Usnesení rady města RM č. 24/2017

Výpis z přijatých usnesení 24. schůze rady města konané dne 9.10.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Plná moc k úkonům v rámci zpracování PD na akci Ivančice – rekonstrukce Palackého náměstí před kostelem – 1. etapa

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro Ing. arch. Michala Říčného, IČO 42588715, Brno – k zastupování města Ivančice v rámci stavebního řízení na akci: projektová dokumentace – Ivančice – rekonstrukce Palackého náměstí před kostelem – 1. etapa – ke všem právním jednáním s tím souvisejícím.


Smlouva o sdružených službách dodávky plynu č. 3100039940 s innogy Energie, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. 3100039940 s innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00  Praha 10, IČO 49903209, pro odběrné místo Ivančice, Krumlovská 298/8, byt č. 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Smlouva o dílo – oprava štítové stěny západního křídla objektu Krumlovská 298/8, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava štítové stěny západního křídla objektu Krumlovská 298/8, Ivančice na pozemku p.č. st. 152/1 k.ú. Ivančice se zhotovitelem paraStav s.r.o., IČO 29360030, Na Rybníkách 126, Silůvky, 664 46  Prštice  u Brna. Cena díla 199 000,- Kč bez DPH. Osloveny byly 3 subjekty, cenovou nabídku zaslala 1 firma. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Dofinancování akcí z provozní rezervy

U s n e s e n í :

  1. RM schvaluje nákup akumulační nádoby pro bytovou správu. Cena 89 254,- Kč. Hrazeno bude z provozní rezervy.
  2. RM schvaluje dofinancování koupě služebního vozidla pro městskou policii. Potřebný doplatek ve výši 187 478,- Kč. Hrazeno bude z provozní rezervy.

Schválení úpravy Pojistné smlouvy, týkající se požárního vozu Mercedes Benz Atego

U s n e s e n í :

RM schvaluje předloženou Podsmlouvu č. 86440050-12 na pojištění požárního vozidla Mecedes Benz Atego, která se váže na Pojistnou smlouvu č. 18619454-11 u ČP a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČO 45272956, která vychází z analýzy vypracované pojišťovacím makléřem z firmy EZ INVEST. Změna se týká jen jízdy – s právem přednosti jízdy (s majákem), ostatní ujednání se nemění. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Nákup Car Control jednotky pro nové vozidlo městské policie

U s n e s e n í :

RM schvaluje nákup další CCjednotky včetně montáže pro nové vozidlo městské policie Volkswagen Caddy Maxi od O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336. Cena za CCjednotku je 4 000,- Kč bez DPH a cena za montáž CCjednotky je 950,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Úprava Pojistné smlouvy, týkající se nového auta městské policie – Volkswagen Caddy Maxi

U s n e s e n í :

RM schvaluje předloženou úpravu smlouvy, která vychází z  analýzy vypracované pojišťovacím makléřem z firmy EZ INVEST. Jde o Pojistnou podsmlouvu č. 86437023-12 na nové auto Volkswagen Caddy Maxi, nahrazující p. sml. č. 86419551-11, která se váže ke Smlouvě č. 18619454-11 – sdružené pojištění souboru vozidel od ČP a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, ČR, IČO 45272956, za 13 341 Kč. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Úprava Pojistné smlouvy, týkající se starého auta městské policie – Renault Trafic

U s n e s e n í :

RM schvaluje předloženou úpravu smlouvy, která vychází z analýzy vypracované pojišťovacím makléřem z firmy EZ INVEST. Jde o Pojistnou podsmlouvu č. 18678035-10 na původní auto městské policie Renault Trafic, která se váže ke Smlouvě č. 18619454-11 – sdružené pojištění souboru vozidel od ČP a. s. Spálená 75/16, 110 00  Praha 1, ČR, IČO 45272956, za 7 906,- Kč. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Rozpočtové opatření č. 21 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad 22 – 24

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 21 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 21 až č. 24 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Sanace Synagogy Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Sanace Synagogy Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017 a dotace od Jihomoravského kraje.


Post Author: admin