Zápis ze zasedání zastupitelstva ZM č. 03/2017

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 31. 5. 2017

P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Kuczman Mikuláš MUDr., Musil Radek Mgr., Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i : Halouzka Radek, Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr.

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost a v úvodu navrhl rozšířit program o bod č. 19 – Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu, a přednesl návrh programu jednání zastupitelstva.

Návrh doplněného programu:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Zpráva kontrolního výboru – vypouští se
 5. Informace zastupitelům o rozpočtové změně (autobusové nádraží)
 6. Rozpočtové opatření
 7. Ceny města Ivančice 2016-2017
 8. Účast města Ivančice na Regiontour 2018
 9. Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 3/2017, kterou se zrušuje OZV č. 6/2002 ve znění OZV č. 13/2005 (místní záležitosti veřejného pořádku)
 10. Revokace usnesení – záměr prodeje bytových domů (Růžová 866/14 a Pod Hájkem 28/38)
 11. Záměry prodeje pozemků
 12. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2419/7 v k.ú. Kounické Předměstí (pozemek pod trafostanicí)
 13. Záměr nabytí pozemků od Rezidence Boží Hora, s.r.o a od TESCO Stores ČR, a.s.
 14. Prodeje pozemků – kupní smlouvy
 15. Převod pozemků v k.ú. Kounické Předměstí (pozemky pod garážemi)
 16. Nabytí pozemků v k.ú. Alexovice (pozemky u hřiště v Alexovicích)
 17. Směna pozemků v k.ú. Alexovice a Letkovice
 18. Směnná smlouva – Cihelna Ivančice, a.s.
 19. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu
 20. Různé, informace

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.


Ověřovatelé: Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Jako ověřovatele navrhl starosta  Ing. Jana Blatného a  pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro 10 , proti  0  , zdržel se 2

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.

Mgr. Radek Musil požádal o doplnění zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města  Ivančice konaného dne 10.4.2017  v bodu č. 3 Zpráva finančního výboru o text: „Na otázku Mgr. Musila, pod koho spadá příspěvková organizace Městské lesy, pan starosta odpověděl, že pod něj“.

Zastupitelé souhlasili; zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne  10. 4. 2017 bude v bodě 3 doplněn dle žádosti Mgr. Musila.

V komentáři k doplnění programu jednání uvedl starosta, že se jedná o obecně závaznou vyhlášku, která obsahuje všechny ohlášené akce, které se ve městě budou konat. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto nechal starosta o rozšíření návrhu o programu hlasovat.

Hlasování : Pro  12 , proti    0, zdržel se 0

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje doplnění programu o bod č. 19 – Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu.

Poté starosta přečetl doplněný návrh programu.

Hlasování : Pro  12 , proti    0, zdržel se 0

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.


1) Kontrola úkolů

Starosta předal slovo tajemnici Městského úřadu Ivančice (MěÚ) JUDr. Růženě Chládkové, která řekla, že město Ivančice darovalo Jihomoravskému kraji pozemky pro výstavbu Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem a bylo sjednáno, že domov bude postaven do r. 2017 včetně, jinak budou pozemky vráceny městu. Na 2. zasedání zastupitelstva dne 10. 4. 2017 zaznělo, že zde kraj žádný domov pro seniory stavět nebude a že vedení města se snaží hledat i jinou cestu, jak domov pro seniory vybudovat – jednou z možností je, že investorem bude město a budou využity dotační tituly, a druhou možností je oslovení soukromého investora; výstavba druhého penzionu v Ivančicích je nezbytností. Celá diskuse byla o tom, zda požádat kraj o převod pozemků zpět na město ihned nebo vyčkat do konce roku 2017, jak je uvedeno ve smlouvě, kterou město kraji pozemky darovalo. Schvalování a samotný proces s zpětného darování bude časově náročný a když se začne jednat až po 1.1.2018, bude město zpětně vlastnit pozemky tak v polovině roku 2018.

Starosta doplnil, že jednání se zástupci kraje jsou v současné době velice dobrá a o pozemcích již předběžná jednání probíhala. Zároveň vedení města oslovili zástupci firmy, která by měla  zájem tyto pozemky od města odkoupit; zastupitelům lze veškeré výstupy z těchto jednání poskytnout. Závěrem starosta ještě řekl, že se domluvil s hejtmanem Jihomoravského kraje (JmK),  že město si o pozemky požádá a ty mu budou bezplatně převedeny zpět. Do diskuse se přihlásil MUDr. Adam, že by nečekal do konce roku a navrhl požádat Jihomoravský kraj o navrácení pozemků hned. Dále řekl, že si představoval, že domov pro seniory bude plnohodnotný dům a ne jednotlivé buňky. Starosta odpověděl, že dům tohoto typu stojí v Medlově, jedná se o bungalovy, které mají velikost 1 + 1, 2 + 1, je tam zajištěna veškerá péče. Místostarosta Ing. Sládek navázal, že jednání kolem výstavby považuje za předčasné, dokud město nemá pozemky od kraje vráceny. V případě, že město bude chtít pozemky následně prodat, budou zastupitelé stejně nejprve schvalovat záměr prodeje nebo souhlas se stavbou na pozemku města. Pan Skála požádal, jestli už vedení města má nějaké podklady, aby je poskytlo všem zastupitelům. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že dosud město nic takového nemá. Řekl, že vedení město oslovily asi dva subjekty,  jejichž zástupci dali městu nějaké prospekty, které jsou volně dostupné na internetu na adrese www.senior-park.cz. Jakmile bude zveřejněn záměr prodeje pozemků, jehož účel bude jasně určen na výstavbu bydlení pro seniory, možná bude i výběrové řízení, neboť po zveřejnění záměru se může přihlásit více zájemců.  Rozhodně to není o tom, že by město chtělo realizaci seniorparku jako v Medlově. Pan Skála v dalším příspěvku řekl, že by si zastupitelé měli v první řadě ujasnit, co chtějí v lokalitě vybudovat a následně teprve jednat s jednotlivými firmami. Místostarosta Ing. Sládek proto zopakoval, že je třeba nejprve schválit navrácení pozemků od JmK. V územním plánu je lokalita určena pro výstavbu bydlení pro seniory a pro nic jiného. Až bude město pozemky opět vlastnit, potom zastupitelstvo rozhodne, zda bude zveřejněn záměr prodeje. Mgr. Musil doplnil, aby se zažádalo o vrácení pozemků co nejrychleji, aby proces vrácení pozemků mohl být nastartován co nejdříve.

Hlasování : Pro  12 , proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje zahájení jednání o převodu pozemků darovaných pro výstavbu  Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Jihomoravskému kraji zpět do vlastnictví města Ivančice.


2. Zpráva o činnosti rady

Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 4krát a projednala 187 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou. Do diskuse se přihlásil MUDr. Adam, že v některé z předchozích rad byla schválena částka 90 tis. Kč na likvidaci holubů ve městě. Podle jeho názoru jsou to zbytečně vynaložené prostředky, protože holubi jsou teritoriální ptáci a vyhubit je nelze. O regulaci počtu holubů se marně pokoušelo již minulé vedení. Místostarosta Sojka odpověděl, že na Besedním domě je zhotovena nová střecha a likvidací holubů by se zabránilo jejímu zničení. Uhynulí holubi ucpávali okapy a svody. Podobná situace je i na jiných budovách na náměstí. Samozřejmě, že likvidace holubů nezaručí, že se ve městě žádní nebudou vyskytovat. Jisté však je, že nějaké kroky se podniknout musí. MUDr. Adam reagoval, že kdyby by se jednalo o instalaci nějakých jehel nebo zábran, tak je to oprávněné. Místostarosta Sojka odpověděl, že se jedná o odchyt holubů, elektronické plašiče apod. Zkušenost město zatím nemá žádnou. Starosta řekl, že se v případě regulace počtu holubů jedná o veřejný zájem.

V diskusi pokračoval Ing. Blatný a řekl, že v zasedání rady č. 11 bylo rozhodnuto o zapůjčení laviček z fotbalového stadionu na provoz letního kina. V minulosti Kulturní a informační centrum (KIC) vždy FC požádalo. Ing. Blatný jako předseda FC upozornil na to, že všechny lavičky nejsou města Ivančice, některé jsou FC, které se o ně řádně stará. Byl by rád, kdyby bylo uvedeno, o kolik laviček se jedná. Starosta řekl, že požádá ředitelku KIC, aby se s Ing. Blatným zkontaktovala.


3. Zpráva finančního výboru

Starosta předal slovo Ing. Feithovi, který zastoupil předsedkyni finančního výboru (dále jen FV) paní Růženu Horákovou. Řekl, že FV se sešel v termínu 27. 4. 2017. Předmětem jednání byla kontrola čerpání rozpočtu města. FV požádal, aby na další schůzce tj. v červenci byla předložena prezentace čerpání rozpočtu všech subjektů. FV se dále zabýval kontrolou příspěvkové organizace Městské lesy, kdy byly předloženy účetní doklady. Kontrolou byl pověřen Ing. Petr Musil. Další kontrolu FV navrhuje provést v příspěvkové organizaci KIC.


4. Zpráva kontrolního výboru

Vypouští se.


5. Informace zastupitelům o rozpočtové změně

K bodu přednesl místostarosta pan Sojka, že běžným provozem dochází ke stále rychleji se zhoršujícímu stavu dlážděného povrchu na ploše autobusového nádraží. Původní konstrukce nejsou dimenzovány na stávající zatížení a intenzitu dopravy. Žulová kostka uložená v pískovém loži se provozem i vlivem periodických silnějších dešťů uvolňuje a dochází k chaotickým poklesům v místech zvýšeného namáhání od pneumatik autobusů a jiných vozidel. Poklesy jsou již takového rozsahu, že nepozornému řidiči hrozí nekontrolované vybočení ze směru jízdy a možnost střetu s chodci. Oblast nádraží je i chodci velmi frekventovaná. Poklesy tak výrazné a chaotické, že u chodců hrozí nebezpečí zaškobrtnutí nebo pádu, v lepším případě jen na zem a ne pod kola osobních automobilů nebo autobusů.

Zastupitelstvo města Ivančice schválilo na akci opravy povrchů místních komunikací (MK) částku 2 000 000,- Kč. Současně jsou na ulicích Mjr. Nováka, Polní a Luční prováděny další stavební akce. Již probíhající akce se velmi silně dotýkají života obyvatel sídliště a předpokládanou opravou povrchů MK by tam mohlo dojít k výrazným střetům firem a probíhajících činností. To by jistě negativně ovlivnilo přístup do jednotlivých ulic sídliště a tím i životní styl občanů a následně jejich vztah k probíhajícím akcím. Kromě toho je stav komunikací takový, že může vydržet po několika lokálních opravách, které se provádí za běžného provozu, do příštího roku.

S ohledem na vážný stav dlažby autobusového nádraží a probíhající akce na sídlišti se navrhuje pro letošní rok převést alokované prostředky ze sídliště na autobusové nádraží. Podle rozpočtových pravidel je tento přesun možný bez nutnosti schvalování, protože se u obou akcí jedná o stejný oddíl paragrafu 22 a stejnou položku – opravy 5171.

Do diskuse se přihlásil Mgr. Musil. Řekl, že je zastáncem toho, aby se autobusové nádraží opravilo celkově, protože oprava po částech by vyšla daleko dráž. Rovněž nesouhlasil s použitím prostředků určených na opravy komunikací na sídlišti, neboť tyto silnice jsou v daleko horším stavu než celé autobusové nádraží. Rekonstrukci autobusového nádraží by provedl, až bude město mít prostředky na celkovou rekonstrukci. Místostarosta Sojka odpověděl, že na toto téma již zastupitelé diskutovali několikrát. Na sídliště byl zpracován program regenerace sídlišť. Proto by byl velmi rád, kdyby mohl tento dotovaný program být využit a nebyl tak zatížen rozpočet města. V případě autobusového nádraží budou muset být využity prostředky města. Další důvod proč neopravovat komunikace na sídlišti je ten, že v současné době probíhá na sídlišti několik dalších investičních akcí, např. vybudování parkoviště a chodníků. Další podobná akce by obyvatele sídliště velmi zatížila, a proto se vedení města rozhodlo opravu komunikací odsunout a prostředky využít jiným způsobem. Do diskuse se přihlásil Ing. Feith s dotazem k vybudování kruhového objezdu ve městě. Druhý dotaz potom směřoval k vybudování terminálu u vlakového nádraží a přesunutí autobusové nádraží tam. Místostarosta Sojka odpověděl, že na základě jednání, která probíhala se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (SÚS) se jako nejvhodnější  jeví realizace kruhového objezdu v lokalitě U tří kohoutů. Na této křižovatce dochází ke křížení dvou silnic II. třídy a na křižovatce je největší provoz. Samotná křižovatka nezasahuje do plochy, která je navržena k opravě. Přesun autobusového nádraží závisí na Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), kdy město již v loňském roce požádalo o převedení zbývajících pozemků od Českých drah. Starosta navázal, že pro realizaci kruhového objezdu na křižovatce U tří kohoutů bude využita projektová dokumentace, která byla pořízena za minulého vedení. Co se týče přestupního uzlu, budou ve městě autobusy zastavovat stejně. Byla by vybudovaná zastávka Ivančice-město. Starosta kontaktoval vedení Českých drah, avšak jejich reakce je velmi pomalá. K předláždění autobusového nádraží starosta řekl, že ty části, které by se předláždily, by měly zůstat. Další diskutující pan Skála se zeptal zastupitelů, kdo se byl na autobusovém nádraží podívat. Podle jeho názoru zdaleka není potřeba předlažďovat plochu celou, ale stačilo by provést pouze lokální opravy, které jsou v rozsahu nějakých 200 – 300 m2, včetně případného doplnění vpustí. Důvodem pro předláždění autobusového nádraží nemůže být, že je někdo kritizovaný za to, že nejsou čerpány finanční prostředky, a tak vymýšlet akce, které nejsou potřeba; to je přístup velice špatný a  s tímto postupem pan Skála rozhodně nesouhlasí. Cena 2500000 Kč je velmi vysoká a tyto prostředky by bylo možné využít vhodnějším způsobem. Navrhl spočítat nezbytné plochy, které je třeba opravit, a zbývající prostředky nechť se využijí na jiné akce. Starosta řekl, že to by neměl být žádný problém a navrhl vytvořit skupinu, ve které by byli pánové Sojka, Skála, Ing. Ronzani a Ing. Bernard. Skupina by obešla autobusové nádraží, vytipovala by a označila místa, která jsou potřeba opravit, a následně by se skutečná výměra nechala ocenit.  Místostarosta Sojka doplnil, že rozhodně není žádný problém znovu rozsah oprav autobusového nádraží přehodnotit. Materiály, které jsou dnes k dispozici, zhotovili technici odboru investic, správy majetku a právního (dále OISMaP), ale pokud má pan Skála pocit, že je třeba se otázkou znovu zabývat, nikdo proti tomu není. Jak řekl dále místostarosta, požaduje, aby finanční prostředky na tuto akci byly alokovány, a zda se utratí 1 milion  nebo 2 miliony,  není zásadní. Důležité je, aby se zastupitelé dohodli na tom, že se akce bude opravdu realizovat. Rozsah prací je samozřejmě na dohodě. Dalším diskutujícím byl MUDr. Adam a jeho příspěvek směřoval na nové sídliště, zejména na rekonstrukci komunikací na novém sídlišti. Řekl, že denně sleduje akci budování dětského hřiště na ulici Polní a že by ho zajímal harmonogram prováděných prací. Řekl, že hřiště mělo být podobné tomu, které je vybudované na „Malovansku“, tj. přírodního charakteru, tak, aby do vymezeného prostředí zapadlo. To ale na sídlišti není; jako za nevhodné označil zejména železné oplocení. Starosta odpověděl, že projekt byl zadán zahradnímu architektu Ing. Vágnerové, která pro město pracuje dlouhodobě a vypracovala návrh, na jehož základě byl zpracován projekt. Ten se poté vysoutěžil a byl vybrán zhotovitel. Město k tomu nechalo vybudovat chodníky, když původní chodníky již byly v nevyhovujícím stavu. K postupu prací  řekl starosta, že práce probíhají podle harmonogramu a pod dohledem stavebního dozoru. Závěrem starosta řekl, že snahou města bylo v nevyužitém prostoru vytvořit pěkné hřiště pro děti. Celý areál bude vypadat jinak, až bude zatravněný. Místostarosta Sojka k tomu doplnil, že se jedná o věc názoru. Každému se líbí něco jiného. Práce postupují v souladu s harmonogramem a ke dni dětí bude hřiště slavnostně otevřeno. Starosta se znovu vrátil k opravě autobusového nádraží. Řekl, že by se určitě měly nějaké prostředky na jeho předláždění vyčlenit. Starosta znovu navrhl, nechť se vytvoří komise, která dá návrh, co by se mělo neprodleně opravit. Kanály na autobusovém nádraží jsou hodně hluboko propadlé. Místostarosta Sojka zdůraznil, že předložený materiál není návrh na rozpočtové opatření, ale je dáván zastupitelům na vědomí. Pan Skála nesouhlasil s tvrzením, že akce nemusela být zastupitelům vůbec předkládána, když je v oddílu dostatek prostředků. Podle jeho názoru to ale není pravda, neboť při schvalování rozpočtu zastupitelé zároveň schvalují investiční akce a zároveň i zásobník dalších akcí. Rekonstrukce autobusového nádraží v akcích na letošní rok zařazena nebyla a nebyla zařazena ani do zásobníku. V případě, že má město tolik prostředků, pro které nemá využití, zeptal se, proč je tedy v případě ulice Jana Fibicha plánováno vydláždění poloviny ulice kostkami a zbývající část betonovou zámkovou dlažbou. Místostarosta Sojka reagoval na dotaz p. Skály. Řekl, že neví, že by někdo ze zastupitelů o tom hovořil. Odkázal pana Skálu na výklad o rozpočtových opatřeních, kde zastupitelé při schvalování rozpočtu schvalují závazné ukazatele, což byly oddíly, ale dál nepřísluší zastupitelstvu o tom rozhodovat, pokud to zastupitelstvo neschválí, a to schváleno nebylo. Panu Skálovi řekl, že pokud k tomu měl nějaké připomínky, měl je uplatnit při projednávání rozpočtu s tím, že chce schválit rozpočet až do podrobností investičních akcí. Jestliže to ale při schvalování rozpočtu navrženo nebylo, je zbytečné teď kolem toho diskutovat. K otázce komunikace Jana Fibicha místostarosta Sojka řekl, že v minulosti pan Skála při schvalování akcí uvedl, že to bude o to levnější, protože město má dlažební kostky na „Hutiře“.  Jenže po přepočítání kostek se zjistilo, že jich potřebný počet v areálu není. Proto bylo nutné se rozhodnout, jestli to bude několikanásobně dražší, když se kostky dokoupí, nebo bude zachována alespoň ulice, která je hlavní, vede kolem sv. Trojice, bude vydlážděna kostkami a zbytek, od penzionu Princ bude vydlážděn zámkovou dlažbou. Doporučil panu Skálovi, že když má nějakou připomínku k navržené akci, má se zastavit a tuto připomínku vedení města sdělit. Teď je pozdě na nějaké změny. Slova místostarosty podpořil i starosta. Znovu apeloval na zastupitele, že to co je nutné na autobusovém nádraží opravit, by se opravit mělo a předešlo se tak k případnému úrazu. Řekl, že určitě budou zastupitelé souhlasit se sestavením pracovní skupiny. A rovněž se zastupitelé dohodnou na tom, co je třeba opravit a to je nejdůležitější částí projednávaného bodu. Co se týče výše prostředků, může to být podmíněno výsledkem, který dá určená pracovní skupina. Pan Skála reagoval na slova místostarosty Sojky. Řekl, že ví, co na zastupitelstvu schvaluje; v rámci rozpočtu je schvalován nejen oddíl, ale jsou schvalovány   i jednotlivé investiční akce. Kdyby totiž nedošlo k tomu, že chce město zrušit investiční akce na novém sídlišti, tak by volné prostředky v rozpočtu nebyly. A pokud jde o dlažební kostky,  v minulosti hovořil o tom, že je zbytečné, aby se zaasfaltovala plocha před bývalou hospodářskou školou – a na to mu bylo řečeno, že tyto kostky budou vytrhány, uloženy v areálu Hutira a budou použity na ulici Jana Fibicha. Potom, jak řekl pan Skála dál, nevidí jediný důvod, když se část ulici dělá z kostek, proč se zbytek ulice z kostek neudělá rovněž. Cena za pokládku 1 m2 je úplně stejná, jedná se pouze o materiál. Závěrem diskuse starosta navrhl schválit nějakou částku na rekonstrukci autobusového nádraží a schválit komisi, která vytipuje plochy, které je třeba rekonstruovat. Za finanční prostředky, které zbydou, se může něco vybudovat na novém a starém sídlišti. Místostarosta Sojka ještě doplnil, že v současné době neprobíhá žádné výběrové řízení, žádná firma nebyla oslovena, jde pouze o to, jak se zastupitelé mezi sebou domluví. Jestliže si zastupitelé projdou autobusové nádraží a stanoví jiné plochy navržené k opravě, je možné předložený materiál opravit a následně bude vypsáno výběrové řízení na rozsah prací, který zastupitelé stanoví. MVDr. Šlapanský řekl, že když čte návrh usnesení, klidně může zůstat tak, jak je, pouze by ho doplnil o …komise ve složení Sojka, Ing. Ronzani Skála, Ing. Bernard a stavební dozor Ing. Řídký a upřesní rozsah prací. Starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování : Pro  7, proti  0, zdržel se 5

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice bere na vědomí změnu využití prostředků, jež byly alokovány v rozpočtu města Ivančice na akci Opravy povrchů MK nového sídliště         na akci Opravy povrchů části autobusového nádraží na ulicích Tomáše Procházky a Dr. Novotného, a jmenuje komisi ve složení Sojka, Ing. Ronzani, Skála,  Ing. Bernard a Ing. Řídký, jako stavební dozor, která upřesní rozsah oprav povrchu autobusového nádraží – usnesení nebylo přijato.

Ing. Feith situaci shrnul s tím, že po nepřijetí usnesení je rozhodnutí na odborných útvarech města, které rozhodnou o rozsahu oprav. Ve stejném režimu bude proveden i přesun finančních prostředků v rámci oddílu 52. Místostarosta Sojka znovu zopakoval, že předložený materiál není žádné rozpočtové opatření. Požadovaný přesun prostředků není v kompetenci zastupitelstva. Vedení města pouze chtělo, aby zastupitelé vzali na vědomí předložený materiál, aby byla vidět vůle, že svůj názor mohou vyjádřit všichni zastupitelé.

Pan Skála řekl, že není třeba kvůli komisi schvalovat usnesení, kdo bude chtít na schůzku spojenou s prohlídkou autobusového nádraží přijít, přijde, a kdo ne, nepřijde. Na příští zastupitelstvo by byl předložen relevantní podklad, který by odpovídal skutečnosti.


6. Rozpočtové opatření

Starosta předal slovo Ing. Ladislavu Peškovi, vedoucímu odboru plánovacího a finančního. Ten seznámil zastupitele s jednotlivými body.

Rozpočtové opatření č. 10 – 3. ZM dne 31. 5. 2017

1) Narozpočtování prodeje pozemků a staveb v areálu Knížecí les v Neslovicích
ORJ Mix Par Pol Org Individuální text  

RU 2017

 

změna RO 10
10 3 3613 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 2 225,70
10 3 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků – areál Knížecí les 350,00 2 362,40
P 10 3 350,00 4 588,10
Tř. 3 Navýšení z prodeje pozemků a budov a areálu KL 4 588,10 RO 10
444 6171 5901 Do rezervy provozní 3 000,00
4 6171 5901 Do rezervy zastupitelstva 1 588,10
Od 61 Zarovnání rozpočtu navýšení provozní rezervy 4 588,10 RO 10
2) Narozpočtování náhrady výdajů z ministerstva zemědělství spojené s ptačí chřipkou
20 2 5272 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 1 470,60
P 20 2 0
Tř. 2 Náhrada výdajů z MZ – ptačí chřipka 1 470,60 RO 10
20 52 5212 5901 Rezerva na krizové stavy 700,00
20 52 5272 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 69,10
20 52 5272 5139 99 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 2,10
20 52 5272 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 097,60
20 52 5272 5175 Pohoštění 0,00 2,30
V 20 52 726,00 1 171,10
V 20 Od 52 Narozpočtování výdajů spojených s likvidací ptačí chřipky 1 171,10
333 52 5272 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 291,00
333 52 5272 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 0,00 6,20
333 52 5272 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 0,00 2,30
V 333 52 432,00 299,50
Od 52 Narozpočtování výdajů spojených s likvidací ptačí chřipky 299,50
Od 52 celkem 1 470,60 RO 10
3) Vrácení krizové rezervy na původní výši 300 tis. Kč
20 52 5212 5901 Rezerva na krizové stavy – ponížení na původní výši 700,00 -400,00
Od 52 Ponížení KR na původní výši před ptačí chřipkou -400,00 RO 10
4 61 6171 5901 Vrácení do rezervy zastupitelstva 400,00
Od 61 Navýšení – vrácení finančních  prostředků do RZ 400,00 RO 10

Tajemnice  městského úřadu upozornila k bodu 2) Narozpočtování náhrady výdajů z ministerstva zemědělství spojené s ptačí chřipkou, že prostředky, které přišly městu z Ministerstva zemědělství ČR, jsou náhrada nákladů, které město vynaložilo na likvidaci nákazy, na dezinfekci apod. Nejsou to prostředky na vyplácení náhrad pro chovatele za usmrcenou drůbež; náhrady za drůbež občanům bude vyplácet přímo Ministerstvem zemědělství na jejich soukromé účty.

Oprava tiskové chyby z 2. veřejného zasedání zastupitelstva

1) PO MěL – navýšení příspěvku na předfinancování projektu „Lesní zákoutí – Ptačí hotel“
ORJ Mix Par Pol Org Individuální text  

RU 2017

 

RO 6 Chybně

nová hodnota

Správně nová

hodnota

444 61 6171 5901 Z rezervy provozní 2 275,4 -1 315,7 969,7 959,7
4 10 1031 6351 524 PO MěL – navýšení příspěvku 300,0 1 315,7 1 605,7 1 615,7

Údaj nová hodnota je pouze informativní, stačí si tuto opravu provést v zaslaných materiálech, na schválené RO č. 6 tato oprava nemá žádný vliv.

Do diskuse se přihlásil pan Fajks a zeptal se, proč prostředky z prodeje areálu Knížecí les byly přesunuty do rezervy provozní a ne do rezervy zastupitelstva. Pan Fajks navrhl 3 mil. Kč       do provozní rezervy a 1 588,1 mil. Kč  do rezervy zastupitelstva. Další příspěvky nebyly,        a proto nechal starosta o usnesení ve znění pozměňovacího návrhu p. Fajkse hlasovat.

Hlasování : Pro  12, proti   0 , zdržel se 0

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou s tím, že do rezervy provozní bude převedena částka 3 000 tis. Kč a do rezervy zastupitelstva částka 1 588,1 tis. Kč. Zároveň vzalo zastupitelstvo            na vědomí opravu tiskové chyby v RO č. 6.


7. Ceny města Ivančice 2016 – 2017

Tento bod prezentoval zastupitelům starosta.  Na cenu města Ivančice pro rok 2016 – 2017 byli navrženi následující kandidáti:

 1. Prof. MUDr. Jan Poul – lékařství
 2. Jan Kouřil – kultura, školství
 3. Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, Ph. D., DrSc, – věda a výzkum
 4. Ing. Arnošt Bár – sport
 5. Mgr. Věra Prucklová – sport
 6. Kristýna Pálešová – sport
 7. HK Ivančice – oddíl mladších dorostenek – za získání 3. titulu mistryň ČR v házené

V diskusi. se MUDr. Adam zeptal, zda bylo hovořeno s panem K , zda cenu přijme, neboť v minulosti ji několikrát odmítl. Starosta odpověděl, že s panem K  hovořil a cenu přijme. Ing. Blatný řekl, že rovněž podal návrh na udělení ceny města a tento návrh nebyl zohledněn. Řekl, že chápe, že je věcí rady nebo komise, která kandidáty posuzuje a následně předkládá návrh zastupitelstvu. Již v minulosti říkal, že by se měla vytvořit nějaká pravidla, aby ocenění mohli být podle nich posuzováni. Řekl, že pro udělování cen má jiná kritéria, než podle kterých jsou ceny udělované. V případě nominovaných prof. MUDr. JP a Prof. RNDr. SN, Ph.D. Dr.Cs. řekl, že nenašel nic, co by udělali pro město Ivančice. Jak řekl dále, jestliže se bude hlasovat o všech nominovaných společně, tak se zdrží hlasování, pokud se bude hlasovat jednotlivě, pro návrh těchto dvou nebude. Starosta Ing. Blatnému navrhl, že pokud by chtěl ocenit jím navrženého kandidáta, klidně může být do seznamu doplněn. Požádal Ing. Moravce, aby objasnil zastupitelům, proč byli oba diskutovaní pánové na Cenu města Ivančice navrženi. Ing. Moravec řekl, že navrhoval prof. P, a k jeho vztahu k Ivančicím uvedl, že mnoha dětem jako dětský ortoped pomohl k tomu, že chodí. Problém s návrhy osobností, které přesahují město Ivančice, se táhne již od loňského roku. Ing. Blatný se podle názoru Ing. Moravce dívá kandidáty jiným pohledem. Ing. Blatný odpověděl, že prof. P  byl jeho kamarád a rozhodně nezpochybňuje jeho odborné vědomosti, ale přínos pro Ivančice v tom žádný nevidí. Překvapuje ho, že nikoho nenapadlo ocenit například MUDr. Adama, který mnoho let dělal v Ivančicích starostu a pro Ivančice udělal spoustu práce. Podle jeho názoru by si cenu zasloužil více jak oba navržení kandidáti. Starosta odpověděl, že se v budoucnu dostane i na MUDr. Adama. Ten by určitě nyní udělení ceny sobě odmítl. Starosta se zeptal, zda chtějí zastupitelé hlasovat jednotlivě nebo společně o všech kandidátech. Starosta navrhl hlasovat společně. Místostarosta Ing. Sládek sdělil, že podle vyslechnutých názorů  je Cena města Ivančice chápána u každého jinak. Oba přednesené pohledy mají své opodstatnění. Navrhl zapřemýšlet do budoucna o tom, zda by nebylo vhodné odlišit nějakým způsobem kandidáty na Cenu města a Osobnost města. Starosta závěrem řekl, že udělování Cen města Ivančice bylo určeno jako poděkování lidem, kteří pro Ivančice něco udělali. Vymyslet však jasná pravidla je prostě nemožné.

Protože další příspěvky nebyly, nechal starosta hlasovat o předloženém návrhu.

Hlasování : Pro  11, proti    0, zdržel se  1

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje navržené kandidáty na udělení Ceny města Ivančice pro rok 2016 – 2017:

 1. Prof. MUDr. Jan Poul – lékařství
 2. Jan Kouřil – kultura, školství
 3. Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, Ph. D., DrSc, – věda a výzkum
 4. Ing. Arnošt Bár – sport
 5. Mgr. Věra Prucklová – sport
 6. Kristýna Pálešová – sport
 7. HK Ivančice – oddíl mladších dorostenek – za získání 3. titulu mistryň ČR v házené

17.10 – odešel pan Fajks

17.14 – přišel pan Fajks


8. Účast města Ivančice na Regiontour 2018

Starosta předložil zastupitelům k projednání následující bod.

Mikroregion Ivančicko žádá o stanovisko, zda se město Ivančice hodlá účastnit v rámci stánku Mikroregionu Ivančicko mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2018.

Mikroregion Ivančicko předpokládá podíl města Ivančice na nákladech – v částce 145 tis. Kč, kdyby se účastnily Ivančice a Oslavany, – nebo 125 tis. Kč, kdyby se účastnily Ivančice, Oslavany a také Dolní Kounice. Dále Mikroregion uvádí, že celkové náklady by byly cca o 60 tis. vyšší, kdyby byla objednána větší nebo atraktivnější expozice, než bylo dosud obvyklé.

Rada města doporučuje, aby zastupitelstvo účast města Ivančice na Regiontour 2018 schválilo, ale s tím, že se subjekty, které se budou v rámci stánku Mikroregionu Ivančicko na Regiontour 2018 prezentovat, budou podílet na spolufinancování nákladů na výstavní expozici všechny rovným dílem, když prostory stánku sdílejí rovným dílem; není tedy důvodné, aby se podíl na nákladech na stánek Mikroregionu počítal podle počtu obyvatel prezentovaných měst.

V diskusi k bodu starosta řekl, že firma Brněnské veletrhy zvedla své ceny cca o 20%. Tajemnice MěÚ JUDr. Chládková vysvětlila, že je třeba rozhodnout dvě věci: Zda se město Ivančice bude účastnit Regiontouru 2018 nebo ne. Pokud ano, je třeba rozhodnout, jakou částkou se město Ivančice hodlá podílet na úhradě nákladů. Až dosud se počítal podíl na nákladech na stánek podle počtu obyvatel měst a obcí, které se na stánku prezentovaly. Letos poprvé zazněl návrh, proč tomu tak je, když zúčastněná města užívají stánek rovným dílem – nechť se také dělí rovným dílem o náklady. Reakce na tento návrh ze strany Mikroregionu byla, že v takovém případě se akce nejspíš neuskuteční. Je tedy na zastupitelích, aby rozhodli. Pokud město bude respektovat návrh Mikroregionu a náklady se budou dělit podle počtu obyvatel, pak když se Ivančice budou účastnit spolu s městem Oslavany, bude to město Ivančice stát 145 tis. Kč; když se budou účastnit i Dolní Kounice, bude to město Ivančice stát 125 tis. Kč. Místostarosta p. Sojka doplnil, že po projednání na radě se vedení města snažilo vyvinout na Mikroregion tlak, aby náklady nebyly pro město tak vysoké. Z materiálů vyplývá, že příspěvek města Oslavany se pak zvýšil na 80 tis. Kč, Mikroregion by uhradil 30 tis. Kč a město Ivančice 125 tis. Kč. Taková výše příspěvku města Ivančice je maximální částka, kterou by město bylo ochotno akceptovat. Ing. Blatný se zeptal, kolik obcí je členem Mikroregionu.  Předseda Mikroregionu pan Štork odpověděl, že 14. Proč tedy, řekl Ing. Blatný dál, když obce přispívají Mikroregionu částkou stanovenou podle počtu obyvatel, proč se na nákladech nepodílí všichni. Ing. Sládek odpověděl, že na veletrhu se prezentují pouze města Ivančice a Oslavany. Pan Štork řekl, že Ivančice nikdy na své účasti v Mikroregionu nic nevydělají. Je to spíše pro menší obce, které dostávají příspěvek z ČEZu. Ing. Blatný tedy navrhl, aby stánek na veletrhu neorganizoval Mikroregion ale přímo město Ivančice nebo město Oslavany.  MUDr. Adam ve svém příspěvku řekl, že je potřeba od sebe odlišit peníze, které se do akce vloží, a efekt, který prezentace města na akci přinese. Navrhl účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2018 schválit a stejně tak podpořil účast i v následujících letech. V souvislosti s výší příspěvku řekl, že město Ivančice v rozpočtu hospodaří s úplně jinými částkami, než je 125 nebo 150 tis. Kč. Mgr. Musil řekl, že Mikroregion organizuje celou řadu akcí, veletrh není jedinou a zbývající obce se prezentují na jiných akcích. K návrhu, aby se města Ivančice a Oslavany prezentovala sama, řekl, že v tuto chvíli má smlouvu s Brněnskými veletrhy uzavřenu Mikroregion a tu by bylo nutné ukončit, následně by se musela podepsat smlouva nová a ta by byla dražší, než je smlouva současná. Starosta řekl, že až v momentě, kdy se sám veletrhu mohl zúčastnit, vidí přínos, který tato akce pro město má. Je to spousta kontaktů, které tam lze získat. Ing. Blatný navrhl, aby v budoucnu bylo s veletrhy o ceně jednáno, případně uzavřít výhodnější smlouvu například na delší dobu. Pan Štork řekl, že smlouva se podepisuje na rok a vždycky v prosinci Mikroregion podává žádost, že se zúčastní a Brněnské veletrhy garantují cenu. V případě, že se Mikroregion nepřihlásí a nechá to na poslední chvíli, cena bude vyšší. Starosta navrhl o návrzích usnesení hlasovat s tím, že částka 125 tis. Kč bude postačující.

Hlasování : Pro   12, proti   0 , zdržel se 0

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje účast města Ivančice v rámci stánku Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2018.

Hlasování : Pro   12, proti   0 , zdržel se 0

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí částky 125 tis. Kč Mikroregionu Ivančicko jako spolufinancování nákladů spojených s účastí na akci. Částka bude zahrnuta do rozpočtu města Ivančice pro rok 2018.


9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2002 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

JUDr. Dvořáčková  seznámila zastupitele s důvodem projednávání předloženého bodu.

Cílem rušených vyhlášek bylo omezení některých činností – veřejné hudební produkce, provoz hostinských provozoven, heren, apod., dále stanovily dobu nočního klidu, zmocňovaly radu města k udílení výjimek. Současná legislativa již obcím neumožňuje některé záležitosti upravovat, a pokud ano, tak na základě jiných právních předpisů. Rušené vyhlášky částečně nahrazuje vyhláška o nočním klidu, na základě které obce mohou stanovit dobu nočního klidu kratší nebo žádnou, a to pro akce ve vyhlášce výslovně specifikované.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2002 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.


10. Záměr prodeje bytového domu – revokace usnesení

Zastupitelstvo města v roce 2015 schválilo prodej některých bytových domů, mimo jiné i bytového domu Růžová 866/14 a Pod Hájkem 28/38. Následně došlo vzhledem k sociální politice státu ke změně názoru na tuto věc tak, že se bytové domy Růžová 866/14 a Pod Hájkem 28/38 prodávat nebudou, ale usnesení o prodeji těchto bytových domů nebylo dosud zrušeno;  proto se předkládá návrh na revokaci uvedeného usnesení.

Starosta v diskusi řekl, že již v minulém období usiloval o prodej zbytného majetku města. Jednalo se u budovy jako tzv. chudobinec, ubytovna v Alexovicích, ubytovna na Růžové ulici, kde město Ivančice musí vynakládat více prostředků do těchto bytových domů, než z nich získá. Bytové domy jsou bohužel ve špatném stavu a město na jejich zvelebení nemá finanční prostředky. Vláda ČR však asi uvažovala o návrhu, že na města přenese sociální bydlení a tak město Ivančice považovalo za nezbytné mít sociální byty. Platnost zákona je však naštěstí pozastavena a městu povinnost zřídit sociální byty zatím nehrozí. Vedoucí bytové správy města Ing. Novákové podařilo zajistit, aby byty byly dány do slušného stavu a jsou obývány lidmi, kteří si jich považují a starají se o ně. Vzhledem k tomu, že není jasné, jak se celá situace vyvine, je předložen návrh na revokaci již dříve přijatého usnesení o záměru prodat domy a byty tak ponechat v majetku města. Mgr. Musil řekl, že na místo pana starosty je rád, že město takové byty bude mít a bude je moci poskytnout potřebným lidem, kteří by na jejich pořízení normálně nedosáhli. Starosta řekl, že nevidí důvod k výroku, proč „na místo pana starosty“. Jak řekl, není člověk, který by chtěl vyloučit sociálně slabé lidi někam na periferii. Je třeba však rozlišovat lidi, kteří jsou sociálně nepřizpůsobiví, a ty, kteří jsou sociálně slabí. JUDr. Chládková shrnula, co je předmětem jednání zastupitelstva v tomto bodu – že dosud platí usnesení z dřívějška bytové domy na Růžové ulici a v Alexovicích Pod Hájkem prodat a jestliže nyní již ten záměr město nemá, je třeba ta usnesení zrušit; proto se předkládá návrh na revokaci usnesení.

Hlasování : Pro 12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice revokuje usnesení zastupitelstva č. 15 ze dne 4. 3. 2015 o záměru prodeje bytového domu Růžová 866/14, Ivančice a usnesení zastupitelstva č. 16 ze dne 4. 3. 2015 o záměru prodeje bytového domu Pod Hájkem 2/38, Ivančice, Alexovice tak, že je v plném rozsahu ruší.


11. Záměry prodeje pozemků

11.1) Záměr prodeje pozemků p. č. 336/4, 336/20, 336/25 a 336/24, zahrada, vše v k. ú. Řeznovice

Jedná se o pozemky v Řeznovicích, za zahradami směrem k řece. Rada města prodej doporučuje. Pozemky jsou v pronájmu.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 12): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje dle geometrického plánu č.288-3127/2016

 • záměr prodeje pozemku p. č. 336/4, zahrada, o výměře 332 m2, k. ú. Řeznovice,
 • záměr prodeje pozemku p. č. 336/20, zahrada, o výměře 327 m2, k. ú. Řeznovice,
 • záměr prodeje pozemku p. č. 336/25, zahrada, o výměře 346 m2, k. ú. Řeznovice,
 • záměr prodeje pozemku p. č. 336/24, zahrada, o výměře 279 m2, k. ú. Řeznovice.

11.2) Záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/3, orná půda, o výměře 200 m2, k. ú. Kounické Předměstí (část bez chodníku)

Pozemek je na ulici Slunečná, u rodinného domu ve vlastnictví SH, která žádá   o prodej. Rada města prodej doporučuje bez části, na které je chodník. Parcela musí být oddělena geometrickým plánem.

Hlasování : Pro  12, proti 0, zdržel se  0

Usnesení č. 13): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/3, orná půda, o výměře cca 200 m2, k. ú. Kounické Předměstí (část bez chodníku).

11.3) Záměr prodeje pozemku p. č. 236/1, zahrada, o výměře 473 m2, k. ú. Ivančice

O prodej žádají manželé H, bytem Babice u Rosic. Rada města prodej doporučuje.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 14): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje p. č. 236/1, zahrada, o výměře 473 m2, k. ú. Ivančice.

11.4) Záměr prodeje pozemku p.č. 336/3, zahrada, o výměře 162 m2, k.ú. Řeznovice

O prodej žádá JW, bytem Řeznovice. Jedná se o pozemek za domem, směrem k řece. Rada města doporučuje prodej.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 15): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 336/3, zahrada, o výměře 162 m2, k.ú. Řeznovice dle geometrického plánu č. 293-33/2017.

11.5) Záměr prodeje části pozemku p.č. 590/73, orná půda, o výměře cca 2 m2, a p.č. 582/7, orná půda, o výměře cca 40 m2, k.ú. Ivančice

O prodej pozemků požádal pan MP, Ivančice. Na pozemcích (částech) má zájem postavit garážový objekt 6 x 7 m. V místě by bylo možné postavit 2 garáže 3 x 7 m, navazovaly by na garáže stávající.

Rada města prodej částí pozemků pro uvedený účel nedoporučuje.

Hlasování : Pro 0, proti  10, zdržel se 2

Usnesení č. 16): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 590/73, orná půda, o výměře cca 2 m2, a p.č. 582/7, orná půda, o výměře cca 40 m2, k.ú. Ivančice – záměr nebyl schválen

11.6) Záměr prodeje části pozemku části pozemku p.č. 3153/3, vodní plocha, k.ú. Ivančice

O prodej požádal pan ZJ (DTM Jelínek s.r.o.). Jedná se o koryto mlýnského náhonu, vedoucí přes průmyslový areál EKOTEX.

Žadatel se domnívá, že vlhnutí jeho budovy je způsobeno korytem vodního toku.

Mlýnský náhon je stavbou, vodním dílem, které je nutno udržovat a provozovat v odpovídajícím technickém stavu. Odbor investic, správy majetku a právní (OISMaP) a odbor životního prostředí (OŽP) nedoporučují  dělení pozemku, za účelem prodeje jeho části, ani zatrubnění z důvodu možného negativního ovlivnění průtočnosti a ztíženou možnost údržby. Stavby mají být provedeny tak, aby průsaky z náhonu negativně neovlivňovaly jejich stav. Zabránit možnosti vlhnutí budovy je možné pouze jejími stavebními úpravami.

Rada města nedoporučuje schválit záměr prodeje části pozemku.

Hlasování : Pro  0, proti   7, zdržel se  5

Usnesení č. 17): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3153/3, vodní plocha, k.ú. Ivančice – záměr nebyl schválen.

11.7) Záměr prodeje pozemku p.č. 1211/1, orná půda, o výměře 883 m2, k.ú. Alexovice, záměr prodeje pozemku p.č. 1211/3, orná půda, o výměře 813 m2, k.ú. Alexovice

O prodej jednoho z uvedených pozemků požádali VT, Jaroslavice, a KB, Vrbovec. Pozemek chtějí koupit pro výstavbu rodinného domu.

Rada města prodej nedoporučuje. Parcely jsou ve studii rezervovány jako plocha pro biokoridor a protihlukovou bariéru.

Do diskuse se přihlásil Ing. Blatný a řekl, že v mezeře je již jeden dům postaven. Starosta odpověděl, že o tom ví, dům má ostavený pan O  a pozemek získal směnou za dům na Tesařově náměstí.

Pan Skála ve svém příspěvku řekl, že na lokalitu existuje studie zástavby,  a pozemky, o které je žádáno, se zástavbou přímo souvisí, a proto nedoporučuje pozemky prodat.

Hlasování : Pro   0, proti  10, zdržel se 2

Usnesení č. 18): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1211/1, orná půda, o výměře 883 m2, k.ú. Alexovice a záměr prodeje pozemku p.č. 1211/3, orná půda, o výměře 813 m2, k.ú. Alexovice – záměr nebyl schválen.

11.8) Záměr prodeje pozemku p.č. 1683/62, orná půda, o výměře 594 m2, k.ú. Budkovice

 • záměr prodeje pozemku p.č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, k.ú. Budkovice

O prodej jednoho z uvedených pozemků požádali VT, Jaroslavice, a KB, Vrbovec. Pozemek chtějí koupit pro výstavbu rodinného domu. Rada města prodej nedoporučuje.  Město zde má zájem budoucí celistvé výstavby. Prodejem pozemků p.č. 1683/55 a 1683/62 by se zabránilo přístupu k pozemku p.č. 1683/36, k.ú. Budkovice.

Hlasování : Pro  0, proti  10, zdržel se 2

Usnesení č. 19): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1683/62, orná půda, o výměře 594 m2, k.ú. Budkovice záměr prodeje pozemku p.č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, k.ú. Budkovice – záměr nebyl schválen.

11.9) Záměr prodeje částí pozemků p.č. PK 551 a PK 550/1, o výměře cca 555 m2, k.ú. Ivančice

O prodej pozemku požádali MŽ, Ivančice, a  MB, Ivančice. Jedná se o lokalitu Boží Hora. Na pozemcích chtějí stavět rodinný dům, k částem parcel ve vlastnictví města chtějí přikoupit část pozemku p.č. PK 550/2, který je ve vlastnictví pana PV. Podle orientačního měření v katastru nemovitostí je zájmová část parcely č. PK 550/1 přibližně 405 m2 a část parcely č. PK 551 přibližně 150 m2. Přesnější výměru lze určit pouze na základě geodetického zaměření v terénu.

Rada města prodej doporučuje.

MUDr. Adam se zeptal, který je pozemek pana V. Starosta na mapě lokalitu ukázal. V diskusi starosta řekl, že město by ovšem uvedené pozemky mohlo využít například i pro výstavbu dětského hřiště nebo pro parkování.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 1

Usnesení č. 20): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. PK 551 a PK 550/1, o výměře cca 555 m2, k.ú. Ivančice.


12. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Kounické Předměstí

Na části pozemku p. č. 2419/7, ostatní plocha (ostatní komunikace), v k. ú. Kounické Předměstí, je umístěna trafostanice na rozhraní ulic Slunečná a Nad Klínkem. Žadatel – E.ON Česká republika, s. r. o., IČO: 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice nechá v případě souhlasu Města Ivančice s prodejem části pozemku vyhotovit geometrický plán rozdělení pozemku i znalecký posudek na jeho cenu.

K pozemku je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení ve prospěch E. ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.

K žádosti se vyjádřil investiční technik OISMaP z MěÚ Ivančice, který nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 2419/7.

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 21): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/7, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 25 m² v k. ú. Kounické Předměstí.

17.47 – odešel starosta

17.50 – vrátil se starosta


13. Záměr nabytí pozemků

Starosta předal slovo místostarostovi p. Sojkovi.

V r. 2011 uzavřelo město s Rezidencí Boží Hora, s.r.o. (RBH) a TESCO Stores, a.s., (původně Eden development)  Smlouvu o spolupráci, dle které  TESCO mělo vybudovat příjezdovou komunikaci a za kupní cenu 50,- Kč + DPH ji mělo převést do vlastnictví  města.

RBH měla převést městu pozemky, na kterých se přístupová komunikace nachází, a to za 50,- Kč + DPH.

Město se zavázalo, že pozemky a přístupovou komunikaci odkoupí, a po převodu přístupové komunikace do majetku města zajistí na vlastní náklady, že bude přístupová komunikace zařazena do sítě veřejných komunikací.

Součástí pozemků je kromě přístupové komunikace propojovací komunikace, odvodnění propojovací komunikace a veřejné osvětlení, které je příslušenstvím komunikace.

Místostarosta Sojka se v rámci diskuse k bodu řekl, že město uzavřelo v roce 2011 s firmou smlouvu o spolupráci. V minulosti kolem toho byly diskuse, když město by si nepřevzalo celou stavbu – výhrady byly k opěrné zdi, která je součástí této stavby. Na základě smlouvy však město přebírá celou stavbu. Ve smlouvě nejsou definované jednotlivé stavební objekty. Smlouva je postavená tak, že město přebírá stavbu jako celek. Žádný dodatek následně uzavřen nebyl. Požádal pana Skálu, zda by neřekl, důvody, proč město nechce převzít opěrnou zeď nad Tescem, zda jsou tam nějaké stavební problémy, protože vedení města v současnosti žádné informace nemá. Pan Skála odpověděl, že důvod je, že opěrná zeď nebyla budovaná kvůli komunikaci, ale kvůli samotné budově Tesco, a pokud město tuto stavbu převezme, zavazuje se do budoucna, že tuto opěrnou zeď bude muset udržovat a opravovat. Již z minulosti je jasné, že údržba takových opěrných zdí je velice nákladná.  To byl hlavní důvod, proč město s převzetím opěrné zdi nesouhlasilo. Jak dále řekl, je to otázka jednání, aby byly stavební objekty rozděleny, a byly převzaty tak, jak bylo dohodnuto, tzn. chodník s komunikací. Opěrná zeď nebyla budována kvůli chodníku ani kvůli komunikaci, ale hlavně kvůli tomu, aby tam Tesco mohlo být postaveno. Kdyby tam opěrná zeď nestála, bylo by Tesco zavaleno zeminou. Podle jeho názoru by se mělo postupovat stejně  a tato opěrná zeď by neměla být do majetku města převzata. Místostarosta Sojka oponoval a řekl, že uzavřená smlouva je platná a pokud se nepodaří vyjednat dodatek, bude muset být dodržená. Je rovněž vyjádření odboru správních činností, silničního správního úřadu, kde se píše, že v případě, že bude přebírána komunikace, její součástí je chodník, chodníkové zábradlí, dopravní značky, kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod z komunikace, veřejné osvětlení i opěrná zeď bezprostředně zajišťující stabilitu tělesa. Vzhledem k tomuto vyjádření bude problém dojednat s Tescem, aby celou stavbu městu předalo jinak, než je ve smlouvě.  JUDr. Dvořáčková navázala, že podle zákona o pozemních komunikacích je opěrná zeď součástí komunikace, takže i když ze smlouvy přímo nevyplývá, že opěrná zeď je součástí komunikace,  nemá to na nic vliv. Doporučila zastupitelům, aby zvážili následky, které by nepřijetím usnesení mohlo mít. Zeptala se techniků OISMAPu a bylo jí řečeno, že zeď je stavěná na pilotech a je tak bytelná, že přežije staletí; není tedy důvod se obávat, že by začala praskat a padat. Dalším důvodem pro přijetí usnesení je i to, že pokud by zastupitelstvo mělo obavy ze špatného stavu opěrné zdi, navrhla, aby se nechal udělat znalecký posudek, zda zeď odpovídá účelu, pro který byla postavena. Doporučila zastupitelům nechť zváží jak technickou stránku, tak i stránku právní, protože jestliže stavba zůstane Tescu, vyskytuje se možnost, že si Tesco komunikaci nechá, městu ji nepřevede a občané budou muset jezdit přes sídliště. Místostarosta Sojka navrhl přijmout usnesení zastupitelstva tak, jak je navrženo. Pan Skála navrhl tento bod odložit, celou záležitost prošetřit tak, jak navrhovala JUDr. Dvořáčková. Znalecký posudek zpracovávat je zbytečné, protože stavba je nová a zeď je teď dobrá; otázkou zůstává, co udělá za 20 – 30 let. Možná to, co udělaly všechny opěrné zdi. To je důvod, proč je s převzetím tak opatrný. To, že by se občané na Boží Horu nedostali, není pravda, protože když silnice vybudovaná nebyla, také se tam dostali. Starosta navrhl schválit usnesení tak, jak bylo navrženo, nicméně před podepsáním by chtěl, aby navržená komise (pro posouzení předláždění autobusového nádraží) místo prohlédla. Ing. Sládek se zeptal Ing. Coufala, jakou technologií byla opěrná zeď postavena. Ing. Coufal řekl, že by to musel jistit.  Pan Skála řekl, že k dnešnímu dni je zeď stará 4 roky a tudíž je v dobrém stavu. Jak ale řekl místostarosta Sojka, problémy se vyskytly na komunikaci. K dalším opěrným zdem starosta řekl, že jejich poškození bylo způsobeno stářím a zejména rostlinami, které jimi prorůstaly.  Jinak zdi byly funkční a nebylo nutné je rekonstruovat do hloubky. Starosta ukončil diskusi      a nechal hlasovat o navrženém usnesení.

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 1

Usnesení č. 22): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p.č. 590/140, ostatní plocha, o výměře 1173 m2,  p.č. 590/141, ostatní plocha, o výměře 312 m2, a p.č. 590/144, ostatní plocha, o výměře 6 m2, k.ú. Ivančice, dle geometrického plánu č. 1411-712/2011, za 50,- Kč + DPH  od Rezidence Boží Hora, s.r.o., se sídlem Hvězdová 13, Brno, IČO 282 88 408.

Zároveň zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p.č. 590/139, ostatní plocha, o výměře 6 m2, a p.č. 590/149, ostatní plocha, o výměře 24 m2, k. ú. Ivančice, dle geometrického plánu č. 1411-712/2011, od TESCO Stores ČR, a.s., Vršovická 1527/68b, Praha.

Protože zasedání probíhalo déle jak dvě hodiny, byla zařazena desetiminutová přestávka

18.00 – odešel pan Fajks, Mgr. Musil

18.10 – skončila přestávka


14. Prodej pozemků

MUDr. Adam navrhl v rámci racionalizace jednání hlasovat o následujících čtyřech bodech najednou.

14.1) Kupní smlouva č. 15/2017

Jedná se o část pozemku před rodinným domem č.p. 91 v Němčicích.

14.2) Kupní smlouva č. 16/2017

Jedná se o pozemky v lokalitě Boží Hora, za rodinnými domy a zahradami (svah). Obdobné pozemky byly již v této lokalitě prodány.

14.3) Kupní smlouva č. 17/2017

Jedná se o pozemky v lokalitě Boží Hora, za rodinnými domy a zahradami (svah). Obdobné pozemky byly již v této lokalitě prodány.

14.4) Kupní smlouva č. 18/2017

Jedná se o pozemek pod garáží, v minulosti vlastnicky nedořešený. Prodává se spoluvlastníkům garáže.

Záměry prodeje nemovitostí uvedené pod č. 14.1) až 14.4.) schválilo zastupitelstvo města (ZM), byly řádně  vyvěšeny na úřední desce. Podmínky stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro nakládání s majetkem, tak byly splněny.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 23): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 15/2017, kterou prodává město Ivančice pozemek p.č. 1605/45, ostatní plocha, o výměře 11 m2 a p.č. 1605/11 díl a), ostatní plocha, o výměře 9 m2, k.ú. Němčice u Ivančic, manželům RČ a ZČ, bytem, 664 91  Ivančice za dohodnutou kupní cenu 5 400,- Kč.

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 16/2017, kterou prodává město Ivančice pozemek p.č. 590/114, orná půda, o výměře 61 m2, k.ú. Ivančice, TV, bytem 665 01  Rosice, a MM, bytem 664 91  Ivančice za dohodnutou kupní cenu 18 300,- Kč.

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 17/2017, kterou prodává město Ivančice pozemek p.č. 590/113, orná půda, o výměře 127 m2, k.ú. Ivančice, RD, bytem Brno, a Ing. DD, bytem 664 46 Silůvky za dohodnutou kupní cenu 38 100,- Kč.

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 18/2017, kterou prodává město Ivančice pozemek p.č. 662/2, zastavěná plocha, o výměře 22 m2, k.ú. Řeznovice, JH, bytem Řeznovice, 664 91  Ivančice, VH, bytem 664 91  Ivančice, JS, bytem  Rakšice, 672 01  Moravský Krumlov, a AS, bytem 664 91  Ivančice za dohodnutou kupní cenu 6 600,- Kč.

18.12 – přišel Mgr. Musil


15. Převod pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

I v tomto bodu navrhl starosta hlasovat o obou usneseních najednou.

15.1) Prodej pozemku p. č. st. 1088, zastavěná plocha (garáž bez č.p./č.e.) o výměře 3 m² v k. ú. Kounické Předměstí

Záměr prodeje části pozemků byl schválen na 2. ZM dne 10. 4. 2017, bod 17, usnesení č. 19 a). Na části pozemku p. č. 2373/8, o výměře 3 m² v k. ú. Kounické Předměstí se nachází část garáže, která je ve vlastnictví manželů M z Ivančic, a zbývající část jejich garáže se nachází na sousedním pozemku, p. č. 2373/12 o výměře 18 m². Garáž je v řadě tří garáží nejbližší k ulici Slunečná. Žadatelé nechali vyhotovit geometrický plán č. 1242 – 390/2016 pro vyznačení budovy, kde je z části pozemku na p. č. 2373/8 ve vlastnictví města Ivančice nově oddělen pozemek p. č. st. 1088, na němž se nachází část garáže.

Pan Skála řekl, že jsou v materiálech uvedeny různé ceny a zeptal se, za jakou cenu se tedy bude pozemek prodávat. Mgr. Hlaváč řekl, že cena je za 250 Kč/ m².

15.2) Prodej pozemku p. č. 2846/7, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 2 m² v k. ú. Kounické Předměstí

Záměr prodeje části pozemků byl schválen na 2. ZM dne 10. 4. 2017, bod 17, usnesení č. 19 b). K pozemku p. č. 2846/5, k. ú. Kounické Předměstí, má město Ivančice spoluvlastnický podíl ve výši 5/8. Manželé J  z Ivančic mají na části uvedeného pozemku o výměře 2 m² část garáže, která se převážně nachází na pozemku p. č. 2446/15 o výměře 18 m². Jedná se v řadě garáží o 5. nejbližší k ulici Slunečná. Žadatelé nechali vyhotovit geometrický plán č. 1262 – 18/2017 pro rozdělení pozemku, kde je z části pozemku na p. č. 2846/5 v podílovém spoluvlastnictví města Ivančice nově oddělen pozemek, na němž se nachází část garáže.

Místo ceny obvyklé za 1 m² za pozemek pro výstavbu garáže v k. ú. Kounické Předměstí ve výši 450,- Kč, je stanovena cena za 1 m² u již dlouhodobě postavené garáže ve výši 250,- Kč, s přihlédnutím k již uplatnění tohoto postupu u obdobného případu a nákladům uhrazených žadateli.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 24: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. st. 1088, zastavěná plocha (garáž bez č.p./č.e.) o výměře 3 m² v k. ú. Kounické Předměstí, odděleného z pozemku p. č. 2373/8 ostatní plocha (ostatní komunikace), v k. ú. Kounické Předměstí, podle GP č. 1242 – 390/2016 pro vyznačení budovy, manželům FM a MM, bytem Ivančice,    za kupní cenu 750,- Kč; současně schvaluje kupní smlouvu.

Usnesení č. 25: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 2846/7, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 2 m² v k. ú. Kounické Předměstí ve výši spoluvlastnického podíl 5/8, odděleného z pozemku p. č. 2846/5 ostatní plocha (jiná plocha) v k. ú. Kounické Předměstí, podle GP č. 1262 – 18/2017 pro rozdělení pozemku, manželům RJ a MJ, bytem Ivančice, za kupní cenu 313,- Kč; současně schvaluje kupní smlouvu.


16. Nabytí pozemků v k. ú. Alexovice

Záměr nabytí uvedených pozemků byl schválen na 2. zasedání ZM dne 10. 4. 2017, bod 15., usnesení č. 15. Jedná se o pozemky v sousedství nebo v blízkosti pozemku p. č. 394/125 – hřiště, v k. ú. Alexovice (ve vlastnictví města Ivančice). Skutečnému stavu pozemku p. č. 395/10 odpovídá ostatní plocha (neplodná půda) nebo trvalý travní porost, pozemek p. č. 395/55 zahrnuje několik tenisových kurtů, místní komunikaci, ostatní plochu i trvalý travní porost. U pozemku p. č. 395/55 je omezení vlastnického práva – věcné břemeno zřizování a provozování vedení podle energetického zákona ve prospěch E. ON Distribuce, a. s., IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.

Cena u obou pozemků ve výši 200,- Kč/m² byla sjednána z důvodu vzniku budoucího uceleného komplexu pozemků ve vlastnictví města Ivančice využívaného převážně ke sportovním účelům.

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 26): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemků p. č. 395/10 o výměře 1532 m², vodní plocha (zamokřená plocha) a p. č. 395/55 o výměře 13792 m², vodní plocha (zamokřená plocha) v k. ú. Alexovice, obec Ivančice, od HS, bytem Budkovice, 664 91 Ivančice, za kupní cenu 3.064.800,- Kč, do vlastnictví Města Ivančice; současně schvaluje kupní smlouvu.

Bude hrazeno z rozpočtu OISMaP.


17. Směna pozemků v k. ú. Alexovice a k. ú. Letkovice

Záměr směny pozemků byl schválen na 1. zasedání ZM dne 23. 1. 2017, bod 15., usnesení č. 17. Geometrickým plánem č. 277 – 30/2011 vznikl z pozemku p. č. 391/1 v k. ú. Alexovice oddělením pozemek p. č. 391/30 (orná půda) o výměře 686 m2.  Geometrickým plánem č. 452 – 112/2017 vznikl z pozemku p. č. 2076/12 oddělením pozemek p. č. 2076/12 (ostatní plocha) o výměře 1680 m2 v k. ú. Letkovice. Směna se týká pozemku v k. ú. Alexovice ve vlastnictví pana Ing. AN za areálem MŠ Alexovice a v blízkosti zahradnictví rovněž ve vlastnictví jmenovaného a pozemku ve vlastnictví města Ivančice v blízkosti mostu v Letkovicích přes řeku Jihlavu, který je ve skutečném stavu orná půda nebo polní cesta. Cena za směňované pozemky činí 20,- Kč/m2 a protože výměra pozemků není stejná, bude proveden doplatek ceny ve prospěch města Ivančice v částce 19.880,- Kč.

Pan Skála se zeptal, zda na tom pozemku není plánovaná výstavba protipovodňových opatření. Místostarosta p. Sojka odpověděl, že v územním plánu tato lokalita v ochranném pásmu není zahrnuta.

Pan Skála řekl, že v územním plánu je lokalita navržena jako rezerva.

Místostarosta Ing. Sládek na dotaz reagoval, že majitelé stávajících pozemků, kteří zjistili, že na jejich pozemcích by případně měla stát protipovodňová zábrana, sepsali petici, že nesouhlasí s tím, aby na jejich pozemcích tyto protipovodňové zábrany byly nainstalovány. V případě, že by se tato opatření měla budovat, tak Povodí Moravy zcela jistě nebude tím subjektem, který to bude iniciovat a pozemky vykupovat, ale nechají to na městě. A až město vykoupí pozemky, které jsou potřebné pro případné vybudování protipovodňových zábran, a vypracuje za svoje prostředky projekt, potom bude Povodí pokračovat. Dnes je město v situaci, kdy je jasné, že pozemky jsou nevykoupitelné a Povodí Moravy do toho vstupovat nebude. Samozřejmě je možné teoreticky uvažovat o tom, že je to veřejně prospěšná stavba a mohly by se zahájit kroky k vyvlastnění, což ale v současné době realizováno určitě nebude. Jediný způsob, který by to mohl řešit, je zahájit pozemkové úpravy, což je běh na několik let. Pomocí pozemkových úprav by mohlo dojít k výměně pozemků za státní. Město s pozemkovým úřadem jedná a podle místostarosty Ing. Sládka je to jediná cesta.

MUDr. Adam řekl, že se hovoří pouze v teoretické rovině, neboť není předpoklad, že by stoletá voda přišla.

Další dotazy nebyly a  tak zastupitelé o projednávaném bodu hlasovali.

Hlasování : Pro  10, proti  1, zdržel se 0

Usnesení č. 27): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje směnu pozemku p. č. 2076/12 o výměře 1680 m2, k. ú. Letkovice ve vlastnictví města Ivančice za pozemek p. č. 391/30 o výměře 686 m2, k. ú. Alexovice ve vlastnictví Ing. AN, bytem Alexovice, Ivančice s tím, že ve prospěch města Ivančice bude uhrazena cena ve výši 19.880,- Kč; současně schvaluje směnnou smlouvu.


18. Směnná smlouva

JUDr. Dvořáčková v komentáři k věci uvedla, že město před lety schválilo záměr směny pozemků mezi Cihelnou a.s. a městem. V mezidobí, kdy se připravovaly směnné smlouvy, se vyskytla komplikace, z pozemků, které městu měla dát Cihelna a. s., byly odděleny parcely a ty pan K prodal soukromému subjektu. Přes pozemek/pozemky vedou inženýrské sítě, kanalizace a vodovod. Je problém se domluvit se současnými vlastníky na zřízení věcného břemene, protože oni tvrdí, že když pozemek koupili, nikdo jim nic neřekl, že v pozemku vede kanalizace apod. K té směně, kde se mají směňovat pozemky ve vlastnictví Cihelny a. s. za pozemky města, z té vypadávají parcely p. č. 940/2007, a p. č.  940/2003. Ty ostatní, to jsou břehy a koryto Mřenkova potoka, a to zůstává stejné. V pozemcích města zůstává stejná I. část, tzn. parcely  940/185, 940/189, 940/193 a 940/197. Za druhé byly v záměru uvedeny pozemky, které jsou kolem benzinky, a v záměru byly uvedeny dvě parcely PK 3037/8 a 3037/9 a parcela 3027/10. To se geometrickým plánem změnilo a bude to parcela 3027/10 KN o výměře 375 m2. Takže i v pozemcích města došlo ke změně. JUDr. Dvořáčková řekla, že měla vyhotoveny znalecké posudky se stanovením ceny, cena pozemků města byla stanovena na 517 tis. Kč a cena pozemků Cihelny a. s. byla stanovena na 514 tis. Kč. V důsledku popsaných změn v parcelách došlo i ke změně cen a to na základě znaleckých posudků od Ing. Faltýnka. JUDr. Dvořáčková přepočítala ceny dle cen obvyklých v místě a město by v tuto chvíli směňovalo pozemky v hodnotě 514 tis. Kč a Cihelna a. s. by směňovala pozemky v částce 413,2 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že Cihelna a. s. by měla městu doplatit částku ve výši 100,8 tis. Kč. Po této směně by měl následovat ještě další krok, a to jednání s těmi vlastníky, kterým byly prodány pozemky, kvůli věcným břemenům. Vzhledem k tomu, jak dlouho se již tato směna táhne, požádala zastupitele, aby rozhodli.

V diskusi MUDr. Adam  podpořil návrh JUDr. Dvořáčkové.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 28: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Směnnou smlouvu, kterou směňuje město Ivančice pozemky  p.č.  940/185, orná půda, o výměře 123  m2, p.č. 940/189, orná půda, o výměře 98 m2, p.č. 940/193, orná půda, o výměře 141 m2 a p.č. 940/197, orná půda,    o výměře 164 m2,  p.č. 3037/24, ostatní plocha, o výměře 238 m2 a p.č. 3037/25, ostatní plocha, o výměře 192 m2, p.č. 3037/40, lesní pozemek, o výměře 118 m2, p.č. 3037/31, ostatní plocha, o výměře 64 m2, p.č. 3037/7, trvalý travní porost, o výměře 70 m2, p.č. 3037/29, ostatní plocha, o výměře 29 m2, p.č. PK  3037/8, o výměře 131 m2, p.č. PK 3037/9, o výměře 120 m2, k.ú. Ivančice, za pozemky ve vlastnictví Cihelny, a.s., p.č.940/101, orná půda, o výměře 61 m2,  p.č. 940/102, orná půda, o výměře 61 m2, p.č. 940/206, orná půda, o výměře 197 m2, p.č. 940/204, orná půda, o výměře 9 m2, p.č, 940/98, orná půda, o výměře 222 m2,      a dále p.č. 3051, o výměře 1180 m2, vodní plocha, p.č. 3159/4, vodní plocha. o výměře 10 m2,  p.č. 3159/5, vodní plocha. o výměře 17 m2,  p.č. 3159/6, vodní plocha, o výměře 13 m2, p.č. 3159/7, vodní plocha, o výměře 24 m2, a p.č. 3159/8, vodní plocha, o výměře 41 m2, k.ú. Ivančice, a doplatek dle znaleckého posudku.


19. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu

Starosta k bodu sdělil, že se jedná o Obecně závaznou vyhlášku (dále OZV), která doplní OZV č. 2/2017 tak, že se do OZV v čl. 3  doplňují některé nové termíny akcí, při nichž je doba nočního klidu kratší nebo žádná.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 29):  Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu.


20. Informace, různé

V úvodu starosta poděkoval všem, kteří se zúčastnili příprav návštěvy prezidenta ČR v Ivančicích. Poděkoval všem pracovníkům MěÚ Ivančice, kteří v rekordně krátkém termínu tuto návštěvu důstojně zajistili. Zároveň se omluvil všem představitelům Ivančic, které opomněl na tuto akci pozvat. Pochvaly se Ivančicím  dostalo i z prezidentské kanceláře.

Pan Skála požádal, aby se znovu otevřela otázka zadláždění ulice Jana Fibicha a aby se, pokud tomu nebrání zákon o zadávání veřejných zakázek,  sjednotit materiál – dlažební kostky. Podle jeho názoru není výměra tak velká,  aby nebylo možné ji zadláždit stejným materiálem. Starosta odpověděl, že v následujícím týdnu by bylo možné se sejít s firmou, která zakázku vyhrála, a otázku zadláždění celé ulice s ní projednat. Vůle města je taková, aby ulice byla pěkná.

Pan Skála požádal, aby na příští zastupitelstvo byly předloženy všechny materiály a usnesení, které byly v minulosti přijaty k výstavbě v lokalitě Němčice – Ke Karlovu. Řekl, že zastupitelům poslal krátký e-mail a dostalo se mu nedostatečné odpovědi. V e-mailu požádal, aby se žádost dostala na program jednání zastupitelstva, ale nestalo se tak. Proto žádá nyní, aby se to na jednání zasedání zastupitelstva dostalo příště. A aby zastupitelé, kteří za tuto akci zodpovídají, k tomu podali vysvětlení, co se k celé záležitosti událo, co je nasmlouváno a jakým způsobem se celá záležitost vyvíjí. Starosta odpověděl, že není problém tento bod na příští zasedání zařadit. Místostarosta Ing. Sládek se přihlásil k tomu, že zajistí potřebné materiály k tomuto bodu. Další připomínky nebyly,  a proto nechal starosta hlasovat.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 30):  Zastupitelstvo města Ivančice v souladu se zákonem o obcích ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi předložit na příští veřejné zasedání Zastupitelstva města Ivančice souhrnnou zprávu, zahrnující mimo jiné veškerá přijatá usnesení a učiněné úkony, vztahující se k plánované výstavbě rodinných domů v lokalitě „Ke Karlovu“.

Mgr. Musil se zeptal tajemnice, jak vypadá případná elektronizace  zastupitelstva, když v minulosti bylo řečeno, že se čeká na to, až bude vypsaný dotační titul. Tajemnice JUDr. Chládková odpověděla, že město v letošním roce reagovalo na tzv. výzvu č. 28, ale do této výzvy bohužel elektronizaci jednání zastupitelstva už zařadit nelze, protože je požádáno o nejvyšší možnou částku na jiný účel. V každém případě se však počítá s tím, že ať již bude nebo nebude  vypsaná další výzva, která by obsahem odpovídala potřebám města,  že se do rozpočtu pro rok 2018 navrhne předpokládaný objem prostředků tak, aby bylo možné tuto elektronizaci provést. Jakmile zastupitelé vyčlenění prostředků na tento účel schválí, elektronizace proběhne. Budou zakoupeny notebooky nebo tablety a materiály bude možno dodávat zastupitelům na USB flash disku místo dosavadních objemných písemných podkladů. Ing. Sládek se zeptal, zda není lepší mít cloudové uložiště a tam materiály ukládat. Ing. Marek odpověděl, že tato varianta by byla vhodnější.

Starosta se vrátil ke stížnosti dvou občanů, kterou všichni zastupitelé obdrželi a která se týkala zájmu o odkoupení pozemků na Boží hoře.  Byl to jeden z bodů., kde nyní zastupitelé schválili záměr prodeje. Starosta řekl, že pokud někdo napíše na město, že má zájem koupit určitý pozemek, nemůže očekávat, že žádost bude okamžitě projednána v radě a v zastupitelstvu. Zastupitelé se nejprve seznámí s předloženým podáním, úřad dále úřad prověřuje skutečnost v místě zájmu, obejdou se místa, aby se zjistilo, jaký případný zájem města by tam mohl být, zkoumá se event. uložení sítí.  Ten, kdo chce od města něco koupit, nemůže očekávat, že vše bude projednáno ihned. Na odbor OISMaP byla podána stížnost, částečně oprávněná, přesto starosta řekl, že se musí zastat pracovníků městského úřadu. Nemyslí si, že by došlo k pochybení záměrně, avšak materiálů, které v současné době úřad vyřizuje v souvislosti se schválením územního plánu, je velké množství. Úkolů, které se hrnou na právníky úřadu Mgr. Hlaváče a JUDr. Dvořáčkovou je tolik, že není v lidských silách všechno zvládnout. Rozhodně pochybení nebylo záměrné.

Ing. Blatný upozornil žadatele o koupi pozemku, že to, že byl schválen záměr, neznamená, že pozemek získají automaticky. Může se přihlásit více zájemců o koupi. Místostarosta Ing. Sládek doplnil, že zastupitelé rozhodnou o tom, kdo pozemek získá. Mgr. Musil ke stížnosti reagoval, že vzhledem k datu, kdy byla žádost o odkoupení přijata na úřadě,  nebylo technicky možné, aby se dostala do minulého zastupitelstva. Starosta ještě doplnil, že materiál byl v radě projednán dříve, než přišla písemnost adresovaná zastupitelům.

Závěrem tajemnice městského úřadu JUDr. Chládková vysvětlila, že když stížnost směřuje do úředníků,  k řešení je podle správního řádu příslušný služebně nadřízený vedoucí. Vedoucí stížnost prošetřili se vší zodpovědností, pořídili o tom úřední záznam, vyrozuměli o výsledku stěžovatele v zákonné lhůtě a poučili je podle správního řádu, že pokud nejsou spokojeni s vyřízením stížnosti, mají právo se obrátit na nadřízený orgán, což je krajský úřad.

Na dotaz, co s předloženým materiálem mají zastupitelé dělat, když nejsou příslušní k  řešení, odpověděla tajemnice, že stěžovatelé adresovali podání zastupitelům, tedy jim bylo  předáno, i když řešení není v jejich kompetenci, aby nevznikl dojem, že úřad rozhoduje, co se k rukám zastupitelů dostane a co ne.


21. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 31. května 2017 – rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje doplnění programu o bod č. 19 – Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje zahájení jednání o převodu pozemků s Jihomoravským krajem.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice bere na vědomí změnu využití prostředků, jež byly alokovány v rozpočtu města Ivančice na akci Opravy povrchů MK nového sídliště na akci Opravy povrchů části autobusového nádraží na ulicích Tomáše Procházky a Dr. Novotného, a jmenuje komisi ve složení Sojka, Ing. Ronzani, Skála,  Ing. Bernard a Ing. Řídký, jako stavební dozor, která upřesní rozsah oprav povrchu autobusového nádraží – usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou s tím, že do rezervy provozní bude převedena částka 3 000 tis. Kč a do rezervy zastupitelstva částka 1 588,1 tis. Kč. Zároveň vzalo zastupitelstvo na vědomí opravu tiskové chyby v RO č. 6.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje navržené kandidáty na udělení Ceny města Ivančice pro rok 2016 – 2017:

 1. Prof. MUDr. Jan Poul – lékařství
 2. Jan Kouřil – kultura, školství
 3. Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, Ph. D., DrSc, – věda a výzkum
 4. Ing. Arnošt Bár – sport
 5. Mgr. Věra Prucklová – sport
 6. Kristýna Pálešová – sport
 7. HK Ivančice – oddíl mladších dorostenek – za získání 3. titulu mistryň ČR v házené

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje účast města Ivančice v rámci stánku Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2018.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí částky 125 tis. Kč Mikroregionu Ivančicko jako spolufinancování nákladů spojených s účastí na akci. Částka bude zahrnuta do rozpočtu města Ivančice pro rok 2018.

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2002, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice revokuje usnesení zastupitelstva č. 15 ze dne   4. 3. 2015 o záměru prodeje bytového domu Růžová 866/14, Ivančice a usnesení zastupitelstva č. 16 ze dne 4. 3. 2015 o záměru prodeje bytového domu Pod Hájkem 2/38, Ivančice, Alexovice tak, že je v plném rozsahu ruší.

Usnesení č. 12): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje dle geometrického plánu č.288-3127/2016

 • záměr prodeje pozemku p. č. 336/4, zahrada, o výměře 332 m2, k. ú. Řeznovice,
 • záměr prodeje pozemku p. č. 336/20, zahrada, o výměře 327 m2, k. ú. Řeznovice,
 • záměr prodeje pozemku p. č. 336/25, zahrada, o výměře 346 m2, k. ú. Řeznovice,
 • záměr prodeje pozemku p. č. 336/24, zahrada, o výměře 279 m2, k. ú. Řeznovice.

 

Usnesení č. 13): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/3, orná půda, o výměře cca 200 m2, k. ú. Kounické Předměstí (část bez chodníku).

Usnesení č. 14): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje p. č. 236/1, zahrada, o výměře 473 m2, k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 15): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 336/3, zahrada, o výměře 162 m2, k.ú. Řeznovice dle geometrického plánu č. 293-33/2017.

Usnesení č. 16): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 590/73, orná půda, o výměře cca 2 m2, a p.č. 582/7, orná půda, o výměře cca 40 m2, k.ú. Ivančice – záměr nebyl schválen

Usnesení č. 17): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3153/3, vodní plocha, k.ú. Ivančice – záměr nebyl schválen.

Usnesení č. 18): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1211/1, orná půda, o výměře 883 m2, k.ú. Alexovice a záměr prodeje pozemku p.č. 1211/3, orná půda, o výměře 813 m2, k.ú. Alexovice – záměr nebyl schválen.

Usnesení č. 19): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1683/62, orná půda, o výměře 594 m2, k.ú. Budkovice záměr prodeje pozemku p.č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, k.ú. Budkovice – záměr nebyl schválen.

Usnesení č. 20): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. PK 551 a PK 550/1, o výměře cca 555 m2, k.ú. Ivančice.

Usnesení č. 21): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/7, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 25 m² v k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 22): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p.č. 590/140, ostatní plocha, o výměře 1173 m2,  p.č. 590/141, ostatní plocha, o výměře 312 m2, a p.č. 590/144, ostatní plocha, o výměře 6 m2, k.ú. Ivančice, dle geometrického plánu č. 1411-712/2011, za 50,- Kč + DPH  od Rezidence Boží Hora, s.r.o., se sídlem Hvězdová 13, Brno, IČO 282 88 408.

Zároveň zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p.č. 590/139, ostatní plocha, o výměře 6 m2, a p.č. 590/149, ostatní plocha, o výměře 24 m2, k. ú. Ivančice, dle geometrického plánu č. 1411-712/2011, od TESCO Stores ČR, a.s., Vršovická 1527/68b, Praha.

Usnesení č. 23): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 15/2017, kterou prodává město Ivančice pozemek p.č. 1605/45, ostatní plocha, o výměře 11 m2 a p.č. 1605/11 díl a), ostatní plocha, o výměře 9 m2, k.ú. Němčice u Ivančic, manželům RČ a ZČ, bytem 664 91  Ivančice za dohodnutou kupní cenu 5 400,- Kč.

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 16/2017, kterou prodává město Ivančice pozemek p.č. 590/114, orná půda, o výměře 61 m2, k.ú. Ivančice, TV, bytem 665 01  Rosice, a MM, bytem 664 91  Ivančice za dohodnutou kupní cenu 18 300,- Kč.

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 17/2017, kterou prodává město Ivančice pozemek p.č. 590/113, orná půda, o výměře 127 m2, k.ú. Ivančice, RD, bytem Brno, a Ing. DD, bytem 664 46 Silůvky za dohodnutou kupní cenu 38 100,- Kč.

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 18/2017, kterou prodává město Ivančice pozemek p.č. 662/2, zastavěná plocha, o výměře 22 m2, k.ú. Řeznovice, JH, bytem Řeznovice, 664 91  Ivančice, VH, bytem   664 91  Ivančice, JS, bytem   Rakšice, 672 01  Moravský Krumlov, a AS, bytem  664 91  Ivančice za dohodnutou kupní cenu 6 600,- Kč.

Usnesení č. 24): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. st. 1088, zastavěná plocha (garáž bez č.p./č.e.) o výměře 3 m² v k. ú. Kounické Předměstí, odděleného z pozemku p. č. 2373/8 ostatní plocha (ostatní komunikace), v k. ú. Kounické Předměstí, podle GP č. 1242 – 390/2016 pro vyznačení budovy, manželům FM a MM, bytem Ivančice, za kupní cenu 750,- Kč; současně schvaluje kupní smlouvu.

Usnesení č. 25): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 2846/7, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 2 m² v k. ú. Kounické Předměstí ve výši spoluvlastnického podíl 5/8, odděleného z pozemku p. č. 2846/5 ostatní plocha (jiná plocha) v k. ú. Kounické Předměstí, podle GP č. 1262 – 18/2017 pro rozdělení pozemku, manželům RJ a MJ, bytem Ivančice, za kupní cenu 313,- Kč; současně schvaluje kupní smlouvu.

Usnesení č. 26): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemků p. č. 395/10 o výměře 1532 m², vodní plocha (zamokřená plocha) a p. č. 395/55 o výměře 13792 m², vodní plocha (zamokřená plocha) v k. ú. Alexovice, obec Ivančice, od HS, bytem Budkovice, 664 91 Ivančice, za kupní cenu 3.064.800,- Kč, do vlastnictví Města Ivančice; současně schvaluje kupní smlouvu.

Bude hrazeno z rozpočtu OISMaP.

Usnesení č. 27): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje směnu pozemku p. č. 2076/12 o výměře 1680 m2, k. ú. Letkovice ve vlastnictví města Ivančice za pozemek p. č. 391/30 o výměře 686 m2, k. ú. Alexovice ve vlastnictví Ing. AN, bytem   Alexovice, Ivančice s tím, že ve prospěch města Ivančice bude uhrazena cena ve výši 19.880,- Kč; současně schvaluje směnnou smlouvu.

Usnesení č. 28: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Směnnou smlouvu, kterou směňuje město Ivančice pozemky  p.č.  940/185, orná půda, o výměře 123  m2, p.č. 940/189, orná půda, o výměře 98 m2, p.č. 940/193, orná půda, o výměře 141 m2 a p.č. 940/197, orná půda, o výměře 164 m2,  p.č. 3037/24, ostatní plocha, o výměře 238 m2 a p.č. 3037/25, ostatní plocha, o výměře 192 m2, p.č. 3037/40, lesní pozemek, o výměře 118 m2, p.č. 3037/31, ostatní plocha, o výměře 64 m2, p.č. 3037/7, trvalý travní porost, o výměře 70 m2, p.č. 3037/29, ostatní plocha, o výměře 29 m2, p.č. PK  3037/8, o výměře 131 m2, p.č. PK 3037/9, o výměře 120 m2, k.ú. Ivančice, za pozemky ve vlastnictví Cihelny, a.s., p.č.940/101, orná půda, o výměře 61 m2,  p.č. 940/102, orná půda, o výměře 61 m2, p.č. 940/206, orná půda, o výměře 197 m2, p.č. 940/204, orná půda, o výměře 9 m2, p.č, 940/98, orná půda, o výměře 222 m2,      a dále p.č. 3051, o výměře 1180 m2, vodní plocha, p.č. 3159/4, vodní plocha. o výměře 10 m2,  p.č. 3159/5, vodní plocha. o výměře 17 m2,  p.č. 3159/6, vodní plocha, o výměře 13 m2, p.č. 3159/7, vodní plocha, o výměře 24 m2, a p.č. 3159/8, vodní plocha, o výměře 41 m2, k.ú. Ivančice, a doplatek dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 29):  Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu.

Usnesení č. 30):  Zastupitelstvo města Ivančice v souladu se Zákonem o obcích ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi předložit na příští veřejné zasedání zastupitelstva města Ivančice souhrnnou zprávu, zahrnující mimo jiné veškerá přijatá usnesení a učiněné úkony, vztahující se k plánované výstavbě rodinných domů v lokalitě „Ke Karlovu“.


22. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 18.45 hodin.

V Ivančicích dne 31. 5. 2017

Milan Buček                                                                       Jaroslav Sojka

starosta                                                                             místostarosta

Ing. Jan Blatný                                                                    Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf ZM-2017-03 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 31.5.2017
840 KB

Post Author: admin