Usnesení rady města RM č. 07/2018

Výpis z přijatých usnesení 7. schůze rady města konané dne 14.03.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Jmenování členů konkursní komise a stanovení termínu prvního jednání komise

U s n e s e n í :

RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

 • konkursní komisi na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ivančice-Němčice ve složení:
  • Předseda: Ing. Erik Feith, MBA – za zřizovatele Město Ivančice (viz bod č. 3/R5)
  • Členové:
   • Ing. Roman Sládek  – za zřizovatele Město Ivančice (viz bod č. 3/R5)
   • Mgr. Růžena Jonášová – za Krajský úřad Jihomoravského kraje
   • Mgr. Ivana Jarcová – školní inspektorka České školní inspekce
   • Mgr. Lenka Vokurková – odborník v oblasti státní správy ve školství,organizace a řízení
   • Mgr. Ladislava Dvořáková – pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
   • Mgr. Jana Urbanová – člen rady školy
  • Tajemník: Ing. Ivana Krejčová (viz bod č. 3/R5)

RM stanovuje termín prvního jednání komise na den 19. 3. 2018 v 11.00 hodin.

 • konkursní komisi na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice ve složení:
  • Předseda: Jaroslav Sojka – za zřizovatele Město Ivančice (viz bod č. 3/R5)
  • Členové:
   • Milan Buček – za zřizovatele Město Ivančice (viz bod č. 3/R5)
   • Mgr. Růžena Jonášová – za Krajský úřad Jihomoravského kraje
   • Mgr. Ivana Jarcová – školní inspektorka České školní inspekce
   • Mgr. Lenka Vokurková – odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
   • Ludmila Šafářová – pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
  • Tajemník: Ing. Ivana Krejčová (viz bod č. 3/R5)

RM stanovuje termín prvního jednání komise na den 19. 3. 2018 ve 12.30 hodin.

 • konkursní komisi na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Na Úvoze Ivančice ve složení:
  • Předseda: Milan Buček – za zřizovatele Město Ivančice (viz bod č. 3/R5)
  • Členové:
   • Jaroslav Sojka – za zřizovatele Město Ivančice (viz bod č. 3/R5)
   • Mgr. Růžena Jonášová – za Krajský úřad Jihomoravského kraje
   • Mgr. Ivana Jarcová – školní inspektorka České školní inspekce
   • Mgr. Lenka Vokurková – odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
   • Ilona Fikarová – pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
  • Tajemník: Ing. Ivana Krejčová (viz bod č. 3/R5)

RM stanovuje termín prvního jednání komise na den 19. 3. 2018 ve 13.30 hodin.

 • konkursní komisi na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ivančice-Řeznovice ve složení:
  • Předseda: Ing. Roman Sládek – za zřizovatele Město Ivančice (viz bod č. 3/R5)
  • Členové:
   • Radek Halouzka – za zřizovatele Město Ivančice (viz bod č. 3/R5)
   • Mgr. Růžena Jonášová – za Krajský úřad Jihomoravského kraje
   • Mgr. Ivana Jarcová – školní inspektorka České školní inspekce
   • Mgr. Lenka Vokurková – odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
   • Mgr. Silvie Papoušková – pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
   • Jan Chmelíček – člen rady školy
  • Tajemník: Ing. Ivana Krejčová (viz bod č. 3/R5)

RM stanovuje termín prvního jednání komise na den 19. 3. 2018 ve 14.30 hodin.


Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje, v souladu s Vyhláškou Ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních organizací, účetní závěrky příspěvkových organizací města Ivančice za rok 2017.


Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města Ivančice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu; RM požaduje doplňující informace ze strany Penzionu pro důchodce Ivančice, ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice a ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice, jak vznikl hospodářský výsledek za rok 2017 navrhovaný k rozdělení.


Mateřská škola Chřestová Ivančice – schválení odpisového plánu 2018

U s n e s e n í :

RM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice pro rok 2018.


Oznámení o čerpání ředitelského volna

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci ředitelů příspěvkových organizací Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice a Základní škola Ivančice-Němčice o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 30.4.2018 a 7.5.2018 z organizačních důvodů.

RM zároveň bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Ivančice-Řeznovice, a to ve dnech 7.5.2018  a 27. – 29.6.2018, z důvodu stěhování školy do provizorních prostor z důvodu plánované rekonstrukce školy.


Příspěvková organizace Technické služby města Ivančice – použití znaku města pro propagační účely

U s n e s e n í :

RM schvaluje použití znaku města Ivančice při propagaci Technických služeb města Ivančice, příspěvkové organizace.


TJ Sokol Němčice – žádost o poskytnutí dotace

U s n e s e n í :

RM neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice TJ Sokol Němčice, IČO 65267028, z důvodu nevyřešených majetkových vztahů mezi žadatelem a městem.


Klub mažoretek Zakřany – žádost o poskytnutí dotace

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice Klubu mažoretek Zakřany, 664 84 Zastávka u Brna, IČO 27003914, ve výši 10 000,- Kč. Bude hrazeno z rezervy rady. RM současně schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.


Úprava Úhradníku Pečovatelské služby Ivančice v souladu s  Regionální kartou Jihomoravského kraje

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí úpravu Úhradníku Pečovatelské služby Ivančice a schvaluje dokument „Popis základních a fakultativních činností“, který bude nově součástí Úhradníku Pečovatelské služby Ivančice z důvodu větší informovanosti o činnosti pečovatelské služby veřejnosti a zájemců o služby.

RM ukládá vedoucí pečovatelské služby zveřejnit úhradník a vysvětlující informaci na webových stránkách města, ve Zpravodaji a upoutávkou v Televizi Ivančice.


Revokace usnesení o Dodatku č. 22 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 28.1.2003 se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, schválení nového Dodatku č. 22 a Dodatku č. 23

U s n e s e n í :

 • RM revokuje usnesení č. 27/R27 ze dne 1.11.2017 o schválení Dodatku č. 22 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 28.1.2003 se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, a schvaluje nové znění Dodatku č. 22.
 • RM schvaluje Dodatek č. 23 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 28.1.2003 se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice.

Zábor veřejného prostranství – Prvomájové odpoledne s ČSSD

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství dne 1. 5. 2018 v době od 12.00 do 18.00 hodin ve venkovních prostorách hostince Na Réně za účelem pořádání „Prvomájového odpoledne s ČSSD“, které pořádá MO ČSSD Ivančice.


Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí – Úřad práce

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí ze dne 29.12.2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 7.12.2012. Nájem bude ukončen ke dni  31.3.2018.


Zateplení novostavby domu na pozemku p.č. st. 333/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením zateplení domu č.p. .. v ul. Dr. Novotného, na pozemku p.č. st. 333/1, k.ú. Ivančice, sousedícího s pozemkem města p.č. 3166/6, ostatní plocha, k.ú. Ivančice.


Stanovisko k odstranění stavby na pozemku p.č. 45/2, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM souhlasí s odstraněním stavby na pozemku p.č. st. 45/2, jehož součástí je budova č.p. .., ul. Kounická, k.ú. Kounické Předměstí.


Smlouva o právu provést stavbu „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, etapa I. prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, etapa I. prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie“, mezi městem Ivančice jako stavebníkem a  paní V., bytem .., Brno, jako vlastníkem pozemku p.č. 3164/4 , ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2, k.ú. Ivančice.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Budkovice – .. : NN přip. kab. příp.“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro akci „Budkovice – .. : NN přip. kab. příp.“ mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3409, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 3409, ostatní plocha, k.ú. Ivančice, dle předloženého vyznačení na mapě.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 2769/23, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 2769/23, ostatní plocha, o výměře cca 30 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Stavba plynovodní přípojky k objektu na pozemku p.č. st. 146, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou plynovodní přípojky k objektu na pozemku p.č. st. 146, k.ú. Němčice u Ivančic, ul. Kpt. Jaroše.


Smlouva o dílo – Prováděcí  dokumentace pro rekonstrukci stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách, Komenského náměstí č.p. 21

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Prováděcí dokumentace pro rekonstrukci stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách, Komenského náměstí č.p. 21, na pozemku p.č. st. 2 v k.ú. Ivančice se zhotovitelem Tomášem Sýkorou, IČO 73313190, Brno. Cena díla 155 122,- Kč vč. DPH. Osloveny byly 3 subjekty, cenovou nabídku zaslaly 2 firmy. 1 firma se omluvila. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 555.


Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13, Komenského náměstí 21/9

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně paní J., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 3. 2019.


Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 202/7, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 202/7 o výměře 1163 m² (zahrada) v k. ú. Ivančice ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, do vlastnictví města Ivančice.


Přístavba a stavební úpravy RD na pozemku p.č. st. 159, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením stavebních úprav domu č.p. .. na pozemku p.č. st. 159, k.ú. Němčice u Ivančic.


OZV č. 1/2018 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města se sazbou v čl. 5 odst. 1) kalendářní rok – 200,- Kč a sazbou v čl. 5 odst. 2) započatý den – 100,- Kč; jiná povolení nevydávat.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zateplení půdy dvorního traktu radnice v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zateplení půdy dvorního traktu radnice v Ivančicích“ firmě MACHSTAV s.r.o., se sídlem Dobronín, IČO 29260370, s cenou včetně DPH 68 661,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018. Osloveny byly 3 firmy, podána byla 1 nabídka, 1 firma se omluvila.


Souhlas s umístěním informačních cedulí se zákazem podomního prodeje dle nařízení města

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním informačních cedulí se zákazem podomního prodeje dle nařízení města č. 2 z roku 2014. Cedule budou umístěny ze všech příjezdových směrů do města a jeho místních částí. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního. Osazení provedou Technické služby města Ivančice.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy okolí pomníků obětem světové války“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy okolí pomníků obětem světové války“ firmě Jiří Krejčí, se sídlem Ivančice, IČO 65344804, s cenou včetně DPH 566 415,58 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018. Osloveno bylo 8 firem, podána byla 1 nabídka.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení osobního vozidla pro město Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení osobního vozidla pro město Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního ORJ 101 pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení dodávkového vozidla pro penzion pro důchodce Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení dodávkového vozidla pro penzion pro důchodce Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního ORJ 101 pro rok 2018.


Zrušení veřejného telefonního automatu O2 na Palackého náměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje zrušení veřejného telefonního automatu O2 na Palackého náměstí vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie k 15.5.2018. Demontáž telefonního přístroje provede poskytovatel služby veřejného telefonního automatu O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. Zároveň RM pověřuje Technické služby města Ivančice ve spolupráci s odborem investic, správy majetku a právním následně provést demontáž plechové telefonní budky vč. ekologické likvidace.


Dohoda o ukončení nájmu pozemků – k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu pozemků dle předloženého seznamu, k.ú. Řeznovice, a  schvaluje záměr pronájmu těchto pozemků.


Projektová dokumentace pro územní řízení – lokalita Ke Karlovu – A, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM schvaluje návrh projektové dokumentace pro územní řízení – lokalita Ke Karlovu – A, k. ú. Němčice u Ivančic.


Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na odchyt městských holubů

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na odchyt městských holubů se zhotovitelem Radek Stískal, IČO 69627355, se sídlem Říkovice. Dodatkem č. 3 se z důvodu neefektivnosti ukončuje odchyt holubů a rozšiřuje se předmět zakázky o sběr holubích vajíček a nově vylíhnutých mláďat v období květen – říjen 2018. Cena se po započtení méně  a víceprací zvyšuje o 24 956,25 Kč vč. DPH.


Návrh směny nebo vzájemného prodeje pozemků v k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí nabídku směny (prodeje) pozemků v k.ú. Kounické předměstí u pozemků ve vlastnictví města a pozemků se spoluvlastnickým podílem města. RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí podílů pozemků parcelních čísel 2446/10, 2446/2, 2846/3, 2419/33, 2460/1 a 2762/3 o výměře 2868,5 m2. RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směny (prodeje) části pozemků parcelních čísel 2762/25, 2373/8, 2446/4 a 2846/5 za pozemky nabyté.


Souhlas města se stavebními úpravami RD na p.č. st. 114 v k.ú. Letkovice a stavbou nových přípojek vody, kanalizace a plynu

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavebními úpravami RD na parcele st. 114 v k.ú. Letkovice a provedením nových přípojek vody, kanalizace a plynu na ulici Dlouhá v parcele č. 2026/12 v k.ú. Letkovice za podmínek stanovených ve vyjádření č.j. OISMaP – 80/2018.


Žádost o souhlas s vybudováním sjezdu a nájezdu k pozemku stavebníka K+K ELEKTROTECHNIK;  Smlouva o právu provést stavbu

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání a požaduje doplnit podklady o informaci o možnosti napojení ostatních nemovitostí – viz původní návrh projednávaný jako bod č. 16/R8 v roce 2017; zajistit nákres možnosti ukládá RM místostarostovi panu Sojkovi ve spolupráci s odborem investic, správy majetku a právním.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení pracovní plošiny pro město Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení pracovní plošiny pro město Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního ORJ 101 pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování Mariánského sloupu, Palackého náměstí, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Restaurování Mariánského sloupu, Palackého náměstí, Ivančice“ firmě MgA. René Vlasák, akad. mal., se sídlem Brno, IČO 47386568, s cenou 474 861,- Kč (není plátce, cena konečná).

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 7 firem, podána byla 1 nabídka.


Podlimitní veřejná zakázka „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ – schválení seznamu dodavatelů k oslovení a pověření otevírací a hodnotící komise

U s n e s e n í :

RM schvaluje seznam dodavatelů k oslovení v rámci zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“.

RM schvaluje jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek, a to ve složení: za město Ivančice Jaroslav Sojka, Ing. Luděk Bernard, Ing. Ilona Valentová, za společnost DEA Energetická agentura s.r.o. Ing. Anna Kroulíková, Ing. Jaroslav Halamíček. Náhradníci: za město Ivančice Ing. Josef Janíček, Ing. Jaroslav Ronzani, Mgr. Liběna Kubíková, za společnost DEA Energetická agentura s.r.o. Mgr. Alena Jagošová, Bc. Josef Loveček.

Výzva a zadávací dokumentace včetně příloh byla schválena radou města dne 2. 2. 2018 pod bodem 7/R3 z důvodu nutnosti schválení znění zadávací dokumentace IROP, z jehož dotačního programu bude zakázka částečně hrazena.


Rozpočet Technických služeb města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočet Technických služeb  města Ivančice, příspěvkové organizace, Kounická 70, Ivančice od 1.3.2018 do 31.12.2018 a výhled na r. 2019, 2020, 2021.


Vystoupení Slovácké nejmenší dechovky Sadovanka – oprava usnesení 8/R6 ze dne 7.3.2018

U s n e s e n í   po opravě:

RM akceptuje nabídku vystoupení Slovácké nejmenší dechovky Sadovanka dne 7.3.2018 pro seniory v prostorách Střediska volného času Ivančice, Zemědělská 2, za cenu 7 000,- Kč + náklady na dopravu, celkem 7 900,- Kč. Hrazeno bude z rezervy rady.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-07 466 KB

Post Author: admin