Zápis ze zasedání zastupitelstva ZM č. 01/2017

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 23. 1. 2017

P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr., Blatný Jan Ing., Buček Milan, Halouzka Radek, Horáková Růžena, Fajks Pavel, Musil Radek Mgr., Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i : Chytka Tomáš Mgr., Feith Erik Ing., MBA, Kuczman Mikuláš MUDr.

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.06 hodin a předal vedení zasedání místostarostovi Ing. Sládkovi, který přednesl návrh programu jednání zastupitelstva. Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Zápis provede JUDr. Růžena Chládková.


Ověřovatelé: Jako ověřovatele zápisu místostarosta Ing. Sládek navrhl Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nato bylo o návrhu hlasováno.

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 2

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.


Návrh programu:

1. Kontrola úkolů

2. Zpráva o činnosti rady

3. Zpráva finančního výboru

4. Zpráva kontrolního výboru

5. Dodatek č. 3 ke smlouvě s městem Oslavany o zajištění výkonu pečovatelské služby a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění jejího výkonu

6. Dodatek č. 4 ke smlouvě s městem Oslavany o zajištění výkonu pečovatelské služby a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění jejího výkonu

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

8. Rozšíření rozsahu činnosti neuvolněného místostarosty města Ivančice a úprava výše jeho měsíční odměny

9. Rozpočtové opatření č. 2

10. Udělení souhlasu s umístěním stavby Dopravní a technická infrastruktura, 18 řadových RD a bytový dům v lokalitě “U CIHELNY”

11. Znalecký posudek – ocenění pozemků

12. Prodej pozemků – kupní smlouvy

13. Prodej pozemku p.č. st. 1084 v k.ú. Kounické Předměstí

14. Prodej nemovitostí v areálu Knížecí les

15. Záměr směny pozemků v k.ú. Alexovice a Letkovice

16. Směna pozemků v k.ú. Němčice u Ivančic

17. Různé, informace

Ing. Sládek nechal hlasovat o návrhu programu.

Hlasování : Pro   12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky.

1. Kontrola úkolů

Zaslání tzv. “cenové mapy” všem zastupitelům – návrh obvyklých cen je zařazen v programu pod č. 11.

Městský kamerový systém – zastupitelé obdrželi elektronicky informaci Ing. Sládka ohledně předběžného propočtu provozních nákladů na provoz městského monitorovacího systému a Studii na vybudování městského kamerového dohlížecího systému pro město Ivančice.

Vývoj jednání s Českými dráhami (ČD) a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) o nabytí pozemků v k. ú. Ivančice – jak starosta již informoval, o pozemky město požádalo, byla i osobní schůzka, dosud ale na straně SŽDC nepadlo rozhodnutí, zda pozemky mohou postrádat a na město je převést; informaci, jestli na straně SŽDC došlo k posunu ve věci, má starosta obdržet tento týden

Zastupitelstvo uložilo finančnímu a kontrolnímu výboru (FV, KV) předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva plán kontrolních akcí na kalendářní rok 2017 – FV sdělil, že vytvoří plán kontrolních akcí po úpravě směrnice pro tvorbu rozpočtu, předseda KV přeložil návrh plánu kontrol pro 1. pololetí 2017 zastupitelům.

Zasílání zápisů ze schůzek KV zastupitelům – zápis ze schůzky KV ve 12/2016 byl zastupitelům předložen.

Bentonit – odkup těžebních práv – zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním o případném odkupu těžebních práv od firmy Bentex Bohemia, s. r. o. za částku maximálně 1 mil. Kč a současně pověřilo radu města, aby zjistila veškeré právní kroky k odpisu ložiska bentonitu. Starosta sdělil, že maximální cenu uvažovanou městem společnosti sdělil, ale společnost tuto cenu neakceptuje; další jednání se společností již nebyla. Schůzka s pracovníky báňského úřadu proběhla minulý týden, účastnil se Ing. Kremláček, město obdrželo informace, co by muselo splnit. Do měsíce svolá báňský úřad kontrolní prohlídku se společností Bentex Bohemia na místě samém; zejména se vymezí v terénu těžební prostor. Jakmile budou nové informace, zastupitelé je obdrží.

Ke studii týkající se oblasti Na Réně  – starosta informoval, že schůzka s prezentací studie využití lokality na Réně se uskuteční ve středu 8. února t.r. v 16 hod. v zasedací místnosti na městském úřadě; zájemci o toto téma jsou zváni.


2. Zpráva o činnosti rady

Ing. Sládek informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 3krát a projednala 69 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou, kterou zastupitelé dostávají na vědomí.

P. Skála měl dotaz k bodu č. 40 ze zasedání rady 21. 12. 2016 ohledně zadání opravy kanalizačních přípojek v ulici Na Brněnce za 184 981,- Kč, co to bylo za akci. Ing. Sládek odpověděl, že jde o opravu dešťových kanalizačních přípojek, jež byla zadána společnosti VAS a.s.; dešťová kanalizace patří obci, při rekonstrukci ulice Na Brněnce se to opomnělo, ze strany města nebyla objednávka včas vyřízena.


3. Zpráva finančního výboru

Předsedkyně finančního výboru (dále FV) p. Růžena Horáková předložila zastupitelstvu zprávu, dle které se 1. setkání FV v roce 2017 uskuteční ve středu 15. 2. v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře městského úřadu. Na programu budou návrhy úpravy Směrnic pro tvorbu rozpočtu. K tomuto jednání jsou pozváni tajemnice městského úřadu JUDr. Chládková a vedoucí plánovacího a finančního odboru Ing. Peška.


4. Zpráva kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru (dále KV) p. Pavel Fajks předložil zastupitelstvu zápis č. 4/2016  z jednání KV konaného  dne  21. 12. 2016 a požádal o schválení plánu kontrol KV pro 1. a 2. čtvrtletí 2017:

a/ Kamerový systém ve městě

b/ Pojištění vozidel MÚ (nová smlouva, změna pojišťovny?)

c/ Svoz odpadu, čipování popelnic

d/ Parkovací automaty na náměstí

e/ Úpravy terénu v lokalitě před řekou Jihlavou (oblast Réna).

Ing. Sládek nechal hlasovat o návrhu plánu kontrol KV pro 1. a 2. čtvrtletí 2017.

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 1

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje plán kontrol kontrolního výboru pro 1. a 2. čtvrtletí 2017.


5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby uzavřené dne 25. 4. 2007 mezi městem Ivančice a městem Oslavany – změna lhůty

Eva Halúzková, DiS, zástupkyně vedoucí pečovatelské služby Ivančice, přednesla komentář k návrhu Dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby uzavřené dne 25. 4. 2007 mezi městem Ivančice a městem Oslavany. Dodatkem se upravuje lhůta pro uzavírání dodatků k uvedené smlouvě.

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby uzavřené dne 25. 4. 2007 mezi městem Ivančice a městem Oslavany.


6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby uzavřené dne 25. 4. 2007 mezi městem Ivančice a městem Oslavany – dodatek upravující výši dotace pro rok 2016

Paní Halúzková přednesla komentář k návrhu dalšího dodatku ke smlouvě uvedené v předchozím bodu, a to Dodatku č. 4, který v souladu s čl. III. smlouvy upravuje výši dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby pro občany Oslavan v roce 2016, neboť náklady na výkon pečovatelské služby zde v roce 2016 přesáhly dotaci 50 000,- Kč, kterou na ten účel poskytlo město Oslavany, o 23 867,- Kč.

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby uzavřené dne 25. 4. 2007 mezi městem Ivančice a městem Oslavany.


7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Ivančice

Novelou zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vznikla městům, která zřizují ve svém obvodu více jak jednu mateřskou školu, povinnost stanovit pro mateřské školy spádové obvody. Podobně byly již dříve stanoveny spádové obvody základních škol. Obvody jednotlivých mateřských škol jsou shodné s obvody základních škol.

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Ivančice.


8. Rozšíření rozsahu činnosti neuvolněného místostarosty města Ivančice a úprava výše jeho měsíční odměny

Komentář k bodu přednesl starosta p. Buček. Neuvolněný místostarosta Ing. Sládek zastupuje město ve Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, je člen zastupitelstva pro pořizování Územního plánu Ivančice a je předsedou Komise pro zadávání veřejných zakázek; jeho dosavadní měsíční odměna činí 6 000,- Kč. Nyní rada města doporučuje zastupitelstvu rozšíření činnosti  Ing. Sládka o vedení projektů administrovaných odborem investic, správy majetku a právním: Odkanalizování městských částí, Realizace městského kamerového systému, Využití židovské synagogy, Spolupráce při pokračování plánované zástavby Němčice, Obnovení expozice A. Muchy, a to celkem na 3 dny v týdnu (pondělí, úterý, středa) a v návaznosti na to v příslušném poměru úměrně navýšit jeho měsíční odměnu. Podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v plném znění může být neuvolněným členům zastupitelstev poskytnuta měsíční odměna  až do výše stanovené v přílohách č. 1, 2 a 3 ode dne, který stanoví zastupitelstvo. Pro úpravu měsíční odměny Ing. Sládka lze použít hodinový fond (3 dny v týdnu) 3/5 z plné měsíční odměny 32 486 Kč;  tj. 19 491 Kč; ke schválení se tak předkládá 19 500,- Kč namísto dosavadních 6 000,- Kč, a to s účinností od 1. 2. 2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 3

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice akceptuje rozšíření dosavadních činností neuvolněného místostarosty Ing. Romana Sládka pro město o činnost spojenou s vedením a realizací projektů administrovaných odborem investic, správy majetku a právním, a to celkem na 3 dny v týdnu (pondělí, úterý, středa) a  schvaluje  mu poskytování odměny podle § 72 z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, ode dne 1. 2. 2017 ve výši 19 500,- Kč/ kalendářní měsíc; splatnost ke 12. dni následujícího kalendářního měsíce.


9. Rozpočtové opatření č. 2

Bod Rozpočtového opaření č. 2 uvedl starosta p. Buček. Komentář přednesl vedoucí odboru plánovacího a finančního Ing. Peška.

RO č. 2 – ke schválení na 1. VZM dne 23. 1. 2017 (v tis. Kč)

1) Navýšení krizové rezervy z důvodu zvýšených nákladů – ptačí chřipka
ORJ Mix Par Pol Individuální text RU 2017 RO 2 Nová
20 52 5212 5901 Navýšení krizové rezervy 300,00 400,00 700,00
4 61 6171 5901 Z rezervy zastupitelstva 1 1760,30 -400,00 776,30
2) Rozšíření rozsahu činnosti neuvolněného místostarosty – Ing. Sládka
333 61 6112 5023 Navýšení odměny na neuvolněného místostarostu 148,50
333 61 6112 5031 Navýšení odměny – sociální pojištění 37,20
333 61 6112 5032 Navýšení odměny – zdravotní pojištění 13,40
Celkem 199,1
4 61  6171 5901 Z rezervy zastupitelstva -199,10 577,20
3) Upřesnění výše členských příspěvků
4 23 2310 5329 150 Upřesnění příspěvku – SVaK 243,00 -4,00 239,00
4 36 3639 5329 167 Mikroregion (9 562 * 20 = 191 240 Kč) 145,40 45,90 191,30
4 36 3639 5179 Energetické Třebíčsko 0,00 5,00 5,00
Celkem 46,90
444 61 6171 5901 Z rezervy zastupitelstva -46,90 530,50
4) Tabulka OISMaP – úprava OdPa, částka zůstává stejná
555 3612 5171 Oprava ochozu FC -600,00
555 3412 5171 Oprava ochozu FC 600,00
Změna 0,90

Oprava ochozů FC schválená v rozpočtu na rok 2017 byla nedopatřením zařazena do paragrafu 3612; správně měla být dle vyhlášky 323/2002 Sb. v platném znění v paragrafu 3612. Jedná se pouze o formální přesun.

Zastupitelé se dohodli, že budou o každé položce rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017 hlasovat samostatně.

Na dotaz Ing. Blatného, proč je nárůst členského příspěvku Mikroregionu o 45 tis., odpověděl Ing. Peška, že byl špatně odhadnut počet obyvatel, od kterého se odvíjí výše příspěvku; starosta doplnil, že příště odbor zjistí počet obyvatel správně.

Hlasování o položce č. 1 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017:

Pro  12, proti   0, zdržel se   0

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 1 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.

Hlasování o položce č. 2 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017:

Pro  9, proti   0, zdržel se   3

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 2 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.

Hlasování o položce č. 3 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017:

Pro  12, proti   0, zdržel se   0

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 3 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.

Hlasování o položce č. 4 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017:

Pro  12, proti   0, zdržel se   0

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 4 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.


10. Udělení souhlasu s umístěním stavby Dopravní a technická infrastruktura, 18 řadových RD a bytový dům v lokalitě “U CIHELNY”

–    v 16.30 hodin se vzdálil Ing. Blatný

Bod uvedl starosta, komentář přednesl Ing. Sládek. Jedná se o žádost KD, Ivančice o udělení souhlasu s umístěním stavby “Dopravní a technická infrastruktura, 18 řadových RD a bytový dům” v lokalitě “U CIHELNY”  na pozemcích p.č. KN 942 (PK 942, PK 943/1), vše k.ú. Ivančice. Jde o dostavbu třetí jednostranné ulice v této lokalitě. Bude provedeno zasíťování lokality – prodloužení inženýrských sítí kanalizace dešťové a splaškové, vody, plynu a NN včetně přípojek, a příjezdová komunikace včetně chodníku a odstavných a parkovacích stání.  Řadové rodinné domy budou dvoupodlažní s rovnou střechou a budou tvořit tři bloky po šesti objektech. Bytový dům bude třípodlažní s ustupujícím čtvrtým podlažím a bude obsahovat 20 bytových jednotek.

Stanovisko úřadu územního plánování:

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování, souhlasí s udělením souhlasu. Stavba je v souladu s pořizovaným územním plánem města, resp. s koncepcí dostavby této lokality, zpracované v rámci pořizování územního plánu. Dotčené pozemky sousedí se zastavěným územím města a stavba navazuje na I. a II. etapu započaté dostavby této lokality.

Stanovisko rady města:

Rada města bere na vědomí záměr KD – umístění stavby “Dopravní a technická infrastruktura, 18 řadových RD a bytový dům v lokalitě U CIHELNY” s tím, že pro posouzení záměru zastupitelstvem město zajistí odborné stanovisko urbanisty zejména k typu zastřešení navrhovaných řadových rodinných domů.

Rada města uložila k navrženému typu zástavby opatřit stanovisko autorizovaného architekta.

Stanovisko autorizovaného architekta Ing. arch. Emila Navrátila:

Územní plán navrhuje obsluhu řešeného území z koridoru veřejného prostranství Z100, oboustranně obestavěné.  Řešení navržené předloženou dokumentací navrhuje k zástavbě pouze část území ploch Z6 a Z40 s obsluhou ploch bydlení samostatným koridorem veř. prostranstvím, jednostranně obestavěným. Jeho umístění je sice dle podmínek pro využití ploch pro bydlení (dle ÚP) přípustné, ekonomika jeho využití je však omezená.

— Území na Brněnce považuji za území pro bydlení s vyšším standardem charakteru zástavby v ul. Třešňové, tj. s pozemky blížícími se spíše horní hranici intenzity využití pozemků dle ÚP (1200 m2/1RD). Navržené řešení nejspíš stěží respektuje dolní hranici, tj. 800 m2/RD.

V dané lokalitě je stávající zástavba pro smíšené bydlení převážně 1 NP + podkroví se sklonitými střechami. Vyznačuje se nesourodostí stávající zástavby bez jakéhokoli jednotícího záměru. Proto jednotná zástavba s rovnou střechou může působit jako zklidňující prvek. Z pohledu územního plánu je tento způsob zastavění přípustný.                        

 — ÚP v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje možnost využití podkroví (a tím sedlové střechy) pro plochy bydlení hromadného (bytový dům). V případě bytového domu jsou přípustná max. 3 NP + podkroví. Zde je vhodnějším řešením plochá střecha než “pseudomansardová” střecha na stávajícím objektu v místě.

Dotazy k bodu nebyly.

Hlasování : Pro    11, proti  0, zdržel se   0

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice uděluje souhlas s umístěním stavby “Dopravní a technická infrastruktura včetně přípojek IS, 18 řadových RD a bytový dům” v lokalitě “U CIHELNY”  na pozemcích p.č. KN 942 (PK 942, PK 943/1), vše k.ú. Ivančice.


11. Znalecký posudek – ocenění pozemků

Právník města JUDr. Dvořáčková přednesla komentář k návrhu obvyklých cen pozemků. Podkladem pro stanovení obvyklých cen je znalecký posudek, kde jsou ceny zpracovány  dle jednotlivých katastrálních území a druhu pozemků. V nálezu posudku je uveden vývoj cen a jednotlivé faktory, které ceny ovlivňují.

Od cen stanovených znalcem se může město odchýlit, ale musí to patřičně zdůvodnit.

Hlasování : Pro  11, proti 0, zdržel se   0

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města schvaluje obvyklé ceny pozemků pro prodej, nájem, pacht a věcná břemena stanovené znaleckým posudkem č. 1570/2016 vypracovaným soudním znalcem Ing. Martou Podrazilovou.


12. Prodej pozemků

Právník města JUDr. Dvořáčková zpracovala podklady pro tento bod jednání. Záměry prodeje uvedených pozemků byly schváleny zastupitelstvem města dne 10. 8. 2016 a 19. 12. 2016, byly vyvěšeny na úřední desce od 16. 8. 2016 do 1. 9. 2016 a od 20. 12. 2016 do 6. 1. 2017; podmínky převodu majetku stanovené zákonem o obcích tak byly splněny. U kupních smluv ad) 4 – ad) 9 budou k ceně pozemků připočítány náklady na vyhotovení geometrických plánů (dále jen GP); náklady na GP celkem činí 14 399,- Kč.

– v 16.36 hodin se vrátil Ing. Blatný

Dotazy k jednotlivým smlouvám nebyly, zastupitelé se dohodli, že budou hlasovat o smlouvách ad 1) až 11) najednou.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 1

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města schvaluje:

1) Kupní smlouvu o prodeji pozemků p.č. st. 356, zastavěná plocha, o výměře 12 m2, a p.č. st. 357, zastavěná plocha, o výměře 5 m2, k.ú. Budkovice, dle GP č. 307-24/2013, panu MJ, Brno, za cenu 500,- Kč/m2

2) Kupní smlouvu o prodeji pozemků p.č. 2419/52, ostatní plocha, o výměře 66 m2, a p.č. st. 1085, zastavěná plocha, o výměře 11 m2, k.ú. Kounické Předměstí, dle GP č. 1224-221/2016, manželům JP a JP, bytem Ivančice, za cenu – ostat. plocha 450,- Kč/m2, zastavěná plocha 990,- Kč/m2

3) Kupní smlouvu  o prodeji pozemku p.č. st. 1080 zastavěná plocha, o výměře 2 m2, k.ú. Kounické Předměstí, dle GP č. 1110-422/2014, paní JK, bytem Ivančice, za cenu 990,- Kč/m2

4) Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/3, ostatní plocha, o výměře 13 m2, k.ú. Alexovice, manželům D, bytem Ivančice, za cenu 120,- Kč/m2  a náklady na GP

5) Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/4, ostatní plocha, o výměře 21 m2, k.ú. Alexovice, MP, bytem Ivančice, za cenu 120,- Kč/m2  a náklady na GP

6) Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/5, ostatní plocha, o výměře 26 m2, k.ú. Alexovice, JE, bytem Ivančice, za cenu 120,- Kč/m2 a náklady na GP

7) Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/6, ostatní plocha, o výměře 29 m2, k.ú. Alexovice, panu ing. BM, bytem Brno, za cenu 120,- Kč/m2 a náklady na GP

8) Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/7, ostatní plocha, o výměře 34 m2, k.ú. Alexovice, JŠ, bytem Ivančice, za cenu 120,- Kč/m2 a náklady na GP

9) Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/8, ostatní plocha, o výměře 76 m2, k.ú. Alexovice, manželům P, bytem Ivančice, za cenu 120 Kč/m2 a náklady na GP

10)  Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1158/157, zastavěná plocha, o výměře 24 m2, k.ú. Němčice, manželům M, bytem Brno, za cenu 450,- Kč/m2

11)  Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 9/4, ostatní plocha, o výměře 13 m2, k.ú. Ivančice, panu TM, byem Ivančice, za cenu 600,- Kč/m2.


13. Převod pozemku p. č. st. 1084 v k.ú. Kounické Předměstí

Právník města Mgr. Hlaváč zpracoval podklady pro tento bod jednání. Na části pozemku p.č. 2422/1 v k.ú. Kounické Předměstí,  který je ve vlastnictví města, se nachází od r. 1988 garáž (řadová garáž u křižovatky “křížové cesty” a silnice na ulici Pod Jakubem). Tu vybudovali žadatelé – manželé ZM a VM, Ivančice; budova není dosud nezapsaná v katastru nemovitostí.  Nyní nechali vyhotovit geometrický plán č. 1217-27/2016 pro rozdělení pozemku (dále jen GP) a vyznačení budovy, kde je z části pozemku p.č. 2422/1 ve vlastnictví města Ivančice nově vytvořen pozemek  st. p.č. 1084 o výměře 21 m². Žadatelé o jeho odkup tvrdí, že kolaudační rozhodnutí na garáž jim nebylo po dokončení stavby nikdy zasláno, ale že daň z nemovitostí z garáže platí, že tuto situaci nezavinili svou nečinností, dále že nyní museli nechat zpracovat GP (5 000,- Kč) a zažádat o vydání kolaudačního rozhodnutí stavební úřad Městského úřadu v Ivančicích (1 000,- Kč). Proto místo ceny obvyklé za 1 m² za pozemek pro výstavbu garáže v k. ú. Kounické Předměstí ve výši 450,- Kč, navrhují jako cenu přiměřenou za 1 m² u již dlouhodobě postavené garáže 250,- Kč s přihlédnutím ke všem okolnostem.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se   0

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č. st. 1084  o výměře 21 m², odděleného z pozemku p.č. 2422/1 v k.ú. Kounické Předměstí, podle geometrického plánu č. 1217-27/2016 pro rozdělení pozemku, manželům Ing. ZM a VM, bytem Ivančice, za kupní cenu 5 250,- Kč; současně schvaluje kupní smlouvu.


14. Prodej nemovitostí v areálu Knížecí les

Podklady k bodu zpracovala a komentář přednesla JUDr. Muchová. Jde o prodej tzv. zbytkové části areálu Knížecí les, kde byly ceny pozemků i budov stanoveny Dodatkem č. 1 znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 6490-029/2016 vypracovaným dne 11. 12. 2016 Ing. Faltýnkem. Cena stavební plochy je 700,- Kč/m2, cena lesa a ostatní plochy je 200,- Kč/m2. Kupující žádají ve smlouvách splatnost kupní ceny 10 pracovních dnů, ne do 5 dnů, protože mají u účtů určité výpovědní doby. Na dotaz Ing. Blatného, proč se liší ceny mezi dodatkem č. 1 a č. 2, odpověděla JUDr. Muchová, že v dodatku č. 1 byly matematické chyby. Na dotaz p. Skály, zda město po předloženém prodeji bude ještě něco v dané lokalitě vlastnit, když v dodatku č. 2 některé pozemky nejsou, ale v dodatku č. 1 byly, odpověděla JUDr. Muchová, že v dodatku č. 1 byly zahrnuty pozemky – tzv. lesní cesty – uvnitř areálu za betonovou zdí, které zatím nejsou předmětem prodeje, protože nesouvisí s prodávanými nemovitostmi. Starosta doplnil, že městu zůstává střelnice, bývalý psinec, a JUDr. Muchová zopakovala, že městu zůstanou i lesní cesty uvnitř areálu. Závěrem upozornila na chybu v psaní v podkladech, kde u smlouvy 2) je celková kupní cena 1 341 000,- Kč, ale správný součet je  1 341 200,- Kč.

Hlasování : Pro    12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

1) Kupní smlouvu zn. KS 35/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice:

pozemek p.č. 2121/37 – les o výměře 354 m2 v k.ú. Ivančice za 70 800,- Kč,

a pozemek p.č. 2121/107 – les o výměře  82 m2 v k.ú. Ivančice za 16 400,- Kč,

celkem kupní cena činí 87 200,- Kč,

kupujícím jsou

CHROMSPEC spol. s r.o., Praha, IČO 44794053,

ASFALTELAST Group s.r.o., Oslavany-Padochov, IČO 26248069,

JA, Mohelno, IČO 71336991,

RS, Neslovice, IČO 72513667,

JM, Neslovice,

JK, Zbýšov,

MK, Neslovice,

a LesProfi s.r.o., Neslovice, IČO 03804445,

celkem kupní cena činí 87 200,- Kč, každý kupuje id. 1/8.

2) Kupní smlouvu zn. KS 36/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice a č. 641-3104/2016 pro obec a k.ú. Neslovice:

pozemek st. 1727 o výměře 341 m2 v k.ú. Ivančice za 238 700,- Kč,

stavba na pozemku st. 1727 za 811 300,- Kč,

pozemek p.č. 2121/174 – les o výměře 600 m2 v k.ú. Ivančice za 120 000,- Kč,

a pozemek p.č. 337/15 – ost. plocha o výměře 856 m2 v k.ú. Neslovice za  171 200,- Kč,

celkem kupní cena činí 1 341 200,- Kč,

kupujícím je ASFALTELAST Group s.r.o., Oslavany – Padochov, IČO 26248069.

3) Kupní smlouvu zn. KS 37/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice:

pozemek st. 1726/1 o výměře 484 m2 v k.ú. Ivančice za 338 800,- Kč,

pozemek st. 404 o výměře 5 m2 v k.ú. Neslovice za 3 500,- Kč,

a stavba na pozemcích st. 1726/1 a st. 404 za 38 479,- Kč,

pozemek p.č. 2121/180 – les o výměře 85 m2 v k.ú. Ivančice za 17 000,- Kč,

a pozemek p.č. 2121/181 – les o výměře 66 m2 v k.ú. Ivančice za 13 200,- Kč,

celkem kupní cena činí 410 979,- Kč,

kupujícími jsou

JA, Mohelno, IČO 71336991,

a RS, Neslovice, IČO 72513667,

každý kupuje id. ½.

4) Kupní smlouvu zn. KS 38/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice :

pozemek p.č. 2121/175 – les o výměře 457 m2 v k.ú. Ivančice za 91 400,- Kč,

pozemek p.č. 2121/177 – les o výměře  217 m2 v k.ú. Ivančice za 43 400,- Kč,

a pozemek p.č. 337/16 – ost. plocha o výměře 494 m2 v k.ú. Neslovice za 98 800,- Kč, (u tohoto pozemku je zřizována služebnost práva cesty po tomto pozemku ve prospěch města Ivančice a příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice),

celkem kupní cena činí 233 600,- Kč, kupujícím a povinným ze služebnosti cesty je LesProfi s.r.o., Neslovice, IČO 03804445.

5) Kupní smlouvu zn. KS 39/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice:

pozemek st. 1726/2 o výměře 487 m2 v k.ú. Ivančice za 340 900,- Kč,

stavba na pozemku st. 1726/2 za 38 321,- Kč,

a pozemek p.č. 2121/179 – les o výměře 190 m2 v k.ú. Ivančice za 38 000,- Kč,

celkem kupní cena činí 417 221,- Kč,

kupujícími jsou JM, Neslovice,

JK, Zbýšov,

a MK, Neslovice,

každý kupuje id.1/3.

6) Kupní smlouvu zn. KS 40/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice a č. 641-3104/2016 pro obec a k.ú. Neslovice:

pozemek st. 1728 o výměře 424 m2 v k.ú. Ivančice za 296 800,- Kč,

stavba na pozemku st. 1728 za 1 173 200,- Kč,

pozemek st. 391 o výměře 108 m2 v k.ú. Neslovice za 75 600,- Kč,

stavba na pozemku st. 391 za 274 400,- Kč,

pozemek p.č. 2121/38 – les o výměře 155 m2 v k.ú. Ivančice za 31 000,- Kč,

pozemek p.č. 2121/176 – les o výměře 249 m2 v k.ú. Ivančice za 49 800,- Kč,

pozemek p.č. 2121/178 – les o výměře 198 m2 v k.ú. Ivančice za 39 600,- Kč,

pozemek p.č. 2121/182 – les o výměře    276 m2 v k.ú. Ivančice za 55 200,- Kč,

pozemek p.č. 2121/183 – les o výměře 128 m2 v k.ú. Ivančice za 25 600,- Kč,

a pozemek p.č. 337/42 – ost. plocha o výměře 570 m2 v k.ú. Neslovice za 114 000,- Kč,

celkem kupní cena činí   2 135 200,- Kč,

kupujícím je CHROMSPEC spol. s r.o., Praha, IČO 44794053.

s tím, že ve všech těchto kupních smlouvách bude splatnost kupní ceny 10 pracovních dnů.


15. Záměr směny pozemků v k.ú. Alexovice a Letkovice

Podklady k bodu zpracoval Mgr. Hlaváč. Starosta k bodu sdělil, že kdysi v minulosti město omylem prodalo p. N i část pozemku pod školkou Alexovice a p. N tu část pozemku již nechtěl městu prodat zpět. Je to letitý problém a nyní se podařilo najít řešení formou směny. Záměr směny se týká části pozemku p.č. 391/1 v k.ú. Alexovice ve vlastnictví Ing. AN za areálem Mateřské školy Alexovice; z tohoto pozemku Ing. N byly geometrickým plánem odděleny 2 nové pozemky  – p.č. 391/30 (orná půda) a p.č. 391/31 (zahrada), které dohromady měří  716 m2.  Tyto dva pozemky (p.č. 391/30 a 391/31) budou směněny za část pozemku p.č. 2076/12 (ostatní plocha) v k.ú. Letkovice ve vlastnictví města Ivančice o výměře 1680 m2 (z výměry 3183 m2).    Rozdíl v cenách bude při provádění směny doplacen.  Doporučeno radou města dne 21. 12. 2016.

Hlasování : Pro   10, proti    0, zdržel se   2

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr směny pozemků: část pozemku p.č. 2076/12 o výměře 1680 m2, k.ú. Letkovice ve vlastnictví města Ivančice za část pozemku p.č. 391/1  o výměře   716 m2 v k.ú. Alexovice.


16. Směna pozemků v k. ú. Němčice u Ivančic

Podklady k bodu zpracoval Mgr. Hlaváč. Komentář přednesl místostarosta p. Sojka. Záměr směny pozemků byl schválen zastupitelstvem usnesením č. 12 dne 10. 8. 2016.

Z pozemku PK p.č. 798/1 o výměře 2680 m2 , k.ú. Němčice u Ivančic, ve vlastnictví AM, bytem, Ivančice byly geometrickým plánem č. 443 – 3126/2016 pro rozdělení pozemku odděleny pozemky p.č. 800/37 o výměře 1 210 m², p.č. 800/38 o výměře 306 m², a společně s p.č. 800/16 o výměře 197 m², vše ostatní plocha – celková výměra 1 713 m2, budou předmětem směny za  pozemky města v k.ú. Němčice p.č. 1158/57 o výměře 189 m2, p.č. 1158/58 o výměře 1 107 m2, p.č. 1158/64 o výměře 417 m2, vše orná půda – celková výměra rovněž 1 713 m2.

Pozemky města jsou orná půda, pozemky pana M  jsou ostatní plocha, ale vzhledem k plánované výstavbě rodinných domů v dané lokalitě v Němčicích nebude nikdo požadovat doplatek.Na dotaz p. Skály, proč nebylo jednáno také o zbytku pozemku v Němčicích, když se tam předpokládá zástavba, odpověděl místostarosta p. Sojka, že řešení pozemkové otázky v lokalitě předpokládané výstavby je rozděleno do etap, aby to město zvládlo realizovat. P. M  se ozval sám a město to uvítalo. Do budoucna asi bude problém získávat pozemky za rozumnou cenu. Skála reagoval, že pro lokalitu v Němčicích byla schválena zástavbová studie, ale nikdy se nehlasovalo o tom, jestli město do té zástavby půjde ani jakým způsobem. Město už vynaložilo náklady a nyní se neví, co bude, možná se město k pozemkům ani nedostane, když dochází ke spekulativním prodejům. P. Sojka odpověděl, že záměr nabytí pozemků schválen byl. A otázce zástavby v Němčicích a účasti města v této věci se bude věnovat intenzivně Ing. Sládek. Ing. Sládek doplnil, že na příštím zastupitelstvu bude předložen návrh projektanta, kterou část zástavbové studie lze oddělit jako realizovatelnou; v lokalitě A na začátku má město předjednány odkupy potřebných pozemků; do 14 dnů až 3 týdnů bude existovat návrh, jak zde ze strany města postupovat dále. Na příštím zastupitelstvu to bude předloženo zastupitelům jako podklad k dalšímu rozhodování.

Hlasování : Pro   8, proti  0, zdržel se  4

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje směnu pozemků p.č. 1158/57 o výměře 189 m2, p.č. 1158/58 o výměře 1107 m2, p.č. 1158/64 o výměře 417 m2, k.ú. Němčice u Ivančic ve vlastnictví města Ivančice za pozemky p.č. 800/37 o výměře 1210 m², p.č. 800/16 o výměře 197 m², p.č. 800/38 o výměře 306 m² v k.ú. Němčice u Ivančic ve vlastnictví AM, bytem Ivančice; současně schvaluje směnnou smlouvu.


17. Informace, různé

Starosta stručně informoval ohledně ptačí chřipky a o součinnosti města, kterou bylo město povinno poskytnout Krajské veterinární správě a Krajské hygienické stanici; poděkování patří p. Dittrichové, která organizaci součinnosti zvládla. MUDr. Adam navázal, že ptačí chřipka byla a nejspíš i zase bude; kritika patří ne městu, ale státním orgánům, které vykonávaly nařízení, a sdělovacím prostředkům. MVDr. Šlapanský rovněž konstatoval, že to opatření, které postihlo Ivančice, považuje za nesmyslné; jinde už takové nařízeno nebylo.

Dále starosta vysvětlil p. Fajksovi, že pojištění vozidel města není nové, ale firma Renovia dělá pro město srovnávání a vyhledávání výhodnějších částek pojištění.

MUDr. Adam a starosta p. Buček diskutovali o rozšíření parkovišť a o otázce, zda problém parkování v centru města a u nemocnice vyřeší placení parkovného.

Starosta rovněž pozval zastupitele na ples města, který se uskuteční 10.2.2017 v Mosillaně, a zopakoval pozvání na prezentaci záměrů s plochou na Réně dne 8.2.2017 v zasedací místnosti na městském úřadě v 16 hodin.

Ing. Blatný požádal, aby právníci města dali obvyklé ceny pozemků do přehledné tabulky, v tabulce uvedli vysvětlivky (např. zastavěná plocha – zastavěná čím…) a zaslali ji zastupitelům.

P. Fajks vyjádřil pochybnost o správnosti zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva o prodeji jednoho pozemku v Budkovicích, resp. Jouřově; podle něj ten prodej nebyl schválen, ale v zápisu je hlasování, že schváleno bylo. JUDr. Chládková odpověděla, že věc bude prověřena.

P. Fajks dále řekl, že k černé stavbě, o které se mluvilo na minulém zastupitelstvu, není plněn žádný úkol; starosta reagoval, že podněty je třeba dávat např. na radu, ale hlavně písemně, protože podnětů je hodně a když jsou písemně, nezapomene se na ně.

Starosta přislíbil v návaznosti na dotaz Mgr. Musila ohledně elektronizace zasedání zastupitelstva a následující diskusi o této otázce vč. otázky elektronického hlasování a vč. podkladů v elektronické podobě, že zajistí přímý přenos ze zasedání zastupitelstva.

Na dotaz p. Skály ohledně kamerového systému ve městě a hlavně nákladů, které to bude vyžadovat, odpověděl Ing. Sládek, že střídání u zařízení bude po dvou hodinách, systém bude umět záznam i zpětné dohledání, bude napojen na služebnu městské policie. Jedna z podmínek výběrového řízení na systém bude zaškolení personálu. Do příští rady předloží Ing. Sládek objednávku na zpracování výběrového řízení; zastupitelé mohou být členy výběrové komise, pokud mají zájem. Zadávací dokumentaci, jakmile bude vypracovaná, zastupitelé obdrží. Na další dotaz p. Skály, zda systém bude v provozu nepřetržitě, odpověděl Ing. Sládek, že se předpokládá 24 hodin sledování; současný stav srážníků bude nutno navýšit o 1 sílu. Jsou města, kde účelem není  stále sledovat všechny kamery, ale mít záznam pro zpětné vysledování. P. Skála požádal, aby zastupitelé obdrželi vyčíslení ekonomických nákladů na pořízení a nákladů na provoz, protože ty ve studii nejsou; podle něj nebude stačit posílení městské policie jen o jednu sílu. Je třeba, aby zastupitelé dostali kromě studie i ekonomickou rozvahu, aby zastupitelstvo tuto akci schválilo, což se dosud nestalo. Starosta  p. Buček navázal, že kamerový systém je potřeba; Ing. Sládek doplnil, že zastupitelům bude průběžně posílat informace, jak se věc vyvíjí.

Na dotaz Ing. Blatného, zda zdejší mateřské školy mají ochranný systém, odpověděl místostarosta p. Sojka, že mají.

Ing. Sládek ještě ke  kamerovému systému – k plánu rozmístění kamer – sdělil, že jsou naplánovány tam, kde budou zabírat co největší plochu. Celkově se předpokládá asi 16 – 18 kamer a systém půjde rozšiřovat o další; je přesvědčen, že 16 kamer nepřesáhne 4 mil. Kč.

P. Fajksovi odpověděl, že zadávací dokumentace dosud není, teď se bude připravovat text výzvy, zastupitelé budou informováni.

P. V vyjádřil nespokojenost s výsledkem činnosti osadního výboru a příslušných odborů úřadu ohledně kácení suchých stromů v Řeznovicích, které ohrožují bezpečnost lidí.  Dále vyjádřil nespokojenost s informovaností občanů v Řeznovicích o činnosti tamního osadního výboru.

Starosta přislíbil, že připomene osadnímu výboru, aby ve vývěskách v  Řeznovicích vždy zveřejňoval zápisy z jednání.

P. V předal starostovi fotografie dokumentující  problémové záležitosti v Řeznovicích, a to

*  suché hrušně ohrožující bezpečnost lidí – starosta zajistí, aby Městské lesy provedly cca do konce týdne skácení,

*  propadlá kanálová vpusť v prvním “esíčku” ve směru od Ivančic, ke které se nikdo nehlásí jako vlastník – věc bude řešit místostarosta Ing. Sládek

*  dodání boxů na posypový materiál si vzal na starost místostarosta p. Sojka.


18. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 23. ledna 2017

– rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo  města  Ivančice  schvaluje  plán kontrol kontrolního výboru pro 1. a 2. čtvrtletí 2017.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby uzavřené dne 25. 4. 2007 mezi městem Ivančice a městem Oslavany.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby uzavřené dne 25. 4. 2007 mezi městem Ivančice a městem Oslavany.

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Ivančice.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice akceptuje rozšíření dosavadních činností neuvolněného místostarosty Ing. Romana Sládka pro město o činnost spojenou s vedením a realizací projektů administrovaných odborem investic, správy majetku a právním, a to celkem na 3 dny v týdnu (pondělí, úterý, středa) a  schvaluje  mu poskytování odměny podle § 72 z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, ode dne 1. 2. 2017 ve výši 19 500,- Kč/kalendářní měsíc; splatnost ke 12. dni následujícího kalendářního měsíce.

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 1 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 2 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 3 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 4 rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice uděluje souhlas s umístěním stavby “Dopravní  a technická infrastruktura včetně přípojek IS, 18 řadových RD a bytový dům” v lokalitě “U CIHELNY”  na pozemcích p.č. KN 942 (PK 942, PK 943/1), vše k.ú. Ivančice.

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města schvaluje obvyklé ceny pozemků pro prodej, nájem, pacht a věcná břemena stanovené znaleckým posudkem č. 1570/2016 vypracovaným soudním znalcem Ing. Martou Podrazilovou.

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města schvaluje:

1)      Kupní smlouvu o prodeji pozemků p.č. st. 356, zastavěná plocha, o výměře 12 m2, a p.č. st. 357, zastavěná plocha, o výměře 5 m2, k.ú. Budkovice, dle GP č. 307-24/2013, panu MJ, Brno, za cenu 500,- Kč/m2

2)      Kupní smlouvu o prodeji pozemků p.č. 2419/52, ostatní plocha, o výměře 66 m2, a p.č. st. 1085, zastavěná plocha, o výměře 11 m2, k.ú. Kounické Předměstí, dle GP          č. 1224-221/2016, manželům JP a JP, bytem Ivančice, za cenu – ostat. plocha 450,- Kč/m2, zastavěná plocha 990,- Kč/m2

3)      Kupní smlouvu  o prodeji pozemku p.č. st. 1080 zastavěná plocha, o výměře 2 m2, k.ú. Kounické Předměstí, dle GP č. 1110-422/2014, paní JK, bytem Ivančice, za cenu 990,- Kč/m2

4)      Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/3, ostatní plocha, o výměře 13 m2, k.ú. Alexovice, manželům D, bytem Ivančice, za cenu 120,- Kč/m2  a náklady na GP

5)      Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/4, ostatní plocha, o výměře 21 m2, k.ú. Alexovice, MP, bytem Ivančice, za cenu 120,- Kč/m2  a náklady na GP

6)      Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/5, ostatní plocha, o výměře 26 m2, k.ú. Alexovice, JE, bytem Ivančice, za cenu 120,- Kč/m2 a náklady na GP

7)      Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/6, ostatní plocha, o výměře 29 m2, k.ú. Alexovice, panu ing. BM, bytem Brno, za cenu 120,- Kč/m2 a náklady na GP

8)      Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/7, ostatní plocha, o výměře 34 m2, k.ú. Alexovice, JŠ, bytem Ivančice, za cenu 120,- Kč/m2 a náklady na GP

9)      Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1056/8, ostatní plocha, o výměře 76 m2, k.ú. Alexovice, manželům P, bytem Ivančice, za cenu 120 Kč/m2 a náklady na GP

10)  Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1158/157, zastavěná plocha, o výměře 24 m2, k.ú. Němčice, manželům M, bytem Brno, za cenu 450,- Kč/m2

11)  Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 9/4, ostatní plocha, o výměře 13 m2,   k.ú. Ivančice, panu TM, byem Ivančice, za cenu 600,- Kč/m2.

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č. st. 1084      o výměře 21 m², odděleného z pozemku p.č. 2422/1 v k.ú. Kounické Předměstí, podle geometrického plánu č. 1217-27/2016 pro rozdělení pozemku, manželům Ing. ZM a VM, bytem Ivančice, za kupní cenu 5 250,- Kč; současně schvaluje kupní smlouvu.

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

1)  Kupní smlouvu zn. KS 35/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice:

pozemek p.č. 2121/37 – les o výměře 354 m2 v k.ú. Ivančice za 70 800,- Kč,

a pozemek p.č. 2121/107 – les o výměře  82 m2 v k.ú. Ivančice za 16 400,- Kč,

celkem kupní cena činí 87 200,- Kč,

kupujícím jsou

CHROMSPEC spol. s r.o., Praha, IČO 44794053,

ASFALTELAST Group s.r.o., Oslavany-Padochov, IČO 26248069,

JA, Mohelno, IČO 71336991,

RS, Neslovice, IČO 72513667,

JM, Neslovice,

JK, Zbýšov,

MK, Neslovice,

a LesProfi s.r.o., Neslovice, IČO 03804445,

celkem kupní cena činí 87 200,- Kč, každý kupuje id. 1/8.

2)  Kupní smlouvu zn. KS 36/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice a č. 641-3104/2016 pro obec a k.ú. Neslovice:

pozemek st. 1727 o výměře 341 m2 v k.ú. Ivančice za 238 700,- Kč,

stavba na pozemku st. 1727 za 811 300,- Kč,

pozemek p.č. 2121/174 – les o výměře 600 m2 v k.ú. Ivančice za 120 000,- Kč,

a pozemek p.č. 337/15 – ost. plocha o výměře 856 m2 v k.ú. Neslovice za  171 200,- Kč,

celkem kupní cena činí 1 341 200,- Kč,

kupujícím je ASFALTELAST Group s.r.o., Oslavany – Padochov, IČO 26248069.

3)  Kupní smlouvu zn. KS 37/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice:

pozemek st. 1726/1 o výměře 484 m2 v k.ú. Ivančice za 338 800,- Kč,

pozemek st. 404 o výměře 5 m2 v k.ú. Neslovice za 3 500,- Kč,

a stavba na pozemcích st. 1726/1 a st. 404 za 38 479,- Kč,

pozemek p.č. 2121/180 – les o výměře 85 m2 v k.ú. Ivančice za 17 000,- Kč,

a pozemek p.č. 2121/181 – les o výměře 66 m2 v k.ú. Ivančice za 13 200,- Kč,

celkem kupní cena činí 410 979,- Kč,

kupujícími jsou

JA, Mohelno, IČO 71336991,

a RS, Neslovice, IČO 72513667,

každý kupuje id. ½.

4)  Kupní smlouvu zn. KS 38/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice :

pozemek p.č. 2121/175 – les o výměře 457 m2 v k.ú. Ivančice za 91 400,- Kč,

pozemek p.č. 2121/177 – les o výměře  217 m2 v k.ú. Ivančice za 43 400,- Kč,

a pozemek p.č. 337/16 – ost. plocha o výměře 494 m2 v k.ú. Neslovice za 98 800,- Kč, (u tohoto pozemku je zřizována služebnost práva cesty po tomto pozemku

 ve prospěch města Ivančice a příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice),

celkem kupní cena činí 233 600,- Kč,

kupujícím a povinným ze služebnosti cesty je LesProfi s.r.o., Neslovice, IČO 03804445.

5)  Kupní smlouvu zn. KS 39/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice:

pozemek st. 1726/2 o výměře 487 m2 v k.ú. Ivančice za 340 900,- Kč,

stavba na pozemku st. 1726/2 za 38 321,- Kč,

a pozemek p.č. 2121/179 – les o výměře 190 m2 v k.ú. Ivančice za 38 000,- Kč,

celkem kupní cena činí 417 221,- Kč,

kupujícími jsou JM, Neslovice,

JK, Zbýšov,

a MK, Neslovice,

každý kupuje id.1/3.

6)  Kupní smlouvu zn. KS 40/2016, jejímž předmětem je prodej těchto nemovitostí podle geom. plánu č. 1865-3104/2016 pro obec a k.ú. Ivančice a č. 641-3104/2016 pro obec

a k.ú. Neslovice:

pozemek st. 1728 o výměře 424 m2 v k.ú. Ivančice za 296 800,- Kč,

stavba na pozemku st. 1728 za 1 173 200,- Kč,

pozemek st. 391 o výměře 108 m2 v k.ú. Neslovice za 75 600,- Kč,

stavba na pozemku st. 391 za 274 400,- Kč,

pozemek p.č. 2121/38 – les o výměře 155 m2 v k.ú. Ivančice za 31 000,- Kč,

pozemek p.č. 2121/176 – les o výměře 249 m2 v k.ú. Ivančice za 49 800,- Kč,

pozemek p.č. 2121/178 – les o výměře 198 m2 v k.ú. Ivančice za 39 600,- Kč,

pozemek p.č. 2121/182 – les o výměře    276 m2 v k.ú. Ivančice za 55 200,- Kč,

pozemek p.č. 2121/183 – les o výměře 128 m2 v k.ú. Ivančice za 25 600,- Kč,

a pozemek p.č. 337/42 – ost. plocha o výměře 570 m2 v k.ú. Neslovice za 114 000,- Kč,

celkem kupní cena činí   2 135 200,- Kč,

kupujícím je CHROMSPEC spol. s r.o., Praha, IČO 44794053.

s tím, že ve všech těchto kupních smlouvách bude splatnost kupní ceny 10 pracovních dnů.

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr směny pozemků: část pozemku p.č. 2076/12 o výměře 1680 m2, k.ú. Letkovice ve vlastnictví města Ivančice za část pozemku p.č. 391/1  o výměře 716 m2 v k.ú. Alexovice.

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje směnu pozemků p.č. 1158/57    o výměře 189 m2, p.č. 1158/58 o výměře 1107 m2, p.č. 1158/64 o výměře 417 m2, k.ú. Němčice u Ivančic ve vlastnictví města Ivančice za pozemky p.č. 800/37 o výměře 1210 m², p.č. 800/16 o výměře 197 m², p.č. 800/38 o výměře 306 m² v k.ú. Němčice u Ivančic ve vlastnictví AM, bytem, Ivančice; současně schvaluje směnnou smlouvu.


19. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin.

V Ivančicích dne 23. 1. 2017

Milan Buček                                                                Jaroslav Sojka

starosta                                                                       místostarosta

Ing. Jan Blatný                                                           Rostislav Štork

ověřovatel                                                                      ověřovatel

Zapsala: JUDr. Růžena Chládková

Příloha: č. 1) prezenční listina

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf ZM-2017-01 458 KB

Post Author: admin