rekonstrukce koupelny v bytě č. 9, Komenského náměstí 21/9

U s n e s e n í :

RM neschvaluje provedení rekonstrukce koupelny bytu č. 9, Komenského náměstí 21/9, Ivančice. Město nebude hradit náklady nad rámec povinností vlastníka.


Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro odběrné místo Komenského náměstí 21/9, byt č. 12

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551289777 s E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Komenského náměstí 21/9, byt č. 12. Smlouva na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Umístění stojanů na kola na Palackého náměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje umístění šesti kusů stojanů na kola na Palackého náměstí vedle Kulturního a informačního centra Ivančice – umístění „v linii mezi stromy“.


Záměr prodeje pozemků v k.ú. Řeznovice – okolí rybníka

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků pouze pod vodní plochou rybníka „Cortina“ v k.ú. Řeznovice, s tím, že náklady na geometrické zaměření by nesl kupující.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 281/18 v k.ú. Hrubšice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr podeje části pozemku p.č. 281/18, o výměře cca 490 m2, v k.ú. Řeznovice.

Hlasováno o doporučení: 4 proti, 1 pro


Záměr prodeje části pozemků p.č. 581/20 a p.č. 582/7 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemků p.č. 581/20 a p.č. 582/7, o výměře cca 54 m2, v k.ú. Ivančice.


Záměr nabytí pozemků – část komunikace Slunečná

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemků od:

  • č. 2419/34, 77 m2 – E. 5/6, K. 1/6
  • č. 2419/2, 56 m2 – Z.
  • č. 2419/35, 61 m2 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • č. 2419/36, 25 m2 – Státní pozemkový úřad

ostatní plocha, komunikace, k.ú. Kounické Předměstí.


Záměr nabytí pozemku p.č. 1616/6 v k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku  p.č. 1616/6 o výměře 104 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. Němčice u Ivančic, do vlastnictví města Ivančice.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, P., rozšíření DSNN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330037921/001 pro akci „Ivančice, P., rozšíření DSNN“, která bude uzavřena mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Letkovice – D.: NN příp. kab. ved.“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330040587/001 pro akci „Letkovice – D.: NN příp. kab. ved.“, která bude uzavřena mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným.


Souhlas se stavbou RD na hranici pozemku p.č. 581/20, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se stavbou rodinného domu na hranici pozemku ve vlastnictví města  p.č. 581/20, k.ú. Ivančice.

Hlasováno o udělení souhlasu: 4 proti, 1 se zdržel


Zábor veřejného prostranství – akce „Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok pomáhá“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství cca 25 m2 na Palackého náměstí v Ivančicích dne 24.10.2017 v době od 8.00 do 13.00 hodin pro „Zdravotně preventivní akci spojenou s charitativní akcí Každý krok pomáhá“.


Zábor veřejného prostranství – propagace služeb Partners financial services, a.s.

U s n e s e n í :

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství:

část pozemku p.č. 3163/1, ostatní plocha (ostatní komunikace), v k.ú. a obec Ivančice před domem č.p. 187 na Palackého náměstí, za účelem umístění stánku o rozměrech 3×3 m pro propagaci služeb Partners financial services, a.s., IČO 27699781, se sídlem Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 během Svatováclavských slavností ve dnech 22.9. – 23.9.2017.

Hlasováno o schválení záboru: 4 proti, 1 se zdržel


Veřejná zakázka malého rozsahu „Workoutové a fitness hřiště v Ivančicích“ – schválení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH EPP 147_17, ve výši 400 000,- Kč, určeného k úhradě nákladů spojených se zakázkou malého rozsahu s názvem „Workoutové a fitness hřiště v Ivančicích“.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Opravy teras ve 4. NP, stavební úpravy a ZTI, přípojka kanalizace, Ivančice – Komenského nám. 21/9“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Opravy teras ve 4. NP, stavební úpravy a ZTI, přípojka kanalizace, Ivančice – Komenského nám. 21/9“ firmě BAUMAT, spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 2, 602 00  Brno, IČO 48529753, s cenou bez DPH 1 983 262,- Kč a délkou realizace 85 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveno bylo 7 firem, podány byly 2 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. V Uličce“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. V Uličce“ firmě Michal Hledík, se sídlem Mělčany 165, 664 64 Dolní Kounice, IČO 76389511, s cenou bez DPH 188 866,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky.


Vyhrazené parkovací místo v ul. Kpt. Jaroše

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa v ul. Kpt. Jaroše v Němčicích dle předložené žádosti.


Vyhrazené parkovací místo v ul. Na Brněnce

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa v ul. Na Brněnce dle předložené žádosti. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit značku omezující parkování na „max. 1 hod.“.


Vyhrazené parkovací místo v ul. Drůbežní trh

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa před provozovnou „Šití přikrývek a čistírna peří“ v ul. Drůbežní trh, Ivančice.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 1345/2, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1345/2, orná půda, o výměře cca 40 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, sportovní hala, úprava kab. vedení NN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1040012614/002 pro akci „Ivančice, sportovní hala, úprava kab. vedení NN“.


Ukončení pronájmu 2 kartoték, předání odboru sociálních věcí

U s n e s e n í :

RM schvaluje ukončení pronájmu 2 čtyřzásuvkových kartoték, které jsou pronajaty Úřadu  práce, kontaktní pracoviště Ivančice, na základě Nájemní smlouvy ze dne 29.12.2011 a   Dodatku ze dne 7.12.2012, a jejich předání odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice.


Výstavba RD na pozemku p.č. 1683/75 a inženýrských síti v k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu. RM ukládá Ing. Sládkovi prověřit možnost napojení na plánovanou kanalizaci a časový horizont vybudování kanalizačního řadu v daném místě.


Umístění stavby RD + doplňkových staveb na pozemku p.č. KN 1268/1, k.ú. Budkovice, vodovodní přípojka a dopravní napojení

U s n e s e n í :

RM, jako vlastník pozemku p.č. KN 2372/1, k.ú. Budkovice:

  • souhlasí jako vlastník sousedního pozemku s umístěním stavby RD + doplňkových staveb na pozemku p.č. KN 1268/1, k.ú. Budkovice, a s povolením výjimky z ust. § 25, odst. 2, stavebního zákona,
  • souhlasí s umístěním vodovodní přípojky na pozemku p.č.KN2372/1,ú Budkovice,
  • souhlasí s dopravním napojením RD sjezdem a nájezdem na místní komunikaci na pozemku p.č. KN 2372/1, k.ú. Budkovice.

Zápis č. 41 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 21.8.2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 41 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 21.8.2017. Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.

RM schvaluje objednání 120 ks kostek k označení bývalé židovské čtvrti, provedení nerez, v hodnotě do 50 000,- Kč bez DPH; náklady zahrnout do rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2018.


Revokace usnesení zastupitelstva – prodej pozemků p.č. st. 733 a p.č. 2595/29, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení ze dne 24.11.2008, 21.12.2009 a 27.6.2011

  • prodej pozemků p.č. st. 733, zastavěná plocha o výměře 16 m2, a p.č. 2595/29, zahrada, o výměře 363 m2, k.ú. Kounické Předměstí, paní Z., …, Brno.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu paní Z. ihned informovat, že  RM doporučuje dát do zastupitelstva záměr nového prodeje, po zrušení usnesení o předchozím prodeji, s tím, že zaplacená část kupní ceny jí bude vrácena.


Výpověď Smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 2595/54, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpověď  nájemní Smlouvy č. 120130427 ze dne 30.7.2013, uzavřené mezi městem Ivančice a paní S., …, bytem v Ivančicích, …, o nájmu pozemku p.č. 2595/54, zahrada, o výměře 394 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Smlouva o umístění a provozování kontejnerů – ELEKTROWIN a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů včetně doplnění oznámení o převedení povinností zpětného odběru ze strany obce na třetí osobu, uzavřenou mezi společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO 27257843, a městem Ivančice, týkající se bližších podmínek pro umístění a provozování kontejnerů na místě zpětného odběru, a to za účelem umístění a shromažďování zpětně odebraného elektrozařízení skupin 1, 2 a 6.


Vyhlášení ředitelského volna v ZŠ a uzavření MŠ dne 29.9.2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole V. Menšíka Ivančice, v Základní škole Ivančice-Němčice a v Základní škole Ivančice-Řeznovice dne 29.9.2017, zároveň RM souhlasí s uzavřením Mateřské školy Chřestová Ivančice, Mateřské školy Na Úvoze Ivančice, Mateřské školy Alexovice, Mateřské školy Němčice a Mateřské školy Řeznovice dne 29.9.2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava povrchů na autobusovém nádraží, Tesařovo náměstí v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava povrchů na autobusovém nádraží, Tesařovo náměstí v Ivančicích“ firmě ZEMAKO, s.r.o., se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48  Moravany, IČO 25504011, s cenou vč. DPH 2 117 347,75 Kč a délkou realizace 48 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveno bylo 8 firem, podány byly 2 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Workoutové a fitness hřiště v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Workoutové a fitness hřiště v Ivančicích“ firmě COLMEX s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00  Praha 3, IČO 29037221, s cenou vč. DPH 450 679,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017 a z dotace Nadace ČEZ.

Osloveno bylo 7 firem, podáno bylo 6 nabídek.


Vyjádření k žádosti o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní

U s n e s e n í :

RM schvaluje text vyjádření: Rada města nemá námitky k udělení licence na  provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro dopravce ČSAD Hodonín a.s.,  IČO 60747536, sídlem Brněnská 48, 695 01  Hodonín, na lince Ivančice – Moravský Krumlov – Hostěradice – Prosiměřice – Suchohrdly – Znojmo.


Úřad práce, kontaktní pracoviště Ivančice – žádost o prodloužení Smlouvy o organizování veřejné služby

U s n e s e n í :

RM schvaluje prodloužení Smlouvy o organizování veřejné služby, č. sml. BSK-VS-11/2017, mezi městem Ivančice a Úřadem práce, kontaktním pracovištěm Ivančice, do 31.12.2017.

RM schvaluje navýšení počtu míst veřejné služby z 6 na 10.


Podlimitní veřejná zakázka „V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému“ – zrušení zadávacího řízení

U s n e s e n í :

RM schvaluje zrušení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému“.

Důvodem zrušení je, že jediná nabídka, která byla podána, překročila předpokládanou hodnotu zakázky a hranici pro nadlimitní veřejnou zakázku.


Podlimitní veřejná zakázka „V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Zábor veřejného prostranství – část pozemku na Palackého náměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství:

část pozemku p.č. 3163/10, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. a obec Ivančice, u domu č.p. 4 na Palackého náměstí, za účelem umístění stanu o rozměrech 5×3 m v rámci veřejného shromáždění občanů s kandidáty KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, umístění dne 14.9.2017 v době od 9.00 do 11.00 hodin, za poplatek 150,- Kč.


Zakoupení 50 ks knih „Město Ivančice a jeho okolí ve fotografiích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje zakoupení 50 ks knih „Město Ivančice a jeho okolí ve fotografiích“ za účelem propagace města. Cena 1 knihy je 500,- Kč včetně DPH. Autorka knihy – T., Ivančice. Hrazeno bude z rezervy rady.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-20 461 KB

Post Author: admin