Usnesení rady města RM č. 27/2017

Výpis z přijatých usnesení 27. schůze rady města konané dne 01.11.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Právní podpora veřejného opatrovníka

U s n e s e n í :

RM ukládá Mgr. R. Hlaváčovi, právníkovi města, poskytovat pracovnici pověřené výkonem veřejného opatrovnictví (Mgr. I. Šancové z odboru sociálních věcí) na úseku právního zastupování opatrovanců veškerý právní servis, v souladu s rozsudky, kterými bylo opatrovnictví omezených na svéprávnosti delegováno na město Ivančice.


Vytvoření 1 pracovního místa pro pečovatelskou službu

U s n e s e n í :

RM schvaluje vytvoření jednoho pracovního místa pro Pečovatelskou službu Ivančice, organizační složku města Ivančice, k 1.1.2018, z důvodu nutnosti pokrytí zvýšené potřeby terénní péče o seniory.


Nařízení města Ivančice č. 2/2017 (placené parkování)

U s n e s e n í :

RM schvaluje:

 1. Nařízení města Ivančice č. 2/2017, kterým se vymezují oblasti města, v nichž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu,
 2. Ceník se stanovením sazby za parkování silničních motorových vozidel: 1. hodina zdarma, 2. hodina 10,- Kč a dále za každou následující započatou hodinu 20,- Kč na místních komunikacích ve vymezených oblastech města podle dopravního značení,
 3. Provozní řád placeného parkování města Ivančice.

Zábor veřejného prostranství na části p.č. 394/125, k.ú. Alexovice – vystoupení cirkusu

U s n e s e n í :

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p.č. 394/125, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Alexovice za účelem vystoupení cirkusu Metropol z důvodu bezpečnosti, neboť na požadovanou plochu není v současné době možný bezpečný nájezd a přístup kvůli mezideponii stavebního výkopku.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb SENIOR TAXI

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb SENIOR TAXI mezi městem Ivančice a Dominikou Křivánkovou, IČO 03010023, Moravský Krumlov, spočívající v prodloužení smlouvy na rok 2018 a doplnění smlouvy pro upřesnění rozsahu služeb.

RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí předložit na příští zasedání  rady přehled čerpání služby občany v roce 2017 po měsících a v případě potřeby návrh na úpravy smlouvy.


 1. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12319542 pro odběrné místo Tovární 14/4, společný prostor;
 2. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12319533 pro odběrné místo Tovární 14/4, vymezená jednotka;

U s n e s e n í :

 1. RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12319542 s doplatkem 500,- Kč
 2. RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12319533 bez doplatku

obě s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400, pro odběrná místa Palackého náměstí 12/27, Ivančice. Smlouvy jsou na dobu neurčitou. Hrazeny budou z rozpočtu bytové správy.


Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551335292 pro odběrné místo Krumlovská 298/8, byt č. 2

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551335292 s E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Krumlovská 298/8, byt č. 2. Smlouva je na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090112797 pro odběrné místo Krumlovská 298/8, byt č. 2

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090112797 s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, pro odběrné místo Ivančice, Krumlovská 298/8, byt č. 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12307348 – sběrný dvůr

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12307348. Jedná se o zřízení odběrného místa ve sběrném dvoru.


Vyjádření ke stavbě telekomunikační přípojky a výstavbě nového rozvaděče na pozemku p.č. 670/1, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením přípojky datového kabelu a nové rozvodné skříně a pojistkové skříně NN na pozemku p.č. 670/1, k.ú. Řeznovice.


Záměr prodeje částí pozemků p.č. 535, 335 a 336/6, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. 535, 335 a 336/6, k.ú. Řeznovice; pacht je možný.


Vyjádření k vybudování přípojek; Smlouva o právu provést stavbu – uložení přípojek do části pozemku p.č. 253/1 k RD na p.č. 10/1, k.ú. Hrubšice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vybudováním přípojek technické infrastruktury (voda, plyn, elektřina, kanalizace) k rodinnému domu .., na pozemku p.č. 10/1, k.ú. Hrubšice.

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu.


Vyjádření k akci „Ivančice – Z., kab. smyčka NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zřízením  nového odběrného místa el. energie na pozemku p.č. 855/17, k.ú. Ivančice – akce „Ivančice – Z., kab. smyčka NN“.


Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce BD v Ivančicích, ulice Ke Karlovu parcela č. 81/1“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s rekonstrukcí bytového domu v ul. Ke Karlovu, .., Ivančice,  na pozemku p.č. st. 81/1, k.ú. Němčice u Ivančic.


Vyjádření k akci „Ivančice, Mřenková .., úprava vedení NN; Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením úpravy vedení NN na ul. Mřenková, Ivančice, a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Mřenková .., úprava vedení NN“.


Žádost o souhlas se stavbou kopané studny na pozemku p.č. 2607/49, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou kopané studny u rekreační chaty č.e. .. na pozemku p.č. 2607/49, k.ú. Kounické Předměstí.


Záměr prodeje částí pozemků p.č. PK 3036/2 a PK 3034/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. PK 3036/2 a PK 3034/1, k.ú. Ivančice; pacht nebo pronájem možný.


Záměr prodeje pozemku p.č. 146/3, k.ú. Hrubšice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 146/3, o výměře 108 m2, k.ú. Hrubšice.


Záměr prodeje částí pozemku p.č. 2435/1, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje částí pozemku p.č. 2435/1, orná půda, k.ú. Kounické Předměstí.


Záměr prodeje částí pozemků p.č. 1954/84, p.č. 1585/34, p.č. 1585/42 a p.č. 1585/43, k.ú. Letkovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. 1954/84, p.č. 1585/34, p.č. 1585/42 a p.č. 1585/43, k.ú. Letkovice.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 590/14, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 590/14, orná půda, k.ú. Ivančice.


Vyhrazené parkovací stání v ul. Horní Hlinky

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího stání v ul. Horní Hlinky v Ivančicích, dle předložené situace.


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o vzdání se práva na náhradu škody na pozemku p.č. 3194/1, k.ú. Ivančice – Správa železniční dopravní cesty

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o vzdání se práva na náhradu škody na pozemku p.č. 3194/1, k.ú. Ivančice, na zařízení pro zajištění bezpečnosti provozu na dráze dle předloženého geometrického plánu.

Smluvními stranami jsou  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, a město Ivančice.


Smlouvy – přeložka inženýrských sítí z důvodu realizace stavby „Okružní křižovatka – U Tří kohoutů“

U s n e s e n í :

RM schvaluje z důvodu realizace stavby „Okružní křižovatka – U Tří Kohoutů“:

 • Smlouvu o přeložce distribuční soustavy mezi městem Ivančice a E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400,
 • Smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury mezi městem Ivančice a itself s.r.o., IČO 18826016,
 • Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi městem Ivančice a GasNet, s.r.o., IČO 27295567,
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice a GasNet, s.r.o., IČO 27295567.

Smlouva o právu provést stavbu – novostavbu pasivního RD na pozemku p.č. 420/8, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu – novostavbu pasivního rodinného domu na pozemku p.č. 420/8, k.ú. Ivančice.


Prodloužení splaškové kanalizace v Letkovicích na konci ulice Říční

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou – prodloužením splaškové kanalizace v Letkovicích, na konci ul. Říční.


Dodatek č. 22 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 28.1.2003 do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu.


Jmenování Bc. Radka Šlapanského, DiS. do funkce vedoucího odboru Obecní živnostenský úřad

U s n e s e n í :

RM jmenuje na návrh tajemnice JUDr. Růženy Chládkové v souladu s ustanovením § 102 odst. 2g) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, pana Bc. Radka Šlapanského, DiS. vedoucím odboru Obecní živnostenský úřad od 1.1.2018 na dobu neurčitou.


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Oprava MK ul. V Uličce, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Oprava MK ul. V Uličce, Ivančice“ uzavřené dne 1.6.2017 mezi městem Ivančice (objednatel) a M-SILNICE a.s., IČO 42196868, se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice (zhotovitel), spočívající ve změně zajištění závazků zhotovitele.


Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice a Základní škola a mateřská škola Ivančice -Němčice – zapojení do projektu Přírodní zahrady ze Státního fondu životního prostředí

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zapojení příspěvkových organizací ZŠ V Menšíka Ivančice a ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice do projektu Výzvy 16/2017 Přírodní zahrady z programu Státního fondu životního prostředí na rozvoj environmentálního vzdělávání. O projekt bude žádat město Ivančice a v rámci projektu by došlo k úpravě zahrad v ZŠ na Růžové 7 a v MŠ Alexovice.


Mateřská škola Na Úvoze Ivančice – čerpání rezervního fondu

U s n e s e n í :

RM souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Mateřská škola Na Úvoze Ivančice, okres Brno-venkov, využila finanční prostředky rezervního fondu ve výši 60 000,- Kč na pořízení pryžových dopadových ploch pod zahradní herní prvky.


Navýšení rozpočtu starosty města Ivančice pro rok 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje navýšení rozpočtu starosty města Ivančice pro rok 2017 o 50 000,- Kč. Hrazeno bude z rezervy provozní.

Hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel


Navýšení rozpočtu místostarosty města Ivančice pro rok 2017

U s n e s e n í :

RM města schvaluje navýšení rozpočtu místostarosty města Ivančice pro rok 2017   o 10 000,- Kč. Hrazeno bude z rezervy provozní.

Hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel


Zakoupení knihy Kamenný archiv v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje nákup 50 ks knih Kamenný archiv v Ivančicích od Wieser Verlag GmbH, 8. Mai Strasse 12, 9020 Klagenfurt/Celovec, Österreich, za 1 198,- EUR + příslušné poplatky. Bude hrazeno z rezervy provozní.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení kontejnerového vozidla a kontejnerů pro město Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení kontejnerového vozidla a kontejnerů pro město Ivančice“ firmě AUTOIMPEX spol. s r.o., Velká Bíteš, IČO 44015500, s cenou včetně DPH 2 404 270,- Kč a termínem dodání 30 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveno bylo 5 firem, podána byla 1 nabídka.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení komunálního sekacího stroje“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení komunálního sekacího stroje“ firmě Jan Holý, Vémyslice, IČO 42354099, s cenou včetně DPH 562 650,- Kč a termínem dodání 20 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveno bylo 5 firem, podány byly 4 nabídky.


Finanční výbor – požadavky

U s n e s e n í :

RM vzhledem k tomu, že byl proveden audit hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice a byla přijata nápravná opatření, nepovažuje provedení další kontroly hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice za účelné.


Dohoda o ukončení Smlouvy o zajištění technického propojení TV studia a HPS (hlavní příjímací stanice)

U s n e s e n í :

RM, v návaznosti na usnesení rady č. 27/R25 ze dne 18.10.2017, schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o zajištění technického propojení TV studia a HPS (hlavní příjímací stanice) ze dne 2.11.2005 s firmou itself s.r.o., IČO 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-27 449 KB

Post Author: admin