Zápis ze zasedání zastupitelstva ZM č. 07/2017

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 01. 11. 2017

P ř í t o m n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek, Horáková Růžena, Kuczman Mikuláš MUDr., Musil Radek Mgr., Skála Radoslav,  Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i : Adam Vojtěch MUDr., Chytka Tomáš Mgr.


Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost. Předložil zastupitelům návrh programu jednání.

Návrh programu:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Zpráva kontrolního výboru
 5. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za „komunální odpady“
 6. Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku ze psů
 7. Revokace usnesení zastupitelstva č. 20 ze dne 31. 5. 2017 (záměr prodeje části pozemků p. č. PK 551 a PK 550/1, k. ú. Ivančice)
 8. Způsob prodeje části pozemků p. č. 581/20 a p. č. 582/7, k. ú. Ivančice (vybudování 2 garáží)
 9. Prodej pozemků – kupní smlouvy
 10. Audit familyfriendlycommunity
 11. Zřízení příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice
 12. Rozpočtové opatření
 13. Různé, informace

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Jako ověřovatele navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Nepřítomen byl Ing. Feith.

Hlasování : Pro   10, proti   0, zdržel se  2

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného  a  pana Rostislava Štorka.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.

Starosta přečetl návrh programu jednání a nechal o něm hlasovat.

Hlasování : Pro   12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.


1. Kontrola úkolů

Místostarosta Ing.  Sládek podal informace k úkolu, který se týkal zástavby lokality Ivančice-Němčice, Ke Karlovu. Podle názoru místostarosty bylo účelem zjištění, zda je akce realizovatelná. Předložené podklady by mohly následně sloužit jako podklad pro další stupně projektové dokumentace. V doprovodném komentáři k prezentaci Ing. Sládek řekl, že lokalita Ke Karlovu byla rozdělena na několik etap. Jedno z posledních rozhodnutí zastupitelstva bylo, že I. etapa, která by se měla realizovat, tvoří ucelenou část, která by měla být samostatně realizovatelná, včetně inženýrských sítí, výkupu pozemků od soukromých vlastníků a následně prodej zasíťovaných stavebních parcel. Lokalita je vyznačena v územním plánu. V prezentaci ukázal místostarosta Sládek několik obrázků, kde byla lokalita znázorněna. Jednalo se například o snímek s pokládkou sítí, kanalizace, komunikace, přeložkou vysokého napětí, veřejného osvětlení apod. Na dalším byly rozpracované jednotlivé parcely. Jak řekl Ing. Sládek dál, město se snaží v lokalitě využít maximálně celý prostor, a proto se uvažuje i o malometrážních domcích, tzv. bungalovech, které jsou určeny pro sociálně slabé občany, případně jako startovací bydlení pro mladé rodiny případně jednotlivce, kteří by bez problémů tyto domky mohli obývat. Mezi zájemci o koupi je i jeden, který má zájem skoupit všechny pozemky pro malometrážní domky, vybudovat je a následně je pronajímat. Na jednom z posledních obrázků místostarosta Ing. Sládek předložil i zjednodušený ekonomický rozbor, cena za běžný metr kanalizace, za běžný metr gravitačního výtlaku, vodovod, kabelové vedení  – celkem cca 3 600 000,- Kč. Dalším nákladem bude přeložka vysokého napětí 1,2 mil Kč a tím se cena dostane na cca necelých 5 mil. Kč/náklady na inženýrské sítě. Komunikace v lokalitě by měla šířku cca 7 metrů a při dané délce by částka byla cca 6,125 tis. Kč. Celková cena je tedy 11, 125 mil. Kč. Druhou část ekonomického rozboru tvoří příjmy a prodeje stavebních pozemků. 7 parcel zhruba po 680 m2, 6 parcel cca 250 m2, celkem 5,5 tis. m2. Prodejní cena zasíťovaných pozemků by byla cca 2 000,- Kč/ m2. Při porovnání nákupních a prodejní cen pozemků vyjde ztráta zhruba 3 mil. Kč.  Pokud nebude třeba překládat vysoké napětí, dojde ke snížení nákladů. Ve finále by mohlo dojít k vyrovnání ceny za výkup pozemků a jejich následný prodej. Závěrem Ing. Sládek řekl, že záměr zástavby lokality je v souladu s Územním plánem Ivančic. Předkládaná etapa je na pozemcích, které jsou pod smlouvou města o jejich výkupu. Řekl, že ekonomickou bilanci považuje za akceptovatelnou. Počet zájemců ze strany občanů je větší, než počet jednotlivých parcel. Od zpracování prezentace proběhly nějaké dotazy, na které Ing. Sládek odpověděl a elektronicky poslal všem zastupitelům. Závěrem Ing. Sládek řekl, že město chce, aby inženýrské sítě byly kvalitní, aby se dohlédlo na jejich řádné provedení, aby silnice, chodníky a veřejné osvětlení byly samozřejmou součástí dalšího rozvoje města, aby se už nestalo to, že do dnešního dne je ve městě soukromá silnice, na které není možné provádět letní a zimní údržbu. Na posledním obrázku místostarosta Ing. Sládek prezentoval, jakým způsobem bylo přeloženo vysoké napětí na soukromých pozemcích soukromého investora. Pokud město bude doplácet na  to, že bude investovat o něco více, než se mu vrátí, ale bude všechno v pořádku, jedná se o cenu za to, že to bude provedeno v obslužnosti bez problémů a se všemi náležitostmi, které mají být.  Na lokalitu Ke Karlovu se v současnosti zpracovává projekt pro územní řízení, jednání probíhá na radnice, na Svazku vodovodů a kanalizací, které se vyjadřují k záměru výstavby kanalizace a vodovodu. Veškerá jednání jsou přístupná komukoliv ze zastupitelů. Místostarosta řekl, že pokud to bude kohokoliv zajímat, je možné ho kontaktovat ať již e-mailem, telefonicky nebo osobně. Projekt pro územní řízení není ukončen a územní řízení je vedeno ve smyslu rozhodnutí zastupitelstva, aby se řízení odehrávalo pouze na pozemcích, které jsou zastavitelné. Parcelace pozemků bude provedena až po vydání územního rozhodnutí.

Pan Skála řekl, že se dotazoval, avšak žádnou odpověď, i když to Ing. Sládek říká, nedostal. Ing. Sládek odpověděl, že informaci posílal všem zastupitelům v 1.45 hod. v noci. Pan Skála odpověděl, že dotazy měl především on, a odpověď tedy mohl dostat také. Ing. Sládek řekl, že e-mail byl panu Skálovi poslán také. Pan Skála řekl, že nic nedostal. Dále řekl, že mu vadí, jakým způsobem se zástavba lokality dělá. Na zastupitelstvu nikdy nebylo řečeno, že to město bude realizovat. Žádné takové usnesení neexistuje. Zrovna tak jako aktuální varianta, která je zúžená na pozemky, na které město dosáhne, ta rovněž nebyla schválena. Třetí věc, která mu vadí, je ta, že byla vykoupena cesta od pana S, bylo odsouhlaseno, že paní S bude moci zrealizovat výstavbu, a v prezentaci místostarosty bylo na počátku uvedeno, že by se neměly pouštět lokality, kde nebudou řešeny vodovody, kanalizace, vedení, kde tedy nebude cesta, kde nebude obslužnost. Ale udělalo se to, protože prezentace nezahrnovala cestu, která je společná s panem P. To Ing. Sládek potvrdil. Pan Skála pokračoval, že se může stát, že developer, který pozemky od paní S koupil, bude na městu požadavky uplatňovat a tím by si město zadělalo na velký problém. Když se o výstavbě v lokalitě jednalo, tak varianta „A“ byla nakreslena a byly do ní zakresleny i domy paní S. Ale teď se situace od toho, co bylo původně schváleno, liší. Navrhl, aby se předložená varianta znovu schválila a vše bylo tak, jak má být. Místostarosta Sojka odpověděl, že si nemyslí, že by se to na zastupitelstvu nikdy neschvalovalo. Řekl, že byla schválená závazná územní studie, že zastupitelé věděli, jaká situace v lokalitě je, schvalovala se i lokalita, i když původně byla větší, schvaloval se rozpočet na projektovou dokumentaci při schvalování loňského rozpočtu. Zeptal se, zda se tedy bude schvalovat každý dům zvlášť nebo jaká je představa, co má být učiněno. Zopakoval, že byla schválena závazná územní studie a jinak to v lokalitě vypadat nebude. Místostarosta Sojka dále řekl, že neví, proč by se měla věc dále rozebírat a zda se bude každá ulice řešit zvlášť, když je jasný závazný dokument. Protože se diskuse začala ubírat jiným směrem, zasáhl starosta. Řekl, že úkol byl takový, aby Ing. Sládek přednesl informace o postupu prací v lokalitě Ke Karlovu. Prezentace podle jeho názoru byla vyčerpávající. Vyzval pana Skálu, zda má ještě nějaké další otázky k lokalitě Ke Karlovu, nechť se ptá. Zda je třeba schvalovat variantu „A“, potom ať se na příští zasedání materiál připraví.

16.25 – dostavil se Ing. Feith

Pan Skála se vrátil k lokalitě Ke Karlovu. Řekl, že dotaz vznesl – jednoduchý a dohledatelný – kdy zastupitelstvo co schválilo. Materiál byl zastupitelům předkládán po částech, jedna část byla, že se nechá zpracovat územní studie. Pro její odsouhlasení pan Skála zvedl ruku a nemá s ní žádný problém. Bohužel podle této územní studie se nepostupuje. Ing. Sládek se zeptal, zda současná varianta je v rozporu s územní studií. Pan Skála řekl, že to netvrdí, ale je v rozporu v tom, že varianta „A“ byla zakreslena včetně rodinných domů paní S. Takže rozpor zde je, rozpor je i v tom, že ve studii je u paní S řadová zástavba a nakonec se realizují jednotlivé domky. Pan Skála řekl, že mu vadí to, že na zasedání zastupitelstva nikdy nebylo řečeno, že město v tomto případě bude vstupovat jako investor, pro to ruku nikdo nezvedl, a že akci bude město celou investorsky dělat. Závěrem požádal, aby na dotazy, které vznesl, bylo odpovězeno. Starosta reagoval, že odpověď na dotazy přišla e-mailem v noci. Starosta závěrem řekl, že město chce, aby bytová výstavba v Ivančicích byla řízená, aby nevznikla další podobná lokalita, jako „Brněnka“. Podle jeho názoru, krok, který město dělá v lokalitě Ke Karlovu, je správný směr, kterým je třeba jít.

Pan Skála zopakoval svůj požadavek, aby mu bylo zodpovězeno na předložené dotazy. Starosta řekl, že odpovědi četl a uspokojily ho.


2. Zpráva o činnosti rady

Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 6krát a projednala 124 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.


3. Zpráva finančního výboru

Zprávu finančního výboru přednesla paní Horáková, předsedkyně finančního výboru (dále je FV). Informovala o tom, že FV se sešel od posledního zasedání zastupitelstva 1x. Na programu byly pouze tři body. Jednak byli přítomni ředitelé zbývajících příspěvkových organizací města paní Pyrochtová a Mgr. Chytka a podali informaci o čerpání rozpočtu jimi vedených příspěvkových organizací.

Dále vedoucí odboru investic, správy majetku a právního seznámil zástupce FV s návrhem výhledového plánu investic na dobu tří let.

Dále Ing. Musil předložil další požadavek ke kontrole příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice. Předsedkyně FV předala požadavek radě města.

Starosta řekl, že žádost byla na radě projednána a o jejím výsledku bude finanční výbor informován.


4. Zpráva kontrolního výboru

Zprávu kontrolního výboru přednesl jeho předseda pan Fajks. Řekl, že v měsíci lednu byl na zastupitelstvu schválen plán kontrol kontrolního výboru. Body tohoto plánu byly kamerový systém, pojištění vozidel, svoz odpadů, parkovací automaty a opravy.

V souvislosti s kontrolou kamerového systému pan Fajks řekl, že Ing. Sládek v lednu tvrdil, že kamery budou stát tři miliony maximálně čtyři miliony korun. Realita je však někde jinde. Zadávací dokumentace ke kamerám se nedá nazvat zadávací dokumentací. Vzhledem k tomu, že sám několik kamerových systémů již instaloval, řekl, že zadávací dokumentace byla všeobecná, ale účelová. Několik měsíců předtím, než byla dokumentace zveřejněná, zaměstnanec firmy Self spolu se zaměstnancem městské policie byli zhlédnout terén. Domlouvaly se věci, jako například kde bude dohledovna. Řekl, že se spojil s právníky, jimž předal jim svůj názor, a bylo mu odpovězeno, že se jedná o účelové zadání. První kolo výběrového řízení neprošlo, neboť jediný zájemce, který se přihlásil, velmi nadsadil cenu, a druhé kolo je již také uzavřené; p. Fajks řekl, neví, kdo byl vítězem, ale cena rozhodně nebude jen 3 – 4 mil. Kč.  Požádal o podklady, aby mohl situaci zhodnotit a zjistit, co se s tím následně udělá. Závěrem řekl, že se mu to nelíbí a nebude návrh kabelového systému podporovat. Jak dále řekl, je jasné, že zakázku vyhraje Self – za pomoci města zdarma vybudoval metalickou síť, kterou později předělal za směšné peníze na optickou.

Dále p. Fajks přednesl komentář k otázce svozu odpadů. Řekl, že nechápe, proč se čipovaly popelnice více jak za sto tisíc korun, když to v podstatě nefunguje. Sběrná vozidla, která odpad svážejí, nemají čtecí zařízení ani váhy a veškerá práce byla zbytečná; jinde se očipovaná popelnice načte, zváží se a lze poznat, kdo kolik odpadu vyprodukoval. Řekl, že již v lednu předložil ohledně svozu odpadů požadavek a nebylo mu vyhověno. Rovněž by ho zajímaly klady a zápory svozové společnosti, která sváží odpad v Ivančicích. Podle jeho názoru nebyl dobrý krok vyloučit firmu KTS jako svozovou firmu. Setkal se s informací občanů, že nebyly vyvezeny popelnice, což se v minulosti nestalo. Požádal finanční výbor o spolupráci při kontrole svozové firmy v Ivančicích.

K otázce kamerového systému se vyjádřil místostarosta Sojka. Řekl, že výběrové řízení na kamerový systém bylo legálně vypsané, zveřejněné na profilu města tak, jak ukládá zákon. Dokonce byl prodloužený termín, který měl být. Bylo vyhověno požadavkům jiných zájemců. Na prohlídce místa plnění byla i jiná firma, na jejíž název si místostarosta Sojka nemohl vzpomenout, ale určitě to nebyl Self, který s městskou policií obcházel jednotlivé body a zjišťoval stav rozmístění kamer a možnosti napojení na síť. Výběrové řízení bylo zrušeno z toho důvodu, že město mělo vyčleněnou v rozpočtu 3 mil. Kč a cena v podané nabídce převyšovala představu města; zakázka byla zrušena z toho důvodu, že by neměla finanční krytí. V současné době proběhlo druhé výběrové řízení, výběr byl proveden, ale není podepsaná smlouva, tudíž nemůže být ani zveřejněná. Jakmile se tak stane, bude zveřejněna na profilu zadavatele i v registru smluv. Podle názoru místostarosty není ve výběrovém řízení žádné pochybení, protože pokud se firmy nepřihlásily. Žádná nekomentovala zadávací dokumentaci, nebyly žádné technické dotazy v zákonné lhůtě, ve které tak firmy mohou učinit a město má za povinnost odpovědět. Jestliže nikdo v průběhu výběrového řízení nereaguje a po jeho skončení přijde s připomínkou, že to bylo účelové, je to nefér. Pan Fajks řekl, že nejmenovaná firma na úřad volala, a bylo jí řečeno, že je zbytečné, aby podávala nějakou nabídku, že je věc rozhodnutá. Místostarosta Sojka odpověděl, že si toho není vědom, dotaz však měl být vznesen písemně a písemně by na něj šla odpověď. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že byl dán požadavek na předložení všech dokladů a je možné veškerou dokumentaci předložit, včetně průběhu výběrového řízení. Jak dále řekl, je možné, že se zástupce firmy Self byl podívat, ale je zaznamenáno, že proběhla konzultace s firmou Self servis, což je v souladu se zákonem, když se o tom udělá záznam. Zdůvodnil to tím, že do objektu je přivedena optika. Pokud něco takového proběhne, musí se to dát najevo i v zadávacím řízení. Starosta se zeptal, zda si pan Fajks myslí, že město kamerový systém nepotřebuje, nebo zda na to nedosáhla jeho firma. Pan Fajks odpověděl, že kamerový systém potřebný je a jeho firma by se do výběrového řízení rozhodně nehlásila. Ale nelíbí se mu zvýhodňování a upřednostňování některých firem. Poukázal na postupy firmy Self v minulosti, kdy Ivančice zasíťovávala s pomocí města a to jí v současné době bude platit za to, co jí v minulosti zdarma poskytlo. Starosta řekl, že je známo, že Self měl určitě z minulosti náskok před dalšími firmami.

Poslední dotaz pana Fajkse se týkal pokládky chráničky za „drobným zbožím“ u železniční tratě. Nikde v radě tato pokládka nebyla schválena, i když akce byla provedena na pozemku města. Když žádal o položení chráničky v minulosti on sám, rada věc odsouhlasila a práce se se souhlasem rady provedly. Ve zmíněném případě nic schváleno nebylo, ale chránička od kolejí až za „drobné zboží“ položena je; jelikož nikde schválení nebylo, jedná se o černou stavbu. Když kontaktoval zástupce firmy, která prováděla výkopové práce, bylo mu odpovězeno, že dostali příkaz, aby kabeláž položili. Starosta odpověděl, že rada nic takového nepovolila a že věc nechá prověřit.

K čipování popelnic starosta řekl, že popelnice jsou očipované; zatím se neváží z toho důvodu, že se to nestíhá. Vedení města si myslelo, že se bude jednat o krok dopředu – před zavedením čipování se zástupci města byli podívat v dalších městech, kde již tento postup funguje. Město je připraveno, svozová firma je připravená, záleží jenom na městě, až dá pokyn, aby se celý systém uvedl do praxe. Zatím však není žádný systém pro vyhodnocování svozu a pro motivaci občanů. Chybou je, že čipy nejsou například na odpadním dvoře. Ivančice se svým počtem obyvatel a popelnic jsou specifické. Od ledna by město chtělo, aby se odpadní dvůr vrátil zpět městu, které ho bude provozovat ve vlastní režii. Starosta rovněž řekl, že město podalo žádost o dotaci na výstavbu nového odpadního dvora. Ke společnosti KTS starosta řekl, že nikde nezaznělo, že by ta firma dělala špatně.

Starosta pokračoval dál a řekl, že domluvil s vedením zemědělského družstva Pooslaví, že bude odebírat bioodpad z Ivančic zdarma. Město zakoupilo nový svozový vůz a ten bude pro svou potřebu využívat. Poptal firmu KTS a SITU, aby udělala městu nabídku pouze na svoz odpadu a firma SITA byla o 90 tis. Kč levnější než firma KTS. Přibyla povinnost svozu zbytků jídla ze školních jídelen, kdy není v dnešní době možné dávat zbytky obědů soukromníkům, ale je třeba je likvidovat v kafilériích. I v tomto případě byly poptány obě firmy a čeká se na jejich cenové nabídky. Asi o 300 ks vzrostl počet biopopelnic, které byly předány občanům. Jinak jsou náklady přibližně stejné, jako byly.

Pan Fajks vyjádřil názor, že než se budou čipy využívat, z popelnic odpadnou nebo budou tak poškozeny, že nepůjdou načítat; místostarosta Sojka odpověděl, že čipy se nemohou zničit.

Starosta zakončil diskusi s tím, že pan Fajks má pravdu v tom, že se už dávno mělo čipů využívat. Místostarosta Sojka ještě doplnil, že databázi čipů má odbor životního prostředí.

Na žádost tajemnice MěÚ JUDr. Chládkové přislíbil předseda kontrolního výboru (KV) pan Fajks dodání písemné zprávy KV, neboť zprávy výborů požaduje auditor.

Pan Skála se vrátil k otázce kamerového systému. Řekl, že když se v minulosti jednalo o kamerovém systému, byly schváleny pouze finanční prostředky. V zastupitelstvu nikdy nebylo rozhodnuto, že se kamerový systém nainstaluje. Druhá věc, na kterou pan Skála poukázal je, že bylo vypsáno výběrové řízení, bylo vypsáno v určitém režimu, v určitém limitu a přitom jsou na akci schváleny pouze tři miliony korun. Z toho plyne, že bylo vypsáno výběrové řízení bez krytí finančními prostředky. Podle jeho názoru to není správný postup. Samozřejmě bude částka dána do rozpočtu příštího roku. Když bylo o akci diskutováno, zaznělo, že 16 kamer bude řádově za 3 mil. Kč, ale dnes to vypadá, že bude kamer možná 18 a cena bude přes 5 mil. Kč. Bylo by také vhodné říct, jaké budou provozní náklady, protože v minulosti bylo řečeno, že se bude jednat o jednoho člověka. Pokud však provoz bude nepřetržitý 24 hodin, budou náklady určitě v jiných dimenzích. Jak řekl závěrem, bylo by vhodné, aby zastupitelé dostávali informace všichni stejné.

Stručně odpověděl místostarosta Ing. Sládek. Co se týká provozních nákladů a věcí s tím souvisejících, skutečně byly schváleny 3 mil. Kč na kamerový systém. Zeptal se, zda když je schváleno v rozpočtu „… na akci oprava chodníků na starém sídlišti, rekonstrukce parkoviště na novém sídlišti, …“, jaký druh usnesení k tomu musí být, když je akce schválená. Zeptal se, co musí být v usnesení, aby to bylo podle pana Skály v pořádku. V rozpočtu byly schváleny 3 mil. Kč na kamerový systém. Je pravdou, že tam nebylo slovo na realizaci kamerového systému, ale logicky to z toho vyplyne, že prostředky budou využity na realizaci. Když je v rozpočtu uveden název akce a částka, je jasné, že akci bude realizovat město. Pan Skála řekl, že do rozpočtu se peníze vždycky natlačily, i když na zastupitelstvu k tomu byly připomínky. Kdyby se šlo zpět, a kontrolní nebo finanční výbor by se situaci věnovaly, zjistilo by se, jak to bylo. Jestliže se řeklo, že na kamerový systém jsou tři miliony korun, jak je možné, že se vypsalo výběrové řízení, které je skoro za 6 milionů korun. Ing. Sládek řekl, že bylo vypsáno výběrové řízení se zadávací dokumentací, která byla zastupitelům rozeslaná, aby se na ni mohli podívat. Byly tam definované provozní náklady, limit pro zadávací dokumentaci a město požadovalo, aby uchazeči v nabídce předkládali výši provozních nákladů, aby nepřevýšila určitou hranici. Ing. Sládek řekl, že všechny podklady předá kontrolnímu výboru. Vedení města si podle Ing. Sládka bylo vědomo, že je v rozpočtu limitováno částkou 3 mil. Kč. Proto také smlouva, která je součástí zadávací dokumentace, limituje pouze tuto částku pro realizaci v tomto roce. Ke každé další možné etapě, kterou si město dovolilo vysoutěžit, musí být opět souhlas zastupitelstva a schválení prostředků v rozpočtu 2018. I. etapa bude město stát cca 2,8 mil. Kč bez DPH. Pokud zastupitelstvo neschválí další krok, podle smlouvy, která je v zadávací dokumentaci, nelze pokračoval v akci dál a kamerový systém zůstane pouze v I. etapě. Následně se rozvinula diskuse mezi Ing. Feithem, panem Skálou a Ing. Sládkem o tom, v čí kompetenci je schvalování vlastních akcí a zda je tento krok nutný, když na akci již byly vyčleněny a schváleny prostředky v rozpočtu. Pan Skála znovu zopakoval, že v rozpočtu byly vyčleněny prostředky na akci, ale že bylo zastupitelům slíbeno, že k akci kamerový systém obdrží zastupitelé veškeré podklady, ale podle jeho slov nedostali nic. Až v momentě, kdy bylo vypsané výběrové řízení, tak v ten den přišla některým zastupitelům zadávací dokumentace. Jak pan Skála zopakoval, vadí mu tento postup. Řekl, že jestli si vedení města myslí, že v momentě, kdy jsou schválené prostředky v rozpočtu., tím pádem se akce bude opravdu realizovat, potom je přístup jiný, než jaký byl v minulosti. Navázal tím, že dnes v  rámci rozpočtových opatření se předkládá ke schválení částka 2 mil. Kč na parkovací dům. Takže v momentě, kdy se zvedne ruka pro dva miliony korun, tak se akce bude opravdu realizovat? Přitom zastupitelé k tomu nic jiného neobdrželi. K dispozici byla pouze dokumentace, ale že by byl k dispozici dotační titul, ze kterého se bude čerpat, že k tomu bude doložen nějaký ekonomický rozbor, to bohužel zase chybí. Jak řekl závěrem, jestli některým zastupitelům podklady stačí, tak jemu ale ne. Do diskuse opět vstoupil starosta a diskusi ukončil s tím, že když bylo pracovní zastupitelstvo ke tvorbě rozpočtu, tak s prostředky byly schváleny i akce. Pro kamerový systém jsou určitě všichni zastupitelé a i s tím, že to bude stát určité prostředky, zastupitelé souhlasili. Jak řekl, závěrem, když zastupitelé schválí 5 mil. Kč na parkoviště mjr. Nováka, nikdy by ho nenapadlo, že je nutné ještě schvalovat i vlastní realizaci. Mgr. Musil řekl, že pan Skála s Ing. Feithem si asi neporozuměli; citoval část zákona o obcích s tím, že pokud se na zastupitelstvu schválí nějaký úkol, tak ten úkol má být splněný. A jak bylo p. Skálou řečeno, úkol splněný nebyl. Ing. Feith se zeptal, zda byl úkol schválen usnesením a pokud ano, nechť je toto usnesení předloženo. Starosta závěrem řekl, že to, co není na papíře, jako by nebylo. Pan Skála reagoval, že v tom případě ať je ke všemu  uděláno usnesení a ať se nedělá vůbec zápis, protože zápis zastupitelstva, kde je zachycena diskuse i se sliby, které pak neplatí, je úplně k ničemu. Ing. Sládek odpověděl, že tak je postavený zákon. Usnesení je usnesení, a je přesně specifikované, jak to je.

16.55 – vzdálil se  MUDr. Kuczman

16.55 – vzdálil se  J. Sojka


5. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za „komunální odpady“

V úvodu dalšího bodu starosta řekl, že poplatek pro občany se nemění, i když město za svoz neustále doplácí.

Jedná se v podstatě o stejnou vyhlášku jako v minulých letech, byly do ní pouze zahrnuty změny, které vyplynuly z novely zákona o místních poplatcích.

Celková sazba poplatku je rovněž stejná (550,- Kč), změnily se pouze položky podle skutečných nákladů.

Hlasování : Pro 11, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

17.05 – vzdálil se Ing. Feith

16.08 – vrátili se MUDr. Kuczman a J. Sojka

17.11 – vrátil se Ing. Feith


6. Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku ze psů

K tomuto bodu starosta řekl, že úpravou vyhlášky se může zdát, že se zdražil poplatek za psy pro důchodce, ale tak to není.  K dnešnímu dni je v Ivančicích evidováno cca 2 tisíce psů. Psů je asi dvojnásobný počet, protože více jak polovina jich evidovaná není. Město Ivančice umožnilo důchodcům, aby vlastnilo psa za poplatek 100,- Kč, což je o polovinu méně než je běžné. Stalo se to, že nyní je ve městě 64 psů v bytech za poplatek 800,- Kč, 374 osob platí za psa v rodinném domku 400,- Kč, 10 osob má dva psy, takže platí 600 Kč, ovšem nejvíce psů mají důchodci – 547 psů – a ti platí 100,- Kč, 57 osob platí 150,- Kč, protože mají 2 psy. Stalo se, že spousta rodinných příslušníků napsala své psy na důchodce právě kvůli malému poplatku. Např. paní ve věku 85 let má 2 vlkodavy. Kdyby měla být spravedlnost, bude poplatek jednotný, ať se jedná o důchodce nebo byt. V útulku je poplatek za psa 70 Kč/den. Zajímavé bude zjištění, kolik psů je ve městě skutečně, až bude mít policie možnost je očipovat, jak stanovuje zákon. Když se člověk podívá, kolik psů běhá po sídlištích, tak je to velké množství a přitom jich tam je nahlášeno pouze 64. Stručným komentářem starosta zdůvodnil, proč je zastupitelstvu předložen návrh na zvýšení místního poplatku. Dodal, že došlo k namontování nových 15 košů na psí exkrementy s mikrotenovými sáčky, bohužel občané tyto sáčky kradou asi na svačiny. Ani těchto 15 košů nestačí, protože když se jde po cestách kolem řeky, pozůstatky po psech uklizené nejsou.

Ve vyhlášce jsou zohledněny změny zákona o místních poplatcích a zvyšuje se sazba o 100,- Kč (poživatelé důchodů původně 100,- Kč, nyní 200,- Kč) a o 100,- Kč (držení psa v jiných nemovitostech než v bytech – ostatní nemovitosti, původně 400,- Kč, nyní 500,- Kč).

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017, o místním poplatku ze psů.


7. Revokace usnesení zastupitelstva

Jedná se o pozemky původně určené k prodeji – lokalita Boží Hora. Záměrem města je však nyní využít pozemky k jinému účelu – od občanů starého sídliště vzešel požadavek na vybudování dalších parkovacích míst, kterých je v současnosti nedostatek. Na starém sídlišti je to poslední pozemek, kde by bylo možné něco takového vybudovat. To bylo také důvodem, proč se vedení města rozhodlo dát návrh na revokaci původního usnesení a zadat návrh na vypracování projektové dokumentace na budoucí parkoviště, které pojme cca 60 aut. Nově vybudované parkoviště na novém sídlišti se velice osvědčilo, proto je předpoklad, že i toto parkoviště bude využívané.

Ing. Blatný se zeptal, zda to nebude vadit obyvatelům, kteří s parcelou bezprostředně sousedí. Starosta odpověděl, že se byl v lokalitě podívat a parcela je oddělena vzrostlými platany od svého okolí. Parkoviště na ulici mjr. Nováka je úplně to samé, jaké by bylo možné vybudovat na starém sídlišti. Nejedná se o parkoviště, na kterém by parkovaly kamiony. Dále řekl, že polovina občanů byla pro, druhá polovina byla proti. Teď je předmětem revokace pouze to, nechat pozemek v majetku města a neprodávat ho. Ing. Blatný řekl, že má pocit, že parkoviště, které bude mimo bytové domy, nebude moc využívané. Každý chce přece parkovat co nejblíže svého bydliště. Ing. Sládek navázal, že by bylo dobře, začít tím, že se osloví potenciální účastníci s žádostí o předběžné stanovisko; mohla by být vyžadovaná i hluková studie, a to vše předtím, než se město pustí do projektování parkoviště, které by na starém sídlišti být mělo. Navrhl, aby do usnesení bylo doplněno, že před zpracováním projektové dokumentace budou předložena kladná stanoviska tak, jak bylo dříve řečeno. Starosta odpověděl, že v diskusi se zašlo dál, než byl původní záměr. Město žádný záměr nemá, pouze byl dán návrh, aby pozemek zůstal v majetku města. Pan Skála potvrdil slova starosty, že je pouze návrh, aby se revokovalo usnesení zastupitelstva. Následně mohou být provedeny další kroky.

Hlasování : Pro  13, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice revokuje usnesení č. 11. 9) ze dne 31. 5. 2017, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemků  p.č. PK 551, o výměře 272 m2  a PK 550/1, o výměře 634 m2, k.ú. Ivančice (KN 590/1).

 

17.20 – vzdálil se Ing. Sládek

17.25 – vzdálil se Ing. Blatný


8. Způsob prodeje části pozemků – k. ú. Ivančice

Cena 27 000,- Kč je stanovena na základě přílohy č. 1 znaleckého posudku č. 1570/2016, vyhotoveného Ing. Martou Podrazilovou, kde jsou stanoveny ceny obvyklé pro převod nemovitostí (druhy pozemků – způsob využití) za účasti města Ivančice.

Jelikož část pozemků p. č. 581/20 a p. č. 582/7 o výměře cca 54 m2 v k. ú. Ivančice ve vlastnictví města Ivančice bude využita k vybudování 2 garáží, cena za 1 m2 činí 500,- Kč. Způsob prodeje je navržen z důvodu počtu zájemců. Starosta navrhl do usnesení doplnit termín, do kterého mají zájemci podat své nabídky – do 30. listopadu 2017.

Mgr. Musil navrhl prodat pozemky místo obálkovou metodou ve veřejné dražbě. Starosta odpověděl, že se mu zdá obálková metoda lepší.

Pan Skála odpověděl, že mu na obálkové metodě vadí to, že někdo si pozemky najde, požádá o ně, ale následně je získá někdo jiný, kdo má peníze. Řekl, že se kloní k návrhu Mgr. Musila a dal protinávrh na prodej veřejnou dražbou. Starosta řekl, že veřejná dražba a obálková metoda jsou stejné. Stejná situace byla i u předešlého pozemku, který město revokovalo. I v tom případě si dali dva lidé práci s tím, aby si pozemek našli a nakonec přišlo pět projevů zájmu o odkoupení. Starosta odpověděl, že přece není možné prodat pozemek za 100,- Kč/m2, aby ho následně nový majitel prodal za 25 tis. Kč. Město prostě musí vyvěsit záměr, do kterého se může přihlásit kdokoliv, a město jako dobrý hospodář nemá moc jiných možností, jak jinak pozemek prodat. Pan Skála řekl, že se teď jedná o pozemku, který je lukrativní; proto znovu navrhl prodej veřejnou dražbou, jak předtím navrhl pan Musil. Tam může přijít ještě úplně jiná nabídka. Starosta se zeptal, zda se to tedy má zadat dražební společnosti. Pan Skála odpověděl, že se to může zkusit. Ing. Blatný řekl, že to budou zbytečně vynaložené peníze navíc a stejně vyhraje ten, kdo dá víc. Starosta řekl, že obálková metoda má alespoň tu výhodu, že se bude jednat o ivančické občany. JUDr. Chládková doplnila, že podle zákona o obcích se vyvěšuje záměr prodeje na úřední desce proto, aby se mohli přihlásit zájemci a podat své nabídky. Jsou různé možnosti prodeje –  „licitace o ceně, kdo dá nejvíc“ nebo „město požaduje 500,- Kč/m2, napište, kdo máte za tuto cenu zájem koupit – a vylosuje se, komu se prodá“. Starosta ukončil diskusi a zeptal se, zda je protinávrh k navrženému usnesení.  Pan Skála dal jako protinávrh prodej veřejnou dražbou.

Starosta nechal o protinávrhu hlasovat.

Hlasování : Pro   3, proti   0, zdržel se 8

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemků v k. ú. Ivančice: p. č. 581/20 a p. č. 582/7, o výměře cca 54 m² formou veřejné dražby – návrh nebyl přijat.

Následně se hlasovalo o prodeji obálkovou metodou s doplněním do usnesení termínu pro podávání nabídek, a to do 30. 11. 2017.

Hlasování : Pro  8 , proti   3, zdržel se 0

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemků v k. ú. Ivančice: p. č. 581/20 a p. č. 582/7, o výměře cca 54 m², obálkovou metodou. Zájemci předloží svoji nabídku v zalepené obálce, na které bude vyznačeno „ Prodej části pozemků v k. ú. Ivančice – vybudování 2 garáží –  NEOTVÍRAT – obálková metoda“, v termínu do 30. listopadu 2017. Minimální cena činí 27 000,- Kč.

 

17.26 – vrátili se Ing. Sládek a Ing. Blatný


9. Prodej pozemků

V úvodu projednávání bodu se na návrh starosty zastupitelé shodli, že budou hlasovat o bodech 9.1) a 9.2 společně. Starosta řekl, že ve spolupráci s právním oddělením byla cena pozemků stanovena v případě Řeznovic na 100,- Kč/m2 a v případě Ivančic, kde jde o zahradu, na 270,- Kč/m2.

9.1) Kupní smlouva KS 28/2017

Kupní smlouvou KS 28/2017 město prodává pozemky p.č. 494/1, ostatní plocha, o výměře 386 m2, a p.č. 491/19, ostatní plocha, o výměře 290 m2,  k.ú. Řeznovice, za 100,- Kč/m2. Záměry prodeje pozemků schválilo zastupitelstvo města dne 10. 4. 2017, byly vyvěšeny na úřední desce v době od 12. 4. do 28. 4. 2017. Podmínky pro převod pozemků stanovené zákonem o obcích tak byly splněny.

9.2) Kupní smlouva KS 29/2017

Kupní smlouvou č. 29/2017 město prodává pozemek p.č. 2419/57, v katastru nemovitostí zapsáno jako orná půda, o výměře 149 m2, k.ú. Kounické Předměstí, za 270,-Kč/m2. Záměr prodeje pozemku schválilo zastupitelstvo města dne 31. 5. 2017, byl vyvěšen na úřední desce v době od 5. 6.  do 22. 6. 2017. Podmínky pro převod pozemku, stanovené zákonem o obcích tak byly splněny.

Hlasování : Pro  13, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu KS 28/2017, kterou město prodává pozemky p.č. 494/1, ostatní plocha, o výměře 386 m2, a p.č. 491/19, ostatní plocha, o výměře 290 m2,  k.ú. Řeznovice, panu MH, Ivančice, za kupní cenu 67 600,- Kč. Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 29/2017, kterou město prodává pozemek p.č. 2419/57, orná půda, o výměře 149 m2, k.ú. Kounické Předměstí, paní SH,  Ivančice, za kupní cenu 40 230,- Kč.

 

17.30 – vzdálil se pan Buček

17.35 – vzdálil se pan Fajks

17.38 – vrátil se pan Buček

17.39 – vrátil se pan Fajks


10. Audit familyfriendlycommunity

Ve videospotu ředitelky Střediska volného času Ivančice Mgr. Heřmanové byli zastupitelé seznámeni s projektem Jihomoravského kraje „familyfreindlycommunity“, do kterého se město Ivančice zapojilo. Anglický termín familyfriendlycommunity se dá doslovně přeložit jako rodinně-přátelská obec a audit zde je proces zajišťování potřeb a naslouchání návrhům, jak udělat město takové, aby se v něm rodiny cítily dobře. Každá životní fáze s sebou přináší jiné potřeby. Snahou je najít, co už máme, funguje nebo co tu chybí.

Cílem je získání certifikátu v rámci rodinné politiky ve městě.

Audit je rozdělen na osm životních fází člověka, a to:

 1. Těhotenství a narození dítěte
 2. Rodina s kojencem
 3. Malé dítě do tří let
 4. Dítě v mateřské škole
 5. Dítě školního věku
 6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
 7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
 8. Senioři

Proběhlé aktivity: setkávání občanů 3x, setkání organizací 2x, dotazníky pro spolky a veřejnost, věk účastníků 6 – 74 let. Výtvarná a literární soutěž, videospot.

Doporučení vzešla z dotazníků, setkávání, klubu turistů, klubu seniorů, mládežnického parlamentu.

Návrh opatření na dohodu o cílech.

 1. Dokončení vytvoření přehledného webu města – zlepšit propagaci a prezentaci města, web města – přehledný web pro občany, aktualizace akcí ve městě.
 2. Vytvoření informačního letáku o historii Ivančic – známí i neznámí rodáci – propagace na webu města, školy, ICM, KIC – A. Moravec Komise pro regeneraci památkové zóny.
 3. Zavedení městského rozhlasu – hlášení důležitých akcí v městském rozhlase – informovanost o konání kulturních a významných sportovních akcí ve městě.
 4. Sjednocení informovanosti aktivit ve městě – jasný portál, všichni o něm budou vědět. Kalendář akcí na stránkách města – kalendář akcí koordinace aktivit (nebudou se překrývat, pravidelně informovat – společenské, kulturní, sportovní pro všechny věkové kategorie), Heřmanová, Moravec, ICM Ivančice, mikroregion – provázat mikroregion, město a ICM – propojit kalendáře – Heřmanová – jednotný systém informací, aktivity pro rodiny
 5. Pravidelné setkávání – vzájemná spolupráce, pomoc, platforma vzdělávání, setkávání organizací, setkání rodin s dětmi, spolupráce s organizacemi, setkávání rodin, m mezigenerační aktivity – SVČ Ivančice
 6. 6.      Na Réně vytvoří sportoviště, sportovní a zážitkové prvky – připravit projektovou dokumentaci. Cíl – rodiny pohromadě tráví volný čas, možnost využití pro všechny věkové kategorie – postupně začít realizovat – starosta.
 7. Zvýšit bezpečnost ve městě – přechody (zjistit možnost využití semaforů) vytvořit mapu nebezpečných přechodů a míst – Růžovka, Horizont, … obnovit stávající značení ve zvýrazněném vodorovném značení.
 8. Zmapování sportovních plácků – kde co je, co kde chybí – význam – web, setkávání občanů, mapa města – sportovní plácky – zmapovat (nejmenší, náctiletí i senioři) – vytvoří se plánek a cedule po účastníky – vytvoření plánku.
 9. Vytvořit workoutové hřiště
 10. Dokončit rekonstrukci Besedního domu – realizovat probíhající opravu po stanovených stavebních objektech – místostarosta.

Místostarosta Sojka požádal, aby s výsledky dotazníkového šetření a veškerými materiály byli seznámeni všichni zastupitelé. Ing. Moravec doplnil komentář ředitelky SVČ. Řekl, že videospotem to všechno začíná. Ze začátku se do akce zapojilo málo občanů, ale závěrečného hodnocení se již účastnilo mnoho občanů. Vrátily se stohy dotazníků. Z dotazníkového šetření vzešel relevantní pohled občanů na Ivančice, zejména pokud se jedná o seniory a mládež. Tam byl souhrn odpovědí vypovídající. Celý průběh akce od videospotu až po dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení nabral směr a množství zpracovávaných požadavků bylo velké. I když se některá opatření nebudou realizovat, jednalo se o sondu do života ivančických občanů a lze jejich názory a nápady využít v budoucnu.  Ing. Blatný řekl, že nemá nic proti předloženému návrhu, ale proč se čekalo na to, až bude možné uzavřít dohodu s Jihomoravským krajem. Mgr. Heřmanová odpověděla, že se jedná o projekt, do kterého se přihlásil Jihomoravský kraj a město Ivančice je jenom partnerem kraje v tomto projektu. Výsledkem projektu bude získání certifikátu pro město, že zvládá rodinnou politiku. Certifikovaná města a obce budou moci v budoucnosti snáze získávat z Jihomoravského kraje dotace. Certifikace je na dobu tří let, po které se bude certifikát obhajovat. Ing. Sládek se zeptal na počet respondentů. Mgr. Heřmanová odpověděla, že konečný počet respondentů byl 426. Když byly dotazníky rozdány do škol, někdy došlo k tomu, že ho vyplnila celá rodina a ne jednotlivci. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že z hlediska statistiky se jedná o významné číslo. Mgr. Heřmanová k dotazníkům doplnila, že jednak je dostávaly děti ve školách a jednak je bylo možné vyplnit on-line na webových stránkách města nebo SVČ.  Některé dotazníky byly odevzdány skupinově, např. klub turistů.

Ing. Feith se zeptal, zda otázky, které byly prezentovány, vzešly z dotazníků. Mgr. Heřmanová řekla, že vše bude zveřejněno na webu města spolu se závěry a dokumenty. Návrh opatření a dohodu o cíle je třeba schválit a předložit Jihomoravskému kraji do 30. listopadu. Plnění opatření se bude následně každý rok vyhodnocovat. Splněny by potom měly být do tří let.

Mgr. Musil se zeptal, zda se město schválením opatření zavazuje, že veškerá opatření budou realizována. Místostarosta Sojka odpověděl, že do tří let by se to mělo zrealizovat. Mgr. Heřmanová řekla, že byla vybrána taková opatření, aby byla realizovatelná. Mgr. Musil řekl, že město nemá dlouhodobý plán investic. V předloženém materiálu je potom návrh na zpracování obrovského množství záležitostí, které bude třeba zrealizovat. Místostarosta Sojka odpověděl, že finanční výbor tlačí město, aby dělalo čtyřleté výhledy. Společně s odborem investic, správy majetku a právním  (dále OISMaP) zpracovalo vedení města čtyřletý plán, který v sobě zahrnuje veškerá předložená opatření v souladu s plánem rozvoje města a v souladu s předloženým auditem. V momentě, kdy se bude schvalovat rozpočet, dostanou zastupitelé i všechny relevantní podklady. Mgr. Heřmanová řekla, že když se ví, že akce nebude být moci zrealizovaná, připraví se například pouze projektová dokumentace.  Investiční akcí je dále pouze rekonstrukce Besedního domu. Starosta navrhl vzít usnesení na vědomí a na dalším zasedání zastupitelstva usnesení schválit. Mgr. Heřmanová odpověděla, že usnesení je třeba schválit do konce listopadu. Navrhla zastupitelům, jestliže některý bod naráží na investice, potom ho z návrhu opatření vypustit. S tím zastupitelé nesouhlasili. Ing. Moravec řekl, že se jedná o věci, které jsou realizovatelné v krátké době. Např. jako podnět ze škol od dětí přišel návrh, že chybí bezpečné přechody. Klasickým příkladem je např. Základní škola Vladimíra Menšíka na Růžové ulici, když žáci přicházejí např. na obědy do školní jídelny. Právě takové typy opatření jsou v jejich návrhu uvedeny a je možné realizovat je okamžitě. Na nejdelší dobu je rekonstrukce Besedního domu, kde se zastupitelstvo stejně zavázalo, že jeho rekonstrukci dokončí. Mgr. Heřmanová dodala k otázce přechodů, že ani v tomto případě se nejedná o velkou investici. Starosta odpověděl, že otázku přechodů a jejich značení dlouhodobě konzultuje se zástupci Polici ČŘ a neustále se vykytují nějaké překážky. Město bylo nakonec rádo, že se mu podařilo zrealizovat alespoň instalaci svodidel u kapličky v Letkovicích. Několikrát se byl s ředitelkou školy podívat na možnost přechodu na Růžové, nějaké rozhovory proběhly se zástupci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje o zvýrazněném značení přechodů. Všechny přechody, které nejsou nové, bude muset město Ivančice nasvítit tak, jak ukládá legislativa. V tomto případě bude investice daleko větší. Mgr. Heřmanová řekla, že v opatřeních je uvedeno, že do tří let se má v mapě zachytit umístění nebezpečných přechodů, případně obnovit přechody stávající. Město se nezavazuje k tomu, že do tří let budou všude výstavní přechody. Všechna uvedená opatření jsou pro město realizovatelná. Nejedná se o žádná opatření, v rámci kterých by bylo třeba něco budovat, jedná se pouze o zmapování nebo vytvoření. Dalším opatřením, které zajímalo mnoho lidí, bylo hlášení důležitých akcí v místním rozhlase. Další dotazy nebyly, starosta ukončil diskusi a nechal hlasovat o předloženém bodu.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje návrh opatření a dohodu o cílech v rámci auditu familyfriendlycommunity.

 

18.00 – odešel pan Fajks

18.00 – 18.10 – byla zařazena desetiminutová přestávka

Poté pokračovalo zasedání.


11. Zřízení příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice

Starosta představil zastupitelům záměr města zřídit příspěvkovou organizaci Technické služby města Ivančice (dále Technické služby“). Řekl, že myšlenka založení organizace vychází z dob minulých a jde o organizaci, jejímž hlavním účelem je péče o čistotu a vzhled města, zajištění funkčnosti veřejných prostranství a veřejných zařízení ve městě Ivančice. Ve zřizovací listině je uvedena vedle hlavního účelu a předmětu činnosti také doplňková činnost, např. provozování sběrného dvora, nakládání s odpady včetně nebezpečných a silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny.

Účinnost zřizovací listiny – vznik příspěvkové organizace – je stanoven na 1. 3. 2018.

Město Ivančice jako zřizovatel svěřuje příspěvkové organizaci k vlastnímu hospodářskému využití movitý majetek ve výši 15.973.486,13,- Kč.

Sídlo – budova č.p. 1112 na adrese Kounická 70, Ivančice – bude poskytnuta příspěvkové organizaci do výpůjčky, stejně tak ocelová hala a ocelový sklad, dílna, dřevěná kolna a mobilní buňka na pozemcích p. č. st. 60/9, 564, p. č. 189/5, p. č. 2782/16, p. č. 2782/10 v k. ú. Kounické předměstí.

Příspěvková organizace bude mít od svého vzniku 22 zaměstnanců (včetně ředitele a účetní) v pracovním poměru a dále pak 16 zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. S výjimkou cca 4 pozic se jedná o zaměstnance města Ivančice, kteří budou převedeni do příspěvkové organizace.

Starosta řekl, že během poslední doby několikrát navštívil organizace tohoto typu v jiných městech – v Rosicích, Moravském Krumlově, Židlochovicích apod. Rozhodně bude nějakou dobu trvat, než se organizace rozběhne. Záměrem města je převést do té organizace všechny obslužné činnosti, které přímo s úřadem nesouvisí. Je to například provozování odpadního dvora, svoz kontejnerů, pro což bylo zakoupeno nové vozidlo, sečení trávy na zelených plochách města a další činnosti, které se na ni budou postupně nabalovat, včetně veřejného osvětlení. Jako první se do diskuse přihlásil Mgr. Musil. Řekl, že všichni ví, že přes finanční výbor probíhá kontrola příspěvkové organizace Městské lesy. Zatímní výstupy, které z kontroly jsou, ukazují na to, že co se týče financování ze strany města, není vše v pořádku. Ing. Feith reagoval, ať Mgr. Musil předloží konkrétní důkazy nebo svá slova vezme zpět. Mgr. Musil odpověděl, že zpět nic brát nebude, a uvedl příklad – když někdo používá služební auto a nemá knihu jízd, určitě není vše v pořádku. Jedná se o jeden ze základních dokumentů, který by v příspěvkové organizaci měl být. Řekl, že o financování příspěvkových organizací něco ví, protože sám jednu řídí. Vzhledem k tomu, že k otázce založení příspěvkové organizace Technické služby neproběhlo pracovní zastupitelstvo, navrhl projednání bodu odložit a nejít do toho rizika zakládat další příspěvkovou organizaci, kde by mohlo dojít k obdobnému problému ve financování. Podle jeho názoru by před založením organizace měla být také známá osoba, která ji povede. Ředitel by měl zpracovat projekt. S projektem by měli být seznámeni zastupitelé a měl by obsahovat vše a ne, že bude obsahovat nějaké činnosti a potom se budou další činnosti postupně přidávat. Vrátil se ještě jednou k příspěvkové organizaci Městské lesy a řekl, že jsou třetím rokem ve ztrátě. Zeptal se proč město, potažmo rada, tuto situaci neřeší. Pokud ředitel organizace hospodaří tak, že jsou Městské lesy ve ztrátě, tak by rada měla reagovat minimálně tím způsobem, že pan ředitel bude postižen po finanční stránce, tzn., nebude mu přiznaná odměna, bude mu kráceno osobní ohodnocení. Jestli se toto stalo, to Mgr. Musil neví. Závěrem řekl, že je riziko zakládat další organizace, protože nikdo ze zastupitelů neví, zda bude dobře financovaná, zda budou všechny úkony probíhat v pořádku. Nejprve by se mělo uvést do pořádku financování současných příspěvkových organizací a pak teprve zakládat další. Starosta odpověděl, že podle jeho názoru je financování příspěvkových organizací v  pořádku. To, že chybí kniha jízd, je pravdou, nicméně kontrola, která je v příspěvkové organizaci ze strany finančního výboru prováděná, je účelová. K Technickým službám starosta řekl, že město nemůže vybrat ředitele, dokud příspěvková organizace není založená. Pokud zastupitelstvo schválí její založení, bude schválená organizace, která nic neprodukuje, nic nedělá. Potom může být následně vypsáno výběrové řízení na ředitele organizace, který může dát všechno dohromady. Když není ředitel, nemůže být projekt. Řešení situace v příspěvkové organizaci Městské lesy není předmětem projednávání předloženého bodu. Přesto dodal, že pan Lang získal dotaci na vybudování ptačího hotelu, co je stezka na Réně, kterou si lidé velmi chválí stejně jako vybudovaná odpočívadla. Tímto konstatování otázku Městských lesů starosta uzavřel. Vrátil se k otázce Technických služeb. Veškeré, co bude muset město vynaložit při založení organizace, je správní poplatek při zápisu do obchodního rejstříku. Rozběhnout organizaci bude muset pomoci město. Přihlásil se MVDr. Šlapanský a řekl, že ztráta příspěvkové organizace Městské lesy je zčásti způsobena i tím, že suplují činnost organizace Technické služby.  Spousta činností, které vykonávají, bude následně předmětem činnosti organizace Technické služby, jako například ošetřování a údržba zeleně.  Starosta doplnil, že těchto činností bylo daleko více, například údržba fotbalového stadionu, vyčištěná zákoutí apod. Město nechalo zpracovat finanční audit, který poukázal na to, kde se stala chyba. Rada města přijala nápravná opatření, že tyto chyby se již neopakují. Ing. Blatný řekl, že o založení firmy Technické služby se v zastupitelstvu hovoří již 12 roků. Zjistil si, jak podobné firmy fungují v jiných městech. Přečetl, co všechny organizace podobného typu ve městech vykonávají za činnosti. Své vystoupení uzavřel, že podle jeho názoru by se tento projekt měl spustit. Samozřejmě budou nějaké vstupní náklady, ale výsledný efekt by měl být ve městě vidět. Starosta potvrdil slova Ing. Blatného s tím, že město již domluvilo pro Technické služby účetní, kterou bude paní Závišková, která je zároveň i zkušenou auditorkou. Na městu bude záležet, jakého si vybere ředitele a jakým způsobem si ho město uhlídá. Svoji činnost by organizace měla zahájit od 1. 3. 2018.  Starosta řekl, že měl rozhovor s pracovníky, kterých se přechod do nově vzniklé firmy bude týkat, a všichni souhlasí. Nic se pro ně nemění, pořád bude jejich vedoucím pan Petrčka. Bude možné zrušit několik současných malých dohod, jako je úklid autobusových zastávek apod., které bude následně vykonávat pracovnice Technických služeb. Když bude ve městě cokoliv potřeba udělat, zavolá se řediteli Technických služeb a ten zajistí splnění požadavku města. Rozhodně si však není možné myslet, že se nevyskytnou žádné problémy. Pan Skála ve svém příspěvku řekl, že již z minulého období je podporovatelem vzniku organizace tohoto typu. Co mu však vadí, je, že se jedná o krok obtížný a krok do neznáma, a proto mu mohla být věnovaná daleko větší pozornost. Materiál, který zastupitelé obdrželi, není vypovídající. Nejdůležitější součástí materiálu by měla být ekonomická rozvaha. To, že byl předložený pouze soubor mezd, zdaleka nestačí. Činnost Technických služeb rozhodně není pouze o mzdách, ale i o režii a provozních nákladech. V tomto případě mohlo být uvedeno alespoň to, co se očekává za objem prostředků, který bude muset být z rozpočtu vyčleněný. Podle jeho názoru by vytíženost Technických služeb měla být větší, než je uvedeno ve zřizovací listině. A že by měl být organizaci dán nosný program, který bude zpracován, aby příspěvek z města byl co nejmenší. Není možné to nechat pouze na člověkovi, který přijde z venku, ale město by mělo mít představu o tom, co od založení firmy a jejího fungování očekává. Starosta odpověděl, že představu o náplni práce pro firmu má, neboť již jednu takovou zakládal. Když zastupitelé založení organizace schválí, tak je stále dostatek času na to zjistit, kolik co stojí. Není možné porovnávat rozpočet Rosic, které na odpadním dvoře mají například 3 pracovníky, a město Ivančice bude mít jednoho. Není možné porovnávat firmu, která má rozpočet 13 milionů s firmou, která teprve bude svoji činnost zahajovat a postupně se bude její náplň utvářet. V současné době je možné vzít náklady, které jsou na mzdové prostředky, na techniku, na odpisy a na všechny obdobné věci. Důvodem spěchu je především to, že město zakoupilo nové auto, které bude pořízeno do konce roku. Schválí se dohoda s firmou SITA, že město bude samo provozovat odpadní dvůr. Doba, která zbývá do 1. 3. 2018, kdy příspěvková organizace svoji činnost zahájí, je dostatečně dlouhá k tomu, aby bylo možné vychytat všechny nedostatky. Místostarosta Sojka okomentoval hlavní a vedlejší činnosti organizace s tím, že je nemožné, aby si organizace veškeré náklady ufinancovala sama. Město vždycky bude muset nějaký příspěvek organizaci poskytnout. Ve své činnosti bude organizace pracovat z 80 % pro město a pouze malá část jí zůstane pro činnost pro veřejnost.  Příspěvek bude vyčleněn z rozpočtu OISMaP, který tyto obslužné práce v současnosti vykonává. Starosta dodal, že je dobře nastaven směr, kterým by příspěvková organizace svoji činnost měla směřovat. Pan Skála se zeptal, jak to funguje v jiných městech, která jsou podobná Ivančicím. Starosta jako příklad uvedl Rosice – zde bylo nejprve založeno s. r. o., ale protože se tento způsob hospodaření neosvědčil, došlo k transformaci na příspěvkovou organizaci. V současné době je v organizaci 16 lidí, její rozpočet je cca 12 mil. Kč. Jejich náplní je starost o hřbitov, provozují odpadní dvůr, provozují kontejnerové vozidlo, rozváží např. písek. Mají jednoho vedoucího, jednu účetní, řidiče, sekáče, obsluhu odpadního dvora. Krumlov má v technických službách i byty, celkem jich je 400. Město Ivančice má při své velikosti 40 bytů.  Krumlov tam má i kotelny. Cílem města je zefektivnění práce obslužného personálu, aby organizace měla ve své činnosti veškerou technickou činnost, kterou město potřebuje. Ing. Feith řekl, že založením firmy dojde k vyčlenění obslužných činností, které město v současné době čím dál více zatěžují. Jejich vyčleněním se uvolní prostor pro důležitější větší akce. I samotná činnost organizace by měla být pružnější. Město potom bude pouze z pozice zřizovatele jeho činnost sledovat a kontrolovat. Výsledný efekt by měl být mnohem větší, než je tomu v současné době. Závěrem svého příspěvku řekl, že je pro založení organizace i s tím, že se v počátku mohou vyskytnout problémy.  Pan Skála se zeptal, proč nebyly do příspěvkové organizace vloženy i byty. Starosta odpověděl, že byty se dají do příspěvkové organizace kdykoliv převést. Není možné tam však dát úplně všechno, aby nedošlo k zahlcení firmy hned zpočátku. Zastupitelstvo města zasedá téměř každé dva měsíce a není proto problémem postupně rozsah prací organizace rozšiřovat o další činnosti. V budoucnu může být do organizace převedena hala, hřiště, byty, parkoviště apod. Znovu zopakoval, že záměrem města je firmu dobře rozjet a nezahltit ji hned zpočátku. Ing. Feith řekl, že vize do budoucna je taková, aby veškeré obslužné činnosti pod Technické služby přešly. Mgr. Musil se vrátil k předloženému materiálu, podle kterého má být do organizace převedený majetek v hodnotě 15 mil. Kč. Mgr. Hlaváč tuto informaci zpřesnil, neboť z výše uvedené hodnoty musí být vyčleněn majetek, který město v minulosti pořídilo z dotačních titulů a ještě neskončila doba udržitelnosti a není možné majetek z města převést. Příspěvková organizace ho z počátku může mít např. zapůjčený. Hodnota majetku tím klesne na 10 mil. Kč. Mgr. Musil se ztotožnil s komentářem pana Skály, že pro souhlas se založením firmy měli mít zastupitelé více informací. Mělo být svoláno pracovní zastupitelstvo a otázka založení Technických služeb se měla důkladně probrat. Podle Mgr. Musila by jednoznačně měly být veškeré činnosti pro příspěvkovou organizaci vyčleněny hned na jejím začátku tak, aby se v průběhu již nemusel nic doplňovat a měnit. Na to starosta odpověděl, že nevidí žádný problém v tom, když se bude s organizací i v budoucnu pracovat a postupně, jak se bude rozvíjet, její činnost doplňovat a převádět na ni další práce. Pan Skála podpořil Mgr. Musila a řekl, že rovněž nesouhlasí s tím, aby se schválil pouze polotovar. Řekl, že mělo jasně zaznít, že činnosti, které v současné době vykonává město, jsou v takovém a takovém rozsahu a je na ně třeba vynaložit tolik a tolik finančních prostředků. Pracovní četa je schopná udělat investice za tolik a tolik tisíc, možná milionů korun. To nejdůležitější zastupitelé neznají a je to o tom, že v dnešní době se všechno točí kolem peněz. Obrátil se na Ing. Feitha, když je jindy na finance vždycky velmi přísný, že v tomto případě tomu ale tak není. Starosta řekl, že se pořád hledají možnosti a důvody, proč to nemůže jít, a nehledá se cesta k tomu, aby to šlo. Materiály zastupitelé obdrželi v řádném termínu 10 dní před konáním zasedání a žádný ze zastupitelů nevznesl žádný dotaz. Kdyby ze strany zastupitelů nějaký požadavek vzešel, mohl být materiál v mezidobí doplněn. Pan Skála oponoval, že když vznese nějaký dotaz, a to i písemně, není na něj odpovězeno; když jsou vzneseny připomínky, není na ně reagováno, nejsou brány v potaz. Starosta diskusi ukončil s tím, že už nejsou žádné konstruktivní návrhy. Řekl, že samozřejmě mohl být materiál vypracované lépe, zároveň je ale pravdou, že mohl být i horší. K nákladům řekl, že ty by neměly být větší než takové, jaké jsou v současnosti na městě.

Mgr. Musil se přihlásil s tím, že navrhuje jmenovité hlasování:

Hlasování : Pro 12, proti  0 , zdržel se   0

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje jmenovité hlasování k bodu č. 11.

Hlasování :

Pro  11    Blatný Jan Ing., Buček Milan, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek, Horáková Růžena, Kuczman Mikuláš MUDr., Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav,

Proti   0,

Zdržel se 1     Mgr. Musil Radek

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje zřízení příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace, se sídlem: Kounická 1112/70, 66491 Ivančice a současně schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace.

 

18.50 – odešel starosta a pan Halouzka

18.53 – vrátil se starosta


12. Rozpočtové opatření č. 24

Ing. Ladislav Peška, vedoucí odboru plánovacího a finančního, k bodu řekl, že rozpočtové opatření se skládá ze tří bodů. V prvním případě je na žádost ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice snížen investiční příspěvek o 300 tis. Kč.  Je to z toho důvodu, že plánované odpočívadlo se nebude v letošním roce realizovat. Znovu by se prostředky narozpočtovaly v následujícím roce.

Druhá věc se týká finanční podpory spolu i-Kompas. Poskytnutí prostředků schválilo zastupitelstvo na minulém zasedání spolu se smlouvou. Akce však nebyla součástí rozpočtového opatření, proto byla zastupitelům předložena nyní.

Ve třetím bodu je návrh na uvolnění 2 mil. Kč pro vypracování projektové dokumentace na parkovací dům. Dotace, která má být na výstavbu parkovacího domu využita, bude vyhlášena v březnu 2018.

Součástí materiálu byla i tabulka, ve které OISMaP přesouvá prostředky v daných oddílech. Tento materiál byl zastupitelům dán na vědomí.  V materiálu byly uvedeny ukončené akce, ze kterých se zbývající prostředky převádí na akce, které bude možné v roce 2017 ještě realizovat.

Rozpočtové opatření č. 24 – 7. ZM dne 1. 11. 2017

1) Snížení investičního příspěvku PO MěL z důvodu, že se nebude realizovat odpočívadlo v Hrubšicích
ORJ Mix Par Pol Org Individuální text  RU 2017 změna RO 24
4 1031 6351 524 Snížení investičního příspěvku 1 615,70 -300,00 Na vědomí
Od 10 PO Městské lesy Ivančice – snížení inv. příspěvku -300,00 RO 24
444 6171 5901 Navýšení provozní rezervy 300,00 Na vědomí
Od 61 Navýšení  od 61 – zrušení inv. příspěvku PO MěL (přesun do r. 2018) 300,00 RO 24
2) Narozpočtování již schválené veřejné finanční podpory spolku i-Kompas, z. s. na stavební úpravy v PO ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice
4 4371 6322 Investiční příspěvek i-Kompas, z. s. – na stavební úpravy    176,40 Na vědomí
Od 43 Investiční příspěvek i-Kompas, z. s. – na stavební úpravy 176,40 RO 24
444 6171 5901 Z rezervy provozní -176,40 Na vědomí
Od 61 Ponížení rezervy provozní – poskytnutí příspěvku  z. s. i-Kompas -176,40 RO 24
3)  Zhotovení projektové dokumentace na parkovací dům
4 6171 5901 Z rezervy zastupitelstva -2 000,00 Na vědomí
Od 61 Ponížení rezervy zastupitelstva – projektová dokumentace na parkovací dům -2 000,00 RO 24
555 3639 6121 1814 PD parkovací dům 2 000,00 Na vědomí
Od 22 Projektová dokumentace na parkovací dům 2 000,00 RO 24

Místostarosta Sojka se v diskusi vrátil k prvnímu bodu rozpočtového opatření, starosta doplnil, že jednak bylo důvodem vrácení části příspěvku Městský lesů, že se nestihlo vybudovat další z odpočívadel, jednak se vyskytla možnost, že bude v roce 2018 vyhlášena výzva, v rámci které bude možné požádat o dotaci.

Místostarosta Sojka pokračoval dalším bodem rozpočtového opatření, kterým bylo zajištění finančního krytí investiční dotace, která byla spolku i-Kompas přiznaná na minulém zasedání zastupitelstva. V případě tohoto bodu nebyly žádné připomínky.

Posledním bodem rozpočtového opatření bylo vyčlenění 2 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace na parkovací dům. V současné době si město nechalo zpracovat záměr do výzvy 22 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů. Do 1. listopadu 2017 měl být podaný záměr. Nyní se bude čekat na jeho vyhodnocení, a do 14 dnů by se mělo vědět, zda má město šanci v dotačním řízení uspět. Pokud v rámci vyhodnocení vyjde, že město má šanci na získání dotace, teprve v tom případě by se zadalo zpracování projektové dokumentace.  Vzhledem k tomu, že termín podání žádostí je do konce března 2018, nebude možné pracování projektové dokumentace zadávat až někdy v lednu; proto není možné tento bod Rozpočtového opatření projednat později. Dále řekl, že dotační titul by pokryl 90% ceny akce včetně projekčních nákladů a včetně nákupu pozemků. Pro město by to bylo výhodné. Zastupitelé obdrželi návrh studie parkovacího domu, na kterou budou navazovat i další postupové kroky. Doprava ve městě totiž začíná být problematická. Vše navazuje na přestupní uzel, jehož návrh obdrželi zastupitelé na CD. Návrh obsahuje dvě varianty: jedna je se stávající drážní budovou a jedna bez ní. Právě tento návrh se vedení města líbí více. Vše by navazovalo na kruhovou křižovatku U tří kohoutů, dále by byla v rámci integrované dopravy rozšířena zastávka u obchodního domu Tesco.  Autobusy, které jezdí linku 431 do Hrubšic, by zajížděly až k obchodnímu domu Tesco a zase by se stejnou cestou vracely zpět na přestupní terminál.  Tím by městu odpadla další starost o přesun občanů, nemusely by se rozšiřovat linky seniortaxi, ani by se nemusely zřizovat žádné další. Město by to stálo pouze prostředky na rozšíření již nyní dotované autobusové linky Ivančice-Hrubšice a zpět, kterou městu zajišťuje Kordis. Místostarosta Ing. Sládek doplnil, že k záměrům přestupní terminál a parkovací dům bylo svoláno něco jako kontrolní den. Byli pozváni zástupci Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, odboru dopravy Jihomoravského kraje a Kordisu. Celý komplex od přestupního terminálu přes parkovací dům, úpravu Tesařova náměstí (poté, kdy by se realizovat přestupní terminál), kruhový objezd U tří kohoutů, zastávku u školy až po zastávku u Tesca přivítali jako celistvé řešení, které má nějakou myšlenku. Doprava by tímto způsobem mohla být řešena s tím, že není možné přesně stanovit, který z jednotlivých dílů by mohl být realizován a v jakém čase. To že se ukázalo, že město může požádat o dotaci na parkovací dům, znamená, že by bylo možné začít realizaci tímto prvním krokem. Jestliže město bude mít šanci dotaci získat, rozběhly by se první projekční práce. Rozpočtové opatření je navrženo tak, že v případě, že záměr bude přijat, začalo by se na projektové dokumentaci pracovat. Následně by se dokončil odkup pozemků, jehož záměr již zastupitelé schválili. Ing. Sládek navrhl, aby využití 2 mil. Kč, které jsou předmětem rozpočtového opatření, bylo podmíněno kladným stanoviskem ke zpracovanému záměru. Dříve dokumentaci nenechat zpracovávat, aby nebyla jenom uložena do složky.

Starosta otevřel diskusi. Pan Skála se zeptal, zda město neuvažovalo o tom, že by parkovací dům stál někde jinde. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že zpracovatel studie měl několik jiných variant, všechno ostatní, co by teoreticky přicházelo do úvahy, nebylo tak rychle po ruce. Jednalo se například o pozemky naproti Ekotexu jak je dvůr vedle Stavebnin na ulici Hybešově a v místech parkoviště autobusů Tredos, neboť i tyto prostory budou určeny k prodeji. Podle starosty však částka za tyto pozemky byla značně vysoká, pohybovala se mezi 20 – 30 mil. Kč. Naproti tomu jednání s majitelem pozemku, o který město projevilo zájem, byla velmi perspektivní. Místostarosta Ing. Sládek dále řekl, že nejlepší by bylo mít parkovací dům přímo na vlakovém nádraží. Tam je však prostor velmi malý. Vejde se do něj pouze několik autobusových zastávek, parkoviště pro tělesně postižené, smyčku autobusů, aby se měly autobusy kde otáčet, a to je všechno. Místostarosta Sojka ještě doplnil, že ve studii jsou řešeny i docházkové vzdálenosti jak k nádraží, tak i do města. Předběžně se jednalo i se zástupci Penny Marketu, že by pakovací dům mohl ústit i na jejich parkoviště.

Pan Skála se dále zeptal, zda se neuvažovalo například o lokalitě na novém sídlišti, kde roste problém s parkováním, nebo zda dotační titul je vztažen pouze k terminálovému řešení. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že jednou z podmínek je návaznost na přestupní terminál. Kdyby to bylo vybudováno na sídlišti, tak s největší pravděpodobností by město neuspělo se svou žádostí o dotaci. Žádost by nebyla vyřazena jako špatná, nezískala by však potřebný počet bodů pro další hodnocení. Starosta doplnil, že kdyby město chtělo budovat parkoviště na novém sídlišti, neměl by to být problém, protože město tam pozemky má. Problém jsou spíše občané, kteří chtějí pakovat přímo pod svými okny a nejsou ochotni udělat pár kroků navíc. Pan Skála upozornil, že vztah k dotačnímu titulu mohl zaznít hned zpočátku a diskuse tak nemusela proběhnout. Dále se zeptal, zda proběhl nějaký průzkum, kolik občanů například dojede k vlakovému nádraží a dále pokračuje vlakem. Většina lidí, když už jede autem, dojede až do cíle své cesty. Místostarosta Sojka odpověděl, že ve studii je průzkum, kolik lidí dojíždí do Brna, jakým spojem, jsou vypsané počty lidí a spoje. Dneska je situace taková, že se u vlakového nádraží nedá zaparkovat, protože tam parkují jak obyvatelé ulice Krumlovská, tak kamiony, které nemají řidiči kde odstavit. Když přijede vlak, není možné auto nikde zaparkovat. Podle jeho názoru vůbec není špatný záměr přijet na vlak, zaparkovat automobil a dál pokračovat vlakem, protože i v Brně je problém se zaparkováním. Ing. Blatný se zeptal, jaké je situace s výkupem pozemků. Co když majitel bude chtít zvýšit cenu, když se jedná o záměr města. Starosta odpověděl, že byl za majitelem pozemků, chystá se předložit smlouvu o smlouvě budoucí. Nechtěl však podnikat nic do doby, než bude věc schválená. Částka by měla odpovídat ceně, jakou za pozemek majitelé sami dali, což starosta ví, neboť jim sám zmíněný pozemek prodával. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že to vedení města také napadlo, starosta skutečně šel za majitelem s tím, jaký má město záměr. Není možné vyloučit, že své stanovisko dotyčný změní. Samozřejmě, kdyby cena pozemku naráz vzrostla, bylo by to znovu předloženo zastupitelům k posouzení, zda má v takovém případě odkup význam. Místostarosta Sojka navrhl doplnit usnesení podle místostarosty Ing. Sládka, kdy rozpočtové patření v případě toho, že nebude žádáno o dotaci, se vrátí zpět do rozpočtu města.

Místostarosta Sojka se vrátil ještě k části materiálu, ve kterém došlo k přesunům mezi jednotlivými paragrafy. Jednalo se o to, že z akcí, které již byly zrealizované, zbyly nějaké finanční prostředky a tyto budou přesunuty do dalších akcí, které bude možné ještě v letošním roce zrealizovat. Jedná se o nějaké opravy chodníků, spoluúčast na budování workoutového hřiště, instalaci bezpečnostních svodidel u kapličky v Letkovicích, opravu povrchu parkoviště u městské sportovní haly a opravu příjezdové komunikace v Alexovicích na ul. Tovární.

Místostarosta Ing. Sládek řekl, že zpracoval návrh usnesení na parkovací dům. Pan Skála se zeptal, zda zastupitelé budou hlasovat o rozpočtovém opatření a zároveň zda berou některé věci na vědomí. Zároveň se zeptal, zda když zastupitelé odsouhlasí 2 mil. Kč na parkovací dům, tak zda se schvaluje to, že se bude realizovat. Místostarosta Sojka odpověděl, že se schvalují prostředky na projektovou dokumentaci. Prostředky se schvalují pro město Ivančice, kdy žádný jiný investor než město Ivančice není, město chce koupit pozemek, kde rovněž není nikdo jiný jak město Ivančice, a žadatelem o dotaci mohou být pouze obce. Navrhl doplnit do usnesení ještě větu, že předpokládaným investorem bude město Ivančice. Pan Skála řekl, že si nerozumějí –  nejedná se mu o to, zda investorem bude město Ivančice, jedná se mu o to, zda město do té akce půjde a v budoucnu ji bude realizovat. Místostarosta Ing. Sládek se zeptal, zda existuje jiná možnost, když město investuje 2 miliony Kč a nebude akci realizovat. Zastupitelé diskutovali o tom, zda hlasovat o parkovacím domě v bodě Různé. Pan Skála se zeptal, o čem v rámci rozpočtového opatření mají zastupitelé hlasovat. Místostarosta Sojka odpověděl, že rozpočtové opatření č. 24 má 3 body. Pokud město nezíská kladné stanovisko k záměru o poskytnutí dotace na parkovací dům, nebude se projektová dokumentace zpracovávat. Starosta znovu navrhl hlasovat o třech bodech rozpočtového opatření. Pan Skála řekl, že by se mělo postupovat opačně a nejprve schválit parkovací dům, pokud ho bude město realizovat a udělá všechny kroky k tomu, aby získalo dotaci. Pokračovala debata, co kdy schválit; JUDr. Chládková navrhla, aby předtím, než zastupitelé přistoupí k hlasování o rozpočtových opatřeních, se usnesli k podbodu č. 3 nejprve na tom, že zastupitelé mají vůli realizovat akci parkovací dům, poté v rámci rozpočtových opaření by byl schválen podbod 3, Poskytnutí prostředků na zpracování projektové dokumentace, a to i s dovětkem, že částka bude čerpána pouze tehdy, pokud se získá kladné stanovisko k dotaci. S tímto postupem byli zastupitelé srozuměni.

Starosta tedy nechal hlasovat o návrhu, jak ho zformulovala JUDr. Chládková.

Hlasování : Pro 11, proti  0 , zdržel se  0

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s realizací projektu parkovací dům. Vypracování projektové dokumentace bude realizováno až po udělení předběžného kladného stanoviska k projektovému záměru „Výzva nositele ITI: 22. Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“. V případě, že městu nebude poskytnuta dotace, akce se nebude realizovat a prostředky se vrátí zpět do rozpočtu města.

Hlasování : Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017 a zároveň bere na vědomí rozpis rozpočtu dle návrhu předloženého Ing. Ladislavem Peškou.


13. Informace, různé

Pan Skála se zeptal na situaci v Besedním domě. Místostarosta Sojka odpověděl, že v Besedním domě v současné době probíhá doprojektování některých částí, co se týká vzduchotechniky, je uděláno zhruba 10 sond, protože z některých podkladů nebylo jednoznačně dané, jaké jsou struktury, jaké jsou stavy podlah v sále. V předsálí se bude muset provést oprava uložení trámů. Připravuje se výběrové řízení, ale to musí být hodně do podrobností, protože kdyby zadání bylo pouze povrchní, mohly by následně být ze strany zhotovitele požadovány vícepráce, které by vznikly až po zahájení prací. Protože tímto způsobem to město nechce, raději přistoupilo na doprojektování do detailů včetně vybavení koupelen sanitární technikou, aby se zabránilo tomu, aby byla osazena nekvalitní umývadla apod. V měsíci lednu by mohlo být vypsané velké výběrové řízení o objemu 17 mil. Kč na opravu Besedního domu. Místostarosta Sojka navrhl panu Skálovi, pokud by měl zájem se zúčastnit nějakého jednání, že není problém se domluvit a Besední dům projít tak aby byl seznámen s jeho stavem. Problémem je v současné době osvětlení ve velkém sále. Řeší se například, jak se bude Besední dům odemykat, jakým způsobem se budou odemykat pokoje, kde bude internet, jaké budou televize, apod.

Na další dotaz pana Skály na rekonstrukci plochy před kostelem odpověděl místostarosta Sojka, že je podaná žádost o vyjádření k projektu. Potřeba bylo ještě zplnomocnění římskokatolické církve a paní V, které se dotýká zaústění kanalizace dešťové vody pro odvodnění náměstí, která bude ústit do náhonu. Plné moci již byly předány Ing. Skálové, která bude vydávat závazné stanovisko, a bude se čekat na vydání stavebního povolení. Probíhají kontrolní výbory kolem projektové dokumentace, na které jsou zváni všichni, kdo do toho mají co zasahovat, je zván stavební úřad, úřad památkové péče, všichni správci sítí apod. Jakmile se vyřeší stavební povolení, mohlo by se začít pracovat. Rekonstrukci plochy řeší město i s Kulturním a informačním centrem, protože se připravují adventní akce, v květnu už jsou chřestové slavnosti, pak pouť atd. Je snaha najít vhodný termín, který by vyhovoval všem stranám. Letos by se měla vypisovat soutěž na výběr zhotovitele a následně se uvidí, zda bude schopný se do termínu, který město stanoví, vůbec vejít. Pan Skála řekl, že se zúčastnil pracovního jednání, kde bylo řečeno, že jakmile to bude dopracované, budou s tím zastupitelé seznámeni a následně s tím bude seznámena i veřejnost.; zeptal se, zda byl tento krok učiněn. Místostarosta Sojka řekl, že všichni zastupitelé studii mají, rekonstrukce proběhne přesně v duchu studie. Jakmile bude zhotovená projektová dokumentace, může být rozeslaná všem zastupitelům tak, jak se rozesílají všechny materiály, aby se k tomu mohli vyjádřit. Pan Skála řekl, že si s místostarostou nerozumí a to v tom smyslu, že než byla varianta dopracována do dokumentace k územnímu řízení nebo byly zapracovány názory, které zazněly na jednání, bylo slíbeno, že to zastupitelé dostanou a že s tím bude seznámena veřejnost. Ale město už zpracovává další stupeň projektové dokumentace a nic z toho, co bylo slíbeno, se nestalo. Místostarosta Sojka odpověděl, že žádný další stupeň projektové dokumentace není potřeba, protože územní rozhodnutí je vydané. Pan Skála odpověděl, že není vydané na tuto variantu, ale úplně na něco jiného. Místostarosta Sojka odpověděl, že se půjde formou změny vydaného rozhodnutí, proto neví, proč by se měla projednávat nějaká dokumentace, která byla schválená. Pan Skála zopakoval, že bylo slíbeno, že s tím budou seznámeni i občané, ale nebyli, ani zastupitelé nebyli seznámeni s tím, která varianta je konečná. Místostarosta Sojka řekl, že na základě diskuse, která proběhla kolem studie, nezaznamenal nikoho, kdo by řekl, že to tak nechce. Pan Skála navrhl, aby než se dotáhne do konce dokumentace pro stavební povolení, byli se záměrem města seznámení občané. Místostarosta Sojka odpověděl, že vše může být zveřejněno na stránkách města. Pan Skála řekl, že by bylo vhodné udělat s občany besedu. V minulosti se rovněž o variantách náměstí hovořilo. Místostarosta Sojka řekl, že prostor prodiskutovat záměr s veřejností je. Řekl, že jakmile bude mít podklady, rozešle je a zveřejní a následně se může udělat beseda.


14. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 1. 11. 2017 – rekapitulace usnesení

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017, o místním poplatku ze psů.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice revokuje usnesení č. 11. 9) ze dne 31. 5. 2017, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemků  p.č. PK 551, o výměře 272 m2  a PK 550/1, o výměře 634 m2, k. ú. Ivančice (KN 590/1).

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemků v k. ú. Ivančice: p. č. 581/20 a p. č. 582/7, o výměře cca 54 m² formou veřejné dražby – návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemků v k. ú. Ivančice: p. č. 581/20 a p. č. 582/7, o výměře cca 54 m², obálkovou metodou. Zájemci předloží svoji nabídku v zalepené obálce, na které bude vyznačeno „Prodej části pozemků v k. ú. Ivančice – vybudování 2 garáží –  NEOTVÍRAT – obálková metoda“, v termínu do 30. listopadu 2017. Minimální cena činí 27 000,- Kč.

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu KS 28/2017, kterou město prodává pozemky p.č. 494/1, ostatní plocha, o výměře 386 m2, a p.č. 491/19, ostatní plocha, o výměře 290 m2,  k.ú. Řeznovice, panu MH, Ivančice, za kupní cenu 67 600,- Kč. Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 29/2017, kterou město prodává pozemek p.č. 2419/57, orná půda, o výměře 149 m2, k.ú. Kounické Předměstí, paní SH, Ivančice, za kupní cenu 40 230,- Kč.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje návrh opatření a dohodu o cílech v rámci auditu familyfriendlycommunity.

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje jmenovité hlasování k bodu č. 11.

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje zřízení příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace, se sídlem: Kounická 1112/70,      664 91 Ivančice a současně schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace.

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s realizací projektu parkovací dům. Vypracování projektové dokumentace bude realizováno až po udělení předběžného kladného stanoviska k projektovému záměru „Výzva nositele ITI: 22. Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“. V případě, že městu nebude poskytnuta dotace, akce se nebude realizovat a prostředky se vrátí zpět do rozpočtu města.

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017 a zároveň bere na vědomí rozpis rozpočtu dle návrhu předloženého Ing. Ladislavem Peškou.


15. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 19.35  hodin.

 

V Ivančicích dne 1. 11. 2017

Milan Buček                                                                       Jaroslav Sojka

starosta                                                                             místostarosta

Ing. Jan Blatný                                                                    Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf ZM-2017-07 594 KB

Post Author: admin