Usnesení rady města RM č. 28/2017

Výpis z přijatých usnesení 28. schůze rady města konané dne 15.11.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Plná moc k úkonům v rámci žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na zakázku „Sběrný dvůr Ivančice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro společnost DEA Energetická agentura, s.r.o., IČO 41539656, se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice, a jejího pracovníka Ing. Elišku Hallovou k zastupování před státními institucemi, zejména Státním fondem životního prostředí, ve věcech administrace žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí a ke všem úkonům souvisejícím se zakázkou „Sběrný dvůr Ivančice“.


Možnost využití pracovní čety v rámci Adventu v Ivančicích 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje využití pracovní čety města Ivančice v rámci Adventu v Ivančicích v období 30.11.2017 – 8.1.2018 na následující činnosti:

Čtvrtek nebo pátek 30.11. –  1.12.2017

 • dovézt rozvaděč ze synagogy,
 • přivézt z Oslavan pivní pulty a ohniště p. starosty,
 • přivézt stojany na odpadkové koše,
 • postavit dřevěný betlém,
 • postavit dřevěnou ohrádku,
 • přivézt z Oslavan a postavit malé pódium p. starosty,
 • posunout lavičky z prostoru před kostelem (podle pokynů pracovníků Kulturního a informačního centra – KIC),
 • přivézt z Oslavan a postavit dřevěný stánek p. starosty,
 • posunout kovové stánky vysokozdvižným vozíkem (část ke spořitelně, dle pokynů pracovníků KIC).

 

Pondělí 4.12.2018

 • posunout kovové stánky vysokozdvižným vozíkem zpět (dle pokynů pracovníků KIC).

 

Pondělí 11.12.2017

 • rozložit a odvézt pódium.

 

Pátek 15.12.2017

 • posunout lavičky (dle pokynů pracovníků KIC).

 

27. – 29.12.2017

 • odvézt pivní pulty a ohniště,
 • posunout lavičky na původní místa,
 • odvézt rozvaděč a stojany na odpadkové koše.

 

8.1.2018

 • odvézt ohrádku a dřevěný betlém.

 

Úklid v průběhu akce Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 1.12.2017 a po každém dalším adventním pátku.


Připojení se k Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

U s n e s e n í :

RM schvaluje připojení se města Ivančice k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“ ze dne 26.10.2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.


1) Převedení 1 pracovní pozice v organizační struktuře MěÚ Ivančice z odboru Obecní živnostenský úřad do odboru vnitřních věcí

2) Navýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice – zřízení 1 pracovní pozice v odboru regionálního rozvoje – úřad územního plánování

3) Navýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice – zřízení 1 pracovní pozice v odboru správních činností – dopravní přestupky / radar

U s n e s e n í :

1) RM schvaluje v organizační a funkční struktuře Městského úřadu Ivančice s účinností od 1.1.2018 přesun 1 pracovní pozice z odboru Obecní živnostenský úřad do odboru vnitřních věcí, a to zejména z důvodu nutnosti zajistit plnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tj. zřídit pověřence pro ochranu osobních údajů a plnit další povinnosti plynoucí z nařízení; počet zaměstnanců zařazených do Obecního živnostenského úřadu tak bude 3 a počet zaměstnanců zařazených do odboru vnitřních věcí bude 13.

2) RM odkládá projednání části 2).

3) RM odkládá projednání části 3).

Celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice zůstává 96.

Beze změny zůstávají i zvláštní orgány – 3 zaměstnanci, městská knihovna – 3 zaměstnanci, městská policie – 8 zaměstnanců.

Pečovatelská služba v návaznosti na usnesení RM č. 27 ze dne 1.11.2017 – od 1.1.2018 – 12 zaměstnanců.

4) RM ukládá tajemnici městského úřadu vyhlásit příslušné výběrové řízení na obsazení pozice zřizované v odboru vnitřních věcí – pověřenec pro ochranu osobních údajů a další – potřebné mzdové prostředky zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2018.


Příprava podkladů pro radu a zastupitelstvo

U s n e s e n í :

RM schvaluje pořízení programu pro elektronické zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo. Cena programu je 42 227,- Kč a poskytovatelem je firma HD MEDIA s.r.o., Brno, IČO 05021421. Hrazeno bude z rozpočtu odboru vnitřních věcí.


Úprava výše ceny stravenek pro zaměstnance

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zvýšením ceny stravenky pro zaměstnance na 80,- Kč od 1.1.2018. Část navýšení (5,- Kč) bude hrazena z rozpočtu odboru vnitřních věcí, část navýšení (5,- Kč) bude hradit zaměstnanec.


ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – předchozí souhlas k přijetí sponzorského daru

U s n e s e n í :

RM uděluje Základní škole a mateřské škole Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí věcného sponzorského daru tabule Smart Board v ceně 35 000,- Kč pro základní školu Němčice od MUDr. Jany Kouřilové, s.r.o., IČO 01528530, Ivančice.


Osoba vykonávající funkci opatrovníka

U s n e s e n í :

RM schvaluje jako osobu vykonávající funkci opatrovníka nesvéprávného .., dle rozsudku Okresního soudu Brno-venkov č.j.: Nc 7415/2017 – 46, za město Ivančice Mgr. Irenu Šancovou, pracovnici odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice.


Poptávka „Emailová brána pro VMware“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky s názvem „Emailová brána pro VMware“ firmě C System CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00  Brno, IČO 27675645, s cenou včetně DPH 147 499,- Kč.

Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru informačních systémů. Osloveno bylo 6 firem a podány byly 2 nabídky.


Zábor veřejného prostranství – Mikulášská nadílka

U s n e s e n í :

 • RM bere na vědomí uskutečnění akce „Mikulášská nadílka“ dne 5.12.2017 v době od 14.00 do 18.00 hodin na Palackého náměstí před budovou Městského úřadu v Ivančicích, kterou pořádá Středisko volného času Ivančice.
 • RM souhlasí se záborem veřejného prostranství před budovou Městského úřadu v Ivančicích dne 5.12.2017 v době od 14.00 do 18.00 hodin pro akci „Mikulášská nadílka“.
 • RM ukládá starostovi zajistit asistenci Městské policie v době od 16.45 do 18.00 hodin.

Záměr prodeje pozemku p.č. 2607/49, díl a), k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2607/49, díl a), o výměře 10 m2, k.ú. Kounické Předměstí, dle GP č. 1281-539/2017.


1) Záměr prodeje pozemku p.č. 2595/54, k.ú. Kounické Předměstí;

2) Revokace usnesení č. 32/R20 ze dne 6.9.2017

U s n e s e n í :

 1. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu znovu zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 2595/54, k.ú. Kounické Předměstí.
 2. RM nerevokuje usnesení č. 32/R20 ze dne 6.9.2017 o výpovědi Nájemní smlouvy č. 120130427, o nájmu pozemku p.č. 2595/54, zahrada, o výměře 394 m2, k.ú. Kounické Předměstí, uzavřené mezi městem Ivančice a S., .., Ivančice.

Kupní smlouva – pozemek p.č. 395/11 v k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu uzavřít Kupní smlouvu č. 92/17 o převodu pozemku p.č. 395/11, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1424 m² v k.ú. Alexovice mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako prodávajícím, a městem Ivančice jako kupujícím, za kupní cenu 408 000,- Kč.  Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Záměr pachtu částí pozemků PK 3036/2 a PK 3034/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

 • RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků p.č. PK 3036/2 a PK 3034/1, o výměře cca 1500 m2, k.ú. Ivančice.
 • RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu vyžádat vydání bezdůvodného obohacení vzniklého dosavadním užíváním majetku města bez právního důvodu.

Záměr prodeje pozemků p.č. 590/75, 590/76, 590/77, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zveřejnit záměr prodeje pozemků  p.č. 590/75, orná půda, o výměře 15 m2, p.č. 590/76, ostatní plocha, o výměře 50 m2, a p.č. 590/77, orná půda, o výměře 19 m2, k.ú. Ivančice, dle geometrického plánu č. 1260-61/2009.


Doplnění usnesení rady č. 30/R27 ze dne 1.11.2017 – projekt Přírodní zahrady

U s n e s e n í :

RM schvaluje doplnění usnesení č. 30/R27 ze dne 1.11.2017 – Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice a Základní škola a mateřská škola Ivančice – Němčice – zapojení do projektu Přírodní zahrady ze Státního fondu životního prostředí

takto:

RM bere na vědomí zapojení příspěvkových organizací ZŠ V. Menšíka Ivančice, ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice a ZŠ T. G. Masaryka do projektu Výzvy 16/2017 Přírodní zahrady z programu Státního fondu životního prostředí na rozvoj environmentálního vzdělávání. O projekt bude žádat město Ivančice a v rámci projektu by došlo k úpravě zahrad v ZŠ na Růžové 7, v MŠ Alexovice a ZŠ T. G. Masaryka.

Náklady na projekty v částce 25 000 Kč/ks budou uhrazeny z provozní rezervy.


Souhlas s umístěním stavby RD na pozemku p.č. KN 82/2, k.ú. Kounické Předměstí, s dopravním napojením na místní komunikaci a s umístěním zpevněné plochy sjezdu a nájezdu na pozemku města

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním novostavby rodinného domu na pozemku p.č. KN 82/2, k.ú. Kounické Předměstí, s dopravním napojením sjezdem a nájezdem na místní komunikaci na pozemku p.č. KN 180/1 a s umístěním zpevněné plochy dopravního napojení na  pozemku p.č. KN 180/1, k.ú. Kounické Předměstí.


Uzavření mateřských škol v době vánočních prázdnin

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřením mateřských škol Chřestová Ivančice, Na Úvoze Ivančice, Ivančice-Němčice, Ivančice-Alexovice a Ivančice-Řeznovice v době vánočních prázdnin, a to ve dnech 23.12.2017 – 2.1.2018 včetně.


Mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Ivančice dle předloženého návrhu.


Přejmenování cyklu informačních cedulí

U s n e s e n í :

RM ukládá přejmenovat cyklus současných informačních cedulí vytvořených Komisí pro regeneraci památkové zóny (např. na „Ivančická historická zastavení“) a změněný název používat na informačních cedulích, jež budou Komisí pro regeneraci památkové zóny vytvořeny v budoucnu.

Název „Ivančická zastavení“ jako produktová značka bude využíván pouze pro nově vzniklá přírodní zastavení v okolí Ivančic.


Nájemní smlouva – nájem nebytových prostor v domě č.p. 610 na p.č. st. 318, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Nájemní smlouvu  o nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 610 na pozemku p.č. st. 318, k.ú. Ivančice, která bude uzavřena s BM Pub, s.r.o., Ivančice, IČO 03369617, s cenou 500,- Kč/m2/rok.


Nájemní smlouva – nájem pozemku p.č. 1158/92, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM schvaluje Nájemní smlouvu, kterou pronajímá město Ivančice pozemek p.č. 1158/92, orná půda, o výměře 292 m2, k.ú. Němčice u Ivančic, panu P., bytem …, Kuřim.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3163/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 3163/1, ostatní plocha, o výměře cca 20 m2, k.ú. Ivančice.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Vybudování kontejnerového stání ul. Luční, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Vybudování kontejnerového stání ul. Luční, Ivančice“ firmě KŘIVÁNEK s.r.o., se sídlem Nová Ves 202, 664 91  Ivančice, IČO 25346458, s cenou včetně DPH 335 138,- Kč a délkou dodání 11 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveny byly 4 firmy, podány byly 2 nabídky, 2 firmy se omluvily z kapacitních důvodů.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkoviště ul. Rybářská, Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Parkoviště ul. Rybářská, Ivančice“.

Jedná se o akci na pozemku, který není v majetku města Ivančice.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního ORJ 555 pro rok 2017.


Podlimitní veřejná zakázka „Město Ivančice – Relaxační zóna Réna – Projektová část“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání; bod bude předložen radě po seznámení zastupitelů města se studií – Relaxační zóna Réna ve 12/2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Výroba a repase oken a vrat měšťanského domu, Palackého náměstí 5/11, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Výroba a repase oken a vrat měšťanského domu, Palackého náměstí 5/11, Ivančice“ firmě INWORK s.r.o., se sídlem Štrossova 277, 530 03  Pardubice, IČO 04729307, s cenou včetně DPH 582 644,- Kč a zárukou na truhlářské práce v délce 60 měsíců.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

RM schvaluje vyřazení nabídky firmy SVARTECH s.r.o., Praha 10, IČO 62027972, z důvodu nesplnění požadované technické kvalifikace (reference).

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 6 firem, podány byly 4 nabídky, 1 nabídka byla vyřazena z hodnocení.


Záměr práva stavby na pozemku p.č. 540/30, k.ú. Letkovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr práva stavby na pozemku p.č. 540/30, ostatní plocha, o výměře 92 m2, k.ú. Letkovice, jehož vlastníkem je itself s.r.o., IČO 18826016, Pálavské nám. 4343/11, Brno, a město Ivančice je stavebníkem.


Objednání prací u GEOtest, a.s. – řešení eliminování výskytu hladiny podzemní vody na pozemku p.č. 1142, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje objednání prací u společnosti GEOtest, a.s., v celkové výši 45 000,- Kč bez DPH (dle cenové nabídky společnosti GEOtest, a.s., – RNDr. Novotná, ze dne 10.11.2017) za účelem stanovení návrhu řešení eliminování výskytu hladiny podzemní vody na pozemku p.č. 1142 v k.ú. Ivančice ve vlastnictví M.

Práce budou uhrazeny z rozpočtu pro rok 2018, ORJ 5,  oddíl 23, paragraf 2329.


Základní kámen „Kamenná kniha s obálkou“ – rekonstrukce synagogy

U s n e s e n í :

RM schvaluje pořízení základního kamene „Kamenná kniha s obálkou“ vzor provedení otevřená kniha, světlá, rozměr 600 x 400 x 70 mm, s nápisem ve zlatě, s montáží a dopravou za 11 659,- Kč včetně DPH. Zhotovitel Martin Růžička, Kamenosochařství, Omice, IČO 45611785. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Navýšení počtu zaměstnanců v odboru investic, správy majetku a právním

U s n e s e n í :

RM schvaluje navýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice – odboru investic, správy majetku a právního o 1 – řidič nákladního vozidla, a to s účinností od 1.1.2018.

Celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice tedy od 1.1.2018 bude 97.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-28 527 KB

Post Author: admin