Zápis ze zasedání zastupitelstva ZM č. 02/2017

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. 4. 2017

P ř í t o m n i :         Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Halouzka  Radek, Horáková Růžena, Feith Erik Ing., MBA, Kuczman Mikuláš MUDr., Musil Radek Mgr., Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i :        Chytka Tomáš Mgr., Fajks Pavel

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost a přednesl návrh programu jednání zastupitelstva.

Návrh doplněného programu:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Zpráva kontrolního výboru – vypouští se
 5. Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Ketkovice a o poskytování dotace obcí Ketkovice na zajištění výkonu pečovatelské služby
 6. Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Hlína a o poskytování dotací obcí Hlína na zajištění výkonu pečovatelské služby“
 7. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Ivančice pro rok 2017
 8. Územní plán Ivančice
 9. Schválení Návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci projednávání Územního plánu Ivančice
 10. Ověření souladu Územního plánu Ivančice se zákonnými požadavky
 11. Schválení a vydání Územního plánu Ivančice
 12. Záměr vstupu města Ivančice do Asociace měst pro cyklisty
 13. Dohoda o vytvoření společného spádového obvodu základní školy
 14. Rozpočtové opatření č. 6
 15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu
 16. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů – odkládá se
 17. Záměr převodu pozemků mezi městem Ivančice a Cihelnou, a. s.
 18. Záměr nabytí pozemků v k. ú. Alexovice (u hřiště)
 19. Záměr nabytí a směny pozemků v k. ú. Kounické Předměstí (v okolí hájenky)
 20. Záměr prodeje části pozemků v k. ú. Kounické Předměstí
 21. Záměry prodeje pozemků
 22. Bezúplatné nabytí pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 23. Smlouva o budoucí smlouvě darovací (pozemek a infrastruktura na Malovansku)
 24. Darovací smlouva (převod chodníku od AVENTIN Znojmo s. r. o.)
 25. Spolupodíl a poskytnutí státní finanční podpory na regeneraci památkové zóny
 26. Různé, informace

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Jako ověřovatele navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro 11, proti   0, zdržel se 2

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.


Starosta okomentoval návrh odložit bod č. 13 – Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů, z programu jednání. V mezidobí byly zjištěny nejasnosti a po dohodě s MVDr. Šlapanským bude materiál doplněn a předložen na příštím zasedání zastupitelstva. Důvodem, proč město přikročilo k této vyhlášce je to, že každý týden dochází k odchytu zatoulaných psů městskou policií. Následně jsou hledáni majitelé, případně jsou psi umístěni do útulků. Město má v současnosti v útulku umístěny dva psi, z toho jeden je tam již 9 let. Náklady na tyto psy jsou velmi vysoké. Jakmile budou mít psi čipy, bude snadné dohledat jejich majitele. Starosta krátce pohovořil o poplatku za psy, který je v současné době  800,- Kč za psa v bytě, 400- Kč za psa v rodinném domku a 100,- Kč platí za psa důchodci. Jak je zjevné z evidence psů, jsou se ve městě i občané, kteří obchází vyhlášku a své psy různě přihlašují na prarodiče, aby ušetřili.

Přihlásil se pan J a zeptal se, zda si může zasedání zastupitelstva natáčet. Starosta odpověděl, že ano.

Starosta přečetl návrh programu a otevřel diskusi. Do ní se přihlásil MUDr. Adam a navrhl přesunout bod č. 8 – Územní plán na začátek programu. Starosta odpověděl, že body, které jsou zařazeny před bodem č. 8, jsou pouze formálního charakteru a jejich projednání by mělo trvat krátce. V případě, že diskuse kolem územního plánu bude trvat delší dobu, bude svoláno nové zasedání zastupitelstva, kde by byl územní plán následně doprojednán. MUDr. Adam tedy svůj návrh stáhl.

Další příspěvky do diskuse nebyly,  proto starosta nechal hlasovat o návrhu programu.

Hlasování : Pro   13, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.


 1. Kontrola úkolů

Starosta požádal JUDr. Chládkovou o informaci o úkolech z minulých zastupitelstev a zda jsou plněny. JUDr. Chládková řekla, že kromě úkolů, které jsou trvalejšího charakteru, jako je synagoga, zástavba v Němčicích, městský kamerový systém, kde bylo přislíbeno, že budou zastupitelé průběžně informováni, jakmile dojde v těchto záležitostech k posunu, byly tři krátkodobé úkoly:

 1. Pochybnost pana Fajkse, zda je správně zápis ze zasedání zastupitelstva ohledně prodeje pozemku v Jouřově – věc byla prověřena, zápis je v pořádku, pan Fajks se mýlil.
 2. Skácení suchých hrušní v Řeznovicích, které ohrožují bezpečnost lidí – hrušně byly pokáceny, úkol je splněn.
 3. Dodání boxů na posypový materiál do Řeznovic – boxy byly dodány, úkol je splněn.

Pokud jde o další záležitosti ( např. nabytí pozemků od SŽDC nebo nabytí pozemků od státu), tam kde došlo ve věci k posunu, mají to zastupitelé v materiálech;  v ostatních případech jednání stále pobíhají.

Starosta p. Buček podal krátkou informaci o vývoji kauzy „bentonit“, kde již dvakrát mělo proběhnout jednání, ale vždycky na poslední chvíli firma Bentex Bohemia schůzku zrušila. Další jednání je svoláno na 19. dubna 2017, což je již potvrzeno písemně. Cílem této schůzky je stanovit hranici dobývacího prostoru; je požadavek, aby firma Bentex Bohemia sanovala vytěžený prostor tak, jak to ukládá těžební zákon. Snaha města o schůzku s firmou Bentex Bohemia a báňským úřadem  trvá již od ledna letošního roku. Město je rozhodnuto v žádném případě nezpřístupnit pozemky města pro těžbu bentonitu. V současné době se jedná pouze o to, jakým způsobem ložisko odepsat a jaké prostředky bude nutné vynaložit na odkup těžebních práv.


2. Zpráva o činnosti rady

Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 7krát a projednala 248 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.


3. Zpráva finančního výboru

Starosta předal slovo paní Růženě Horákové, předsedkyni finančního výboru (dále jen FV). Ta řekla, že FV se sešel v termínu 30. 3. 2017. Finanční výbor dal návrh na úpravu směrnice o tvorbě rozpočtu. Rada změnu směrnice zamítla s tím, že budou sledovány termíny a jejich plnění, tak, jak je v ní stanoveno. Dalším bodem byla nabídka zhodnocení prostředků – návrh investičního portfolia, FV tento návrh zastupitelstvu nedoporučuje. Dalším bodem jednání bylo vytvoření plánu kontrol čerpání rozpočtu města a příspěvkových organizací. Tyto kontroly proběhnou v několika cyklech koncem dubna, července a října a dále kontrola návrhu rozpočtu k 30. 10. 2017. Posledním bodem jednání byl stav hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice, která v roce 2016 vykázala ztrátu. Tato ztráta byla způsobena především prováděním prací pro město Ivančice. FV požádal radu města o výpis z provedeného auditu hospodaření za rok 2014, 2015, 2016. Člen FV Ing. Petr Musil, Ph.D požádal o provedení dokladové finanční kontroly organizace za výše uvedené období. Schůzka je stanovena na 19. 4. 2017. Starosta doplnil, že audit provedla firma paní Záviškové a s jejím výsledkem byli seznámeni všichni zastupitelé, kteří o zápis požádali. Podnět FV k provedení kontroly byl projednán radou města  a bylo stanoveno, že kontrola proběhne v budově Městského úřadu Ivančice dne 19. dubna za účasti ředitele Městských lesů Ivančice, zástupců FV a zástupců města Ivančice.

MUDr. Adam se v diskusi zeptal co je to za pojem investiční portfolio. Paní Horáková odpověděla, že se jedná o návrh zhodnocení volných finančních prostředků města. Starosta doplnil, že investiční skupina DRFG nabídla městu zhodnocení volných finančních prostředků. Vedení města vzalo tuto nabídku na vědomí a předalo ji k vyhodnocení zástupcům FV. FV upozornil na možná rizika a doporučil městu žádné finanční prostředky investiční skupině DRFG nesvěřit. Ing. Sládek navázal, že se nejedná o bankovní sektor, ale privátní subjekt nebankovního charakteru, který není pojištěn a není jistý výsledek v případě, že by mu město nějaké prostředky ke zhodnocení svěřilo; město v současné době ani žádné volné finanční prostředky nemá.

Dále se  MUDr. Adam dotázal na účel příspěvku pro příspěvkovou organizaci Městské lesy Ivančice (dále Městské lesy), který  bude předmětem rozpočtového opatření. Místostarosta p. Sojka odpověděl, že Městské lesy si požádaly v rámci výzvy Státního zemědělského intervenčního fondu (dále SZIF) o dotaci na akci „Lesní zákoutí – Ptačí hotel“ ve výši 100% uznatelných nákladů. Dotace byla příspěvkové organizaci přidělena, Městské lesy musí do 18. 4. 2017 podepsat se SZIF smlouvu. Dále musí akci předfinancovat a až následně dojde úhradě ze strany SZIF. Proto se navrhuje rozpočtové opatření, kterým by byly potřebné prostředky Městským lesům poskytnuty s tím, že až dojde k úhradě ze SZIF, prostředky se vrátí zpět městu Ivančice. Starosta doplnil, že se nejedná o žádný ptačí hotel, ale o odpočívadlo, které bude sloužit občanům Ivančic. Závěrem starosta ještě znovu zopakoval, že ztráta Městských lesů vznikla především tím, že bylo zadáváno mnoho úkolů ze strany města, což zjistil i provedený audit.

K otázce Městských lesů se přihlásil do diskuse Mgr. Musil, že tato příspěvková organizace v loňském roce vykázala nemalou ztrátu a provedený audit nerozkryl úplně celé účetnictví. Proto Mgr. Musil požádal 22. 2. 2017 o předložení účetních dokladů příspěvkové organizace. Jak dále uvedl, jako občan má na základě zákona právo přístupu k informacím, na které musí být do 30 dnů odpovězeno. Následně bylo u místostarosty Sojky jednání, kde byla dohodnuta součinnost a že požadované doklady budou žadateli předloženy. Mgr. Musil zopakoval, že v únoru podal žádost a teprve v minulém týdnu rada města rozhodla. Zeptal se, proč mu bylo bráněno v přístupu k materiálům. Jak řekl dál, nejednalo se pouze o jeho osobu ale i o jeho bratra, který je členem finančního výboru. Místostarosta Sojka odpověděl, že město se rovněž zajímalo o otázku propadu hospodaření v Městských lesích, a proto se nechala udělat zpráva nezávislého auditora. Všichni zastupitelé dostali možnost do ní nahlédnout. Jinak mělo být požádáno podle zákona o poskytování informací. Ze strany města je snaha vyhovět a tato otázka došla až do rady města, protože nebylo jednoznačné kdo, jak,  kdy a co má komu poskytovat. Pokračoval tím, že účetní Městských lesů je zároveň i členskou finančního výboru a bylo možné se přímo zeptat i jí. Starosta závěrem zopakoval, že v dubnu bude provedena kontrola za přítomnosti zástupců příspěvkové organizace, zástupců města, finančního výboru a Mgr. Musila.


4. Zpráva kontrolního výboru

Vypouští se.


5. Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Ketkovice a o poskytování dotace obcí Ketkovice na zajištění výkonu pečovatelské služby

Vedoucí Pečovatelské služby Ivančice Bc. Šárka Štěrbová přednesla komentář ke smlouvě mezi městem Ivančice a obcí Ketkovice („Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Ketkovice a o poskytování dotace obcí Ketkovice na zajištění výkonu pečovatelské služby“) pro rok 2017 a  roky následující.

Ze strany města Ivančice bude smlouvou zajištěn výkon pečovatelské služby Pečovatelskou službou Ivančice pro občany v územním obvodu obce Ketkovice.

Ze strany obce Ketkovice bude zajištěno poskytnutí účelové dotace určené na úhradu veškerých nákladů nekrytých pečovanou osobou (pečovanými osobami) pro rok 2017 a dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje (dříve MPSV) poskytovanou městu Ivančice.

Ing. Blatný se zeptal, proč je různá částka u Ketkovic a Hlíny. Bc. Štěrbová odpověděla, že se jedná o technický výpočet podle počtu osob  požadujících pečovatelskou službu.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje „Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Ketkovice a o poskytování dotace obcí Ketkovice na zajištění výkonu pečovatelské služby“ pro rok 2017 a další.

 

Starosta upozornil pana J, který natáčel zasedání zastupitelstva, že ke zveřejnění na facebooku a podobných sítích bude potřebovat písemných souhlas všech zúčastněných.


6. Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Hlína a o poskytování dotace obcí Hlína na zajištění výkonu pečovatelské služby“

Bc. Štěrbová pokračovala dalším bodem programu. Předmětem „Dodatku č. 2“ ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Hlína a o poskytování dotace obcí Hlína na zajištění výkonu pečovatelské služby“ pro rok 2017 a roky následující, je úprava čl. III.  uvedené smlouvy.

Nově je v uvedené smlouvě zakotveno ustanovení o splatnosti dotace v případě,

 • kdy nebude žádný občan čerpající pečovatelské služby,
 • kdy nastává splatnost dotace, pokud je k datu 15. 2. kalendářního roku alespoň jeden občan čerpající pečovatelské služby,
 • kdy nastane splatnost dotace v případě opětovného poskytování pečovatelské služby v průběhu kalendářního roku.

Dále je stanoven paušální poplatek týkající se vyúčtování výkonu pečovatelské služby v obci Hlína.

Dodatek č. 2 uvede výše uvedenou smlouvu do souladu se smlouvami uzavřenými s ostatními obcemi v rámci obvodu ORP (obec s rozšířenou působností) Ivančice.

Hlasování:  Pro  13, proti    0, zdržel se 0

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Dodatek č. 2  ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Hlína a o poskytování dotace obcí Hlína na zajištění výkonu pečovatelské služby“ pro rok 2017 a další.


7. Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  ORP Ivančice pro rok 2017

Vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Olga Prokopová přednesla komentář k návrhové části aktualizovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Ivančice pro rok 2017. V průběhu tohoto roku bude vypracován „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2018 – 2020 v ORP Ivančice“, který tak bude časově v souladu s komunitním plánem Krajského úřadu Jihomoravského kraje (JmK).

Letošní aktualizace vychází z předešlého střednědobého plánu na léta 2014 – 2016. Nejedná se o žádný průlomový materiál, přináší jen změny, které reagují na aktuální situaci v této oblasti, zachovává jeho hlavní priority, k přepracování došlo v aktivitách u některých priorit, jako je např. „ Prevence sociální exkluze“ nebo „Rozvoj služeb pro rodinu, děti a mládež.“

Současně je zde vloženo ke schválení složení vlastně téměř nového řídícího výboru   KPSS.

Předkládaná aktualizace byla  schválena  řídícím výborem a doporučena k projednání na  zastupitelstvu města.

Do diskuse se přihlásil Mgr. Musil a zeptal se na výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, kde termín realizace byl stanoven na 2014 – 2017. Podle názoru Mgr. Musila mělo v tomto případě dojít k aktualizaci, protože v letošním roce se žádný domov pro seniory stavět nebude.  Ing. Prokopová odpověděla, že tento domov se plánuje již od roku 2008. Vysvětlila, že město Jihomoravskému kraji předalo pozemky pro výstavbu domova, která měla proběhnout do konce roku 2017. Protože dohoda s krajem ještě v tomto roce platí, bylo by chybou tuto část vypustit. Vzhledem k tomu, že město má nové vedení a stejně tak má nové vedení kraj, je možné, že dojde k nějaké nové dohodě a dům pro seniory bude stát. Místostarosta Sojka doplnil, že situace byla s Ing. Prokopovou probírána a je zřejmé, že část není až tak aktuální, nicméně existuje dohoda s krajem do konce roku 2017. V případě, že se výstavba neuskuteční, budou pozemky převedeny zpět městu Ivančice. Vedení města se snaží hledat i jinou cestu, jak domov pro seniory vybudovat. Jednou z možností je, že investorem bude město a budou využity dotační tituly, a druhou možností je oslovení soukromého investora. Výstavba druhého penzionu v Ivančicích je nezbytností. Starosta doplnil, že s Ing. Prokopovou navštívili komunitní centrum v Medlově.  Další dotazy a připomínky v diskusi nebyly a proto nechal starosta o bodu hlasovat.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje předkládanou aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Ivančice.


8. Územní plán Ivančice

Místostarosta Ing. Roman Sládek k bodu uvedl, že odbor regionálního rozvoje městského úřadu (dále ORR) jako pořizovatel územního plánu Ivančice předkládá zastupitelstvu města projednaný a upravený návrh Územního plánu Ivančice s jeho odůvodněním ke schválení a vydání.

Zastupitelstvo obce je ze zákona povinno samostatně před vydáním územního plánu ověřit soulad se zákonnými požadavky.  Zákonodárce uložil zastupitelstvu návrh schválit, popřípadě pokud s ním nesouhlasí, může jej zamítnout nebo vrátit se svými pokyny k úpravě a novému projednání.

Územní plán lze vydat po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo  s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. (obsaženo v kapitolách F)1., F)2., F)3 . a F)4 odůvodnění Územního plánu Ivančice). V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým  návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a  novému projednání nebo jej zamítne.

Územní plán Ivančice vydává Zastupitelstvo města Ivančice v samostatné působnosti formou opatření obecné povahy. Vydání územního plánu oznámí město Ivančice veřejnou vyhláškou, kterou zpracuje ORR a zajistí její zveřejnění včetně zveřejnění Územního plánu Ivančice. Územní plán Ivančice nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Návrh Územního plánu Ivančice je k nahlédnutí v elektronické podobě na přiloženém CD a na webových stránkách města Ivančice na adrese: http://upload.ivancice.cz/orr/uzemni-plan-ivancice-2017.zip, v papírové podobě na odboru  regionálního rozvoje MěÚ Ivančice, dveře č.213,  kdykoli v pracovní době.

16.45 – odešel starosta p. Buček

16.50 – vrátil se starosta p. Buček

Místostarosta Ing. Sládek řekl, že usnesení je navrženo ve třech bodech. Prvním bodem je vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci projednávání územního plánu (ÚP).

Návrh vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny v rámci společného jednání o „Konceptu ÚP Ivančice a Vyhodnocení vlivů ÚP Ivančice na udržitelný rozvoj území“.

Společné jednání o Konceptu ÚP Ivančice a Vyhodnocení vlivů ÚP Ivančice na udržitelný rozvoj území se uskutečnilo dne 13. 11. 2014 na Městském úřadě Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91  Ivančice.

Ke společnému jednání byl předložen Koncept územního plánu Ivančice a Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Ivančice na udržitelný rozvoj území, které byly rozpracovány k datu nabytí účinnosti zákona o stavebním řádu, tzv. stavební zákon. V souladu s přechodnými ustanoveními byl tento koncept  včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území dokončen podle dosavadních platných právních předpisů. Koncept územního plánu Ivančice a Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Ivančice na udržitelný rozvoj území byly projednány podle § 50 stavebního zákona jako návrh územního plánu, a to v souladu s pokyny uvedenými v bodě 6 metodické pomůcky „Přechodná ustanovení – územní plán“, publikované na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR dne 03.01.2013.

Termín společného jednání byl oznámen veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce města Ivančice od 21.10.2014 (vč. dálkového přístupu na stránkách www.ivancice.cz/ elektronická úřední deska). Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (vyhláška je doručena patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední desce) mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

Před společným jednáním bylo učiněno 1 podání:

 1. Dne 10.11.2014 učinil p. VJ, Ivančice podání s názvem „Připomínka k územnímu plánu města Ivančice“, ve kterém žádá změnu využití pozemku KN 2618/2 v k.ú. Kounické Předměstí tak, aby mohl pozemek využívat k rekreaci.

Po společném jednání bylo učiněno 6 dalších podání:

 1. Dne 2. 12. 2014 učinila p. EM Jihlava podání s názvem „Připomínka ke konceptu územního plánu města Ivančice“, ve kterém nesouhlasí s umístěním technického koridoru č. 16 přes pozemek KN 1534/2 v k.ú. Němčice u Ivančic.
 2. Dne 4. 12. 2014 učinilo Město Oslavany podání s názvem „Připomínky Města Oslavany ke Konceptu územního plánu Ivančice a Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu      Ivančice na udržitelný rozvoj území“, ve kterém trvá na podmínce zachování      plnohodnotného železničního spojení pro všechny druhy železniční dopravy a přepravy      (var. A) a nesouhlasí s přeřazením spojovací krajské komunikace Letkovice-Oslavany (oz. III/3938) do sítě účelových komunikací.
 3. Dne 4. 12. 2014 učinil p. Zdeněk Zavřel, jednatel společnosti STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o., Krumlovská 12, 664 91 Ivančice podání s názvem „Připomínka ke konceptu územního plánu města Ivančice“, ve kterém požaduje vybrat variantu „B“.
 4. Dne 4. 12. 2014 učinil p. ZZ, Moravské Bránice podání s názvem „Připomínka ke konceptu územního plánu města Ivančice“, ve kterém požaduje vybrat variantu „B“.
 5. Dne 4. 12. 2014 učinili p. KJ a p. DJ podání s názvem „Námitky ke Konceptům územního plánu města Ivančice“ ve kterém uvádějí, že varianta A vylučuje  jakoukoliv stavební činnost na jimi vlastněných pozemcích v k.ú. Ivančice  (KN 423/1, 429/2, 432/1, 432/5, 3105/5, 3105/12 a 3194/5) a ve variantě B požadují zařazení pozemků do kategorie plochy smíšené obytné městské – SM.
 6. Dne 5. 12. 2014 učinil p. Vasil Mosoriak, Sarria spol. s r.o., Mlýnská 1, 664 91 Ivančice podání s názvem „Připomínka ke konceptu územního plánu města Ivančice“, ve kterém žádá rozdělení plochy Z12 na dvě části (část pro smíšenou nerušící výrobu, skladování a komerční objekty a druhá část pro bydlení) dle přiloženého nákresu –  zastavovací studie.

Celkem tedy bylo v zákonné lhůtě učiněno 7 podání. Všechna byla s ohledem na § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona vyhodnocena jako připomínky.

Zastupitelstvo města Ivančice na svém 4. veřejném zasedání 10. srpna 2015 na základě předloženého materiálu „Koncept územního plánu Ivančice – Návrh výběru nejvhodnější varianty“ schválilo k dalšímu postupu při pořizování Územního plánu Ivančice jako vhodnější variantu „B“, která je charakterizována optimalizací stávajícího dopravního průtahu městem bez vymezení koridorů územních rezerv pro řešení silničního obchvatu města.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem navrhuje následující vypořádání s jednotlivými podáními:

Ad 1. VJ Ivančice

Podání nazvané „Připomínka k územnímu plánu města Ivančice“

VJ požadoval „změnu využití pozemku KN p.č. 2618/2 v k.ú. Kounické Předměstí, který by chtěl využívat k rekreaci.“

Vypořádání:

Předmětné podání VJ, Ivančice bylo vyhodnoceno jako připomínka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého může každý uplatnit připomínky.

Návrh vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje.

Při zpracovávání Vyhodnocení vlivů Územního plánu Ivančice bylo autorizovanou osobou nekompromisně požadováno vyloučit z ploch individuální rekreace i plochu Z8, t.j. parcelu KN 2620/1 v k.ú. Kounické Předměstí, která leží ve stejné lokalitě (leží od pozemku p.č. KN 2618/2 přes cestu a jednu další parcelu) a byla navržena do plochy rekreace jako proluka. Rovněž ve schváleném zadání ÚP Ivančice je uveden v bodě „d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)“ v kapitole „Koncepce uspořádání krajiny“ požadavek, že nové plochy pro individuální rekreaci budou navrhovány v minimálním rozsahu bez jakýchkoliv negativních vlivů na krajinný ráz. Požadavek, uvedený v této připomínce, je v přímém rozporu s těmito podmínkami.

Ad 2. EM Jihlava

Podání nazvané „Připomínka ke konceptu územního plánu města Ivančice“

EM „nesouhlasí s umístěním technického koridoru č. 16 přes pozemek KN 1534/2 v k.ú. Němčice u Ivančic“.

Vypořádání:

Předmětné podání EM, Jihlava bylo vyhodnoceno jako připomínka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého může každý uplatnit připomínky.

Návrh vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.

Projektant v další fázi zpracování prověří možnost přemístění technického koridoru TK 16 (navrženého pro kabelizaci nadzemního vedení) mimo pozemek KN p.č. 1534/2 v k.ú. Němčice u Ivančic. Stávající nadzemní vedení VN je navrženo jako kabelové vedení k uložení do země v trase územní studií nově vymezených komunikací (viz Územní studie Ivančice, lokalita „Němčice – Ke Karlovu“).

Ad 3. Město Oslavany, Náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany

Podání nazvané „Připomínky Města Oslavany ke Konceptu územního plánu Ivančice a Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Ivančice na udržitelný rozvoj území“ Město Oslavany „trvá na podmínce zachování plnohodnotného železničního spojení pro všechny druhy železniční dopravy a přepravy (var. A) a nesouhlasí s přeřazením spojovací krajské komunikace Letkovice-Oslavany (oz. III/3938) do sítě účelových komunikací.“

Vypořádání:

Předmětné podání Města Oslavany, Náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany bylo vyhodnoceno jako připomínka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého může sousední obec uplatnit připomínky.

Návrh vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.

Projektant v další fázi zpracování odstraní z dokumentace návrh na přeřazení spojovací krajské komunikace Letkovice-Oslavany (oz. III/3938) do sítě účelových komunikací. Podmínka zachování plnohodnotného železničního spojení pro všechny druhy železniční dopravy a přepravy je splněna – ve var. B je zachován stávající stav.

Ad 4. Zdeněk Zavřel, jednatel společnosti STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o., Krumlovská 12, 664 91 Ivančice

Podání nazvané „Připomínka ke konceptu územního plánu města Ivančice“.

Zdeněk Zavřel, jednatel společnosti STAVENINY PLUS, spol. s r.o. „požaduje při rozhodování o výběru varianty vybrat variantu „B“ “.

Vypořádání:

Předmětné podání Zdeňka Zavřela, jednatele společnosti STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o., Krumlovská 12, 664 91 Ivančice vyhodnoceno jako připomínka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého může každý uplatnit připomínky.

Návrh vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.

Varianta B je v souladu s požadavkem uvedeným v připomínce.

Ad 5. ZZ, Moravské Bránice Podání nazvané „Připomínka ke konceptu územního plánu města Ivančice“.

ZZ, Moravské Bránice   „požaduje při rozhodování o výběru varianty vybrat variantu „B“ “.

Vypořádání:

Předmětné podání Zdeňka Zavřela, jednatele společnosti STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o., Krumlovská 12, 664 91 Ivančice vyhodnoceno jako připomínka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého může každý uplatnit připomínky.

Návrh vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.

Varianta B je v souladu s požadavkem uvedeným v připomínce.

Ad 6. KJ a DJ, Ivančice

Podání nazvané „Námitky ke Konceptům územního plánu města Ivančice“

KJ a  DJ Ivančice  uvádějí, že „varianta A vylučuje jakoukoliv stavební činnost na jimi vlastněných pozemcích v k.ú. Ivančice (KN 423/1, 429/2, 432/1, 432/5, 3105/5, 3105/12 a 3194/5) a ve variantě B požadují zařazení těchto pozemků do kategorie plochy smíšené obytné městské – SM“.

Vypořádání:

Předmětné podání KJ a DJ vyhodnoceno jako připomínka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého může každý uplatnit připomínky. (Stavební zákon neumožňuje při společném jednání podávat námitky.)

Návrh vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.

KJ a DJ ve svém podání uvádějí, že ve variantě B požadují zařazení výše uvedených pozemků do kategorie plochy smíšené obytné městské – SM.

Části pozemků, které leží ve větší vzdálenosti od železniční tratě, jsou v ploše smíšené obytné městské – SM zařazeny. Projektant v další fázi zpracování prověří možnost zařazení zbylých částí pozemků, ležících v ochranném pásmu železniční trati, buď do plochy smíšené obytné městské – SM nebo jako plochy související s bydlením, t.j. soukromá zeleň (zahrady), příp. zeleň ochranná, izolační.

Ad 7. Vasil Mosoriak, Sarria spol. s r.o., Mlýnská 1, 664 91 Ivančice

Podání nazvané „Připomínka ke konceptu územního plánu města Ivančice“

Vasil Mosoriak „podává připomínku k ploše označené Z12 – OM. Na této ploše by chtěl v budoucnu realizovat jednak výstavbu objektů pro občanské vybavení komerčního charakteru menšího rozsahu, skladování a lehkou výrobu a dále objektů bydlení (rodinných domů, bytových domů). Z toho důvodu žádá o rozdělení plochy Z12 na dvě části v rozsahu dle přiloženého nákresu – zastavovací studie.“

Vypořádání:

Předmětné podání Vasila Mosoriaka, Sarria spol. s r.o., Mlýnská 1, 664 91 Ivančice bylo vyhodnoceno jako připomínka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého může každý uplatnit připomínky.

Návrh vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.

Projektant v další fázi zpracování prověří možnost zařazení plochy Z12 v k.ú. Ivančice dle požadavku v připomínce p. Vasila Mosoriaka.

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, podaných a uplatněných v rámci veřejného projednání „Návrhu územního plánu Ivančice a Vyhodnocení vlivů ÚP Ivančice na udržitelný rozvoj území“ podle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Ivančice a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Ivančice na udržitelný rozvoj území s odborným výkladem projektanta se uskutečnilo 6. 4. 2016 v sále kina Réna v Ivančicích.

K veřejnému projednání byla předložena varianta, která je charakterizována optimalizací stávajícího dopravního průtahu městem bez vymezení koridorů územních rezerv pro řešení silničního obchvatu města (v konceptu označována jako varianta „B“); tuto variantu Zastupitelstvo města Ivančice na svém 4. veřejném zasedání 10. srpna 2015 na základě předloženého materiálu „Koncept územního plánu Ivančice – Návrh výběru nejvhodnější varianty“ schválilo k dalšímu postupu při pořizování Územního plánu Ivančice jako vhodnější.

Termín veřejného projednání byl oznámen veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Města Ivančice od 4. 3. 2016 (vč. dálkového přístupu na stránkách www.ivancice.cz/ elektronická úřední deska).

Ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky proti návrhu Územního plánu Ivančice.

Po veřejném projednání bylo učiněno 9 podání:

 1. Dne 11. 4. 2016 učinil p. KJ, Ivančice podání s názvem „Námitky ke konceptu územního plánu Ivančice“, ve kterém požaduje:

1) pozemky KN p.č. 3105/5, 3105/11 a 3105/12 v k.ú. Ivančice přeřadit z plochy veřejné

prostranství (PV) do plochy smíšené obytné městské (SM)

2) plochy a objekty pod p.č. st.166/4 v k.ú. Ivančice, zařazené jako plochy smíšené

městského centra (SC), označené jako plocha přestavby P3 přeřadit do plochy lehkého

průmyslu (VL)

3) k plochám a objektům č. st. 166/4 byla navržena pro zajištění přístupu zásobování

výroby nákladní dopravou účelová komunikace z ul. Hybešovy přes areál firmy Ekotex.

Tato trasa je vyjádřením dopravní policie pro Brno-venkov určena pro zásobování

nákladní dopravou.

 1. Dne 11. 4. 2016 učinil p. KJ, Ivančice podání s názvem „Připomínka ke konceptu územního plánu Ivančice“, ve kterém požaduje, aby parcela KN p.č. 432/9 v k.ú. Ivančice nebyla v návrhu Územního plánu Ivančice vymezena jako plocha veřejných prostranství (PV).
 2. Dne 12. 4. 2016 učinila Židovská obec Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno podání s názvem „Vyjádření Židovské obce Brno k návrhu územního plánu Ivančice a      vyhodnocení vlivů územního plánu Ivančice na udržitelný rozvoj území, prezentované      dne 6. 4. 2016 na veřejném projednání“, ve kterém požaduje:

1) stanovení zeleného ochranného pásma v šíři min. 10 m po obvodu židovského hřbitova

(pozemek KN p.č. 947 v k.ú. Ivančice), aby došlo k pohledovému oddělení hřbitova a

nové zástavby

2) odstranění kanalizačního vedení podél severní a jižní ohradní zdi.

 1. Dne 12. 4. 2016 učinila p. VF, Las Palmas de Grand Canaria, Španělsko podání s názvem „Námitka k územnímu plánu“, ve kterém požaduje zařadit pozemek KN p.č. 419/10 v k.ú. Ivančice do plochy smíšené obytné      městské (SM).
 2. Dne 12. 4. 2016 učinila fa EKOTEX spol. s r.o., Hybešova 4, 664 91 Ivančice podání s názvem „Námitka proti návrhu Územního plánu Ivančic“, ve které požaduje část plochy        P16 (vyznačené v přiloženém zákresu), zařazené jako plochy veřejné infrastruktury (OV)      přeřadit do plochy lehkého průmyslu (VL).
 3. Dne 13. 4. 2016 učinil Ing. JŠ Brno-Žabovřesky podání s názvem „Podání námitek vůči návrhu Územního plánu Ivančice a Vyhodnocení vlivů územního plánu Ivančice na udržitelný rozvoj území, prezentovanému dne 6. 4. 2016 na veřejném projednání, ve kterém požaduje:

1) opravit ve všech grafických odůvodnění ÚP chybné označení archeologických lokalit

tak, aby nezasahovalo do jeho pozemků (KN p.č. 302 a 946/1 v k.ú. Ivančice) a aby se

grafické označení shodovalo se seznamem SAS ČR, z kterého vychází položka č. 14

ve výpisu z evidence státního archeologického seznamu ČR (SAS ČR).

2) v souladu s vyjádřením Židovské obce Brno (o stanovení zeleného ochranného pásma

po obvodu židovského hřbitova) souhlasí s šíří ochranného pásma 10m od jižní zdi

Židovského hřbitova a požaduje je takto vymezit.

 1. Dne 13. 4. 2016 učinili Mgr. HK Ivančice a p. JR Třebíč podání s názvem „Připomínka k návrhu Územního plánu“, ve kterém požadují:

1) snížit plánované zelené pásmo okolo zdi židovského hřbitova, kde mají pozemky KN

p.č. 945 a PK p.č. 944/1 v k.ú. Ivančice, z navrhované šíře 10 m na šíři 2 m

2) odstranění vyznačení kanalizace podél hřbitovní zdi nad stávající pěší trasou směrem

Na ulici Mřenkovou.

 1. Dne 13. 4. 2016 učinili manželé PP a JP, Ivančice podání s názvem „Nesouhlas návrhu k územního plánu“, ve kterém požadují odstranění vyznačení kanalizace podél hřbitovní zdi dolů na ulici Mřenkovou.
 2. Dne 13. 4. 2016 učinili Ing. VS, Ivančice a JS, Ivančice podání s názvem „Námitka k návrhu územního plánu města Ivančic“, ve kterém žádají u parcel č. 1/2 a 1605/26 v k.ú. Němčice u Ivančic změnu zařazení z plochy komerčních zařízení malých a středních (OM) do plochy smíšené obytné venkovské (SV).

Všechna podání byla vyhodnocena jako námitky.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem navrhuje s ohledem na § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona a na § 172 odst. 4 a 5 správního řádu následující vypořádání s jednotlivými podáními:

Ad 1/1.  KJ, Ivančice

Podání nazvané „Námitky ke konceptu územního plánu Ivančice“.

KJ požaduje „pozemky KN p.č. 3105/5, 3105/11 a 3105/12 v k.ú. Ivančice přeřadit z plochy veřejné prostranství (PV) do plochy smíšené obytné městské (SM)“.

Vypořádání:

Předmětné podání p. KJ Ivančice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se vyhovuje.

Při zpracování došlo k nepřesnému vymezení. Projektant v další fázi zpracování pozemky KN p.č. 3105/5, 3105/11 a 3105/12 v k.ú. Ivančice přeřadí z plochy veřejné prostranství (PV) do plochy smíšené obytné městské (SM) dle požadavku podatele.

Ad 1/2.  KJ, Ivančice

Podání nazvané „Námitky ke konceptu územního plánu Ivančice“.

KJ požaduje „plochy a objekty pod p.č. st.166/4 v k.ú. Ivančice, zařazené jako plochy smíšené městského centra (SC), označené jako plocha přestavby P3 přeřadit do plochy lehkého průmyslu (VL)“.

Vypořádání:

Předmětné podání p. KJ Ivančice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se vyhovuje.

Projektant v další fázi zpracování pozemky KN  p.č. st. 166/4 v k.ú. Ivančice přeřadí z plochy  smíšené obytné městského centra (SC) do plochy lehkého průmyslu (VL) dle požadavku podatele tak, aby vymezení bylo v souladu se současným i budoucím způsobem využití – lehkou výrobu strojírenského zaměření bez negativních vlivů na životní prostředí.

Ad 1/3.  KJ, Ivančice

Podání nazvané „Námitky ke konceptu územního plánu Ivančice“.

KJ požaduje, aby „k plochám a objektům č. st. 166/4 byla navržena pro zajištění přístupu zásobování výroby nákladní dopravou účelová komunikace z ul. Hybešovy přes areál firmy Ekotex. Tato trasa je vyjádřením dopravní policie pro Brno-venkov určena pro zásobování nákladní dopravou“.

Vypořádání:

Předmětné podání p. KJ Ivančice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se nevyhovuje.

Vymezování dopravních tras v plochách změn a přestavby je nad podrobnost územního plánování a proto není v plochách přestavby v grafické části územního plánu vyznačováno.

Předložená trasa účelové komunikace pro nákladní dopravu (pro zásobování výroby) je součástí ploch přestavby, a to plochy občanského vybavení – plochy komerčních zařízení plošně rozsáhlých (OK) a plochy lehkého průmyslu (VL). V obou těchto plochách je možno dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umísťovat pozemky související dopravní infrastruktury.

Ad 2.  KJ,  Ivančice

Podání nazvané „Připomínka ke konceptu územního plánu Ivančice“.

KJ požaduje, aby „parcela KN p.č. 432/9 v k.ú. Ivančice nebyla v návrhu Územního plánu Ivančice vymezena jako plocha veřejných prostranství (PV)“.

Při doplňujícím ústním jednání, které proběhlo dne 9.5.2014 za účelem zjištění, jakou plochu tedy požaduje na výše uvedené parcele vymezit, p. Jelínek uvedl, že je mu to jedno, ale požaduje odstranění vymezení plochy veřejných prostranství z pozemku KN p.č. 432/9 v k.ú. Ivančice.

Vypořádání:

Předmětné podání p. KJ, Ivančice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se nevyhovuje.

Parcela KN p.č. 432/9 v k.ú. Ivančice je součástí stabilizované plochy veřejných prostranství, zajišťující mimo jiné pěší přístup veřejnosti k železničnímu nádraží Ivančice. Součástí této stabilizované plochy veřejných prostranství je i pozemek KN p.č. 432/12 v k.ú. Ivančice.

Je nezbytné (z důvodu zachování pěšího přístupu), aby obě tyto parcely, které jsou ve vlastnictví Města Ivančice, zůstaly pro budoucí záměr vybudování přestupního terminálu veřejné dopravy v prostoru stávajícího železničního nádraží vymezeny jako plocha veřejného prostranství. Záměr je v Územním plánu Ivančice vymezen jako plocha přestavby P18 – plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) – a vychází z dokumentace nadřazené Územnímu plánu Ivančice, a to z Návrhu zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, kde je vymezen jako plocha nadmístního významu DI02. Tato nadřazená dokumentace (ZÚR JmK) v kapitole D.1.7. Integrovaný dopravní systém územnímu plánování ukládá požadavek na uspořádání a využití území – vytvořit územní podmínky pro rozšíření stávajících a umístění nových terminálů integrovaného dopravního systému ve vybraných železničních stanicích s cílem podpory rozvoje integrovaného dopravního systému a dále stanovuje úkoly:

 1. a) Zpřesnit a vymezit plochy terminálů IDS s ohledem na jejich přepravní funkci, konkurenceschopnost efektivněji fungujícího IDS ve vztahu k silniční dopravě, minimalizaci vlivů na odtokové poměry v území (DI04, DI08).
 2. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu ploch terminálů integrovaného dopravního systému v územních plánech dotčených obcí.

Rovněž ve stanovisku Ministerstva dopravy ČR (jako dotčeného orgánu ve věcech dopravy), uplatněnému ke Konceptu územního plánu Ivančice dne 10.12.2014 pod č.j. 836/2014-910-UPR/2-Ma, je požadováno jako jedna z podmínek k souhlasu dotčeného orgánu zapracovat řešení dopravního terminálu IDS JmK v prostoru železniční stanice Ivančice do návrhu Územního plánu Ivančice včetně všech územních souvislostí.

Z uvedených skutečností vyplývá, že vymezení obou výše vyjmenovaných parcel jako plochy veřejných prostranství (PV) je jediným správným řešením, které je plně v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a s požadavkem dotčeného orgánu.

Místostarosta Ing. Sládek v komentáři řekl, že nadřazenou územně plánovací dokumentací je ZÚR JmK a dotčeným orgánem je ministerstvo dopravy. Městu Ivančice nezbývá, než územní plán města podřídit nadřazeným plánovacím dokumentacím, které jsou k dispozici a které jsou platné. Bez toho, aniž by bylo vyhověno těmto dvěma institutům Jihomoravskému kraji a Ministerstvu dopravy ČR, by město nedostalo kladná stanoviska k návrhu územního plánu. Do diskuse se přihlásil pan KJ. Řekl, že je s podivem, s jakou urputností se město snaží zlegalizovat to, co je protizákonné. Zcela jasné je, že se touto cestou chodí z Hybešovy ulice na nádraží. Chodit přes nádraží je protizákonné. Co se týče průchodu, zde pan J říká, že je jeho vina, když tam cca před 15 lety v dobré víře směnil s městem pozemky, aby lidé na nádraží touto cestou mohli chodit. V dnešní době se tento krok jeví jako chyba a to nejen z toho pohledu, že je to protizákonné, ale i protože si lidé z jeho přilehlých pozemků udělali skládku. Jak sám řekl, několikrát poukázal na to, že se jedná o porušení zákona a nesmí se touto cestou chodit, vyzval městskou i státní policii, aby situaci nějakým způsobem řešila. I přesto, že je to jejich povinností, situaci nijak neřeší. Podle slov pana J  to neřeší ani pan starosta, i když je to jeho povinností jako nadřízeného městské policie. Podle vyjádření státní policie ve zmíněném úseku prováděla 4 x kontrolu, ale nedošlo k žádnému porušení předpisů. Podle pana J  chodí touto cestou denně stovky lidí. Ti co jsou slušní, mu nevadí. Vadí mu však ti, kteří na pozemky hází odpad. Jak řekl, činitelé a státní orgány, kteří na situaci mají dohlížet, ji přehlíží. Pan J  dále řekl, že několikrát upozornil na to, že bude ostuda a že on už se umí prosadit. Řekl, že budou nepříjemnosti, protože nekonat a nečinit je v rozporu se zákonem. Vyzval starostu města, aby si přečetl své povinnosti, vyzval zastupitele, aby situaci nepodcenili, protože dokud on tu bude, bude jedním z jeho úkolů situaci, kterou zavinil, napravit. Důvody, které ve svém vyjádření uvedl místostarosta Ing. Sládek, nebude brát. Až bude vybudovaný terminál, nebude nutné situaci řešit; pokud je však v předloženém materiálu  zakreslená cesta, je podle názoru pana J  podvod. Na to může město doplatit, neboť jeho dobrotivost má své hranice. Dále se pan J  vyjádřil k otázce cesty s Ekotexem, proč cesta, která je jako komunikace, je navržena do něčeho jiného, co je přístupné veřejnosti. V současné době se v Ekotexu výrazně mění majetkové poměry, Ekotex je v exekuci a areál se rozprodává. Část si koupil pan Milan Buček, část koupil nějaký pán od Kyjova, půlku areálu koupil Ing. Zeman z firmy Krab a rozprodávat se bude i další část. Pan J  uvedl, že po poradě s právníkem zastupitelstvu jasně napsal, že s řešením nesouhlasí a že to napadne u správního soudu. A to bezpochyby udělá i přes nejistý výsledek, protože se město nechce rozumně domluvit, vázne komunikace, apod. Tím se město vystavuje riziku, že to někdo zamítne. Advokátka mu řekla, že co se týká problémů s přístupem, jedná se o závažnou věc a že by situaci měl někdo nějakým způsobem řešit. Pan J  dále uvedl, že Ing. Coufal řekl, že detaily se neřeší; pro něj jako občana je to však zásadní záležitost, aby byl, jak řekl. Ing. Blatný, zaručený přístup. Pan   pokračoval dál, že toto je dané občanským zákoníkem, že se každý vlastník nemovitosti v budově provozovny musí ke své budově dostat. Apeloval na zastupitele, aby své rozhodnutí zvážili. V areálu Ekotexu jsou v současné době jiné poměry. Ekotex požadoval, aby v areálu stavěl Lídl, proto se to dávalo do občanské vybavenosti, dneska je situace jiná, koupila to firma Krab, a to je výrobní firma. Areál má být schválen jako občanská vybavenost, dneska to ale koupil výrobní podnik. To je nesmysl a výsledkem toho budou jen komplikace. Závěrem zastupitelům doporučil schválení územního plánu odložit a nechat ho přepracovat. V podobě, v jaké je návrh předložen, se město vystavuje možnosti dalších nepříjemností. Závěrem pan J  řekl, že je odhodlaný ke všemu. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že v příspěvku zaznělo jedno závažné tvrzení, že areál, který má nového majitele, že je to v rozporu s územním plánem. Zeptal se na vysvětlení Ing. Coufala, jako vedoucího odboru regionálního rozvoje. Ing. Coufal uvedl, že firma Krab je výrobní firma, která vyrábí svíčky, což se dá považovat za lehkou výrobu. Jedná se o plochu přestavbovou z plochy výrobní na plochu občanské vybavenosti. Pokud bude firma držet výrobu a nebude se dále rozšiřovat, bude stav neustále v souladu s územním plánem. Nepřípustné jsou pouze nové stavby, přípustné je přestavby, které musí být v souladu s novým územním plánem, tzn. musí být pro občanské vybavení. Pokud však firma bude držet výrobu, budou pouze dopravovat a využívat komunikaci k účelu, ke kterému je určena, nebude žádný problém. Místostarosta Ing. Sládek se dále zeptal, zda s odborem regionálního rozvoje konzultoval majitel firmy Krab budoucí provoz. Ing. Coufal odpověděl kladně s tím, že zástupci firmy Krab byla situace vysvětlena. Místostarosta Ing. Sládek se dotázal, jak by to bylo, kdyby chtěl majitel firmu rozvíjet, tzn. překročit stávající stav. Ing. Coufal odpověděl, že v tom případě by se musela udělat změna územního plánu, která umožní v rozsahu, ve kterém bude potřeba, areál upravit, aby bylo možné podnik provozovat dál. Do diskuse se přihlásil spolumajitel firmy Krab Ing. Zeman, že to, co řekl. Ing. Coufal, je svým způsobem pravda. Firma se rozhodla areál koupit, když bylo již po termínu veřejného projednávání územního plánu. Firma nemíní areál bourat, ale nějaké stavební práce proběhnout v souvislosti s novými technologiemi budou muset. V první fázi bude firma chtít používat stávající haly, které je však nutné revitalizovat, tzn. vyměnit okna, zateplit apod. Závěrem svého vystoupení Ing. Zeman řekl, že se chce o pracích na rekonstrukci s městem dohodnout tak, aby to pro obě strany bylo schůdné. Jakmile se rozběhne výroba, je firma rozhodnuta zaměstnat současné zaměstnance Ekotexu. Kdyby se měla firma dostat do rozporu s územním plánem, bude nucen okamžitě požádat o jeho aktualizaci. Místostarosta Ing. Sládek prohlásil, že určitě všichni zastupitelé jakoukoliv aktivitu spojenou se zvýšením zaměstnanosti ve městě vítají. Zeptal se, v jakém časovém horizontu firma předpokládá zahájit provoz ve stávajících prostorách a v jakém časovém horizontu je předpoklad, že budou potřeba takové změny, které by vyvolaly změnu územního plánu. Ing. Zeman odpověděl, že nejprve musí převést celý provoz – předpokládá se do jednoho roku – v  současných prostorách firma dala výpověď, kdy běží roční výpovědní lhůta. Ing. Sládek řekl, že pouze teoreticky lze tedy předpokládat, že od dubna do půl roku bude hotový záměr či vize, kdy např. od září by bylo třeba areál rozšířit.; jakmile na město přijde požadavek firmy Krab a změna bude potřeba, zastupitelé vyjdou firmě vstříc a během doby, než se firma přestěhuje a než se objeví první stupeň jakékoliv dokumentace, je město schopno pracovat na změně územního plánu. Je třeba si uvědomit, že kdyby město čekalo se schválením územního plánu na požadavky formy, čekalo by se cca 1 a půl roku a nebylo by možné v Ivančicích stavět. Ing. Zeman informoval, že v první fázi se ve stávajícím hale pouze vymění okna, provede se zateplení pláště a opraví se střecha. Další práce by byly až ve druhé fázi. Místostarosta Ing. Sládek poznamenal, že typy těchto úprav neruší záměr a není to v rozporu s územním plánem a nabídl Ing. Zemanovi konzultovat s odborem regionálního rozvoje kroky tak, aby bylo možné zavčas identifikovat případné problémy, které by se v budoucnu mohly objevit. Dále v diskusi reagoval starosta na výroky pana J ohledně průchodu k nádraží. Tázal se,  když panu J  občané, co chodí průchodem k nádraží, nevadí, proč na ně neustále volá policii, proč občany fotí a sepisuje, kdo tudy chodí. Proluku využívá cca 1000 obyvatel Ivančic, kteří by přestali vlakové nádraží využívat. Jak řekl starosta, situaci bude konzultovat se synem pana J, který má v lokalitě postavený rodinný dům a určitě bude možné se s ním rozumně domluvit a proluka zůstane ku prospěchu všech. Pokud jde o narážku, že pan starosta si koupil v areálu Ekotexu nemovitost, tak tu koupila firma Autoexpres podobně jako firma Krab. Firma Autoexpres chce v prostorách provozovat kanceláře, neboť kdysi v Ekotexu jako firma začínala. Jak řekl starosta, nechápe, proč by si nemohl koupit v Ivančicích nemovitosti jako každý druhý občan. Poznámky pana J, kterými ho častuje, označil za trapné. Místostarosta Ing. Sládek se ještě vrátil k námitce č. 2 týkající se konceptu územního plánu a pokračovala  o ní diskuse. Přihlásil pan J , že problém s využíváním proluky může nastat, kdyby se stala nehoda. Další dotaz pana J směřoval na Ing. Zemana, zda skutečně zamýšlí výrobu svíček v Ivančicích provozovat, protože práce v Ivančicích není-jako příklad uvedl, že jako elektrikář nemohl najít žádné uplatnění několik let. Ing. Zeman odpověděl, že jeho firma zaměstná všechny zaměstnance, které firma Ekotex propustila. Místostarosta Ing. Sládek se vyjádřil k první části připomínky pana Jeřábka ohledně  přecházení kolejiště – tam situaci každý zná a ví. Plánované řešení, které je navrhováno v územním plánu, legálním způsobem řeší i komunikaci a příchod k železniční stanici ve směru z obou sídlišť. Ing. Červený řekl, že to, co je vymezeno v územním plánu, plocha veřejného prostranství, tu územní plán nenavrhuje. Ta plocha je tam zakreslena jako plocha stabilizovaná, stávající, fungující. K této ploše územní plán nic nenavrhl, zakresluje pouze stávající stav. Pan J reagoval, že z toho, co Ing. Červený řekl, je zřejmé, že zastupitelé podvádí. Proti slovům pana Jelínka se Ing. Červený důrazně ohradil.

Ad 3/1.  Židovská obec Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

Podání nazvané „Vyjádření Židovské obce Brno k návrhu územního plánu Ivančice a vyhodnocení vlivů územního plánu Ivančice na udržitelný rozvoj území, prezentované dne      6. 4. 2016 na veřejném projednání“.

Židovská obec Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno požaduje „stanovení zeleného ochranného pásma v šíři min. 10 m po obvodu židovského hřbitova (pozemek KN p.č. 947 v k.ú. Ivančice), aby došlo k pohledovému oddělení hřbitova a nové zástavby“.

Vypořádání:

Předmětné podání Židovské obce Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se vyhovuje.

Projektant v další fázi zpracování vymezí zelené ochranné pásmo v šíři 10 m – zelený pás bude vymezen jako plocha zeleně izolační a ochranné (ZO) – po obvodu židovského hřbitova tak, aby došlo k pohledovému oddělení hřbitova a okolní zástavby. Pás zeleně bude vymezen po části severní zdi a po celé délce západní a jižní zdi.

17.45 – odešel starosta p. Buček

17.47 – odešel Ing. Feith

17.50 – přišli starosta p. Buček a Ing. Feith

Ad 3/2.  Židovská obec Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

Podání nazvané „Vyjádření Židovské obce Brno k návrhu územního plánu Ivančice a vyhodnocení vlivů územního plánu Ivančice na udržitelný rozvoj území, prezentované dne          6 .4. 2016 na veřejném projednání“.

Židovská obec Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno požaduje „odstranění kanalizačního vedení podél severní a jižní ohradní zdi“.

Vypořádání:

Předmětné podání Židovské obce Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se vyhovuje

Projektant v další fázi zpracování odstraní vymezení návrhů koridorů pro technickou infrastrukturu, a to koridor TK 9 pro kanalizaci podél jižní zdi židovského hřbitova a společný koridor TK 17 pro vodovod a plynovod podél severní zdi židovského hřbitova.

Za současné aktuální situace ve vývoji zástavby v lokalitě u židovského hřbitova není vymezení těchto koridorů pro technickou infrastrukturu investory požadováno.

Ad 4.  VF, Las Palmas de Grand Canaria, Španělsko

Podání nazvané „Námitka k územnímu plánu“.

VF, Las Palmas de Grand Canaria, Španělsko požaduje „zařadit pozemek KN p.č. 419/10 v k.ú. Ivančice do plochy smíšené obytné městské (SM)“.

Vypořádání:

Předmětné podání pí. VF, Las Palmas de Grand Canaria, Španělsko bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se vyhovuje

Projektant v další fázi zpracování vymezí pozemek KN p.č. 419/10 v k.ú. Ivančice (zařazený jako plocha zeleně soukromé a vyhražené (ZS)) jako plochu smíšenou obytnou městskou (SM) v souladu s požadavkem uvedeným v podání. Toto vymezení umožní v budoucnu záměr majitelky realizovat na pozemku výstavbu rodinného domu a vytvoří celistvou plochu pro bydlení, poněvadž všechny sousední pozemky jsou již jako plocha smíšená obytná městská zařazeny.

Ad 5. Fa EKOTEX spol. s r.o., Hybešova 4, 664 91 Ivančice

Podání nazvané „Námitka proti návrhu Územního plánu Ivančic“.

Fa EKOTEX spol. s r.o., Ing. Radek Krajíček – jednatel, Hybešova 4, 664 91 Ivančice požaduje „část plochy P16 (vyznačené v přiloženém zákresu), zařazené jako plochy veřejné infrastruktury (OV) přeřadit do plochy lehkého průmyslu (VL)“.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se vyhovuje.

Projektant v další fázi zpracování plochu (dle přiloženého nákresu) v areálu společnosti Ekotex spol. s r.o. v k.ú. Ivančice přeřadí z plochy  veřejné infrastruktury (OV) do plochy lehkého průmyslu (VL) dle požadavku podatele tak, aby vymezení bylo v souladu se současným i budoucím způsobem využití (zachování výroby arylenových přikrývek a lehkých čalounických materiálů a roun) bez negativních vlivů na životní prostředí.

Ad 6/1. Ing. JŠ, Brno-Žabovřesky

Podání nazvané „Podání námitek vůči návrhu Územního plánu Ivančice a Vyhodnocení vlivů

územního plánu Ivančice na udržitelný rozvoj území, prezentovanému dne 6. 4. 2016 na veřejném projednání“.

Ing. JŠ, Brno-Žabovřesky požaduje „opravit ve všech grafických odůvodnění ÚP chybné označení archeologických lokalit tak, aby nezasahovalo do jeho pozemků (KN p.č. 302 a 946/1 v k.ú. Ivančice) a aby se grafické označení shodovalo se seznamem SAS ČR, z kterého vychází položka č. 14 ve výpisu z evidence státního archeologického seznamu ČR (SAS ČR)“.

Vypořádání:

Předmětné podání Ing. JŠ, Brno-Žabovřesky bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se nevyhovuje.

Grafické vymezení území archeologických nálezů (UAN) je ve všech výkresech vyznačeno správně. Pod pořadovým číslem  24-34-11/7 státního archeologického seznamu (SAS) je uvedeno území archeologických nálezů s názvem „ul. Oslavanská, parc. 304“. Název však neznamená, že toto území se týká pouze pozemku KN parc.č. 304 v k.ú. Ivančice. Při porovnání grafického vymezení, které je součástí výše uvedené položky SAS s katastrální mapou je zcela zřetelné, že vymezení UAN zasahuje další okolní parcely v k.ú. Ivančice, a to mimo jiné i parcely KN parc.č. st. 302 a 946/1.

Ad 6/2. Ing. JŠ, Brno-Žabovřesky

Podání nazvané „Podání námitek vůči návrhu Územního plánu Ivančice a Vyhodnocení

vlivů územního plánu Ivančice na udržitelný rozvoj území, prezentovanému dne 6. 4. 2016

na veřejném projednání“.

Ing. JŠ,  Brno-Žabovřesky požaduje „v souladu s vyjádřením Židovské obce Brno (o stanovení zeleného ochranného pásma po obvodu židovského hřbitova) souhlasí s šíří ochranného pásma 10m od jižní zdi Židovského hřbitova a požaduje je takto vymezit“.

Vypořádání:

Předmětné podání Ing. JŠ, Brno-Žabovřesky bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se vyhovuje.

Projektant v další fázi zpracování vymezí zelené ochranné pásmo v šíři 10 m – zelený pás bude vymezen jako plocha zeleně izolační a ochranné (ZO) – po obvodu židovského hřbitova tak, aby došlo k pohledovému oddělení hřbitova a okolní zástavby. Pás zeleně bude vymezen po části severní zdi a po celé délce západní a jižní zdi.

Ad 7/1. Mgr. HK, Ivančice a p. JR, Třebíč

Podání nazvané „Připomínka k návrhu Územního plánu“.

Mgr. HK, Ivančice a p. JR, Třebíč požadují „snížit plánované zelené pásmo okolo zdi židovského hřbitova, kde mají pozemky KN p.č. 945 a PK p.č. 944/1 v k.ú. Ivančice z navrhované šíře 10m na šíři 2m“.

Předmětné podání Mgr. HK, Ivančice a p. JR, Třebíč bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se nevyhovuje.

Šířka zeleného ochranného pásma byla v průběhu pořizovacího procesu snižována na nejnižší možnou mez, a to 10 m. Tento parametr byl stanoven z toho důvodu, že funkce ochranné a izolační zeleně je naplněna při šíři zeleného pásu min. 10 m.

Projektant v další fázi zpracování vymezí zelené ochranné pásmo v šíři 10 m – zelený pás bude vymezen jako plocha zeleně izolační a ochranné (ZO) – po obvodu židovského hřbitova tak, aby došlo k pohledovému oddělení hřbitova a okolní zástavby. Pás zeleně bude vymezen po části severní zdi a po celé délce západní a jižní zdi.

Ad 7/2. Mgr. HK,  Ivančice a p. JR,  Třebíč

Podání nazvané „Připomínka k návrhu Územního plánu“.

Mgr. HK,  Ivančice a p. JR, Třebíč požadují „odstranění vyznačení kanalizace podél hřbitovní zdi nad stávající pěší trasou směrem na ulici Mřenkovou“.

Předmětné podání Mgr. HK, Ivančice a p. JR, Třebíč bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se vyhovuje.

Projektant v další fázi zpracování odstraní vymezení návrhu koridoru pro technickou infrastrukturu, a to koridor TK 9 pro kanalizaci podél jižní zdi židovského hřbitova.

Za současné aktuální situace ve vývoji zástavby v lokalitě u židovského hřbitova není vymezení tohoto koridoru pro technickou infrastrukturu nutné.

Ad 8. Manželé PP a JP, Ivančice

Podání nazvané „Nesouhlas návrhu k územního plánu“.

Manželé PP a JP,  Ivančice požadují „odstranění vyznačení kanalizace podél hřbitovní zdi dolů na ulici Mřenkovou“.

Předmětné podání manželů PP a JP, Ivančice  bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se vyhovuje.

Projektant v další fázi zpracování odstraní vymezení návrhu koridoru pro technickou infrastrukturu, a to koridor TK 9 pro kanalizaci podél jižní zdi židovského hřbitova.

Za současné aktuální situace ve vývoji zástavby v lokalitě u židovského hřbitova není vymezení tohoto koridoru pro technickou infrastrukturu nutné.

Ad 9. Ing. VS, Ivančice a JS, Ivančice    

Podání nazvané „Námitka k návrhu územního plánu města Ivančic“.

Ing. VS, Ivančice a JS,  Ivančice požadují „u parcel KN p.č. st. 1/2 a 1605/26 v k.ú. Němčice u Ivančic změnu zařazení z plochy komerčních zařízení malých a středních (OM) do plochy smíšené obytné venkovské (SV)“.

Předmětné podání Ing. VS, Ivančice a JS, Ivančice bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého mohou dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky.

Návrh vyhodnocení námitky: Námitce se vyhovuje.

Projektant v další fázi zpracování přeřadí pozemky KN p.č. st. 1/2 a 1605/26 v k.ú. Němčice u Ivančic změnu zařazení z plochy komerčních zařízení malých a středních (OM) do plochy smíšené obytné venkovské (SV) v souladu s požadavkem uvedeným v podání. Toto vymezení umožní v budoucnu záměr podatelů námitky realizovat na pozemcích bydlení a dále vytvoří celistvou plochu pro venkovské bydlení, poněvadž všechny sousední pozemky jsou již jako plocha smíšená obytná venkovská zařazeny.

Závěr:

Pořizovatel a určený zastupitel došli k závěru, že návrhem rozhodnutí o námitkách dojde k podstatné úpravě návrhu územního plánu, která bude v rozsahu těchto úprav projednána na opakovaném veřejném projednání.

Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Ivančice a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Ivančice na udržitelný rozvoj území s odborným výkladem projektanta se uskutečnilo 25. 1. 2017 v zasedací místnosti Městského úřadu v Ivančicích.

Při opakovaném veřejném projednání byl upravený návrh ÚP Ivančice projednán v rozsahu změn provedených od původního veřejného projednání.

Stanoviska příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona                       o ochraně přírody a krajiny obou orgánů, uplatněná v září 2016 konstatovala, že změny provedené od původního veřejného projednání nezakládají důvod k požadavku na posouzení vlivů upraveného návrhu ÚP předkládaného k opakovanému veřejnému projednání na životní prostředí.

Termín veřejného projednání byl oznámen veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Města Ivančice od 21. 12. 2016 (vč. dálkového přístupu na stránkách www.ivancice.cz/ elektronická úřední deska).

Ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit                                   u pořizovatele písemné připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky proti částem řešení návrhu Územního plánu Ivančice, které byly od původního veřejného projednání změněny.

V této zákonné lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky.

Do diskuse přihlásil MVDR. Šlapanský a řekl, že jediná disharmonie, která se vyskytla, je  připomínka pana J , kde se podle názoru MVDr. Šlapanského směšují dvě věci. Celý dokument územního plánu  je dlouhodobý projekt směřující do budoucnosti a diskuse o něm se směšuje se s momentálním lokálním stavem. Skutečnost, pro kterou je předmětná plocha určena, zamezuje nelegálnímu a pochybnému využití této plochy. Územní plán chce napravit současný stav. Ze strany pana Jelínka došlo až k nemístnému vyhrožování a měl by od svých záměrů ustoupit.

Hlasování : Pro 13, proti   0 , zdržel se 0

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci projednávání územního plánu Ivančice.

Hlasování : Pro 13, proti   0 , zdržel se 0

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo ověřilo a schvaluje soulad Územního plánu Ivančice s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu,

Hlasování : Pro 13, proti   0 , zdržel se 0

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) schvaluje a vydává Územní plán Ivančice opatřením obecné povahy.

18.05 – starosta vyhlásil desetiminutovou přestávku

18.15 – pokračovalo zasedání zastupitelstva


9. Záměr vstupu města Ivančice do Asociace měst pro cyklisty

Starosta uvedl další bod jednání. Dne 2. 7. 2013 bylo založeno sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty. Podrobný seznam členů je umístěn na stránce Asociace www.cyklomesta.cz.  Hlavní cíle jsou následující:

 • usilovat o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy (nejde jen o přímé financování cyklostezek, ale také o realizaci nízkonákladových opatření, která mají rovněž vliv na zvyšování bezpečnosti cyklistů),
 • usilovat o změny v legislativě ČR směřující ke zrovnoprávnění cyklistické dopravy,
 • podporovat rozvoj cykloturistiky prostřednictvím projektu Česko jede (ceskojede.cz).

Žádost o členství je podmíněna zasláním dopisu s vyjádřením vůle stát se členem a dalších dokladů, prokazujících rozhodnutí a oprávněnost rozhodnutí příslušného orgánu žadatele stát se členem Asociace – v případě obcí výpis usnesení zastupitelstva o pověření osoby za člena a výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti o členství.

V případě schválení vstupu města Ivančice do Asociace měst pro cyklisty je navržen za pověřenou osobu za člena – město Ivančice –  starosta p. Milan Buček.

Roční příspěvek člena – obce a městských částí do 50 000 obyvatel je částka 10.000,- Kč.

Do diskuse se přihlásil Ing. Blatný a řekl, že zájmových sdružení je spousta a s tím vzrůstají i náklady. Poukázal na to, že náklady těchto spolků rostou geometrickou řadou. Starosta odpověděl, že členský příspěvek není tak velká částka a členství v této organizace městu přinese výhody v souvislosti s předpokládaným rozšířením cyklostezky směrem na Dolní Kounice, Řeznovice a Templštýn. MUDr. Adam řekl, že je třeba rozlišovat neziskové organizace. Ing. Sládek navázal na připomínku Ing. Blatného, že má své opodstatnění a doporučil, aby se připomínka týkající se sledování vývoje nákladů dala do zápisu, aby odbor plánovací a finanční situaci monitoroval a v případě, že by hrozilo navýšení, aby dal podnět k řešení takové situace.

Hlasování : Pro 12, proti   0 , zdržel se   1

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr vstupu Města Ivančice do zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty, IČO: 01911996, se sídlem Wellnerova 3, 779 00 Olomouc,

Hlasování : Pro 12, proti   0 , zdržel se   1

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje podání žádosti o členství a pověření osoby za člena Asociace měst pro cyklisty – pan Milan Buček, bytem Ivančice, Petra Bezruče 2, PSČ 664 91.

Roční příspěvek bude součástí rozpočtového opatření.


10. Dohoda o vytvoření společného spádového obvodu základní školy mezi obcí Hlína a městem Ivančice

Vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Ivana Krejčová vysvětlila, že obec Hlína nezřizuje žádnou základní (ZŠ) a ani mateřskou školu (MŠ). Pro mateřskou školu a I. ročník základní školy má obec uzavřenu dohodu o spádovosti s obcí Neslovice. Vzhledem k tomu, že obec Neslovice nezřizuje II. stupeň základní školy, obrátila se obec Hlína na město Ivančice s návrhem na uzavření Dohody o spádovosti pro II. stupeň ZŠ, když dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 178 odst. 1 je obec povinna zajistit pro děti a žáky ze své obce plnění školní docházky jak v MŠ, tak i v ZŠ.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Dohodu o vytvoření společného spádového obvodu základní školy mezi obcí Hlína a městem Ivančice.


11. Rozpočtové opatření č. 6

Starosta v dalším bodě předal slovo vedoucímu odboru plánovacího a finančního Ing. Ladislavu Peškovi, aby přednesl komentář k návrhu rozpočtového opaření č. 6.

RO č. 6 – ke schválení na 2. VZM dne 10. 4. 2017 (v tis. Kč)

1) PO MěL – navýšení příspěvku na předfinancování projektu „Lesní zákoutí – Ptačí hotel“
ORJ Mix Par Pol Org Individuální text  

RU 2017

 

RO 6 Nová
444 61 6171 5901 Z rezervy provozní 2 275,4 -1 315,7 969,7
4 10 1031 6351 524 PO MěL – navýšení příspěvku 300,0 1 315,7 1 605,7
2) Nové členství v asociaci cyklistů
4 22 2219 5179 Za členství v Asociaci měst pro cyklisty 10,0
4 61 6171 5901 Z rezervy zastupitelstva 767,40 -10,0 757,40
3) Upřesnění členských příspěvků
4 3639 5329 167 Mikroregion Ivančicko 191,3 22,0 213,3
4 3639 5179 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 9,6 2,0 11,6
1 3319 5221 Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. 45,0 0,4 45,4
4 6171 5901 Z rezervy zastupitelstva 757,40 -24,4 733,0
Úprava v rámci oddílu – Přesuny v rámci rozpočtu OISMaP
555 2219 5171 1558 Oprava povrchů MK nové sídliště -2 000,0
555 2212 5171 Předláždění autobusového nádraží 2 000,0
Nebylo odsouhlaseno
555 2212 6121 1558 Parkoviště staré a nové sídliště -205,4
555 2212 6121 1717 PD ulice Lužní Letkovice 100,0
555 2212 6121 1710 PD ulice Dlouhá, Říční a MK Pod Hlinkem 105,4

Místostarosta p. Sojka vysvětlil, že v rámci akce Regiontour 2017 vznikl požadavek na zvětšení výstavní plochy a tím vzrostly náklady. O ty se podělí města Oslavany (9 000,- Kč)                             a Ivančice (22 000,- Kč).  Body 1 – 3 se týkaly předloženého rozpočtového opatření č. 6. K těmto bodům nebyla ze strany zastupitelů žádná připomínka ani dotaz.

Ing. Peška pokračoval další částí bodu, což byly přesuny v rámci rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního (OISMaP. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o přesuny v rámci oddílu, nebyla tato tabulka součástí rozpočtového opatření. Místostarosta p. Sojka řekl, že projektová dokumentace (PD) ul. Lužní v Letkovicích byla rozšířena o projekt dešťové kanalizace až po schválení rozpočtu a tak byla při soutěži cena o částku 100 tis. Kč vyšší, než cena plánovaná. PD ulic Dlouhá, Říční a Pod Hlinkem byla podhodnocena ve fázi plánování, kdy se vychází z předpokládaných investičních nákladů a ty město nedokázalo dost přesně odhadnout. Prostředky se berou z akce Parkoviště staré a nové sídliště, kde naopak nerozpočtovaná částka byla vyšší než skutečnost. K návrhu na opravu autobusového nádraží místostarosta Sojka řekl, že vydlážděná plocha se stále rychleji zhoršuje, propadají se kanály, povrch se stává nebezpečným i pro chodce. Do diskuse se přihlásil Mgr. Musil, že nechápe, proč rekonstrukce autobusového nádraží nebyla zahrnuta přímo v rozpočtu na rok 2017. Jak řekl, celkové náklady na rekonstrukci autobusového nádraží vycházely na 4,8 mil. Kč a návrh teď je investovat pouze 2 mil. Kč. Je zřejmé, že se tedy opraví pouze polovina. Jakmile se nějaká investiční akce rozdělí na etapy, celková cena je ve výsledku dražší, než kdyby se akce realizovala kompletně. Další věcí je vybudování kruhového objezdu na křižovatce U tří kohoutů – zda na ni bude případná rekonstrukce autobusového nádraží pamatovat. Navrhl, aby na opravu byly použity volné finanční prostředky. Ing. Feith odpověděl, že město v současné době žádné volné finanční prostředky nemá. Jestliže tedy je potřeba investovat do jiných akcí, než byly schváleny v rozpočtu, musí se prostředky v rámci oddílu přesunout. Na vysvětlení, proč neinvestovat všechny prostředky do sídliště, sdělil místostarosta p.  Sojka, že na obou sídlištích bude probíhat několik investičních akcí a kdyby se tam prováděly najednou všechny akce, došlo by k zamezení přístupu na tato sídliště, což jistě není možné. V květnu bude blokována celá ulice mjr. Nováka, budou se budovat chodníky mezi ulicemi Luční a  Polní. Bude se dělat nové hřiště apod. Tak proto navrhl přesunout část prostředků na autobusové nádraží. To, že by celá rekonstrukce stála 4,8 mil. Kč, není jisté. V loňském roce se investovalo do opravy žlabů a do opravy části náměstí. Prováděly by se opravy, kterou jsou nezbytně nutné. Záměr je nezasahovat do celé plochy. Protože je předpoklad, že se autobusové nádraží přesune k nádraží vlakovému a na náměstí by byla pouze autobusová zastávka, ostatní plocha by potom mohla být využita jako parkoviště. Starosta doplnil, že již v minulém volebním období byl záměr realizovat kruhové křižovatky u Besedního domu a U tří kohoutů. Na doporučení Jihomoravského kraje bude realizována pouze křižovatka U tří kohoutů. Proto není předpoklad, že by se nově rekonstruovaná plocha na autobusovém nádraží opětně zničila. Oprava nebyla dána do rozpočtu proto, že ještě před koncem roku se uvažovalo o obou variantách. Místostarosta p. Sojka navázal, že byl konečně schválen územní plán a může se vytvořit plán regenerace sídlišť a následně zažádat o dotace z evropských peněz. Mgr. Musil se vrátil k rozpočtovému opatření a řekl, že je v něm uvedeno navýšení investičního příspěvku pro Městské lesy. Zeptal se, kdo bude dělat výběrové řízení. Místostarosta Sojka odpověděl, že firmu, která v minulosti připravovala žádost a veškeré podklady, měly Městské lesy vysoutěženou již v minulosti; žádost již byla jednou podávána a tehdy byla neúspěšná. Nyní byla žádost podávána znovu a uspěla. Výběrové řízení provádělo město právě proto, aby byly všechny formality v pořádku. Mgr. Musil se zeptal, kdo bude vykonávat dozor při realizace akce. Místostarosta p. Sojka odpověděl, že dohled nad celou akcí bude mít jako stavební dozor Ing. Řídký.  Pan Skála se ve své připomínce vrátil zpět k rekonstrukci autobusového nádraží. Zeptal se, odkud se s opravami začne a kolik m2 se za uvažované prostředky opraví, zda se opraví i podloží nebo v jakém rozsahu práce budou probíhat; nikdo zatím neví, na jaké opravy jsou plánované 2 mil. Kč určeny. Místostarosta p. Sojka odpověděl, že akci má na starost Ing. Bernard, ten vytvořil zadání a tyto materiály panu Skálovi zašle tak, aby se na ně mohl podívat. Pan Skála odpověděl, že se nejedná pouze o jeho osobu, ale že předpokládá, že to bude zajímat všechny zastupitele, protože pokud se rozhoduje o takto významných částkách,  měli by mít zastupitelé relevantní podklady. Starosta řekl, že se nejedná o rozpočtové opatření, pouze o přesun částky mezi jednotlivými oddíly; co se bude dělat, bude součástí projektové dokumentace. Místostarosta Ing. Sládek požádal, aby zastupitelé předložili návrh, aby mohla být diskuse kolem projednávaného bodu ukončena. Ing. Feith řekl, že rovněž nesouhlasí s tím, aby se rekonstrukce prováděla po částech. Pan Skála navrhl, aby byl předložený adekvátní projekt, samozřejmě nemusí být zpracována projektová dokumentace se všemi náležitostmi. V dokumentaci by mělo být popsáno, co se s plochou bude dělat. Nechť je součástí dokumentace zpracovaný rozpočet, aby se zastupitelé mohli rozhodnout, protože předpokládané 4 mil. Kč nemusí být pravda; stejně jako Ing. Feith navrhl opravit plochu celou. V momentě, kdy se bude rekonstruovat po částech, budou náklady vyšší. Část plochy se bude moci využívat při rekonstrukci Besedního domu, v tom případě se bude muset dbát na to, aby se plocha opět nezničila. Na dotaz místostarosty Ing. Sládka, zda je zpracovaná dokumentace, odpověděl místostarosta Sojka, že není. Žádná dokumentace nebude, bude pouze vymezení plochy, rozpočet a skladba. Mgr. Musil, podpořil názor pana Skály s tím, že by měla být zpracovaná dokumentace a až následně dělat rozpočtové opatření. Ing. Feith odpověděl, že předmětná částka není rozpočtové opatření, je dána zastupitelům pouze pro informaci. Pan Skála oponoval, že se jedná o schválení další investiční akce. Ing. Feith řekl, že v kompetenci má rozhodnutí rada města, protože se však jedná o tak významnou akci, bylo to předložené zastupitelům. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že nikdo proti tomu v zásadě není ale bez zadávací dokumentace, která by měla být určitě vyhotovena pro poptávku, nejsou zastupitelé schopni rozhodnout. Místostarosta Sojka řekl, že město je schopné, když se bude připravovat výběrové řízení, jehož součástí bude rozpočet, struktura, skladba, čili kompletní zadávací dokumentace, tuto dokumentaci zastupitelům poskytnout. Místostarosta Sládek tedy navrhl usnesení, že zastupitelstvo schvaluje s podmínkou, že bude předložena zadávací dokumentace. Ing. Feith řekl, že nikdo otázku rekonstrukce nezpochybňuje, ale hovoří se o tom, zda rekonstruovat v celku nebo po částech. Otázkou také zůstává, zda rekonstrukci neudělat v celku až příští rok. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že se navrhuje přesun prostředků proto, že pokud se opustí myšlenka realizace povrchů na sídlišti, je možné prostředky použít na něco jiného v rámci schváleného rozpočtu. MVDr. Šlapanský řekl, že v momentě, kdy se uskuteční koncový terminál, tak se část, kde dneska stojí autobusy, bude zase předělávat. Podle jeho názoru provádět rekonstrukci v současné době není rozumné. Místostarosta p. Sojka řekl, že spíše se jedná o to, jak celé prostranství vypadá. Pan Skála navrhl připravit patřičný podklad a prostředky schválit až na následujícím zasedání zastupitelstva.

Nato bylo hlasováno o návrhu rozpočtového opatření č. 6 (úprava v rámci oddílu 22 – Přesuny v rámci rozpočtu OISMaP – není součástí rozpočtového opatření č. 6)

Hlasování : Pro  13, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.


12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu

Starosta předložil zastupitelům ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2017. Novela zákona o přestupcích umožnila obcím stanovit dobu nočního klidu kratší nebo žádnou, a to pouze obecně závaznou vyhláškou, nikoliv konkrétním rozhodnutím orgánu obce.

Stanovení kratší nebo žádné doby nočního klidu musí být vázáno na případy, tj. konkrétní data nebo události, jež lze více či méně předvídatelně  vztáhnout k určitému konkrétnímu datu, nikoliv na subjekty, tj. pořadatele, byť by pořadatelem byla obec samotná. Dny, kdy je stanovena doba nočního klidu kratší nebo žádná, lze vymezit buď konkrétním datem (např.    1. 1.), datovatelným obdobím (např. velikonoční svátky), nebo událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné. Musí se jednat o taxativní vymezení výjimečných událostí. V návrhu vyhlášky jsou uvedeny akce, které navrhlo  Kulturní a informační centrum (KIC), a některé další akce vymezené datem nebo událostí.  Osadní výbory uvedly např. taneční zábavy nebo plesy, které nelze konkrétně datovat a předvídat.

Podle stanoviska ministerstva zdravotnictví není zábava s hudbou hlukem pro trvalé ohrožení zdraví. Kontrolou dodržování vyhlášky bude pověřena Městská policie Ivančice.

Akce, které splňují podmínky, tzn. jsou předvídatelné, stanovené datem, datovatelným obdobím nebo tradiční, lze do vyhlášky doplnit.

Do diskuse se přihlásil MUDr. Adam a  řekl, že má problém zejména s tradičními zábavami na Réně. V minulosti se zábavy rovněž povolovaly, ale zároveň byla i jejich regulace; pro občany je to velice náročné a podle jeho názoru by měla být regulace zábav zachována. JUDr. Chládková vysvětlila, že předmět vyhlášky je převzatý ze zákona. Platí, že výjimky z nočního klidu už nemůže povolovat rada nebo zastupitelstvo, jak tomu bylo v minulosti; výjimka může být zakotvena pouze v této obecně závazné vyhlášce. Co nebude v obecně závazné vyhlášce, tam pořadatel riskuje, že někdo bude po 22. hodině volat kvůli hluku policii. Starosta  k připomínce MUDr. Adama řekl, že v případě konání zábav na Réně se jedná pouze o jednu zábavu za měsíc na konci školního roku a na jeho začátku. Pan Radek Halouzka požádal, aby do vyhlášky byly doplněny Rozmarýnové hody v Němčicích, které se konají ve třetím víkendu měsíce srpna a Maškarní merenda v Němčicích, která se koná 3 víkend v měsíci únoru. JUDr. Chládková ještě k vysvětlení návrhu vyhlášky doplnila, že vyhláška má v každé obci vést k tomu, aby občané, kteří v ní žijí, mohli předvídat, co se kdy v obci bude dít a aby se podle toho mohli zařídit. Vyhláška teď na začátku nebude zcela přesná a bude se postupně upravovat, až si i ostatní části města uvědomí, že pokud budou chtít udělat nějakou akci, musí si požádat o doplnění do vyhlášky. Vyhláška se předkládá ke schválení teď, protože se blíží tzv. pálení čarodějnic. Jestliže  zákonodárce stanovil, že se po 10. hodině večerní nesmí venku hlučet, když se venku pořádá nějaká akce, leda že by to bylo upraveno ve vyhlášce, tak je potřeba ji schválit.  Na připomínku pana Skály navrhl starosta, aby u akcí byly uvedeny začátky konání a do výčtu akcí byly zařazeny Rozmarýnové hody v Němčicích, které se konají vždy 3. víkend v měsíci srpnu, a Maškarní merenda v Němčicích, která se koná 3. víkend v měsíci únoru.  Nato bylo hlasováno o návrhu vyhlášky s úpravami, jak navrhl v závěru diskuse p. starosta.

Hlasování : Pro  13, proti    0, zdržel se  0

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o nočním klidu.


18.55 – odešel MUDr. Adam

13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů

Bod byl odložen.


14. Převody pozemků mezi městem Ivančice a Cihelnou, a. s.

Starosta pokračoval dalším bodem programu, který se týkal směny pozemků mezi městem Ivančice a společností Cihelna a.s.. Směna pozemků byla schválena v r. 2001, ale zůstala nedořešena, s množstvím variant. Od té doby byly v lokalitě postaveny domy, komunikace a inženýrské sítě, pozemky byly nově zaměřeny, čísla jednotlivých parcel neodpovídají současnému stavu. Nebyla zřízena věcná břemena – uložení inženýrských sítí. Pro snazší orientaci je proto účelné usnesení z r. 2001 revokovat a schválit nové.

Je možné zvážit, zda projednávat návrh jako celek nebo po jednotlivých ucelených skupinách, zda směnit nebo prodat.

Město převádí Cihelně pozemky pro výstavbu rodinných domů (RD) a pozemky kolem benzínové čerpací stanice.

Pozemky u čerpací stanice (GP je třeba doplnit o  PK parcely v zeleném ostrůvku)

Cihelna převede městu chodníky ve stávající zástavbě, potok a svahy k potoku a volné prostranství (p.č. 3049/1, p.č. 3049/2).

Současně budou zřízena věcná břemena ve prospěch města k pozemkům ve vlastnictví Cihelny s uloženými sítěmi.

Jak starosta řekl, z původního návrhu se vypouští odst.č. 3) pozemek o velkosti 831 m2. Po této úpravě město předá Cihelně a. s. pozemky o rozloze 1 678 m2 a Cihelna a. s. předá městu pozemky o rozloze 1  978 m2. Do diskuse se přihlásil místostarosta Ing. Sládek a řekl, že předběžná dohoda s panem Kulašem byla taková, že součástí výměny budou i znalecké posudky všech pozemků; z toho bude jasné, jakou hodnotu má který pozemek. Pan Skála řekl, že v rámci stavebních řízení jsou dány podmínky, za jakých podmínek se může majetek předávat. Místostarosta Sojka upozornil, že chodník, který byl nově vybudovaný, nebyl součástí původní dohody. Pan Jeřábek se zeptal na pozemky za cihelnou u rybníka. Starosta odpověděl, že se jedná o pozemky Zemědělského půdního fondu. Součástí směny jsou pozemky pod benzinovou čerpací stanicí, koryto Mřenkového potoka, cesta, která propojuje ulici Třešňovou a Mřenkovou. Pan Skála se zeptal, zda se směna má týkat toku Mřenkového potoka, jeho břehu nebo i cesty,  kde bylo možné projít kolem IVYSA. Starosta odpověděl, že se čeká na digitalizaci, po jejímž průběhu by pozemky přešly do majetku města.

Hlasování : Pro   12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice

 1. revokuje usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města ze dne 27. 6. 2001, o směně pozemků mezi městem Ivančice a Cihelnou, a.s.
 2. schvaluje záměr převodu pozemků:

Z vlastnictví města do vlastnictví Cihelny, a.s., k.ú. Ivančice

 1. dle geometrického plánu č. 1833-256/2016, odděleno z p.č. 940/46 (nová výstavba)
  • č. 940/185, o výměře 123 m2
  • č. 940/189, o výměře   98 m2
  • č. 940/193, o výměře 141 m2
  • č. 940/197, o výměře 164 m2
 2. pozemky u benzínové čerpací stanice, dle geometrického plánu č. 1832-91/2016
  • 3037/27, o výměře          40 m2
  • 3037/25, o výměře          192 m2
  • 3037/24, o výměře          238 m2
  • 3037/40, o výměře          118 m2
  • 3037/31, o výměře           64 m2
  • 3037/7, o výměře             90 m2
  • 3037/29, o výměře          29 m2

nový GP

 • 3027/10, o výměře        150 m2
 • PK 3037/8, PK 3037/9, o výměře 231 m2

celkem                           1 678 m2

Z vlastnictví Cihelny, a.s., do vlastnictví města Ivančice, k.ú. Ivančice

 1. dle geometrického plánu č. 1833-256/2016, chodníky
  • p.č. 940/207, o výměře         71 m2
  • p.č. 940/206, o výměře       197 m2
  • p.č. 940/205, o výměře         60 m2
  • p.č. 940/203, o výměře         12 m2
  • p.č. 940/204, o výměře           9 m2
  • p.č. 940/101, o výměře         61 m2
  • p.č. 940/102, o výměře         61 m2
  • p.č. 940/98, o výměře         222 m2
 2. Mřenkový potok a jeho břehy
  • p.č. 3051, o výměře          1180 m2
  • p.č. 3159/4, o výměře           10 m2
  • p.č. 3159/5, o výměře           17 m2
  • p.č. 3159/6, o výměře           13 m2
  • p.č. 3159/7, o výměře           24 m2
  • p.č. 3159/8, o výměře           41 m2

celkem:                            1 978 m2


15. Záměr nabytí pozemků v k. ú. Alexovice

Starosta pokračoval další bodem programu – záměrem nabytí pozemků.

a) U obou pozemků je jejich druh a způsob využití odlišný od faktického stavu. Pozemku p. č. 395/10 odpovídá spíše ostatní plocha (neplodná půda) nebo trvalý travní porost, pozemek p. č. 395/55 zahrnuje několik tenisových kurtů, místní komunikaci, ostatní plochu i trvalý travní porost. U pozemků nejsou žádná omezení vlastnického práva ve prospěch třetích osob s výjimkou věcného břemene zřizování a provozování vedení podle energetického zákona na p. č. 395/55.

Jedná se o pozemky v sousedství nebo v blízkosti pozemku – hřiště, p. č. 394/125 v k. ú. Alexovice (ve vlastnictví města Ivančice) a dále u pozemků p. č. 395/11 a p. č. 395/56,                          o které již Město Ivančice požádalo o převod u ČR – Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno.

V případě nabytí obou výše uvedených pozemků by do budoucna vznikl ucelený komplex pozemků ve vlastnictví Města Ivančice využívaný převážně ke sportovním účelům.

Hlasování : Pro 12, proti    0, zdržel se 0

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků  p. č. 395/10              o výměře 1 532 m² a p. č. 395/55 o výměře 13 792 m², oba vodní plocha (zamokřená plocha) v k. ú. Alexovice, do vlastnictví města Ivančice.

– – – – –

b) U pozemku p. č. 394/172 (části) je druh a způsob využití odlišný od faktického stavu a odpovídá spíše trvalému travnímu porostu. Pozemek p. č. 394/161 zahrnuje převážně místní komunikaci i trvalý travní porost. U obou pozemků nejsou žádná omezení vlastnického práva.

Jedná se o pozemky v sousedství nebo v blízkosti pozemků p. č. 394/8 a p. č. 395/56, o které již Město Ivančice požádalo o převod u ČR – Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno.

Starosta vysvětlil, že se jedná o pozemky pana Česala, kterými jsou chodník, příjezd ke garážím a strouha.

Hlasování : Pro 12, proti    0, zdržel se 0

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku  p. č. 394/161 o výměře 721 m² a části pozemku p. č. 394/172 o výměře cca 150 m², oba ostatní plocha (manipulační plocha) v k. ú. Alexovice, do vlastnictví města Ivančice.


16. Záměr nabytí a směny pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

Ředitel Městských lesů Ivančice pan Dalibor Lang k projednávané věci uvedl:

a) Město Ivančice na základě návrhu své příspěvkové organizace Městské Lesy Ivančice, IČO: 65268750, se sídlem Na Réně 1243/8, 664 91 Ivančice, chce sjednotit vlastnictví k pozemkům v k. ú. Kounické Předměstí v okolí svého sídla (hájenky), jejichž vlastníkem je ČR, právo hospodařit s majetkem státu mají jeho 2 organizační složky – Státní pozemkový úřad a Lesy ČR, s. p.

Jedná se celkem o 9 pozemků, ačkoliv druhové označení pozemků zapsané v katastru nemovitostí v několika případech neodpovídá faktickému stavu.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 2670/5 o výměře 767 m² (orná půda), p. č. 2671/2 o výměře 119 m² (ostatní plocha- neplodná půda), p. č. 2671/3 o výměře 24 m² (ostatní plocha- neplodná půda), 2672/3 o výměře 37 m² (orná půda), 2673/3 o výměře 54 m² (ostatní plocha- ostatní komunikace), p. č. 2673/6 o výměře 397 m² (ostatní plocha- ostatní komunikace), p. č. 2674/5 o výměře 376 m² (zahrada) a p. č. 2674/6 (zahrada) o výměře 6 m² v k. ú. Kounické Předměstí ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,

– – – – –

b) Pokud jde o pozemek města Ivančice určený pro směnu, tak uvedená výměra je nepatrnou částí lesního pozemku p. č. 2607/2 o výměře přes 2 mil. m² v k. ú. Kounické Předměstí.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr směny pozemku p. č. 2673/7 o výměře 8 808 m², lesní pozemek, k. ú. Kounické Předměstí ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu: Lesy ČR, s. p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové za část pozemku p. č. 2607/2, lesní pozemek, k. ú.  Kounické Předměstí, ve vlastnictví Města Ivančice o stejné výměře.


17. Záměr prodeje části pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

Starosta předal slovo  právníku Mgr. Hlaváčovi, který věc okomentoval.

 1. Na části pozemku p. č. 2373/8, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře cca 3 m² v k. ú. Kounické Předměstí se nachází část garáže, která je ve vlastnictví manželů M z Ivančic a zbývající část jejich garáže se nachází na sousedním pozemku, p. č. 2373/12 o výměře 18 m². Garáž je v řadě 3 garáží nejbližší k ulici Slunečná. Žadatelé nechali vyhotovit geometrický plán č. 1242 – 390/2016 pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy, kde je z části pozemku na p. č. 2373/8 ve vlastnictví Města Ivančice nově oddělen pozemek p. č. st. 1088, na němž se nachází část garáže.
 2. K pozemku p. č. 2846/5, ostatní plocha (jiná plocha), k. ú. Kounické Předměstí, má město Ivančice spoluvlastnický podíl ve výši 5/8, zbývající podíl ve výši 3/8 má fyzická osoba. Manželé J z Ivančic mají na části uvedeného pozemku o výměře 2 m² část garáže, která se převážně nachází na pozemku p. č. 2446/15 o výměře 18 m². Jedná se v řadě garáží o 5. nejbližší k ulici Slunečná. Žadatelé nechali vyhotovit geometrický plán č. 1262 – 18/2017 pro rozdělení pozemku, kde je z části pozemku na p. č. 2846/5 v podílovém spoluvlastnictví města Ivančice a fyzické osoby nově oddělen pozemek p. č. 2846/7 (rovněž v podílovém spoluvlastnictví města Ivančice a fyzické osoby), na němž se nachází část garáže.

Hlasování : Pro  12, proti   0 , zdržel se 0

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje:

 1. části pozemku p. č. 2373/8, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 3 m² v k. ú. Kounické Předměstí,
 2. spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/8 k části pozemku p. č. 2846/5 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře cca 2 m² v k. ú. Kounické Předměstí.

18. Záměry prodeje pozemků

18.1) Záměr prodeje pozemků p.č. 494/1, ostatní plocha, o výměře 386 m2 a p.č. 491/19, ostatní plocha, o výměře 290 m2, k.ú. Řeznovice

Žadatelem je pan MH, Řeznovice. Na sousedícím pozemku má stavbu (p.č. 491/2). Přístup k této stavbě je možný pouze přes pozemek pana Fučíka, který nechce pozemek žadateli prodat ani směnit za nabízený jiný pozemek. Vzhledem k tomu, že současný vstup do objektu žadatele je pouze z cizího pozemku, nelze stavbu žadatele zlegalizovat. Proto žádá o prodej pozemků ve vlastnictví města.

Rada města doporučuje schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 494/1, ostatní plocha, o výměře 386 m2 a p.č. 491/19, ostatní plocha, o výměře 290 m2, k.ú. Řeznovice.

– – – – –

18.2) Záměr prodeje pozemků p.č. 1605/45, ostatní plocha, o výměře 11 m2, a p.č. 1605/11, zastavěná plocha, o výměře 9 m2 (díl a) dle geometrického plánu č. 533-3182/2016, k.ú. Němčice u Ivančic

Žadatelem o prodej je pan RČ. Jedná se o část pozemku před domem (schody) a pod garáží. V pozemcích nejsou uloženy inženýrské sítě.

Rada města doporučuje schválit záměr prodeje

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1605/45, ostatní plocha, o výměře 11 m2, a p.č. 1605/11, zastavěná plocha, o výměře 9 m2 (díl a) dle geometrického plánu č. 533-3182/2016, k.ú. Němčice u Ivančic.

– – – – –

18.3) Záměr prodeje pozemku p.č. 590/113, orná půda, o výměře 127 m2, k.ú. Ivančice

Žadatelkou o prodej je paní MD. Je vlastníkem pozemku sousedícího – p.č. 590/107, k.ú. Ivančice. Jedná se o lokalitu Boží Hora, svah za stavebními parcelami, pro město nevyužitelný. Sousedící pozemky za stavebními parcelami město již prodalo.

Rada města doporučuje schválit záměr prodeje

Hlasování : Pro 12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 590/113, orná půda, o výměře 127 m2, k.ú. Ivančice.

– – – – –

18.4) Záměr prodeje pozemku p.č. 590/114, orná půda, o výměře 61 m2, k.ú. Ivančice

O prodej pozemku žádají TV a MM, vlastníci sousedícího stavebního pozemku p.č. 590/108, k.ú. Ivančice. Jedná se o lokalitu Boží Hora. Sousedící pozemky byly již podány vlastníkům stavebních parcel.

Rada města doporučuje schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 590/114, orná půda, o výměře 61 m2, k.ú. Ivančice.

– – – – –

18.5) Záměr prodeje pozemku p.č. 662/2, zastavěná plocha, o výměře 22 m2, k.ú. Řeznovice

Jedná se o pozemek pod garáží žadatelky, paní JH, Řeznovice. Garáž nelze zkolaudovat a zapsat do KN, pokud nebude žadatelka pozemek pod garáží vlastnit.

Rada města doporučuje schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 662/2, zastavěná plocha, o výměře 22 m2, k.ú. Řeznovice.

– – – – –

18.6) Záměr prodeje pozemku p.č. 519/1, ostatní plocha, o výměře 800 m2, k.ú. Ivančice

Žadatelka LK, Ivančice, žádá o prodej části pozemku pro výstavbu rodinného domu.

Jedná se o část pozemku na ul. Malovanská, prostor je využíván pro volnočasové aktivity mládeže. Přes pozemek vede hlavní kanalizační stoka z přečerpávací stanice. Jiná zařízení v majetku nebo správě města nejsou na předmětné části pozemku evidována.

Rada prodej nedoporučuje s ohledem na možnost budoucího využití jako odpočinkového místa pro plánovanou cyklostezku.

Hlasováno o návrhu neschválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro   12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 519/1, ostatní plocha, o výměře 800 m2, k.ú. Ivančice.

– – – – –

18.7) Záměr prodeje pozemku p.č.  2411/1, orná půda, o výměře 210 m2, k.ú. Kounické Předměstí

Žadatelem o prodej pozemku je pan MK, Ivančice. Uvedenou parcelu má v pronájmu, navazuje na parcelu č. 2404/4, kterou vlastní.

Rada města nedoporučuje pozemek prodat, podle dřívějších studií se zde plánovala místní komunikace a její propojení se stávající  komunikací. Prodejem by se narušila celistvost území.                                Hlasováno o návrhu neschválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  12 , proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.  2411/1, orná půda, o výměře 210 m2, k.ú. Kounické Předměstí.

– – – – –

18.8) Záměr prodeje části pozemku p.č. 2423/1, orná půda, o výměře cca 15 m2, k.ú. Kounické Předměstí

Jedná se o pozemek ve svahu vedle hřbitova, žadatel má zájem rozšířit stání pro motorová vozidla vedle stávajících garáží. Stavební činnost ve svahu by s sebou nesla zvýšenou erozní činnost, která  způsobuje  splavování zeminy až na krajskou silnici.

Rada města nedoporučuje schválit záměr prodeje.                                                                            Hlasováno o návrhu neschválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2423/1, orná půda, o výměře cca 15 m2, k.ú. Kounické Předměstí.

– – – – –

18.9) Záměr prodeje pozemků p.č. 310/2, lesní pozemek, o výměře 1 212 m2, a p.č. 310/9, lesní pozemek, o výměře 101 m2, k.ú. Budkovice

Jedná se o lesní pozemky, žadatel o prodej neuvádí důvod žádosti. Rada města a Městské lesy

Ivančice  nedoporučují prodej pozemků.

Hlasováno o návrhu neschválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 310/2, lesní pozemek, o výměře 1 212 m2, a p.č. 310/9, lesní pozemek, o výměře 101 m2, k.ú. Budkovice.

– – – – –

18.10) Záměr prodeje  části pozemku p.č. 880/45, orná půda, o výměře cca 250 m2, k.ú. Kounické Předměstí

Rada města nedoporučila opakovaně prodej pozemku. Nyní žádá žadatel pouze o prodej části pozemku. Je vlastníkem pozemků p.č. 880/44, 880/55 a 880/56, na kterých hodlá vysadit vinnou révu.  Pozemky chce oplotit, včetně části pozemku p.č. 880/45, která tvoří mez a přiléhá k existující komunikaci na pzemcích p.č. 2754/7, 2754/8 a 2759/1, k.ú. Kounické Předměstí.

Hlasováno o návrhu neschválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 880/45, orná půda, o výměře cca 250 m2, k.ú. Kounické Předměstí


19. Bezúplatné nabytí pozemků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) se obrátil na město s nabídkou bezúplatného nabytí id. ½ pozemků, jejichž vlastníkem je AP, jedná se o tzv. blíže neurčeného vlastníka. ÚZSVM eviduje tyto pozemky, seznam blíže neurčených vlastníků je průběžně aktualizován a vyvěšován na úředních deskách příslušných úřadů. Tento stav potrvá do roku 2023, poté pozemky připadnou státu.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatné nabytí id. ½ pozemků p.č. 2095/6, p.č. 2095/7 a p.č. 2109/11, k.ú. Ivančice od ÚZSVM.


20. Smlouva o smlouvě budoucí darovací

Jedná se o prodloužení komunikace (ul. Malovanská) a zřízení parkoviště. Současně budou v pozemku uloženy inženýrské sítě pro výstavbu 9 rodinných domů (RD). Inženýrské sítě budou po výstavbě převedeny městu.

Investorem akce „Infrastruktura území sítí technického vybavení a dopravní v prodloužení ulice Malovanská v Ivančicích a novostavba 9 rodinných domů RD 01 – RD 09 v napojení na tuto rozšířenou infrastrukturu území“ je RN, Ivančice.

Spoluvlastníky pozemků jsou IN – id. 2/3 a JN – id. 1/3.

Do diskuse se přihlásil pan Skála a zeptal se, zda se bude jednat o nabytí úplatné nebo bezúplatné. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že bezúplatné – darovací smlouva je přiložena. Pan Skála pokračoval další připomínkou, kdy je v materiálech uvedeno, že „inženýrské sítě budou po vybudování převedeny městu“. Zeptal se, o jaké sítě se jedná. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že se jedná o dešťovou kanalizaci, prodloužení veřejného osvětlení, prodloužení komunikace ulice Malovanská a dvě chráničky slaboproudu. Pro splaškovou kanalizaci a elektřinu budou uzavřeny smlouvy přímo s provozovateli. Pan Skála se zeptal, proč se nepostupovalo stejně jako v Němčicích. Ve všech stejných případech by měl být stejný postup. Starosta odpověděl, že co se týče Němčic, byla situace jiná, neboť tam chce realizovat stavbu na pozemcích město. Pan Skála řekl, že by rád připomněl záležitost, kdy se schvalovala smlouva o smlouvě budoucí s paní S , kde za pozemek pod chodníkem, který má zrealizovat, bude město platit 700 Kč/m2. Místostarosta p. Sojka odpověděl, že se nejednalo o chodník, ale o koridor, který zůstane přístupný do další části. Pan Skála oponoval místostarostovi, že nemá pravdu. Řekl, že o koridor se jednalo také, což byla jedna z výměr, a další výměra byla pod chodníkem. V původním návrhu bylo, že pozemek bude zdarma a následně když se schvalovala smlouva, se v ní objevilo 700 Kč/m2. Proto pan Skála zopakoval, že by situace měla být pro všechny stejná. Místostarosta Ing. Sládek se zeptal pana Skály na konstruktivní návrh v projednávané věci, když je přiložena darovací smlouva a majitel pozemku zainvestuje do inženýrských sítí a městu je  bezúplatně převede. Zeptal se, co je potřeba v usnesení změnit. Pan Skála odpověděl, že nemá problém s tímto konkrétním případem na Malovansku, ale problém je s předchozím případem v Němčicích, kde bylo schváleno něco naprosto odlišně od všech dalších případů, které byly před tím projednávány – tak jak byly např. lokality pana K , D  , kdy  komunikace a chodníky byly vždy převáděny na město zdarma. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že akceptuje názor pana Skály, ale že si nepamatuje, jak se postupovalo. Navrhl na základě námitky pana Skály schválit projednávaný bod a přidat k tomu, že do příště si zastupitelé prověří, jak bylo v namítaném bodu postupováno. Místostarosta p. Sojka odpověděl, že v Němčicích byl podstatný rozdíl v tom, že město se potřebovalo dostat do další lokality. To znamená, že město od pana S  potřebovalo nějaké pozemky a v rámci jednání došlo na variantu, která byla následně schválená. Jednání, týkající se pozemků v Němčicích byla nekonečná. MVDr. Šlapanský řekl, že má zato, že se v Němčicích nejednalo o chodník  ale o výkup nějakého pozemku, na kterém má v budoucnu být chodník. Místostarosta Ing. Sládek vyjádřil názor, že každý ze zastupitelů situaci chápe jinak. Pan Skála připomněl, že v případě „S “ se schvalovaly v podstatě dvě věci: jedna z těch věcí byla koridor, aby bylo možné se dostat do dalších částí lokality, a druhou věcí bylo, že měli za povinnost vybudovat vodovod, kanalizaci, a chodník před domy. V původní variantě bylo, že pozemek pod chodníkem zdarma převedou městu, ale nakonec bylo při poslední variantě, která se schválila na zasedání zastupitelstva, že za 1 m2 město zaplatí 700,- Kč. Starosta řekl, že připomínku pana Skály chápe, ale týkalo se to pana S  v Němčicích. Nyní se projednává bod č. 20 – záměr budoucího nabytí pozemku od pana N . K připomínce pana Skály ohledně S  řekl, že pokud dá návrh na revokaci usnesení, bude se bod znovu projednávat. Pan Skála navrhl, aby v nyní projednávané smlouvě bylo specifikováno, co město přesně nabude. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že je v návrhu všechno uvedeno, pouze by bylo možné doplnit, že pokud se k infrastrukturám budou následně vázat věcná břemena, tak to bude včetně případných věcných břemen.

Nato bylo hlasováno o předloženém návrhu na usnesení s doplněním dle návrhu Ing. Sládka.

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 31) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr budoucího nabytí pozemku p.č. 3308/12, orná půda, o výměře 1 140 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1904-155/2016, z pozemků p.č. 3308/1 a p.č. 3318/1, k.ú. Ivančice, včetně případných věcných břemen.


21. Darovací smlouva

Jedná se o lokalitu od nákupního centra směrem k železničnímu přejezdu a trati do Oslavan. Vlastníkem pozemku je Jihomoravský kraj (JmK). Po kolaudaci chodníku bude pozemek dle předchozí smlouvy směněn s JmK za jiný pozemek (ul. Na Brněnce).

Hlasování : Pro  12, proti   0 , zdržel se 0

Usnesení č. 32) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje darovací smlouvu, kterou daruje AVENTIN Znojmo, s.r.o., Pontassievská 918/1, Znojmo, IČO 282 88 921,  chodník na pozemku p.č. 3110/13, odděleného z pozemku p.č. 3110/2 geometrickým plánem č. 1894-3166/2016, k.ú. Ivančice, městu Ivančice.


22. Spolupodíl a poskytnutí státní finanční podpory na regeneraci památkové zóny

Ing. Jaroslavu Ronzani, vedoucí odboru investic, správy majetku a právního, k projednávané věci sdělil, že město Ivančice žádalo v Anketním dotazníku pro regeneraci památkové zóny pro letošní rok o příspěvek od ministerstva kultury na základě čtyř zpracovaných projektů. Tři projekty se týkaly objektů v majetku města, jeden v majetku Římskokatolické farnosti Ivančice. Město předložilo projekty na objektech:

Měšťanský dům Pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, oprava oken hlavní budovy a dvorního křídla – II. etapa a restaurování kamenných prvků na fasádě a v budově za 2 272 000,- Kč,

Měšťanský dům na Palackého náměstí 87/41, repase špaletových oken a dveří na objektu lékárny za 1 403 000,- Kč

a restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí za 496 000,- Kč.

Římskokatolická farnost předložila projekt na opravu pískovcových prvků exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích za cenu 263 000,- Kč.

Začátkem února přišel z Ministerstva kultury ČR pod č. j. MK 5274/2017 OPP rozpis o poskytnutí státní finanční podpory ve výši 400 000,- Kč na všechny podané projekty.

V souladu s podmínkami o využití státní finanční podpory stanovenými ministerstvem kultury bylo Komisí pro regeneraci památkové zóny doporučeno, aby částka ve výši 300 000,- Kč byla použita na výrobu, osazení a repasi oken radnice, dům Pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6 – II. etapa v celkové vysoutěžené ceně 1 067 074,- Kč bez DPH a pro Římskokatolickou farnost zbytek dotace ve výši 100 000,- Kč na I. etapu opravy havarijního stavu pískovcových prvků fasády v částce 267 219,- Kč vč. DPH.

Rada města pod č. 45/R7 dne 22. 3. 2017 doporučila zastupitelstvu města v souladu s podmínkami danými Programem pro regeneraci městských památkových zón poskytnout Římskokatolické farnosti Ivančice dotaci ve výši 100 000,- Kč na I. etapu opravy havarijního stavu pískovcových prvků fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích a částku 53 444,- Kč jako spoluúčast města ve výši 20% celkových nákladů.

Návrh je v souladu s MK ČR akceptovanými anketním dotazníkem na letošní rok a se schváleným dlouhodobým programem regenerace 2015-2019.

Dofinancování  a spoluúčast města budou čerpány ze schváleného rozpočtu OISMaP.

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 33) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje využití prostředků, jež budou poskytnuty městu Ivančice dle rozpisu státní finanční podpory Ministerstva kultury ČR č. j. 5274/2017 OPP v částce 400 000,- Kč na regeneraci památkové zóny pro rok 2017 dle závazných pokynů Ministerstva kultury ČR pro poskytování dotací

 1. ve výši 300 000,- Kč na výrobu, osazení a repasi oken měšťanského domu Pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6 v Ivančicích, v majetku města Ivančice,
 2. ve výši  100 000,- Kč na opravu kamenných prvků v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích v majetku Římskokatolické farnosti Ivančice, se spoluúčastí města ve výši 53 444,- Kč, což je 20% z celkových nákladů díla.

23. Informace, Různé

19.40 – odešli Ing. Sládek, Mgr. Musil

Ing. Blatný se zeptal na průvodcovskou službu uvedenou v zápisu Komise pro regeneraci památkové zóny. Ing. Antonín Moravec za komisi odpověděl, že veškeré náklady na průvodcovské služby budou hrazeny z vybraného vstupného.

Další dotaz Ing. Blatného se týkal usnesení rady ohledně brožur, které město bude vydávat. Jedna brožura bude pojednávat  o drobných sakrálních stavbách v Ivančicích a druhá o pamětních deskách a pomnících v Ivančicích. Ing. Moravec odpověděl, že se pokračuje v tisku brožur, které navazují na již vydanou brožuru o městské památkové zóně v Ivančicích. Jedna z brožur, které má město v plánu vydat, bude mapovat pamětní desky, válečné hroby a popis jejich umístění. Druhá brožura bude o  významných sakrálních stavbách, to jsou různé křížky, kapličky apod. Předpokládaná cena je za obě brožury cca 100 tis. Kč. Starosta doplnil, že cena ještě není konečná, protože se bude teprve soutěžit.

Ing. Blatný se dále tázal, jaký byl náklad na vyhotovení makety židovské kašny. Starosta odpověděl,  že maketu pro město vyrobili studenti Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov a celkový náklad byl 5 tis. Kč. Město hradilo pouze náklady na materiál; po rozebrání makety pracovní četa použije dřevěné desky na bednění. Městu šlo především o to, aby vlastní maketa nestála tisíce, ale aby se zjistilo, zda bude moci být kašna usazena na svém původním místě. K prohlídce byli přizvání zástupci Policie ČR, zda kašna nebude bránit ve výhledu motoristům.

Ing. Blatný poukázal rovněž na katastrofální vzhled kapličky v zátočině na ulici Krumlová. Ing. Moravec odpověděl, že v letošním roce je naplánováno obílení kapličky a zpracuje se projektová dokumentace na její odvodnění. Práce by následně proběhly v roce příštím.

Ing. R  z Letkovic řekl, že cestou osadního výboru se mu dostala do rukou studie proveditelnosti protipovodňových opatření pro Ivančice, která byla vypracovaná v roce  2015. V této studii je uvedeno cca 300 parcel, které by měly být těmito opatřeními dotčeny. V případě pana R by hráz vedla těsně za hranicí zahrady. Zeptal se, zda budou mít občané možnost se k této studii vyjádřit. Místostarosta p. Sojka k dotazu sdělil, že při projednávání studie byl na osadním výboru a snažil se vysvětlit, že se jedná o studii, kterou si nechalo zpracovat Povodí Moravy. Protože se jednalo o studii, v době jejího zpracování firma neřešila vlastnická práva. Studie dál už nikam nepostoupila a v současnosti je v územním plánování, aby občané věděli o možném riziku. Majitelé pozemků své parcely neprodají a muselo by dojít např. k vyvlastnění, což je nepředstavitelné, když to celé roky funguje bez problémů. Jak místostarosta p. Sojka dále řekl, nemá žádné informace o tom, že by se studie měla realizovat. Jedná se o studii komplexních opatření, tzn., že lokálně provádět nějaká opatření nemá smysl. Jedná se o věc Povodí Moravy, které si studii nechalo zpracovat a pokud by někdy v budoucnu k realizaci mělo dojít, město by muselo řešit majetkové vztahy k dotčeným pozemkům, např. je vykupovat, a určitě by jejich vlastníci byli včas o krocích informováni. Probíhalo by územní řízení, jehož by byli vlastníci pozemků účastníky. V současné době Povodí Moravy nemá prostředky na realizaci výstavby protipovodňových opaření a město nemá prostředky na výkup pozemků.

Ing. Blatný navázal, že místo protipovodňových opatření by mělo Povodí Moravy raději řeky vyčistit od bahna a naplavenin. Dno řeky pod vrstvou bahna a nánosů stále stoupá. Starosta odpověděl, že tento problém již řešil. Nepříjemné je, že na řece jsou pevné jezy. Dříve se řeka čistila sama, když se zvedla prkna a jak šly kry, řeka se sama vyčistila. U pevných jezů, i když bagr bahno vysaje, do dvou let se nahromadí zase. Jediná možnost pro město je, že bude pořádná zima, řeka zamrzne a kry by následně řeku vyčistily. Podle místostarosty p. Sojky je to stejně nereálné jako realizace protipovodňových opaření. Řekl, že se s místostarostou Ing. Sládkem domluví a vyvolají jednání na Povodí Moravy, jak moc je situace vážná, a následně by prostřednictvím osadního výboru podali informaci.

Pan J , který si průběh jednání zastupitelstva natáčel, řekl, že záznam je pouze pro jeho potřebu a nebude nikde zveřejněný. Zeptal se, zda kabelová televize Ivančice musí požádat občana rovněž o to, aby ho mohla vysílat v televizi. Starosta odpověděl, že městská televize natáčí záběry, které jsou veřejně přístupné a nenatáčí nic, co by se občanů mohlo nějakým způsobem dotknout.

Závěrem pan J  řekl, že jako důchodce se od 1. března nastěhoval do Kodusu (Komunitní dům pro seniory). Poděkoval všem zastupitelům, že umožnili výstavbu tohoto centra, protože bydlení v něm je opravdu luxusní.


24. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 10. dubna 2017

– rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje „Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Ketkovice a o poskytování dotace obcí Ketkovice na zajištění výkonu pečovatelské služby“ pro rok 2017 a další.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Hlína a o poskytování dotace obcí Hlína na zajištění výkonu pečovatelské služby“ pro rok 2017 a další.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje předkládanou aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Ivančice.

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci projednávání územního plánu Ivančice.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo ověřilo a schvaluje soulad Územního plánu Ivančice s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu.

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) schvaluje a vydává Územní plán Ivančice opatřením obecné povahy.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr vstupu Města Ivančice do zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty, IČO: 01911996, se sídlem Wellnerova 3, 779 00 Olomouc.

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje podání žádosti o členství a pověření osoby za člena Asociace měst pro cyklisty – pan Milan Buček, bytem Ivančice, Petra Bezruče 2, PSČ 664 91.

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Dohodu o vytvoření společného spádového obvodu základní školy mezi obcí Hlína a městem Ivančice.

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o nočním klidu.

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice

a) revokuje usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města ze dne 27. 6. 2001, o směně pozemků mezi městem Ivančice a Cihelnou, a.s.

b) schvaluje záměr převodu pozemků:

Z vlastnictví města do vlastnictví Cihelny, a.s., k.ú. Ivančice

 1. dle geometrického plánu č. 1833-256/2016, odděleno z p.č. 940/46 (nová výstavba)
  • č. 940/185, o výměře 123 m2
  • č. 940/189, o výměře   98 m2
  • č. 940/193, o výměře 141 m2
  • č. 940/197, o výměře 164 m2
 2. pozemky u benzínové čerpací stanice, dle geometrického plánu č. 1832-91/2016
  • 3037/27, o výměře          40 m2
  • 3037/25, o výměře          192 m2
  • 3037/24, o výměře          238 m2
  • 3037/40, o výměře          118 m2
  • 3037/31, o výměře           64 m2
  • 3037/7, o výměře             90 m2
  • 3037/29, o výměře          29 m2

nový GP

 • 3027/10, o výměře        150 m2
 • PK 3037/8, PK 3037/9, o výměře 231 m2

celkem                           1 678 m2

Z vlastnictví Cihelny, a.s., do vlastnictví města Ivančice, k.ú. Ivančice

 1. dle geometrického plánu č. 1833-256/2016, chodníky
  • p.č. 940/207, o výměře         71 m2
  • p.č. 940/206, o výměře       197 m2
  • p.č. 940/205, o výměře         60 m2
  • p.č. 940/203, o výměře         12 m2
  • p.č. 940/204, o výměře           9 m2
  • p.č. 940/101, o výměře         61 m2
  • p.č. 940/102, o výměře         61 m2
  • p.č. 940/98, o výměře         222 m2
 2. Mřenkový potok a jeho břehy
  • p.č. 3051, o výměře          1180 m2
  • p.č. 3159/4, o výměře           10 m2
  • p.č. 3159/5, o výměře           17 m2
  • p.č. 3159/6, o výměře           13 m2
  • p.č. 3159/7, o výměře           24 m2
  • p.č. 3159/8, o výměře           41 m2

celkem:                            1 978 m2.

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků  p. č. 395/10 o výměře 1 532 m² a p. č. 395/55 o výměře 13 792 m², oba vodní plocha (zamokřená plocha) v k. ú. Alexovice, do vlastnictví města Ivančice.

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku  p. č. 394/161 o výměře 721 m² a části pozemku p. č. 394/172 o výměře cca 150 m², oba ostatní plocha (manipulační plocha) v k. ú. Alexovice, do vlastnictví města Ivančice.

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 2670/5 o výměře 767 m² (orná půda), p. č. 2671/2 o výměře 119 m² (ostatní plocha- neplodná půda), p. č. 2671/3 o výměře 24 m² (ostatní plocha- neplodná půda), 2672/3 o výměře 37 m² (orná půda), 2673/3 o výměře 54 m² (ostatní plocha- ostatní komunikace), p. č. 2673/6 o výměře 397 m² (ostatní plocha- ostatní komunikace), p. č. 2674/5 o výměře 376 m² (zahrada) a p. č. 2674/6 (zahrada) o výměře 6 m² v k. ú. Kounické Předměstí ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr směny pozemku p. č. 2673/7 o výměře 8 808 m², lesní pozemek, k. ú. Kounické Předměstí ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu: Lesy ČR, s. p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové za část pozemku p. č. 2607/2, lesní pozemek, k. ú.  Kounické Předměstí, ve vlastnictví Města Ivančice o stejné výměře.

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje:

 1. části pozemku p. č. 2373/8, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 3 m² v k. ú. Kounické Předměstí,
 2. spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/8 k části pozemku p. č. 2846/5 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře cca 2 m² v k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 494/1, ostatní plocha, o výměře 386 m2 a p.č. 491/19, ostatní plocha, o výměře 290 m2, k.ú. Řeznovice.

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1605/45, ostatní plocha, o výměře 11 m2, a p.č. 1605/11, zastavěná plocha, o výměře 9 m2 (díl a) dle geometrického plánu č. 533-3182/2016, k.ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 590/113, orná půda,o výměře 127 m2, k.ú. Ivančice

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 590/114, orná půda, o výměře 61 m2, k.ú. Ivančice

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 662/2, zastavěná plocha, o výměře 22 m2, k.ú. Řeznovice

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice   neschvaluje záměr prodeje pozemku            p.č. 519/1, ostatní plocha, o výměře 800 m2, k.ú. Ivančice

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice   neschvaluje záměr prodeje  pozemku p.č.  2411/1, orná půda, o výměře 210 m2, k.ú. Kounické Předměstí

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2423/1, orná půda, o výměře cca 15 m2, k.ú. Kounické Předměstí

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice   neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 310/2, lesní pozemek, o výměře 1 212 m2, a p.č. 310/9, lesní pozemek, o výměře 101 m2, k.ú. Budkovice

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 880/45, orná půda, o výměře cca 250 m2, k.ú. Kounické Předměstí

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatné nabytí id. ½ pozemků p.č. 2095/6, p.č. 2095/7 a p.č. 2109/11, k.ú. Ivančice od ÚZSVM

Usnesení č. 31) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr budoucího nabytí pozemku p.č. 3308/12, orná půda, o výměře 1 140 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1904-155/2016, z pozemků p.č. 3308/1 a p.č. 3318/1, k.ú. Ivančice, včetně případných věcných břemen.

Usnesení č. 32) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje darovací smlouvu, kterou daruje AVENTIN Znojmo, s.r.o., Pontassievská 918/1, Znojmo, IČO 282 88 921,  chodník na pozemku p.č. 3110/13, odděleného z pozemku p.č. 3110/2 geometrickým plánem č. 1894-3166/2016, k.ú. Ivančice, městu Ivančice.

Usnesení č. 33) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje využití prostředkům, jež budu poskytnuty městu Ivančice dle rozpisu státní finanční podpory Ministerstva kultury ČR č. j. 5274/2017 OPP v částce 400 000,- Kč na regeneraci památkové zóny pro rok 2017 dle závazných pokynů Ministerstva kultury ČR pro poskytování dotací.

 1. Ve výši 300 000,- Kč na výrobu, osazení a repasi oken měšťanského domu Pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6 v Ivančicích, v majetku města Ivančice,
 2. Ve výši  100 000,- Kč na opravu kamenných prvků v exteriéru kostela nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích v majetku Římskokatolické farnosti Ivančice, se spoluúčastí města ve výši 53 444,- Kč, což je 20% z celkových nákladů díla.

25. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 20.05 hodin.

 

V Ivančicích dne 10. 4. 2017

Milan Buček                                                                       Jaroslav Sojka

starosta                                                                             místostarosta

 

Ing. Jan Blatný                                                                     Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina


Doplnění zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města  Ivančice konaného dne 10.4.2017

v bodu č. 3 – Zpráva finančního výboru

se doplňuje věta: „Na otázku Mgr. Musila, pod koho spadá příspěvková organizace Městské lesy, pan starosta odpověděl, že pod něj“.

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf ZM-2017-02 Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. 4. 2017
1 019 KB
pdf doplněk Doplnění zápisu
248 KB

Post Author: admin