Usnesení rady města RM č. 23/2017

Výpis z přijatých usnesení 23. schůze rady města konané dne 4.10.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Soupis požadovaných investic pro rok 2018 – Základní škola V. Menšíka Ivančice

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí soupis požadovaných oprav – investic pro rok 2018, tak jak byly projednány s vedoucím odboru investic, správy majetku a právního Ing. Jaroslavem Ronzanim.

RM ukládá vedoucí odboru vnitřních věcí zajistit předložení soupisu požadovaných investic od ostatních škol.


Žádost o finanční příspěvek – Junák – český skaut středisko Ivančice, z.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku – dotace na opravu stropu loděnice v Zolcarech – spolku Junák – český skaut, z.s., Ivančice, IČO 49460561, ve výši   45 000,- Kč. Bude hrazeno z rezervy rady.

RM současně schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu č. 75/2017 o poskytnutí dotace.


Žádost o finanční příspěvek – Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, pobočka Ivančice

U s n e s e n í :

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku  organizaci Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, pobočce Ivančice, Zemědělská 2. Rezerva na sport a ostatní sdružení je vyčerpána.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Workoutové a fitness hřiště v Ivančicích“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.9.2017 uzavřené s firmou COLMEX s.r.o. pro zakázku malého rozsahu s názvem “Workoutové a fitness hřiště v Ivančicích”. Tímto dodatkem se upravuje termín předání a převzetí díla do 30.11.2017.


ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – zapojení do projektu – „Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení“

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí záměr zapojení Základní školy a mateřské školy Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov, do projektu s názvem „Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení“, Specifický cíl „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

RM ukládá odboru regionální rozvoje – stavebnímu úřadu a právníkům posoudit, zda stavební úpravy pro bezbariérovost nenaruší podmínky dotace na stavební úpravy již provedené (zateplení …); projektová manažerka bude konzultovat tuto otázku rovněž s poskytovatelem dotace na úpravy již provedené.

RM ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi a Ing. Feithovi, MBA projednat předložený záměr s ředitelkou školy a projektovou manažerkou města.


Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR)

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci o nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – dále GDPR),  které zavádí nové úkoly v ochraně osobních údajů.

RM ukládá tajemnici Městského úřadu Ivančice zahájit neprodleně kroky ke splnění povinností v  oblasti GDPR, zajistit provedení analýzy stavu ochrany osobních údajů na městském úřadu a  uložit příslušným vedoucím pracovníkům nezbytné úkoly a všem zaměstnancům povinnost poskytnout zpracovateli analýzy bezodkladně veškerou potřebnou součinnost. Zajistit splnění těchto úkolů ukládá RM rovněž ředitelům příspěvkových organizací města.

RM ukládá vedoucím odborů, organizačních složek a ředitelům příspěvkových organizací města  zahrnout potřebné finanční prostředky pro splnění úkolů v  oblasti GDPR do návrhu rozpočtu pro rok 2018.


Zábor veřejného prostranství pro umístění kontejneru na stavební suť

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství pro umístění kontejneru na stavební suť, ul. Ostřihom ..,  Ivančice.


Souhlas s umístěním stavby RD na hranici pozemku p.č. 581/20, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na hranici pozemku ve vlastnictví města p.č. 581/20, k.ú. Ivančice.

RM ukládá právníkům zajistit písemný příslib souhlasu žadatelů vůči městu Ivančice tak, jak žadatelé nabízejí v přípisu ze 14.9.2017.


Rozšíření zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad na ul. Okružní

U s n e s e n í :

RM souhlasí s rozšířením zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad na ul. Okružní.


Dodatek č. 2 nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor – fitcentrum v Městské sportovní hale Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – fitcentra – v Městské sportovní hale na ul. Rybářská, č.e. 1202, k.ú. Kounické Předměstí, o prodloužení nájmu do 31.12.2018.


Záměr prodeje pozemků p.č. 590/125 a části p.č. 590/112, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu.

RM ukládá starostovi prověřit poměry na místě samém.


Záměr prodeje pozemků p.č. 351/22 a p.č. 351/23, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků p.č. 351/22, orná půda, o výměře 487 m2,  a p.č. 351/23, orná půda, o výměře 544 m2, k.ú. Řeznovice.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Letkovice – Dlouhá: NN část. rek. vedení“ a Smlouva o právu provést stavbu

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu.

RM ukládá zajistit vyjádření od QIM Atelier s.r.o., zda záměry E.ON v dané lokalitě nejsou v rozporu s projektovanými záměry města Ivančice.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Letkovice – Říční: NN část. rek. vedení“ a Smlouva o právu provést stavbu

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu.

RM ukládá zajistit vyjádření od QIM Atelier s.r.o., zda záměry E.ON v dané lokalitě nejsou v rozporu s projektovanými záměry města Ivančice.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Drůbežní trh, L.., SS1010“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Drůbeží trh, L.., SS1010“, č. ZN-014330039837/001, uzavíranou mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s.,  jako oprávněným.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Pod Jakubem, K.., kab. smyčka“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Pod Jakubem, K.., kab. smyčka“, č. ZN-014330041340/001, uzavíranou mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s.,  jako oprávněným.


Informace radě – bytový dům Tovární 4

U s n e s e n í :

RM projednala žádost a konstatovala:

Závazek převést byt bez poplatku město dodrželo; za byt nedopláceli nabyvatelé městu nic.

Poplatek za převod (daň) je příjmem státu, nikoli města.


Záměr prodeje pozemku p.č. 2382/19, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2382/19, k.ú. Budkovice.

Hlasováno o doporučení:  2 pro, 3 proti


Zakoupení resuscitační figuríny s elektronikou pro jednotku SDH Němčice

U s n e s e n í :

RM schvaluje zakoupení resuscitační figuríny od firmy HELAGO-CZ, s.r.o., IČO 25963961, typ: SMS SM101 – SmartMan BLS CPR, pro potřeby jednotky SDH Němčice.
Cena celkem 164 439,- Kč včetně DPH. Hrazeno bude z Krizové rezervy města. Vybíráno ze 3 nabídek.


Přidělení bytových jednotek v Penzionu pro důchodce – DPS Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové přidělení bytových jednotek v Penzionu pro důchodce – domě s pečovatelskou službou Ivančice:

  • garsoniéry v I. poschodí bloku „A“ paní N., dosud bytem Ivančice, …,
  • garsoniéry ve II. poschodí bloku „A“ panu R., dosud bytem Ivančice, ….

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava MK ul. Novohorská, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava MK ul. Novohorská, Ivančice“ firmě MIKO sdružení, Jaroslav Mikulášek, Neslovice, IČO 46914790, s cenou včetně DPH 206 305,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky.


Schválení Plánu inventur na rok 2017 a složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí

U s n e s e n í :

RM schvaluje předložený Plán inventur na rok 2017 a složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí.


Český svaz chovatelů, ZO Ivančice – žádost o příspěvek

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč Českému svazu chovatelů, Základní organizaci Ivančice, IČO 49461915, na činnost. Hrazeno bude z rezervy rady. RM současně schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu č. 74/2017 o poskytnutí dotace.

Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel


Užívání veřejného prostranství – předvolební shromáždění ODS

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí oznámení ODS o konání předvolebního shromáždění dne 17.10.2017 v době od 15.00 do 17.00 hodin na Palackého náměstí v Ivančicích (vedle Památníku Alfonse Muchy).

RM schvaluje zábor veřejného prostranství na Palackého náměstí v Ivančicích, p.č.  3163/1, o výměře cca 16 m2.

Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 160,- Kč a je splatný na pokladně MěÚ Ivančice v den shromáždění do 14.00 hodin.


Přehled a rozbor nájemních smluv

U s n e s e n í :

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zpracovat k 1.1.2018 přehled nájemních smluv k majetku města v členění:

  • pozemky,
  • nebytové prostory,
  • byty,
  • ostatní,

vše s komentářem: předmět smlouvy, nájemce, datum uzavření smlouvy, doba trvání smlouvy, výše nájemného, případná inflační doložka.

Stejný přehled požaduje rada zpracovat ohledně smluv o pachtu a smluv o výpůjčce.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-23 438 KB

Post Author: admin