Usnesení rady města RM č. 04/2018

Výpis z přijatých usnesení 4. schůze rady města konané dne 14.02.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Zápis č. 45 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 24.1.2018

U s n e s e n í :

RM  bere na vědomí zápis č. 45 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny (KRPZ) konaného 24.1.2018. RM v návaznosti na zápis:

  • bere na vědomí informaci vedoucí odboru vnitřních věcí, že F., vlastník domu, na kterém bude umístěna pamětní deska Antona Mauritze Worlla, nepodal žádost o příspěvek na opravu objektu pro rok 2018,
  • ukládá vedoucímu odboru investic, správy majetku a právního zjistit vlastníka opěrné zdi s erby biskupů u objektu Bratrského sboru;
  • schvaluje umístění litinového znaku se lvem, z roku 1928, v Alexovicích u pomníku padlých v 1. světové válce;
  • schvaluje výtvarný návrh pamětní desky Jaromíra a Hynka Růžičkových;
  • neschvaluje z důvodu opravy kostela Sv. Trojice a jeho okolí výsadbu stromů v okolí kostela, a to do konečného řešení úprav.

Změna časového rozsahu terénní pečovatelské služby

U s n e s e n í :

RM schvaluje změnu časového rozsahu terénní pečovatelské služby od 6.00 do 20.00 hodin, včetně víkendů a svátků.


Změna kapacity poskytované terénní pečovatelské služby

U s n e s e n í :

RM schvaluje změnu kapacity poskytované terénní pečovatelské služby ze 126 klientů na 55 klientů.


Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí Zprávu o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2017 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky.


Zapojení mateřských a základních škol, zřizovaných městem Ivančice, do projektu „Místní akční plán vzdělávání v území ORP Ivančice II“

U s n e s e n í :

RM souhlasí, aby se do projektu „Místní akční plán vzdělávání v území ORP Ivančice II“ zapojily školy, jichž je město Ivančice zřizovatelem, a to Mateřská škola Chřestová Ivančice, Mateřská škola Na Úvoze Ivančice, Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, Základní škola a mateřská škola Ivančice-Němčice a Základní škola a mateřská škola Ivančice-Řeznovice.


ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – jmenování zástupce zřizovatele do školské rady a Dodatek č. 1/2018 ke zřizovací listině školské rady

U s n e s e n í :

RM jmenuje jako zástupce zřizovatele do školské rady při základní škole Ivančice-Němčice, paní Ing. Ivanu Krejčovou.

RM schvaluje Dodatek č. 1/2018 ke zřizovací listině školské rady při Základní škole Ivančice-Němčice, kterými jsou jmenováni noví členové rady.


Pachtovní smlouva o propachtování pozemku p.č. 105/18, k.ú. Letkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy o propachtování pozemku p.č. 105/18, orná půda, o výměře 186 m2, k.ú. Letkovice, mezi městem Ivančice a manželi K., Ivančice.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Němčice u Ivančic, N., rozšíření DSNN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu s názvem „Němčice u Ivančic, N., rozšíření DSNN“ č. smlouvy 1030033240/001. Budoucím oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Ivančice, Hybešova, H., kab. smyčka VN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030040658/001 pro stavbu s názvem „Ivančice, Hybešova, H., kab. smyčka VN“, budoucím oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Ivančice, Kounická, Město Ivančice, kab. NN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu „Ivančice, Kounická, Město Ivančice, kab. NN“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Zábor veřejného prostranství – zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí „Každý krok pomáhá“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství (cca 25 m2) na Palackého náměstí před kostelem,  pro  účely zdravotně preventivní akce spojené s charitativní akcí „Každý krok pomáhá“, v termínu  9.4.2018 v době od 8.00 do 13.00 hodin. Dle čl 7 odst. 1 písm. a) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 se z akcí, jejichž výtěžek je určen pro charitativní a veřejně prospěšné účely neplatí poplatek.


Vyjádření k záměru stavby „Ivančice, TS St. sídliště, stat. zajištění“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s odstraněním budovy trafostanice na ulici Sportovní na Starém sídlišti a postavením nové kioskové trafostanice.


Záměr propachtování pozemků p.č. 351/22 a p.č. 351/23, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr propachtování pozemků p.č. 351/22, orná půda, o výměře 544 m2, a p.č. 351/23, orná půda, o výměře 487 m2, k.ú. Řeznovice.


Žádost o souhlas k opravě kanalizační přípojky k objektu stavebníka „Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s opravou kanalizační přípojky k objektu stavebníka „Mateřská  škola, základní škola a dětský domov Ivančice“.


Vyjádření k záměru stavby rodinného domu na pozemku p.č. 394/12, k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 394/12, k.ú. Alexovice.


Žádost o souhlas k akci „Alexovice – vodovodní přípojka pro parcelu p.č. 394/12, k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s akcí „Alexovice – vodovodní přípojka na parcelu p.č. 394/12, k.ú. Alexovice, dotčený pozemek města p.č. 394/47, k.ú. Alexovice.


Žádost o souhlas s vybudováním sjezdu a nájezdu k plánované výstavbě RD na ul. Zahradní

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vybudováním sjezdu a nájezdu k projektovanému rodinnému domu na ul. Zahradní v Alexovicích, na pozemku p,č. 394/12, k.ú. Alexovice.


Žádost o souhlas k akci „Alexovice – oprava vodovodního řadu v parcelách p.č. 1056 a 394/47, k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s opravou vodovodního řadu v parcelách p.č. 1056 a p.č. 394/47, k.ú. Alexovice.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Dr. Novotného, P., přípojka“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN – 014330044219/001, mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným, pro akci s názvem „Ivančice, Dr. Novotného, P., přípojka“.


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci „16010-040625 RVDSL1815_M_B__IVAN9-IVAN1HR_MET“

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Ivančice jako obtíženým a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., (CETIN) jako oprávněným, pro akci „16010-040625 RVDSL1815_M_B__IVAN9-IVAN1HR_MET“ – podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě v délce 18 bm v pozemku p.č. 670/1, k.ú. Řeznovice.


Záměr prodeje částí pozemků p.č. 336/6 a p.č. 336/23, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. 336/6, zahrada, a část p.č. 336/23,  o výměře cca 500 m2, k.ú. Řeznovice.


Záměr prodeje pozemku p.č. 340/233, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 340/233, trvalý travní porost, o výměře 12 805 m2, k.ú. Řeznovice.


Záměr prodeje pozemku p.č. st. 329/19, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání záměru prodeje pozemku p.č. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 361 m2, k.ú. Ivančice, do doby vypracování geometrického plánu o rozdělení pozemku; geometrický plán je objednán.


Nájemní smlouva  – pronájem parkoviště na p.č. 1056/1, k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s firmou itself, s.r.o., Pálavského nám. 4343/11, Brno, IČO 18826016, jejímž předmětem je nájem parkoviště na pozemku p.č. 1056/1, k.ú. Alexovice.


Smlouva o poskytování softwarového řešení formou hostingových služeb – T-MAPY spol. s r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytování softwarového řešení formou hostingových služeb s firmou T-MAPY spol. s r.o., IČO 47451084, se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, na dobu neurčitou. Cena za plnění ve výši 6 000,- Kč + DPH/rok bude hrazena z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Výtvarný návrh pamětní desky Jaromíra a Hynka Růžičkových

U s n e s e n í :

RM schvaluje, jak je již uvedeno v bodu 1/R4, návrh pamětní desky Jaromíra a Hynka Růžičkových od Ing. Arch. Jaroslava Klenovského a ukládá odboru investic správy majetku a právnímu provést kroky vedoucí ke zhotovení a umístění pamětní desky; nejprve zajistit písemný souhlas vlastníka nemovitosti a rodiny.


Smlouva o dílo – grafické zpracování a tisk publikace Ivančice – Pomníky a pamětní desky

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na Grafické zpracování a tisk publikace Ivančice – Pomníky a pamětní desky se zhotovitelem AMAPRINT-Kerndl s.r.o., IČO 46975438, se sídlem Pražská 343/20, 674 01 Třebíč. Cena díla 27 715,00 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.

RM však požaduje upravit ve smlouvě termín realizace tisku publikace tak, aby v ní byly použity fotografie pomníků po provedení jejich opravy (termín oprav se předpokládá v 5/2018).


Smlouva o dílo – Výměna přední části plotu vč. branek u knihovny na ul. Mjr. Nováka, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na Výměnu přední části plotu vč. branek u knihovny na ul. Mjr. Nováka, Ivančice, se zhotovitelem Daniel Sako, IČO 68709340, Trstěnice. Cena díla 84 051,50 Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 v Ivančicích, Palackého náměstí 87/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně paní K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 28.2.2019.


Rekonstrukce – přístavba podkroví chaty č.e. 78 na pozemku p.č. 2608/16, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM souhlasí s přístavbou podkroví chaty č.e. 78 na pozemku p.č. 2608/16, k.ú. Kounické Předměstí.


Přidělení zakázky „Kontrola a doplnění svislého dopravního značení dle schváleného pasportu dopravního značení“

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky na akci „Kontrola a doplnění svislého dopravního značení dle sváleného pasportu dopravního značení“ firmě GS PLUS, s.r.o., IČO 26234912, za cenu 129 936,- Kč bez DPH. Zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s uvedenou firmou na provedení zakázky. Akce bude hrazena ze schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2018.


Souhlas s návrhem doplňků k pasportu dopravního značení

U s n e s e n í :

RM schvaluje navržená řešení doplňků č. 1a, 1b, 1d, 1e, 1f, 1g, 2a a 2b pasportu dopravního značení. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu, aby po stanovení doplňků OSČ-SH, zajistil osazení příslušného dopravního značení dle příslušných doplňků.


Souhlas s přechodným dopravním značením na akce pořádané městem a Kulturním a informačním centrem Ivančice na náměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje navržené řešení přechodného dopravního značení na akce pořádané městem a Kulturně informačním centrem Ivančice na Palackého náměstí. Osazení a odstranění příslušného dopravního značení bude zajišťovat pořadatel v součinnosti s Technickými službami města Ivančice a městskou policií v termínech dle pořádání jednotlivých akcí.


Vyjádření k akcím: „Letkovice – Dlouhá: NN, část. rek. vedení“ a „Letkovice – Říční: NN, část. rek. vedení“; smlouvy o právu provést stavbu

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smluv o právu provést stavbu č. 1040011721/037 a č. 1040012727/017, mezi městem Ivančice, jako vlastníkem,  a  E.ON Distribuce, a.s., jako stavebníkem, jejichž předmětem je rekonstrukce vedení NN v k.ú. Letkovice.


Záměr nabytí pozemků p.č. 2385/16 a p.č. 2419/47, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemků p.č. 2385/16, ostatní plocha, o výměře 234 m2, a p.č. 2419/47, o výměře 35 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Posílení provozního rozpočtu z rezervy provozní pro údržbu zeleně

U s n e s e n í :

RM neschvaluje přesun finančních prostředků ve výši 60 000,- Kč z rezervy provozní pro mimořádné dofinancování zvýšených požadavků při údržbě zeleně, které je možné provádět pouze v době vegetačního klidu. Bude řešeno z rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice.


Souhlas s dopravním řešením na akci „Vzpomínkové oslavy osvobození Ivančic“

U s n e s e n í :

RM schvaluje navržené řešení dopravní situace na akci „Vzpomínkové oslavy osvobození Ivančic“ pořádané Společností Renata, Sekce vojenské historie, IČO 67028471. RM pověřuje odbor investic, správy majetku a právní k získání souhlasu od OSČ-SH s přechodným dopravním značením, úplnou uzavírkou a zvláštním užíváním komunikace v době konání oslav.


Založení chřestovny města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje zřízení městské chřestovny na parcele č. 2670/1 v k.ú. Kounické Předměstí. Předpokládaná plocha chřestovny 0,5 ha. Provoz a údržbu chřestovny budou zajišťovat Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace.


Záměr zřízení hřiště MŠ Němčice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záměrem zřídit v oploceném areálu MŠ Němčice hřiště pro dopravní výchovu a pro využití pro míčové hry MŠ a ZŠ. RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr zřízení hřiště a financování z rezervy zastupitelstva.

RM pověřuje starostu jednáním o financování realizace z dotace ČEZ apod. a ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zadat zpracování projektu.


Smlouva o nájmu části prostor budovy č.p. 1014/4, ul. Petra Bezruče, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Ivančice a panem Janem Doupovcem, Brno, IČO 61432270,  o nájmu části budovy č.p. 1014/4, ul. Petra Bezruče, Ivančice (odbor správních činností MěÚ Ivančice) za účelem umístění nápojového automatu.


Zadání podmínek pro provozovatele pouťových atrakcí na Slavnostech chřestu a Svatojakubské pouti

U s n e s e n í :

RM schvaluje předložené podmínky veřejné nabídky pro provozovatele atrakcí s tím, že  do podmínek bude doplněno: ke každé atrakci nabídka výše vstupného, váha pro hodnocení – 20 % seznam atrakcí, 20 % výše nájemného, 60 % výše vstupného; u atrakcí na pouť doložit 3 reference na obdobnou akci za poslední 3 roky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníku ul. Rybářská, Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku ul. Rybářská, Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního ORJ 555 pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Ivančice, veřejné osvětlení ul. Rybářská“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje  na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Ivančice, veřejné osvětlení ul. Rybářská“, a to s úpravou předmětu – svítidla stejná jako v ulici Ve Sboru – a s úpravou rozpočtu akce, dle podrobnějších informací místostarosty J. Sojky.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  ORJ 555 pro rok 2018.


Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb mezi městem Ivančice a Českou poštou, s. p., IČO 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99.


Plná moc k úkonům projektové a inženýrské povahy potřebným pro zpracování projektové dokumentace „Novostavba školní sportovní haly ZŠ T.G.Masaryka, Ivančice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro společnost DEA Energetická agentura, s.r.o., IČO 41539656, se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice, a jejího jednatele Ing. Libora Sekerku k úkonům projektové a inženýrské povahy potřebným pro  zpracování projektové dokumentace „Novostavba školní sportovní haly ZŠ T.G.Masaryka, Ivančice“.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-04 595 KB

Post Author: admin