Usnesení rady města RM č. 25/2017

Výpis z přijatých usnesení 25. schůze rady města konané dne 18.10.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Zápis č. 42 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 2.10.2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 42 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 2.10.2017. Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.


Poskytnutí audiovizuálních a dalších přístrojů do výpůjčky

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí audiovizuálních a dalších přístrojů:

reflektor LED AL – 528W Aputure Amaran, klíčovací plátno zelené 3 x 4 m (stojanový systém), set trvalé světlo 720W + stativ + softbox, stativ na lampu nastavitelný 256 cm, videokamera Sony FDR-AX33, mikrofon Rode VideoMic Pro Rycote a SD karta SONY SDHC 32 GB, do výpůjčky D., bytem …, Ivančice, za účelem realizace projektů pro odbor sociálních věcí Městského úřadu Ivančice. Současně RM schvaluje příslušnou Smlouvu o výpůjčce.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 16, Komenského náměstí 21/9

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 16, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemce pan Z., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.10.2018.


Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemci manželé H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.10.2018.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7 v bytovém domě Chřestová 1018/41, nájemce pan K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.10.2018.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, U Jatek 1019/5

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemkyně paní M. Nájem na dobu určitou do 31.10.2018.


Minimální síť sociálních služeb – deklarace potřebnosti pro rok 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje předložený návrh minimální sítě sociálních služeb pro rok 2018 a stejně jako v letech minulých bude kofinancovat pouze sociální služby poskytované občanům města Ivančice v zájmu udržení těchto služeb ve městě Ivančice.


Dohoda o ukončení nájmu pozemku p.č. 105/18, k.ú. Letkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu  pozemku p.č. 105/18, o výměře 186 m2, k.ú. Letkovice, k 31.12.2017 s tím, že jako podmínka odkládací bude v dohodě zakotvena povinnost nájemce, před protokolárním předáním pozemku zástupci města, pozemek vyklidit a uvést jej do původního stavu; dokud tedy nebude vyklizený pozemek protokolárně předán, nájemní vztah neskončí.


Dohoda o ukončení nájmu části pozemku p.č. 2607/2, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu části pozemku p.č. 2607/2, o výměře 500 m2, k.ú. Kounické Předměstí, s paní T., bytem Brno, …


Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy o úhradě nákladů za poskytnuté služby spojené s užíváním nemovitostí a jejích dvou dodatků – HUTIRA-BRNO, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy a závazků z ní vyplývajících, uzavřenou s firmou HUTIRA – BRNO, s.r.o., Vintrovna 398/29, 664 41  Popůvky, IČO 25324870.


Schválení Darovací smlouvy – Energoregion 2020

U s n e s e n í :

RM schvaluje Darovací smlouvu se sdružením Energoregion 2020, se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71  Náměšť nad Oslavou, IČO 47438126, o poskytnutí finančního daru ve výši 82 000,- Kč v rámci projektu „Malá komunální technika II“, který Energoregionu 2020 poskytla Nadace ČEZ pro obce regionu JE Dukovany.


Nadlimitní veřejná zakázka „Provozovatel tepelného hospodářství pro město Ivančice“ – schválení Příkazní smlouvy na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky

U s n e s e n í :

RM schvaluje Příkazní smlouvu na odborné a organizační zajištění zadání nadlimitní veřejné zakázky „Provozovatel tepelného hospodářství pro město Ivančice“ se společností DEA Energetická agentura, s.r.o., se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice, IČO 41539656, s cenou 211 750,- Kč vč. DPH.

Osloveny byly tři firmy, podány byly tři nabídky.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2017.


Rozpočtové opatření č. 22 – úprava účelových transferů a převodů mezi obcemi

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 22 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  • úpravu transferů,
  • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 23 – rezervy

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 23 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání z rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednání RM č. 25 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Plán zimní údržby místních komunikací na období 2017/2018; smlouvy o dílo – zimní údržba 2017/2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací, s úpravou textu v legendě Přílohy P5 ZÚK – Mapa s plánem ulic IVANČICE, na období 2017/2018 v Ivančicích, k.ú. Ivančice, Kounické Předměstí, Letkovice, Alexovice, Němčice u Ivančic, Řeznovice, Hrubšice a Budkovice.

RM schvaluje smlouvy o dílo na zimní údržbu místních komunikací s firmami Aleš Šlapanský, Oslavany,  IČO 72484721, a Technické služby CZ s.r.o., Oslavany, IČO 29216125. Bude hrazeno z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“ firmě DEA Energetická agentura, s.r.o., se sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice, IČO 41539656, s cenou včetně DPH  1 207 580,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveno bylo 5 firem, podáno bylo 6 nabídek.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit,  aby zhotovitel na výrobní výbory zval poradní skupinu města – předseda starosta.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2607/2, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2607/2, o výměře 500 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Žádost o vyhrazené parkovací místo

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa v ul. Kpt. Jaroše v Ivančicích – Němčicích dle předložené žádosti. Žadateli se doporučuje v případě nekázně parkujících řidičů volat policii.


Prodloužení trvání dočasné stavby na pozemku p.č. 2661/8, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM souhlasí s prodloužením trvání dočasné stavby (přístřešku na nářadí) na pozemku p.č. 2661/8, k.ú. Kounické Předměstí do 31.12.2022.


Stavební úpravy RD na ul. Oslavanská

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením stavebních úprav rodinného domu …, ul. Oslavanská, Ivančice.


Muzeum Brněnska – žádost o souhlas s pořízením kopie zprávy o stavebně historickém průzkumu Památníku A. Muchy

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí kopie zprávy o stavebně historickém průzkumu Památníku A. Muchy Muzeu Brněnska – Muzeu v Ivančicích, a to v souvislosti s přípravou nové expozice A. Muchy. Poté bude využita k badatelským účelům.


Odkoupení otočných hodin na Tesařově náměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje odkoupení otočných hodin na Tesařově náměstí od firmy SGR Jižní Morava, v.o.s., Slezákova 46, 613 00 Brno, IČO 47917911, za 10 000,- Kč.

Hrazeno bude z rezervy rady.

Současně RM schvaluje kupní smlouvu.


Dodatek č. 1 k dohodě o účasti na auditu familyfriendlycommunity

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o účasti na auditu familyfriendlycommunity mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, a městem Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, kterým se prodlužuje termín plnění.


Souhlas se stavbou: Stavební úpravy a dostavba objektu bydlení Komenského náměstí .., Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou „Stavební úpravy a dostavba objektu bydlení Komenského náměstí .., Ivančice“.


Žádost o výpůjčku nádvoří budovy MěÚ, Palackého náměstí 196/6 – prodej vánočních stromků

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku nádvoří budovy MěÚ, Palackého náměstí 196/6, Ivančice od 1.12. do 23.12.2017 příspěvkové organizaci Městské lesy Ivančice za účelem prodeje vánočních stromků.


Žádost o převedení příspěvku na vybudování zastavení v Hrubšicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje převedení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské lesy Ivančice z letošního roku na rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu v roce 2017 snížit investiční příspěvek o 300 tis. Kč s tím, že v roce 2018 si příspěvková organizace Městské lesy Ivančice požádá znovu.


Smlouva o zajištění technické podpory pro provozování obecního Infokanálu

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zajištění technické podpory pro provozování obecního Infokanálu – itself s.r.o., IČO 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno, na dobu neurčitou. Cena za plnění ve výši 600,- Kč + DPH měsíčně.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení komunálního sekacího stroje“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení komunálního sekacího stroje“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení kontejnerového vozidla a kontejnerů pro město Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení kontejnerového vozidla a kontejnerů pro město Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Záchrana kulturního dědictví – statické zajištění synagogy v Ivančicích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Záchrana kulturního dědictví – statické zajištění synagogy v Ivančicích“ uzavřenou s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, s výší dotace 500 000,- Kč.


Přípojky splaškové kanalizace v Budkovicích

U s n e s e n í :

RM souhlasí s návrhem trasy kanalizačních přípojek v Ivančicích – místní části Budkovice.


Přípojky splaškové kanalizace v Hrubšicích

U s n e s e n í :

RM souhlasí s návrhem trasy kanalizačních přípojek v Ivančicích – místní části Hrubšice.


Nájemní a montážní smlouva – lešení penzion Na Úvoze 5

U s n e s e n í :

RM schvaluje Nájemní a montážní smlouvu č. M/161017/1 s pronajímatelem PH lešení s.r.o., se sídlem Kamínky 274/2, 634 00 Brno, IČO 29191718. Cena za montáž a demontáž lešení je smlouvou stanovena na 37 480,00 Kč bez DPH a nájemné 420,00 Kč bez DPH/den. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Společenské setkání zaměstnanců

U s n e s e n í :

RM schvaluje dle čl. 3 odst. 3) Statutu sociálního fondu Města Ivančice konání společenského setkání zaměstnanců dne 23.11.2017. Výše příspěvku max. 50 000,- Kč, hrazeno bude ze sociálního fondu.


Podlimitní veřejná zakázka „V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému – nové vyhlášení“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise přidělení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému – nové vyhlášení“ firmě itself s.r.o., se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00  Brno – Židenice, s nabídkovou cenou 5 550 350,- Kč bez DPH a dobou dodání 150 dní. Podána byla 1 nabídka.

RM schvaluje Smlouvu o dílo a Servisní smlouvu s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Užívání veřejného prostranství –veřejné shromáždění TOP 09

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství:

část pozemku p.č. 3163/10, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. a obec Ivančice u domu č.p. 4 na Palackého náměstí, za účelem umístění stánku o rozměrech 3×3 m v rámci veřejného shromáždění občanů s kandidáty TOP 09 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, umístění dne 19.10.2017 v době od 13.00 do 16.00 hodin za poplatek  90,- Kč.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-25 445 KB

Post Author: admin