Zápis ze zasedání zastupitelstva ZM č. 05/2017

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 2.8.2017

P ř í t o m n i :  Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr., Skála Radoslav,  Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i : Adam Vojtěch MUDr, Halouzka Radek, Feith Erik Ing., MBA, Kuczman Mikuláš MUDr., Musil Radek Mgr.

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 15.05 hodin, přivítal veřejnost. V úvodu starosta navrhl rozšíření programu, a to rozšíření bodu 1. – Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT – o část B) Projekt „Multifunkční hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ivančice“ a přidat bod 4. Záměr nabytí pozemků –  lokalita železniční stanice, k. ú. Ivančice  a přidat bod 5. Záměr zpětného bezúplatného nabytí pozemků od Jihomoravského kraje, k. ú. Ivančice.

Návrh doplněného programu:

 1. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT
  1. Projekt „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“
  2. Projekt „ Multifunkční hřiště ZŠ T.G. Masaryka, Ivančice“
 2. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace (obnova kamenných prvků v exteriéru kostela)
 3. Rozpočtové opatření č. 16
 4. Záměr nabytí pozemků – lokalita železniční stanice, k. ú. Ivančice
 5. Záměr zpětného bezúplatného nabytí pozemků od Jihomoravského kraje, k. ú. Ivančice.

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Jako ověřovatele navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro  8, proti 0 , zdržel se 2

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného  a  pana Rostislava Štorka.

Starosta přečetl návrh doplněného programu jednání a nechal o něm hlasovat.

Hlasování : Pro 10, proti 0 , zdržel se 0

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.


1. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT

V úvodu prvního projednávaného bodu předal starosta slovo místostarostovi Sojkovi, který projekt ve spolupráci s Ing. Blatným připravoval. Místostarosta Sojka řekl, že v prvním případě se jedná o dokončení části ochozu na fotbalovém stadionu. Jedná se o poslední část stadionu, která není dosud opravena. V rámci vybudování ochozu je i zastřešená tribuna s bleskosvodem a stání na kontejner. Vzhledem k tomu, že náklady jsou vyšší, než se předpokládalo, je zájem využít znovuotevřené výzvy MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportu“. Pokud by město se svojí žádostí uspělo, dotace by činila cca 60%. V současné době se akce soutěží a cena může být i nižší.

V druhé části, jak dále řekl místostarosta Sojka, se jedná o úplně stejnou výzvu. V tomto případě se jedná o vybudování multifunkčního hřiště v areálu ZŠ TGM Ivančice. Na akci již proběhla příprava projektové dokumentace. Záměrem je vybudovat hřiště, které by vyhovovalo co největší skladbě sportů (košíková, volejbal, florbal, atd.). Částka takto připraveného projektu je 4,9 mil. Kč. Proto se město opět rozhodlo využít výše uvedené výzvy MŠMT. K této akci existuje ještě jedna varianta  v případě,  že dotace nebude přiznána, a to zredukovat projektovou dokumentaci a opravit hřiště za částku, která byla již schválena v rozpočtu pro rok 2017.

V diskusi starosta vysvětlil, že podání žádostí o dotace je podmíněné souhlasem zastupitelstva. Pan Skála se v diskusi zeptal, proč v případě, že město neobdrží dotaci, bude zredukován rozsah prací na akci. Starosta odpověděl, že v projektu je například vybudování opěrné zdi a rozšíření hřiště a v souvislosti s těmito úpravami náklady vzrůstají. Pokud by dotace nebyla přiznaná, město by opravilo jen stávající hřiště a v tom případě by oprava stála cca 2 mil. Kč. Hřiště by totiž nedosahovalo parametrů potřebných např. pro házenkářské hřiště. Město připravuje studii na sportovní halu, ve které budou rozměry jednotlivých hřišť odpovídat normám, prostředky by následně využilo na tuto akci. Další připomínky nebyly.

1.A) Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice

Program 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu byl vyhlášen MŠMT 30. 06. 2017 s termínem pro podání žádostí o dotaci do 15. 08. 2017. Oblastí podpory jsou novostavby včetně samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby nebo rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb). Na základě této informace se předkládá zastupitelstvu ke schválení podání žádosti o dotaci z výše uvedeného dotačního titulu. Prostředky z dotace budou využity na projekt „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“, jehož předpokládaná projekční hodnota činí 1 476 211 Kč vč. DPH. Celá investiční akce je finančně pokryta ze schváleného rozpočtu. Výběrové řízení na zhotovitele bude ukončeno 11. 08. 2017.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT „Program 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu“ – projekt „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“ a souhlasí s minimálně 50% spoluúčastí při financování projektu z vlastních zdrojů. Předpokládaná hodnota stavebních prací v roce 2017 je stanovena na 1 476 211,- Kč vč. DPH.

1.B)     Multifunkční hřiště ZŠ T.G. Masaryka, Ivančice

Program 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu byl vyhlášen MŠMT 30. 06. 2017 s termínem pro podání žádostí o dotaci do 15. 08. 2017. Oblastí podpory jsou novostavby včetně samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby nebo rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb). Na základě této informace se předkládá zastupitelstvu ke schválení podání žádosti o dotaci z výše uvedeného dotačního titulu. Prostředky z dotace budou využity na projekt „Multifunkční hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ivančice“, jehož předpokládaná projekční hodnota činí 4 905 084,- Kč vč. DPH. Celá investiční akce není finančně pokryta ze schváleného rozpočtu. Realizace celého projektu se předpokládá pouze v případě, že by se podařilo získat dotaci MŠMT. V opačném případě bude realizována pouze část projektu.

Hlasování : Pro   10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT „Program 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu“ – projekt „Multifunkční hřiště ZŠ T.G. Masaryka, Ivančice“ a souhlasí s minimálně 50% spoluúčastí při financování projektu z vlastních zdrojů. Předpokládaná hodnota stavebních prací je stanovena na 4 905 084,- Kč vč. DPH.


2. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace (obnova kamenných prvků v exteriéru kostela)

Místostarosta Sojka uvedl, že se jedná o dofinancování městského podílu, které navazuje na přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR. V prvním případě se jedná o prostředky právě z této dotace a ve druhém případě se jedná o nutnou spoluúčast města.

2.A) Veřejnoprávní smlouva č. 70/2017

Ministerstvo kultury ČR poskytlo v rámci dotace prostředky na obnovu kamenných prvků v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie a další související práce.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 100 000,- Kč od Ministerstva kultury ČR na obnovu (restaurování) kamenných prvků (opěráků) v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie a další související práce, na základě rozhodnutí č. j. MK 39911/2017 OPP ze dne 15. 6. 2017 mezi městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. RNDr. Miroslavem Kazíkem, se sídlem Ivančice, Palackého náměstí 9/21, 664 91  Ivančice, IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.

2.B)     Veřejnoprávní smlouva č. 71/2017

Jedná se o spoluúčast města Ivančice k výše uvedené dotaci.

Hlasování : Pro   10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 53 444,- Kč, jako finanční spoluúčasti poskytnuté městem Ivančice na obnovu (restaurování) kamenných prvků (opěráků) v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie a další související práce, mezi městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. RNDr. Miroslavem Kazíkem, se sídlem Ivančice, Palackého náměstí 9/21, 664 91  Ivančice, IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.


3. Rozpočtové opatření č. 16

Starosta předal slovo Ing. Ladislavu Peškovi, vedoucímu odboru plánovacího a finančního. Ten seznámil zastupitele s jednotlivými body.

Rozpočtové opatření č. 16 – 5. ZM dne 2. 8. 2017

1) Navýšení členského příspěvku Mikroregionu Ivančicko (příspěvek MAS – 29 034,- Kč a pokrytí 15% spoluúčasti k dotace – akce kompostéry – 59 894,- Kč)
ORJ Mix Par Pol Org Individuální text RU 2017 změna RO 16
4 3639 5329 167 Mikroregion 213,30 89,00
Od 36 Navýšení příspěvku (MAS, kompostéry) 89,00 RO 16
4 6171 5901 Z rezervy zastupitelstva 1 917,70 -89,00
    Od 61     Ponížení rezervy zastupitelstva   -89,00 RO 16
2) Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4 3612 6351 725 PO Penzion pro důchodce Ivančice 174,00 3,40 177,40
Od 36 Navýšení investičního příspěvku 3,40 RO 16
4 6171 5901 Z rezervy zastupitelstva 1 917,70 -3,40
    Od 61     Ponížení rezervy zastupitelstva   -3,40 RO 16
3) Oprava střechy na ulici Krumlovská 8
Tř. 4 Navýšení Tř. 4 převodem prostředků z bytové správy 500,00 RO 16
Od 37 Ponížení výdajů – z akce Skládka Réna II. etapa -100,00 RO 16
Tím získáváme zdroj pro výdaje ve výši 600,00
Od 61 Navýšení – Krumlovská 8 – výměna krovu a střešního pláště 600,00 RO 16

Ing. Blatný se zeptal tajemníka Mikroregionu Ivančicko (Mikroregion) Ing. Smutného, zda by nebylo možné, aby si organizace tyto akce zahrnula do svého rozpočtu při jeho sestavování, aby se následně nemusela tato rozpočtová opatření řešit. Ing. Smutný odpověděl, že Mikroregion Ivančicko schválil svůj řádný rozpočet v měsíci prosinci 2016. Do tohoto rozpočtu byly zahrnuty všechny částky, o kterých Mikroregion věděl. Místní akční skupina Brána Brněnska (MAS) se obrátila na Mikroregion se svou žádostí o finanční příspěvek v dubnu letošního roku, když se dostala do problému díky tomu, že na ministerstvu jsou časové prodlevy se schvalováním dotací a MAS tak neobdržela potřebné prostředky. V minulých letech se MASce neplatily žádné členské příspěvky a předpokládá se, že v letech následujících tomu bude také tak. Ing. Smutný pokračoval, že MAS v současné době vypisuje výzvy, do kterých se  mohou přihlásit obce, které MAS poskytly své území. Kromě obcí se mohou přihlásit i další organizace, spolky, podnikatelé. V současné době se do takto vypsané výzvy přihlásilo Středisko volného času Ivančice, které požádalo o dotaci ve výši 1 mil. Kč na příměstské tábory. V Mikroregionu jsou další žadatelé, kteří chtějí prostřednictvím MAS dotace čerpat. Jaký je přínos MAS bude zřejmé na začátku roku 2018 z toho, kolik žadatelů o dotaci bude uspokojeno. Příspěvek, který MAS žádá, je 3,- Kč na jednoho obyvatele města; výše příspěvku je tedy počet obyvatel města Ivančice krát 3,-Kč. Příspěvek bude využit pro financování administrativního zázemí MAS. Ing. Blatný se zeptal, co to je místní akční skupina. Ing. Smutný odpověděl, že místní akční skupina Brána Brněnska byla založena v roce 2012. Jedná se o spolek, který je založen za účelem čerpání dotací z ministerstev a přerozděluje je dál ve svém území mezi obce, spolky i podnikatelské subjekty. Z území, které spadá pod tuto MAS, mohou obce a ostatní subjekty předkládat své projekty do dotačních výzev. Tyto projekty MAS přijímá, vyhodnocuje a prostřednictvím své administrativní kanceláře poskytuje prostředky úspěšným žadatelům. V současné době má MAS vypsány tři dotační výzvy, ze kterých je možné žádat finanční prostředky. MAS Brána Brněnska zaujímá oblast Kuřimska, Tišnovska, Rosicka a Ivančicka. Ing. Blatný se zeptal, zda je možné ovlivnit chod MASky. Ing. Smutný odpověděl, že ano, prostřednictvím svého zástupce, kterým je v případě Ivančic Mgr. Jana Heřmanová a Mgr. Miloš Musil z Oslavan. Jsou zastoupeni i v programovém výboru, který připravuje a vytváří dotační výzvy a upravuje jejich podmínky. Dále Ing. Smutný řekl, místní akční skupina sama neiniciuje projekty, projekty musí iniciovat buď město, nebo další subjekty, kteří jsou oprávněni na základě toho, že vyvíjí činnost nebo podnikají v poskytnutém území. Místostarosta Ing. Sládek doplnil, že místní akční skupiny vznikly z podnětu státu, aby se jejich prostřednictvím přerozdělovaly dotační prostředky a ministerstva nebyla přetěžována individuálními žádostmi o dotace.

Ing. Blatný dále požádal o vysvětlení projektu „kompostéry“ a zda tento projekt byl také z podnětu města. Ing. Smutný odpověděl, že s tímto projektem přišel Mikroregion. V první fázi, v roce 2015, proběhl průzkum zájmu občanů v jednotlivých obcích Mikroregionu. V té době bylo osloveno i město Ivančice, kde asi 100 občanů o pořízení kompostéru projevilo zájem. Na základě tohoto průzkumu zpracoval Mikroregion žádost do Operačního programu životní prostředí (OPŽP).  Z celého Mikroregionu přišlo cca 600 žádostí o kompostéry. Projekt je postaven tak, že 85% je dotace OPŽP a 15% je spoluúčast žadatele o kompostér. Těch 60 tis. Kč, které jsou v projednávaném rozpočtovém opatření, bude použito na dofinancování té patnáctiprocentní spoluúčast občanů. Mikroregion navíc poslal informaci, jakým způsobem lze situaci ošetřit tak, aby se městu tyto prostředky od občanů vrátily. Místostarosta Sojka řekl, že jde o to, že město Ivančice od začátku deklarovalo, že nebude svým občanům platit spoluúčast, protože má jiný program, kdy poskytuje zdarma svým občanům bionádoby, které město stojí nemalé finanční prostředky.  Proto nebyl o zapojení do projektu Mikroregionu zájem.  Město sice odsouhlasilo stanovy Mikroregionu, ale, jak řekl místostarosta Sojka, vadí mu, že Mikroregion něco odsouhlasí a město musí plnit, i když nesouhlasí. Týká se to především finančních prostředků a dalších požadavků. Navrhl, aby se takové věci vždy nejprve projednaly se zastupiteli města, než Mikroregion přijme usnesení, a aby případně zástupce města mohl na valné hromadě hlasovat v zájmu města Ivančice. Ing. Smutný řekl, že Mikroregion Ivančicko město několikrát o projektu informoval, a to i písemnou formou. Z města Ivančice nepřišla oficiální formou žádná odpověď. Proto na valné hromadě Mikroregionu bylo přijato usnesení o zapojení do projektu. Místostarosta Sojka odpověděl, že situaci chápe, ale ze zaslaných informací dále vyplývá požadavek na město uskladnit kompostéry, vydávat je občanům a uzavírat s nimi smlouvy – uskladnit a vydávat to nemáme kde;  je to o projekt Mikroregionu, ale všechny úkoly se přesouvají na město – město má zpracovat smlouvy na zápůjčku, město má dělat darovací smlouvy, prostě veškerou administrativu má město udělat za Mikroregion. Ing. Smutný řekl, že pokud je problém s administrativou, je Mikroregion schopný to zařídit tak, aby tím město nebylo zatíženo a smlouvy by byly předloženy pouze k podpisu. Další dotazy nebyly, a proto nechal starosta o bodu hlasovat.

Hlasování : Pro   10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16 na rok 2017, dle návrhu předloženého Ing. Ladislavem Peškou.


4. Záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice

Jde o pozemky u „velkého“ vlakového nádraží v Ivančicích, ve vlastnictví České dráhy, a. s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Zastupitelstvo města na 3. zasedání dne 21. 3. 2016 usnesením č. 30 schválilo záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice:

 • p. č. 427/3 – výměře 701 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
 • p. č. 3194/1 – část o výměře cca 3 300 m2, ostatní plocha,
 • p. č. 3418 o výměře 382 m2, ostatní plocha,
 • st. p. č. 647 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
 • st. p. č. 649 o výměře 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

do vlastnictví města Ivančice.

Aktuálně podle geometrického plánu č. 1963 – 143/2017 pro rozdělení pozemku, změnu hranic pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku došlo ke změně u pozemku p. č. 3194/1, který byl rozdělen a oddělením vznikl pozemky p. č. 3194/13 a p. č. 3194/14. Zcela zanikly pozemky p. č. 3418 a p. č. st. 649.

Vzhledem k časovému odstupu a kvůli výše uvedeným změnám je vhodné hlasovat o věci znovu a zahrnout do záměru nabytí i pozemky p. č. 427/3  a p. č. st. 647.

Město Ivančice chce nabýt vlastnictví k nově vzniklým pozemkům za účelem rozšíření parkovacích míst na uvedených pozemcích zejména pro cestující vlakem s tím, že by došlo ke změně využití stávajícího parkoviště na přestupní terminál autobus/vlak Ivančice, železniční stanice.

V diskusi starosta řekl, že proběhlo jednání se zástupci Jihomoravského kraje, kterým se líbila studie přestupního teminálu vlak/autobus.

Na dotaz Ing. Blatného, komu patří pozemek, přes který je vjezd na nádraží, aby bylo možné se vůbec na předmětné pozemky dostat, odpověděl starosta, že vjezd je přes pozemek ve vlastnictví města.

Hlasování : Pro  10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města schvaluje záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice:

 • p. č. 3194/13 o výměře 3291 m², ostatní plocha (jiná plocha),
 • p. č. 3194/14 o výměře 36 m², ostatní plocha (jiná plocha),
 • p. č. 427/3 o výměře 701 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
 • p. č. st. 647 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří.

5. Záměr zpětného bezúplatného nabytí pozemků od Jihomoravského kraje – k.ú. Ivančice

Místostarosta Ing. Sládek k bodu uvedl, město Ivančice (dárce)  na základě darovacích smluv ze dne 21. 12. 2011 (ve znění dodatku č. 1 z roku 2014) a ze dne 14. 3. 2016 darovalo Jihomoravskému kraji, IČO: 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno (obdarovaný) pozemky za účelem stavby pobytového zařízení pro seniory v Ivančicích.

Obě darovací smlouvy obsahují ustanovení s rozvazovací podmínkou: V případě, že ze strany obdarovaného nebude stavba pobytového zařízení pro seniory dokončena nejpozději do 31. 12. 2017, převede obdarovaný vlastnické právo k pozemkům p. č. 900/36, p. č. 900/37, p. č. 900/38, p. č. 900/39 (smlouva ve znění dodatku č. 1) a p. č. 900/43, p. č. 900/44, p. č. 900/45, p. č. 900/46, p. č. 900/47 a p. č. 915/7 (smlouva z roku 2016) zpět bezúplatně do vlastnictví dárce.

Město Ivančice se dne 1. 6. 2017 obrátilo na Jihomoravský kraj se žádostí, zda vzhledem ke zřejmému nedodržení termínu realizace stavby pobytového zařízení pro seniory v Ivančicích na uvedených pozemcích a ustanovení v darovacích smlouvách, je možné bezúplatně převést pozemky zpět na město Ivančice dříve než po 31.12.2017.

Jihomoravský kraj se k této žádosti kladně vyjádřil a dne 31. 7. 2017 zveřejnil záměr darování pozemků – usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 1976/17/R26 ze dne 27. 7. 2017 – na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

V této souvislosti Jihomoravský kraj zaslal městu Ivančice návrh darovací smlouvy s tím, že pro projednání bezúplatného převodu (darovací smlouvou) pozemků v k. ú. a obci Ivančice dne 21. 9. 2017 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje je potřeba zaslat souhlas s návrhem darovací smlouvy do 8. 8. 2017.

Hlasování : Pro   10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města schvaluje záměr zpětného bezúplatného nabytí pozemků od Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno v k. ú. Ivančice:

 • p. č. 900/36 – orná půda o výměře 671 m², p. č. 900/37 – orná půda o výměře 689 m²,
 • p. č. 900/38 – orná půda o výměře 951 m², p. č. 900/39 – orná půda o výměře 394 m²,
 • p. č. 900/43 – orná půda o výměře 507 m², p. č. 900/44 – orná půda o výměře 652 m²,
 • p. č. 900/45 – orná půda o výměře 442 m², p. č. 900/46 – orná půda o výměře 259 m²,
 • p. č. 900/47 – orná půda o výměře 268 m², p. č. 915/7 – orná půda o výměře 54 m².

6. Informace, různé

Starosta vysvětlil, proč je od 1. 8. 2017 zpoplatněno parkování na Palackého a Komenského náměstí. Důvodem k tomuto kroku bylo to, že na náměstí nebylo možné zaparkovat; už ráno v 8 hodin bylo 80% míst obsazeno. Proto byly instalovány parkovací automaty, jejichž obsluha  je jednoduchá a je možné i stáhnutí aplikace do telefonu. Ing. Blatný se zeptal, zda když je 1. hodina zdarma a on za 10 minut odjede, zda se následně, když se vrátí, musí  opět registrovat. Místostarosta Sojka odpověděl, že poznávací značka je registrovaná na 1 hodinu času a pak ji automat z paměti vypustí.

Paní Č se zeptala, v jaké lokalitě se bude budovat domov důchodců. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že v sousedství Penzionu pro důchodce. Na tuto lokalistu je zpracovaná studie a město se jí bude držet.

Další dotaz paní Č směřoval k záměru p. D na vybudování komunikace v lokalitě na Brněnce za židovským hřbitovem, který byl projednáván v radě města. Paní Č se zeptala,  zda je možné do dokumentace nahlédnout. Ing. Sládek odpověděl, že materiály má u sebe. Jednalo se asi o čtyři části jednoho bodu. Jednou částí byl zelený dělící pás. Pan D byl nasměrován na komisi pro životní prostředí, která by tuto zeleň schválila nebo navrhla projednat se zahradním architektem; jak široký by tento pás měl být, Ing. Sládek z hlavy nevěděl. Dalším dotazem paní Č bylo umístění parkovacích stání. Ing. Sládek odpověděl, že v projektu jsou  komunikace, parkovací státní a chodník. Paní Č se zeptala, zda toto bude na straně plotů, kde mají zahrady. Další dotaz zda bude vybudovaná komunikace převedena na obec. Ing. Sládek odpověděl, že po vybudování bude komunikace převedena na město, takže komunikace bude veřejná. Na dotaz Ing. Sládka, co by v souvislosti s projednávanou výstavbou bylo pro paní Č žádoucí, zazněla odpověď, že všechno- kromě parkovacích státní. Ing. Sládek řekl, že se pokusil s panem D dohodnout takový postup, aby občané bydlící v sousedství komunikace mohli na tuto ze svých zahrad vycházet. Ing. Sládek navrhl paní Č, aby se zúčastnila jednání, které proběhne v 32. týdnu na místě.


7. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 2. 8. 2017 – rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT „Program 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu“ – projekt „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“ a souhlasí s minimálně 50% spoluúčastí při financování projektu z vlastních zdrojů. Předpokládaná hodnota stavebních prací v roce 2017 je stanovena na 1 476 211,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT „Program 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu“ – projekt „Multifunkční hřiště ZŠ T.G. Masaryka, Ivančice“ a souhlasí s minimálně 50% spoluúčastí při financování projektu z vlastních zdrojů. Předpokládaná hodnota stavebních prací je stanovena na 4 905 084,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 100 000,- Kč od Ministerstva kultury ČR na obnovu (restaurování) kamenných prvků (opěráků) v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie a další související práce, na základě rozhodnutí č. j. MK 39911/2017 OPP ze dne 15. 6. 2017, mezi městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. RNDr. Miroslavem Kazíkem, se sídlem Ivančice, Palackého náměstí 9/21, 664 91  Ivančice, IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 53 444,- Kč, jako finanční spoluúčasti poskytnuté městem Ivančice na obnovu (restaurování) kamenných prvků (opěráků) v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie a další související práce, mezi městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. RNDr. Miroslavem Kazíkem, se sídlem Ivančice, Palackého náměstí 9/21, 664 91  Ivančice, IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16 na rok 2017, dle návrhu předloženého Ing. Ladislavem Peškou.

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města schvaluje záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice:

 • p. č. 3194/13 o výměře 3291 m², ostatní plocha (jiná plocha),
 • p. č. 3194/14 o výměře 36 m², ostatní plocha (jiná plocha),
 • p. č. 427/3 o výměře 701 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
 • p. č. st. 647 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města schvaluje záměr zpětného bezúplatného nabytí pozemků od Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno v k. ú. Ivančice:

 • p. č. 900/36 – orná půda o výměře 671 m², p. č. 900/37 – orná půda o výměře 689 m²,
 • p. č. 900/38 – orná půda o výměře 951 m², p. č. 900/39 – orná půda o výměře 394 m²,
 • p. č. 900/43 – orná půda o výměře 507 m², p. č. 900/44 – orná půda o výměře 652 m²,
 • p. č. 900/45 – orná půda o výměře 442 m², p. č. 900/46 – orná půda o výměře 259 m²,
 • p. č. 900/47 – orná půda o výměře 268 m², p. č. 915/7 – orná půda o výměře 54 m².

8. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 16.50  hodin.

 

V Ivančicích dne 2.8. 2017

Milan Buček                                                                       Jaroslav Sojka

starosta                                                                             místostarosta

Ing. Jan Blatný                                                                    Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf ZM-2017-05 478 KB

Post Author: admin