Usnesení rady města RM č. 29/2017

Výpis z přijatých usnesení 29. schůze rady města konané dne 29.11.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Nálezy uložené na služebně MěP Ivančice po dobu delší tří let – předložení seznamu nálezů k rozhodnutí

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a ukládá Komisi po oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji doplnit informaci o návrhy k vyřazení a návrhy cen předmětů vhodných k prodeji.


Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov – předchozí souhlas k přijetí sponzorského daru

U s n e s e n í :

RM uděluje Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí věcných sponzorských darů od firem:

 • Zemědělské potřeby ZEUS Ivančice, T. Procházky 12 – výtvarné pomůcky 500,- Kč
 • Stavebniny Plus Ivančice, Krumlovská 12 – potřeby pro Vánoční jarmark 2 000,- Kč
 • ES, Omice, – cukrovinky 5 000,- Kč
 • RUPOS, spol. s r. o. Ivančice – reklamní a upomínkové předměty 4 200,- Kč
 • Mgr. KV, Oslavany – didaktické pomůcky 4 500,- Kč

Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov – předchozí souhlas k přijetí finančního daru

U s n e s e n í :

RM uděluje Školní jídelně Ivančice, okres Brno-venkov v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí peněžního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ ve výši 17 082,- Kč pro šest žáků od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p. s. Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509.


Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě s firmou GORDIC spol. s r. o. o „komplexní podpoře provozu a užití informačního systému“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 Servisní smlouvy mezi městem Ivančice a firmou GORDIC, spol. s r. o., IČO 47903783, se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, o „komplexní podpoře provozu a užití informačního systému“. Částka za poskytnuté služby podle dodatku smlouvy je 389 207,39 Kč vč. DPH za 1 rok a bude hrazena z rozpočtu odboru vnitřních věcí.


Nákup balónků a přáníček na den 8.12.2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje nákup 1000 ks balónků na helium, přáníček a provázků od společnosti ANNAPURNA, s. r. o., Za Ústavem 31, Ivančice, za 5 250,- Kč bez DPH + dopravné 130,- Kč bez DPH, na adventní akci Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Bude hrazeno z rezervy rady.


Nákup helia do balónků

U s n e s e n í :

RM schvaluje nákup 50 l helia do balónků od Riessner-Gase, s. r. o., Komenského 961, Zdice ve výši 11 000,- Kč vč. DPH. Bude hrazeno z rezervy rady.


Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice pro rok 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje  poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice pro rok 2017 p. VB, Ivančice, ve výši 45 000,- Kč na opravu 2 historických křížků v Hrubšicích. Současně schvaluje darovací smlouvu. Bude hrazeno z rezervy rady.


Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018

U s n e s e n í :

RM se seznámila s podanými žádostmi o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018. Žádosti budou projednány na pracovní schůzce Zastupitelstva města Ivančice dne 6.12.2017.


Advent v Ivančicích 2017 – možnost využití pracovní čety města Ivančice – doplnění

U s n e s e n í :

RM schvaluje doplnění využití pracovní čety města Ivančice v rámci Adventu v Ivančicích v období 30.11.2017 – 8.1.2018 na níže uvedené činnosti:

Pátek 1.12.2017

 • Vykládka 50 ks zábran a 30 ks kabelových můstků od společnosti Johnny servis – Destou, mezi 9.00 – 11.00 hodinou (souběžně probíhá příprava na Rozsvěcení vánočního stromu)

Pondělí 11.12.2017

 • Nakládka 50 ks zábran a 30 ks kabelových můstků od společnosti Johnny servis (souběžně probíhá rozložení a odvoz pódia).

Pátek 15.12.2017

 • Navézt městské pivní sety z Řeznovic na nádvoří radnice (zabíjačka)
 • Přivézt dva nůžkové stany z kina na nádvoří radnice (zabíjačka)
 • Přivézt 6 městských stolů (90 x 90 cm)

Pondělí 18.12.2017

 • Odvézt městské pivní sety do Řeznovic, nůžkové stany do kina a městské stoly z nádvoří radnice

27. – 29.12.2017

 • Rozložit a odvézt dřevěný stánek p. starosty (do Oslavan)

Advent v Ivančicích 2017 – žádost o zapůjčení majetku města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje zapůjčení pivních setů, rozvaděče a 6 ks stolů 90 x 90 cm, které jsou v majetku města Ivančice, Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice na Advent v Ivančicích 2017 (1.12. – 22.12.2017).


Návrh ČEZ Energo, s.r.o., na koupi movitého majetku města Ivančice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu.


Záměr pachtu pozemků k.ú. Němčice u Ivančice (oblast bývalého písečňáku)

U s n e s e n í :

RM neschvaluje záměr pachtu pozemků p.č. 1397/11, 1397/13, 1397/3, 1238/94, 1238/318, 1238/91, 1238/102, 1238/118, 1609/18, 1128/324 a 1158/290, k.ú. Němčice u Ivančic.


Záměr prodeje pozemku p.č. 2405/1, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2405/1, orná půda, o výměře 1113 m2, k.ú. Kounické Předměstí. RM doporučuje řešit formou pronájmu.


Vyjádření k technické infrastruktuře na stavbu přípojek kanalizace v Ivančicích Řeznovicích dle předložené situace kanalizace v Řeznovicích

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou přípojek kanalizace v Ivančicích – Řeznovicích dle předložené situace.


Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dotčeným pozemkem je p.č. 2079/68, k.ú. Letkovice.


Výstavba RD v lokalitě Boží Hora, napojení inženýrských sítí

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou přípojek technické infrastruktury – vody, plyn, elektřina a splašková kanalizace, k novostavbám 2 rodinných domů v lokalitě Boží Hora, na pozemcích p.č. 590/171, 590/172, 590/175 a 590/176, k.ú. Ivančice.


Souhlas s přístavbou RD, vyjádření k technické infrastruktuře

U s n e s e n í :

RM souhlasí s přístavbou RD č.p. 1258/79 v ul. Nad Klínkem, k.ú. Kounické Předměstí, a nesouhlasí s přípojkou dešťové kanalizace.


Vyjádření k žádosti o záměru stavby RD a k existenci inženýrských sítí

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1651/25 a p.č.  1651/30, k.ú. Budkovice.


Novostavba RD, zábor veřejného prostranství

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na ul. Mřenková před domem na pozemku p.č. 309/5, k.ú. Ivančice, při výstavbě nového rodinného domu.


Smlouva o právu provést stavbu „Obnova zpevněné plochy u Gymnázia Jana Blahoslava, příspěvková organizace, Ivančice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Jihomoravským krajem a městem Ivančice v rámci akce „Obnova zpevněné plochy u Gymnázia Jana Blahoslava, příspěvková organizace, Ivančice“.


Vyjádření k žádosti o souhlas s provedením stavby skladové haly v Ivančicích, ul. Padochovská, na pozemcích p.č. 1200/1 a p.č. 3114/1, k.ú. Ivančice.

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou skladové haly na pozemcích p.č. 1200/1 a p.č. 3114/1, k.ú. Ivančice.

Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené v Územní plánu města a podmínky prostorového spořádání podle územního plánu.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Hrubšice, TS chaty za mostem, stav. úpr.“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Hrubšice, TS chaty za mostem, stav. úpr.“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Nájemní smlouva č. 1201000483 – pronájem části pozemku p.č. 2607/2, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Nájemní smlouvu č. 1201000483, kterou město  pronajímá část  pozemku p.č. 2607/2, o výměře 500 m2, k.ú. Budkovice, panu Ing. JD, bytem Brno.


Závazná část plánu odpadového hospodářství města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Závaznou část plánu odpadového hospodářství města Ivančice vypracovaného společností Ing. Pavel Novák s.r.o., Osadní 26, Praha 7, IČO 28418794.


Veřejná zakázka malého rozsahu „A) Oprava vjezdu do MŠ ul. Tovární, Alexovice, B) Obnova zpevněné plochy u gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „A) Oprava vjezdu do MŠ ul. Tovární, Alexovice, B) Obnova zpevněné plochy u gymnázia Jana Blahoslava“ firmě MIKO sdružení, Jaroslav Mikulášek, se sídlem Za Humny 283, 664 91  Neslovice, IČO 46914790, s cenou včetně DPH 451 814,- Kč a délkou realizace 19 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveny byly 4 firmy, 1 se omluvila z kapacitních důvodů, podány byly 2 nabídky.


Žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání“ na projekt „Inovace a navýšení kapacity a mobility IT učebny ZŠ a MŠ Ivančice – Němčice a zajištění bezbariérového přístupu“

U s n e s e n í :

RM schvaluje účast v projektu a podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání“ pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ivančice – Němčice na projekt „Inovace a navýšení kapacity a mobility IT učebny ZŠ a MŠ Ivančice – Němčice a zajištění bezbariérového přístupu“.

Možná výše dotace až 95 % z uznatelných nákladů. Celkové předpokládané náklady na vybudování IT učebny 1 500 000,- Kč vč. DPH.


Analýza pojistného trhu a schválení Podsmlouvy č. 18678038-28 k flotile aut

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí analýzu pojistného trhu a schvaluje Podsmlouvu č. 18678038-28 na pojistné smlouvě č. 18619454-11 s Českou pojišťovnou a.s., IČO 45272956, týkající se změn ve flotile aut.


Informace o nákupu elektřiny pro rok 2018 a schválení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3000462412

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí  informaci o nákupu elektřiny pro rok 2018 a zároveň schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3000462412 pro školský areál se stávajícím dodavatelem Pražskou energetikou, a.s. Praha 10, IČO 60193913.


Rozpočtové opatření č. 25 – rezervy

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 25 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 25 až č. 29 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 26 – transfery a převody

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 26 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

1) úpravu transferů,

2) převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Darovací smlouva – platba za výkon pečovatelské služby v obci Pravlov

U s n e s e n í :

RM schvaluje Darovací smlouvu, na základě níž bude ze strany obce Pravlov vyrovnána platba za výkon pečovatelské služby v obci Pravlov pro rok 2017.


Přijetí věcného daru pro Pečovatelskou službu Ivančice, organizační složku města Ivančice

U s n e s e n í :

RM uděluje organizační složce Města Ivančice, IČO 00281859, Pečovatelská služba Ivančice, souhlas k přijetí věcného daru od Ing. IS, bytem Ivančice. Jedná se o věcný dar,– elektrokolo EMERSON SHIMANO STŘÍBRNÁ, pořizovací cena 13.637,-Kč.

Současně RM schvaluje příslušnou darovací smlouvu.


Veřejná zakázka malého rozsahu “Parkoviště ul. Rybářská Ivančice” – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení  zakázky malého rozsahu s názvem „Parkoviště ul. Rybářská, Ivančice“ firmě COLAS CZ, a. s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00  Praha 9, IČO 26177005 s cenou včetně DPH 1 065 647,- Kč a délkou realizace 15 kalendářních dnů.

Rada města schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveno bylo 5 firem, jedna se omluvila z kapacitních důvodů, podány byly 4 nabídky.


Žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání“ pro příspěvkovou organizaci ZŠ V. Menšíka Ivančice na projekt „Obnova ICT na ZŠ V. Menšíka Ivančice a podpora rozvoje žáků v klíčových kompetencích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje účast v projektu a podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání“ pro příspěvkovou organizaci ZŠ V. Menšíka Ivančice na projekt „Obnova ICT na ZŠ V. Menšíka Ivančice a podpora rozvoje žáků v klíčových kompetencích“

Možná výše dotace až 95 % z uznatelných nákladů. Celkové předpokládané náklady na vybudování IT učebny 1 500 000,- Kč vč. DPH.


Smlouva o dílo na realizaci pyromuzikálního ohňostroje v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo s Bachem Phamem, IČO 87989247, se sídlem Ivančice, Palackého náměstí 13/29, na realizaci pyromuzikálního ohňostroje dne 1. 1. 2018 od 18.00 hodin na fotbalovém hřišti FC v Ivančicích za částku 50 000,- Kč. Bude hrazeno z rezervy rady.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – odchyt holubů

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na odchyt holubů se zhotovitelem Radek Stískal, IČO 69627355 se sídlem Říkovice 111, PSĆ 751 18 Říkovice. Dodatkem se mění doba plnění díla – přesouvá se na měsíce leden a únor 2018.


Svěření částí pravomoci zastupitelstva dle § 85 písm. n) zákona o obcích radě města

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města svěřit část pravomocí zastupitelstva dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, a to rozhodování o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem radě města, a to s celkovým ročním limitem na tuto svěřenou část pravomoci 2 miliony Kč.


Schválení žádosti o poskytnutí dotace na přechod automatizovaného knihovního systému Clavius na automatizovaný knihovní systém Tritius (vyšší verze AKS Clavius) z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury, v rámci programu VISK3

U s n e s e n í :

RM schvaluje žádost o poskytnutí dotace na přechod automatizovaného knihovního systému Clavius na automatizovaný knihovní systém Tritius.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-29 472 KB

Post Author: admin