Usnesení rady města RM č. 02/2018

Výpis z přijatých usnesení 2. schůze rady města konané dne 24.01.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Navýšení počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu Ivančice – zřízení 1 pracovní pozice v odboru regionálního rozvoje

U s n e s e n í :

RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění navýšení počtu zaměstnanců zařazených do odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Ivančice s účinností od 1.2.2018 o 1. Úřad územního plánování odboru regionálního rozvoje bude posílen změnou pracovní náplně úřednice zařazené do odboru regionálního rozvoje vykonávající dosud kumulovanou funkci „agenda úřadu územního plánování + agenda orgánu památkové péče“ na náplň „agenda úřadu územního plánování“. Na pozici „úředník – orgán památkové péče“ ukládá rada města tajemnici vyhlásit neprodleně výběrové řízení. Počet zaměstnanců zařazených do odboru regionálního rozvoje bude 9 a celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice bude 98. Potřebné mzdové prostředky budou řešeny příslušným rozpočtovým opatřením.


Uzavření mateřské školy Ivančice-Řeznovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřením Mateřské školy Ivančice-Řeznovice v době jarních prázdnin a to ve dnech 5. – 9. 2. 2018 a to z organizačních důvodů.


Smlouva o dílo – Upgrade systému EZS budovy odboru správních činností MěÚ, Petra Bezruče 4

U s n e s e n í :

RM schvaluje smlouvu o dílo na upgrade systému elektronické zabezpečovací signalizace budovy odboru správních činností MěÚ, Petra Bezruče 4 se zhotovitelem RTZ Holding, a. s. IČO 25585380 se sídlem Husovická 15, 641 00  Brno. Cena díla 79 239,- Kč vč. DPH plus programování řídící jednotky systému dle skutečně provedené práce (907,50 Kč/hod vč. DPH). Hrazeno bude z rozpočtu odboru investičního správy majetku a právního, ORJ 101.


Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Chřestová 1018/41, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní KP, kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2019.


Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého nám. 12/27, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 na adrese Palackého nám. 12/27, Ivančice, nájemkyně paní DF, kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2019.


Prohlášení náhrobku rodiny Zozuli di Salino za kulturní památku

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zahájení řízení o prohlášení náhrobku rodiny Zozuli di Salino s renesanční reliéfní deskou za kulturní památku.

Rada města současně ukládá starostovi zaslání Čestného prohlášení o vlastnictví náhrobku na Ministerstvo kultury České republiky.


Smlouva o dílo – Doplnění herních prvků na dětském hřišti na ul. Jana Fibicha

U s n e s e n í :

RM schvaluje smlouvu o dílo na Doplnění herních prvků na dětském hřišti na ul. Jana Fibicha se zhotovitelem Bonita Group Service s.r.o., IČO 277 38 795 se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišnov. Cena díla je 131 068,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101. Osloveny byly 4 subjekty; 2 se omluvily, 1 nabídku nepodal.


Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“

U s n e s e n í :

RM schvaluje připojení města Ivančice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 03. 2018 na budově MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6. Vyvěšení vlajky zajistí odbor investic, správy majetku a právní.


Sociální fond 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2018 dle návrhu předloženého vedoucím OPF pro rok 2018.


Návrh vzorové smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu – Ivančice, Veřejné osvětlení na ul. Novohorská, Nad Klínkem, Slunečná, Pod Jakubem

U s n e s e n í :

RM schvaluje vzorový návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na akci „Ivančice, Veřejné osvětlení na ul. Novohorská, Nad Klínkem, Slunečná, Pod Jakubem“.

Obsahem věcného břemene bude zřízení, umístění, provozování, provádění oprav, údržby, a výměny zařízení veřejného osvětlení. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Budoucími povinnými budou fyzické a právnické osoby v rozsahu dle projektové dokumentace na výše uvedenou akci.


Zábor veřejného prostranství –  cirkus Venasis

U s n e s e n í :

RM  neschvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p.č. 394/125, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Alexovice za účelem vystoupení cirkusu Venasis ve dnech 7.3.2018 – 11.3.2018, jehož jménem podal žádost Václav Kellner, IČO 64909557, se sídlem Rostoklaty 22, PSČ 281 71.

Hlasování: 4 proti


Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění činnosti při svozu a likvidaci odpadu

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění činnosti při svozu a likvidaci odpadu pro město Ivančice uzavřené dne 5.11.2015 mezi městem Ivančice a firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. (dříve SITA CZ a. s.),  IČO 25638955, se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, spočívající zejména v zúžení rozsahu služeb a snížení ceny za roční plnění podle příloh č. 1a – 1c smlouvy. Účinnost Dodatku č. 2 nastává dnem 1. 3. 2018.


Dodatek č. 22 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 28. 1. 2003 do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 22 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 28. 1. 2003, do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Pod Rénou, Š, kabel NN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Pod Rénou, Š, kabel NN“, povinným je město Ivančice, oprávněným E.ON Distribuce, a.s.


Smlouva s vlastníkem pozemku o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu s vlastníkem pozemku o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu, mezi městem Ivančice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 2435/1 v zahrádkářské kolonii Malvy VII. k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 2435/1, k.ú. Kounické Předměstí.


Smlouva o poskytování služeb č. SE 070080232 pro odběrné místo Tovární 14/4, společné prostory

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Smlouvu o poskytování služeb č. SE 070080232 s CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25458302, pro odběrné místo Tovární 14/4, Ivančice. Smlouva na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.

Tímto usnesením se ruší usnesení č. 11/R32 z roku 2017 bod a).


Žádost o změnu smlouvy – úprava záloh pro odběrná místa el. energie města Ivančice s dodavatelem CENTROPOL ENERGY, a.s.

U s n e s e n í :

  1. RM schvaluje Žádost o změnu smlouvy s dodavatelem elektrické energie CENTROPOL ENERGY a.s., IČO 25458302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem. Změna smlouvy se týká změny záloh u jednotlivých odběrných míst.
  2. RM schvaluje Žádost o změnu smlouvy s dodavatelem elektrické energie CENTROPOL ENERGY a.s., IČO 25458302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem. Změna smlouvy se týká změny hodnoty jističe u odběrného místa Tovární 4/14.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – odchyt městských holubů

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na odchyt městských holubů se zhotovitelem Radek Stískal, IČO 69627355, se sídlem Říkovice 111, 751 18 Říkovice. Dodatkem č. 2 se posunuje doba zahájení odchytu z důvodu aktuálních nepříznivých podmínek k umístění odchytových klecí.


Výpůjčka max. 100 ks židlí a 3 ks stojanů s věšáky z Besedního domu

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku max. 100 židlí a 3 ks stojanů s věšáky z Besedního domu na dobu do 31.3.2018 paní Simoně Široké do Pohostinství Budkovice (na ples O. S. Řeznovice, rybářský ples, masopustní karneval…). Dopravu zapůjčeného majetku si zajistí žadatelka.


Žádost o schválení umístění přístřešku v zahrádkářské kolonii Réna č. 3

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním přístřešku na nářadí na zahradě v zahrádkářské kolonii Réna č. 3, k.ú. Kounické Předměstí.


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

U s n e s e n í :

RM revokuje usnesení č. 15/R27 ze dne 1. 11. 2017 a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Mřenková 34, úprava vedení NN“.


Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace – schůzka pro splnění informační povinnosti dle § 339 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění

U s n e s e n í :

RM v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Ivančice č. 11) ze dne 1. 11. 2017 o založení subjektu Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace a usnesení č. 16) ze dne 18. 12. 2017 o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů části  zaměstnanců zařazených dosud do Městského úřadu Ivančice  ukládá starostovi svolat do konce měsíce ledna 2018 schůzku se zaměstnanci města, kterých se týká přechod práv a povinností dle § 338 odst. 2) Zákoníku práce, a to za účelem splnění informační povinnosti dle § 339 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění, a na schůzku pozvat rovněž ředitele jmenovaného usnesením rady č. 2/R1 ze dne 10. 1. 2018.


Žádost o souhlase se stavbou akce „Rekonstrukce TKR Ivančice, ul. Josefa Vávry a Komenského náměstí“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením akce „Rekonstrukce TKR Ivančice, ul. Josefa Vávry a Komenského náměstí“.


Záměr prodeje pozemků p. č. 15/2, zahrada, o výměře 56 m2, a p. č. 15/4, zahrada, o výměře 58 m2, k. ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků p. č. 15/2, zahrada, o výměře 56 m2, a p č. 15/4, zahrada, o výměře 58 m2, k. ú. Řeznovice.


Darovací smlouva – kávovar do tomboly na ples města

U s n e s e n í :

RM schvaluje darovací smlouvu mezi společností DEA Energetická agentura, s. r. o. Benešova 425, Modřice, PSČ 664 42 a města Ivančice na kávovar Delonghi za účelem podpory plesu města Ivančice.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci: Víceúčelová sportovní hala  pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2017 uzavřené s firmou DEA Energetická agentura, s. r. o. se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice pro zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“. Tímto dodatkem se navyšuje cena díla o 108 900,- Kč vč. DPH a prodlužuje se termín dokončení do 6. 10. 2018.

Celková cena bude činit 1 316 480,- Kč vč. DPH.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Podlimitní veřejná zakázka „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ – schválení příkazních smluv na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací a realizaci prvků zeleně, na dodavatele vybavení a učebních pomůcek a smlouvy o dílo na dotační management v programu IROP

U s n e s e n í :

RM schvaluje příkazní smlouvu na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací a realizaci prvků zeleně v rámci podlimitní veřejné zakázky : „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ se společností DEA Energetická agentura, s. r. o., se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice s cenou 50 820,- Kč vč. DPH.

RM schvaluje   příkazní smlouvu na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky na dodavatele vybavení a učebních pomůcek v rámci podlimitní veřejné zakázky : „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ se společností DEA Energetická agentura, s. r. o., se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice s cenou 24 200,- Kč vč. DPH.

RM schvaluje smlouvu o dílo – dotační management v programu IROP  v rámci podlimitní veřejní zakázky: „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ se společností DEA Energetická agentura, s. r. o., se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice s cenou  148 830,- Kč vč. DPH.

Osloveny byly tři firmy, podány byly tři nabídky.

Hrazeno bude z dotace IROP a z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2018.


11. Mezinárodní klobáskový festival ve Sládkovičovu – účast zástupce města a soutěžního týmu

U s n e s e n í :

RM schvaluje   účast zástupce města místostarosty pana Jaroslava Sojky s manželkou (vozidlo Škoda Octavia 1BN0479) na 11. Mezinárodním klobáskovém festivalu v partnerském městě Sládkovičovo ve dnech 23. 2. a 24. 2. 2018 a účast soutěžního týmu města Ivančice ve dnech 23. 2. – 25. 2. 2018 ve složení Josef Sedmík, Mgr. Liběna Kubíková, Ing. Lenka Nováková, Ing. Ilona Valentová (služební cesta); dále LK st., PK, MV; pro přepravu soutěžního týmu schvaluje vozidlo Fiat Ducato 1BF 4658, řidiči Josef Sedmík, Mgr. Liběna Kubíková


Plná moc pro Ing. Jitku Vágnerovou, IČO: 75691698, se sídlem Mezírka 4, 602 00  Brno;

Pověření pro Ing. Bernarda k provedení inventury majetku SVAK Ivančice a majetku vloženého do hospodaření SVAK Ivančice

U s n e s e n í :

A) RM schvaluje plnou moc pro Ing. Jitku Vágnerovou, IČO 75691698,se sídlem: Mezírka 4, 602 00 Brno k zajištění závazných stanovisek od příslušných orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob, potřebných k řízením ve věci děl (projektů)

„ZAHRADA JIŽNÍ MORAVY – ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADIMÍRA MENŠÍKA, IVANČICE“, „ZAHRADA PLNÁ ŽIVOTA – ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM, IVANČICE“, „NAŠE ZAHRADA – NAŠE KRAJINA – PŘÍRODNÍ ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY ALEXOVICE“ ke všem jednáním a úkonům, včetně doručování.

B) RM schvaluje pověření pro Ing. Luďka Bernarda, pracovníka MěÚ Ivančice, odboru investic, správy majetku a právního k provedení inventur majetku Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a majetku města vloženého do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice.


Schválení smlouvy na provedení auditu čerpání finančních prostředků poskytnutých Nadací ČEZ

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu na provedení auditu čerpání finančních prostředků poskytnutých Nadací ČEZ na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH EPP 147_17 ze dne 7. 9. 2017 s Ing. Zdeňkem Jarošem, registrovaným Komorou auditorů České republiky, oprávněným provádět auditorskou činnost s oprávněním č. 1477, se sídlem Koutkova 344, 674 01  Třebíč, za cenu 10 285,- Kč vč. DPH.


Záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemků: p. č. 500/35 o výměře 310 m2, p. č. 500/36 o výměře 170 m2, vše ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.


Konkurz na ředitele škol, jimž končí šestileté funkční období

U s n e s e n í :

RM ukládá vedoucí odboru vnitřních věcí zajistit vypsání konkurzů na místa ředitelů škol, kterým v roce 2018 končí šestileté funkční období.


Vícepráce na SO02 v rámci projektu Sanace Synagogy Ivančice – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 1680/2017, Vícepráce na SO02 v rámci projektu Sanace Synagogy Ivančice, mezi městem Ivančice a PEEM, s.r.o., Čajkovského 35, Brno, IČO: 47903627, kterým se cena za SO02 v důsledku víceprací zvyšuje na  449.270,- Kč, cena díla celkem 959 560,- Kč bez DPH.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-02 536 KB

Post Author: admin