Usnesení rady města RM č. 05/2018

Výpis z přijatých usnesení 5. schůze rady města konané dne 28.02.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků města Ivančice

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí „Zprávu o povedené inventarizaci majetku a závazků města Ivančice ke dni 31.12.2017“ předloženou ústřední inventarizační komisí.


Zápis do mateřských a základních škol

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí termín zápisu do mateřských škol, který se uskuteční v mateřských školách Ivančice-Řeznovice, Ivančice-Němčice, Ivančice-Alexovice, Chřestová a Na Úvoze dne 9.5.2018.

RM bere zároveň na vědomí termín zápisu do základních škol, který se uskuteční v základních školách Ivančice-Řeznovice, Ivančice-Němčice a Ivančice Vladimíra Menšíka dne 17.4.2018. Termín zápisu do Základní školy T. G. Masaryka Ivančice se uskuteční dne 10.4.2018.


Jmenování členů konkursní komise a tajemníka komise

U s n e s e n í :

RM jmenuje předsedou konkursní komise pro posuzování uchazečů o funkci ředitele Mateřské školy Chřestová Ivančice místostarostu Jaroslava Sojku a dalším členem starostu Milana Bučka.

RM jmenuje předsedou konkursní komise pro posuzování uchazečů o funkci ředitele Mateřské školy Na Úvoze Ivančice starostu Milana Bučka a dalším členem místostarostu Jaroslava Sojku.

RM jmenuje předsedou konkursní komise pro posuzování uchazečů o funkci ředitele Základní školy a mateřské školy  Ivančice-Němčice člena rady Ing. Erika Feitha a dalším členem místostarostu Ing. Romana Sládka.

RM jmenuje předsedou konkursní komise pro posuzování uchazečů o funkci ředitele Základní školy a mateřské školy  Ivančice-Řeznovice místostarostu Ing. Romana Sládka a dalším členem člena rady Radka Halouzku.

RM pověřuje Ing. Ivanu Krejčovou vykonáváním funkce tajemníka ve všech čtyřech konkursních komisích (není členem komise).


Schválení odpisového plánu na rok 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje odpisový plán majetku na rok 2018.


Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na reprezentaci v motokrosu

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu města Ivančice M., nar. …, bytem …, Ivančice, zastoupen zákonným zástupcem M., nar. …, na reprezentaci města Ivančice na mezinárodních závodech v motokrosu. Bude hrazeno z rezervy na sport a ostatní sdružení. RM současně schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu.


Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na reprezentaci v motokrosu

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu města Ivančice M., nar. …, bytem …, Ivančice, zastoupen zákonným zástupcem M., nar. …, na reprezentaci města Ivančice na závodech v motokrosu v ČR. Bude hrazeno z rezervy na sport a ostatní sdružení. RM současně schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu.


Nabídka/Smlouva na pronájem mobilních WC

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu č. JS/2018/K/00470/RC mezi městem Ivančice a firmou Johny Servis, s.r.o., Tetín 1,  266 01 Beroun, IČO 47538856, na pronájem 4 ks mobilních WC za cenu 6 050,- Kč včetně DPH, v termínu 26.4.2018 – 29.4.2018, v rámci oslav osvobození Ivančic. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo – akce „Připnutí přístavku synagogy Ivančice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Připnutí přístavku synagogy Ivančice“ firmě PEEM, spol. s r. o., se sídlem Čajkovského 35, 616 00 Brno, IČO 47903627, s cenou bez DPH 160 590,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování Mariánského sloupu, Palackého náměstí, Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Restaurování Mariánského sloupu, Palackého náměstí, Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního ORJ 555 pro rok 2018.


Koberec do městské sportovní haly

U s n e s e n í :

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit pořízení zátěžového koberce vč. příslušenství do městské sportovní haly Ivančice. Hrazeno bude z  provozní rezervy.


Podlaha v tělocvičně Řeznovice

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí posudek ke stavu podlahy v tělocvičně v Řeznovicích.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu provést výběrové řízení na opravu podlahy (Varianta 1 se zárukou na 5 let dle předložené nabídky). Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Smlouva o výpůjčce – Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce

 1. pozemků s budovami č. p. 1112 a bez čp/če, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, v celkovém počtu 12 (včetně součástí a příslušenství), blíže specifikovaných ve smlouvě, za účelem umístění a provozování činností vypůjčitele,
 2. motorových vozidel v celkovém počtu 12 (včetně příslušenství) a 8 kontejnerů, blíže specifikovaných ve smlouvě, za účelem provozování činností vypůjčitele,

mezi městem Ivančice a Technickými službami města Ivančice, příspěvkovou organizací, IČO 06880851, sídlo: Kounická 1112/70, Ivančice, 664 91 (vypůjčitel).


Smlouva o spolupráci „Okružní křižovatka U Tří kohoutů“

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit – společně se smlouvami mezi městem a Jihomoravským krajem ohledně akce „Okružní křižovatka U Tří kohoutů“ – Smlouvu o spolupráci na přípravu stavby a při výběru zhotovitele projektové dokumentace a dalších souvisejících služeb týkající se akce „Okružní křižovatka – U Tří kohoutů“, mezi městem Ivančice a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO 70932581, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno.


Revokace usnesení č. 5/R1 ze dne 10.1.2018 – zábor části pozemku p.č. 3108/1  v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM revokuje usnesení č. 5/R1 ze dne 10.1.2018 – Zábor veřejného prostranství – část pozemku p. č. 3108/1 v k. ú. Ivančice takto:

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části pozemku p. č. 3108/1, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. a obec Ivančice o výměře cca 6,5 m² za účelem provedení opravy kanalizace a napojení na stávající trasu kanalizace na ulici Za Ústavem před areálem MŠ, ZŠ a DD Ivančice, příspěvková organizace, pro firmu Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., IČO 28315049, se sídlem: Vémyslice 241, PSČ 671 42, ve dnech 1. 3. – 15. 5. 2018 za poplatek 1 495,- Kč.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou QIM Atelier s.r.o. – akce „Rekonstrukce místní komunikace Nad Klínkem“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce místní komunikace Nad Klínkem“ ze dne 20. 5. 2015 s firmou QIM Atelier s.r.o., IČO 29212065. Dodatkem se s ohledem na zvětšení rozsahu díla zvyšuje cena za dílo o 37 000,- Kč bez DPH. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou QIM Atelier s.r.o. – akce „Nájezd do lokality Horní Pancíře“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Nájezd do lokality Horní Pancíře“ ze dne 20. 5. 2015 s firmou QIM Atelier s.r.o., IČO 29212065. Dodatkem se ohledem na zvětšení rozsahu díla zvyšuje cena za dílo o 27 500,- Kč bez DPH. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Souhlas s přechodným dopravním značením na akci Vzpomínkové oslavy osvobození města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje navržené řešení přechodného dopravního značení na akci Vzpomínkové oslavy osvobození města Ivančice v oblasti ulice Pod Rénou. Zapůjčení, osazení a odstranění příslušného dopravního značení zajistí firma Znakom s.r.o., IČO 26264641, za cenu 11 000,- Kč  bez DPH. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Rozpočtové opatření č. 2 – rezervy

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 1 až 5 roku 2018 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 3 – transfery a převody

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje

 1. úpravu transferů,
 2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Záměr prodeje pozemku p.č. 500/23, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 500/23, trvalý travní porost, o výměře 28 m2, k.ú Ivančice.


Zábor veřejného prostranství – jednorázová nekomerční střelnice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zřízením dočasné jednorázové nekomerční střelnice ve dnech 27. – 28. 4. 2018 na pozemcích města Ivančice, a to p.č. 2782/1, 53, 58/1, 59/1, 2441/5, 2651/54, 2607/2, 2651/15, 2651/38, 2777/5, k.ú. Kounické Předměstí, a 532/5, k.ú. Ivančice, za účelem vzpomínkové oslavy osvobození.


Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma – ČEPS, a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma, k.ú. Hrubšice, s ČEPS, a.s., IČO 25702556.


Novostavba objektu Průmyslové hala Morava v k.ú. Ivančice na parc. č. 438/4 a st. 690

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou průmyslové haly Morava na pozemcích p.č. 438/4 a st. 690, k.ú. Ivančice. V hale bude provozována zámečnická výroba.


MŠ, ZŠ a dětský domov Ivančice – navýšení celkové kapacity školní družiny

U s n e s e n í :

RM vydává kladné stanovisko na navýšení celkové kapacity školní družiny, a to z 15 na 25 žáků.


Žádost u ukončení smlouvy a plná moc – dodávky elektřiny Tovární 14/4;

Žádost o změnu zákazníka a plná moc – připojení k distribuční soustavě Tovární 14/4

U s n e s e n í :

 1. RM schvaluje Žádost o ukončení smlouvy a plnou moc k ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo Tovární 14/4, společné prostory, s CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25458302.
 2. RM schvaluje Žádost o změnu zákazníka E-ON – plná moc pro ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě při přepisu pro odběrné místo Tovární 14/4, společné prostory, s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400.

Smlouva o dílo na výměnu vstupní brány do urnového háje na hřbitově v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na výměnu vstupní brány do urnového háje na hřbitově v Ivančicích se zhotovitelem Jan Pokorný, IČO 75605945, Ivančice. Cena díla 94 000,- Kč, zhotovitel není plátce DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Ukončení smluv pro budovu Kounická 70 a areál Technických hal v souvislosti se vznikem příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje:

 1. Ukončení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě plynu s GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem pro odběrné místo Kounická 2782/16, Ivančice v areálu Technických hal.
 2. Ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s dodavatelem Pražská plynárenská, IČO 60193492, Národní 37, 110 00 Praha pro odběrné místo Kounická 2782/16, Ivančice v areálu Technických hal.
 3. Ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky el. energie s dodavatelem Centropol Energy, a.s., IČO 25445302, Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem pro odběrná místa Kounická K/60/9 (areál Technických hal) a Kounická 1112/70 a zároveň uděluje dodavateli plnou moc k zastupování při ukončení Smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.
 4. Ukončení smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod s dodavatelem Vodárenská akciová společnost a.s, divize Brno-venkov, IČO 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, pro odběrná místa Kounická 1112/70 (vč. odvodu vod srážkových) a Kounická parc. č. 2438/11.
 5. Dodatek č. 6 Smlouvy o zabečpeční ochrany majetku s dodavatelem SECURITY MONIT s.r.o., IČO 60755792, Hoblíkova 6, 613 00 Brno, kterým se ukončuje poskytování služeb pro objekty Kounická 1112/70 a areál Technických hal na Réně. Zároveň se ponižuje měsíční paušál za poskytované služby o 400,- Kč bez DPH/měsíc a měsíční paušál za sim kartu ve výši 200,- Kč bez DPH/měsíc.
 6. Ukončení Smlouvy o kontrolní a servisní činnosti s dodavatelem RTZ Holding a.s., IČO 25585380, Husovická 15, 614 00 Brno, pro objekty Kounická 1112/70 a areál Technických hal na Réně.
 7. Ukončení Objednávky a Smlouvy o dodávce služeb Selfnet s dodavatelem itself s.r.o., IČO 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, která byla uzavřena za účelem zajištění internetového připojení v budově Kounická 1112/70, Ivančice.

Dodatek č. 1 Smlouvy s vlastníkem pozemku o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu – umístění jednotky Plazkat na pozemku p.č. 900/13, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy s vlastníkem pozemku o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu, uzavřenou mezi městem Ivančice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. Věc „umístění jednotky Plazkat na pozemku p.č. 900/13, k.ú. Ivančice“ projedná s ředitelkou MŠ na ul. Mjr. Nováka neprodleně místostarosta Ing. Sládek.


Záměr pronájmu pozemku p.č. 2405/1, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 2405/1, orná půda, o výměře 1113 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Smlouva č. 12362436 o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN pro odběrné místo parcela 922/22, 664 91 Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12362436 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400, pro odběrné místo parcela 922/22, 664 91 Ivančice (plánovaná sportovní hala u ZŠ T. G. Masaryka). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ze smlouvy plyne finanční plnění ve výši 40 000,- Kč za oprávněné náklady (rezervovaný příkon). Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 555.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníku ul. Rybářská, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku ul. Rybářská, Ivančice“ firmě BADIN s.r.o., Ivančice, IČO 03860582, s cenou včetně DPH 1 563 581,13 Kč a délkou realizace 21 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 6 firem, podáno bylo 6 nabídek.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Přesun objektu kaple na návsi v Letkovicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Přesun objektu kaple na návsi v Letkovicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  ORJ 555 pro rok 2018.


Souhlas s umístěním stavby „Novostavba 18-ti řadových RD a bytového domu včetně související dopravní a technické infrastruktury“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním stavby „Novostavba 18-ti řadových RD a bytového domu včetně související dopravní a technické infrastruktury“ na pozemcích p.č. KN 940/1, 940/46, 940/210-212, 940/261-294, 950/1 (PK 3060), 950/5, 950/6, 950/7 (PK 943/1), 3060 (PK 3060), vše k.ú. Ivančice, investor D., Ivančice.


Plná moc pro projektanta Arch. Design, s.r.o., Brno – „Lokalita Ke Karlovu – A, Ivančice – dopravní a technická infrastruktura pro budoucí výstavbu RD“

U s n e s e n í :

RM schvaluje zplnomocnění projektanta  Arch. Design, s.r.o., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 25764314, k veškerým úkonům, které souvisí s přípravou a realizací akce „Lokalita Ke Karlovu – A, Ivančice – dopravní a technická infrastruktura pro budoucí výstavbu RD“.


Odměna ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Ivančice

U s n e s e n í :

RM uděluje ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Ivančice odměnu dle předloženého návrhu za přípravu a realizaci akce „Den španělské kuchyně“.


Převod prostředků z provozní rezervy – Příkazní smlouva na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky na akci „Provozovatel tepelného hospodářství pro město Ivančice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje převod prostředků ve výši 211 750,- Kč vč. DPH z provozní rezervy do rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101, k zajištění finančního krytí Příkazní smlouvy na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky na akci „Provozovatel tepelného hospodářství pro město Ivančice“, uzavřené dne 27.10.2017 se společností DEA Energetická agentura, s.r.o., se sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice.


Plná moc k úkonům v rámci akce „Rekonstrukce místní komunikace ulice Říční, Dlouhá, Široké louky a Pod Hlinkem v Ivančicích – Letkovicích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro QIM Atelier s.r.o., IČO 29212065, se sídlem: Botanická 19, 602 00 Brno, k zastupování města Ivančice za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci – Rekonstrukce místní komunikace ulice Říční, Dlouhá, Široké louky a Pod Hlinkem v Ivančicích-Letkovicích – k právním jednáním a všem souvisejícím úkonům, včetně doručování.


Schválení účastnické smlouvy s O2 na převod mobilních čísel do nové příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje účastnickou smlouvu s O2 na převod 5 mobilních čísel do nové příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice.


Smlouva o zajištění distribuce antidot

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 2018081 o zajištění distribuce antidot s ENERGOREGION 2020, Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou, IČO 47438126.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-05 652 KB

Post Author: admin