Usnesení rady města RM č. 08/2018

Výpis z přijatých usnesení 8. schůze rady města konané dne 28.03.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Zápis č. 46 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 28.2.2018

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 46 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného 28.2.2018 s tím, že:

 1. Ukládá starostovi projednat s vlastníkem objektu umístění pamětní desky Antona Mauritze Worlla na fasádu budovy.
 2. Umístění pamětní desky Antona Mauritze Worlla bude provedeno po rekonstrukci fasády v roce 2019.
 3. Schvaluje zpracování předlohy a zhotovení nové pamětní desky Vladimíra Menšíka v provedení v bronzu. Deska bude umístěna na rodný dům Vladimíra Menšíka.
 4. Schvaluje umístění busty Vladimíra Menšíka na budovu Základní školy Vladimíra Menšíka, Komenského náměstí 7.
 5. Odkládá zpracování návrhu pamětní desky Václava Ignáce Dusíka.
 6. Ukládá vedoucímu odboru investic, správy majetku a právního zadat výrobu pamětní desky Jaromíra a Hynka Růžičkových.
 7. Akceptuje návrh Komise pro regeneraci památkové zóny na rozdělení prostředků z dotačního titulu Program regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR pro rok 2018:
  • 262 000,- Kč na objekt Mariánského sloupu na Palackého náměstí v Ivančicích
  • a 138 000,- Kč na opravu pískovcových prvků v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny  Marie v Ivančicích – opěráků a soklu II. etapa.
 8. Ukládá komisi zjistit vlastníky pozemků, popsat stav a návrh oprav a zajistit fotodokumentaci všech zastavení Křížové cesty.

Požaduje, aby komise předložila radě návrh rozpracované brožury Židovské památky v Ivančicích.


Oprava kapliček na Křížové cestě ke kostelu Sv. Jakuba

U s n e s e n í :

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zjistit vlastníka majetku a pověřuje příspěvkovou organizaci Technické služby města Ivančice zpracováním harmonogramu oprav.


Zpomalovací retardér na ulici Tyršova

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se zřízením zpomalovacího retardéru na ulici Tyršova. Stávající stavební a dopravní řešení odsouhlasené PČR ve stavebním řízení je dostatečné.


Souhlas se zápisem Geometrického plánu do katastru nemovitostí

U s n e s e n í :

RM souhlasí, aby ohledně pozemků p. č. 540/17 a 540/19 v majetku města, byl proveden v Katastru nemovitostí zápis změny – nová parcela pod provozní budovou rybníku Pancíř I dle Geometrického plánu č. 2024-65/2018. Nová parcela zůstane v majetku města. Zápis do katastru nemovitostí provede na své náklady Moravský rybářský svaz, zapsaný spolek, pobočný spolek Ivančice.


Souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Jihomoravském kraji IV“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zapojením Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, Základní školy a mateřské školy, Ivančice-Němčice, Mateřské školy Chřestová Ivančice a Mateřské školy Na Úvoze Ivančice do projektu kraje, financovaného z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.


Uzavření MŠ Řeznovice dne 29.3.2018

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřením Mateřské školy Ivančice-Řeznovice v době velikonočních prázdnin a to dne 29.3.2018 z organizačních důvodů.


Zadání zpracování lesní hospodářské osnovy

U s n e s e n í :

RM schvaluje Nařízení města Ivančice č. 1/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy.


Možnost využití veřejného prostranství za účelem pořádání akcí

U s n e s e n í :

RM schvaluje užívání veřejného prostranství Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice za účelem pořádání akcí. Současně RM uděluje souhlas s využitím nádvoří a vestibulu radnice v době pořádání kulturních akcí.

Termíny pořádání akcí:

 • 03. 03. 2018 6.00 – 12.00 h – prostor před kostelem – farmářské trhy
 • 07. 04. 2018 6.00 – 12.00 h – prostor před kostelem – farmářské trhy
 • 05. 05. 2018 6.00 – 12.00 h – prostor před kostelem – farmářské trhy
 • 17. 05. 2018 od 06.00 h – uzavření parkoviště před MěÚ – stavba pódia
 • 17. 05. od 15.00 – 21. 05. 2018 do 06.00 h – uzavření Palackého náměstí – Slavnosti chřestu
 • 02. 06. 2018 6.00 – 12.00 h – prostor před kostelem – farmářské trhy
 • 27. 07. 2018  od 06.00 h – parkoviště před MěÚ – stavba pódia
 • 27. 07. od 15.00 – 30. 07. 2018 do 06.00 h – uzavření Palackého náměstí – Ivančická pouť
 • 01. 09. 2018 od 06.00 – 12.00 h – prostor před kostelem – farmářské trhy
 • 27. 09. 2018 od 06.00 h – uzavření parkoviště před MěÚ – stavba pódia
 • 27. 09. od 17.00 – 01. 10. 2018 do 06.00 h – uzavření Palackého náměstí – Svatováclavské trhy
 • 06. 10. 2018 od 06.00 – 12.00 h – prostor před kostelem – farmářské trhy
 • 03. 11. 2018 od 06.00 – 12.00 h – prostor před kostelem – farmářské trhy
 • 30. 11. 2018 od 06.00 – 22.00 h – uzavření Palackého náměstí – rozsvěcení ván. stromu
 • 07. 12. 2018 od 10.00 – 22.00 h – prostor před kostelem – advent
 • 14. 12. 2018 od 10.00 – 22.00 h – prostor před kostelem – advent
 • 21. 12. 2018 od 12.00 – 22.00 h – prostor před kostelem – advent

Žádost o přefakturování 6 ks knih „Das steinerne Archiv von Ivančice – Kamenný archiv v Ivančicích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje přefakturování dalších 6 ks knih „Das steinerne Archiv von Ivančice – Kamenný archiv v Ivančicích“ Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice.


Schválení dokumentu „Popis základních činností při poskytování sociálních služeb v denním stacionáři“

U s n e s e n í :

RM schvaluje dokument „Popis základních činností při poskytování sociálních služeb v denním stacionáři“, který bude nově součástí úhradníku Pečovatelské služby Ivančice – denního stacionáře z důvodu větší informovanosti veřejnosti, a zájemců o služby, o činnosti denního stacionáře.


Žádost o uvolnění finanční částky na výstroj nového strážníka MěP Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje uvolnění finanční částky 30 000,- Kč z provozní rezervy na vystrojení nového strážníka MěP Ivančice, který nastoupí dne 1.5.2018.


Dohoda o spolupráci mezi E.ON Distribuce, a.s. a městem Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o spolupráci mezi firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a městem Ivančice, jejímž předmětem je grafické ztvárnění fasády zděné trafostanice v Ivančicích. Grafiku provedou žáci ZUŠ A. Muchy Ivančice.


Nemocnice Ivančice – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci, Široká 16,  Ivančice, IČO 00225827, na odstranění graffitů, ve výši Kč 20 000,- Kč. Bude hrazeno z rezervy rady. RM současně schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu.


Oprava prostoru pro komunální odpad

U s n e s e n í :

RM pověřuje příspěvkovou organizaci Technické služby města Ivančice odstraněním stávajících kójí na komunální odpad a ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu vybudování nových kójí v souladu s urbanistickou studií regenerace panelového sídliště v Ivančicích.


Žádost o povolení užívání znaku města

U s n e s e n í :

RM souhlasí s bezúplatným použitím znaku města Ivančice na etikety výrobků firmy TS stravování Ivančice s.r.o., Za Mostem 306/10, Ivančice – Němčice, IČO 01852370.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 1158/42, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1158/42,  o výměře cca 200 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 1158/5, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1158/5 o výměře cca 100 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1158/5 o výměře cca 100 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Cihelna Ivančice, lokalita 4xRD“

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Cihelna Ivančice, lokalita 4xRD“ mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným.


Přípolož rezervní optické chráničky

U s n e s e n í :

RM souhlasí s připoložením chráničky pro optické kabely k vyměňovanému kabelu VO pro rok 2018; žadatel Fafa.NET z.s, Ivančice, IČO 22896392.


Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb energetického managementu

U s n e s e n í :

RM neschvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb energetického managementu s poskytovatelem Amper Savings, a.s., IČO 01428357, se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4.


Záměr převodu/směny pozemků v k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a požaduje stanovisko příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice, stanovisko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu vyčíslení případného doplatku.


Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění činnosti při svozu a likvidaci odpadu pro město Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění činnosti při svozu a likvidaci odpadu pro město Ivančice uzavřené dne 5.11.2015 mezi městem Ivančice a firmou SUEZ Využití zdrojů a.s.,  IČO 25638955, se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, spočívající v zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a výdejen příspěvkových organizací města Ivančice do 29.6.2018 a zvýšení předpokládané ceny za uvedené plnění o 115 200,- Kč podle přílohy č. 1d smlouvy. Bude hrazeno z provozní rezervy.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Růžová 866/14

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně paní B., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.3.2019.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní D., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.3.2019.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Růžová 866/14

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně paní N., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.3.2019.


Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 9, Chřestová 1018/47

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 9, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.3.2019.


Smlouva o dílo – Údržba podlahy v tělocvičně v městské sportovní hale v Ivančicích, č.ev. 1202, 1203

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Údržba podlahy v tělocvičně v městské sportovní hale  v Ivančicích, č. ev. 1202, 1203“ v k.ú. Kounické Předměstí se zhotovitelem Božena Galvánková –  Bytexmont, organizační složka, IČO 29382599, Vendryně. Cena díla 147 840,- Kč vč. DPH. Osloveny byly 3 subjekty, cenovou nabídku zaslaly 3 firmy. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 555.


Podlaha v tělocvičně Řeznovice

U s n e s e n í :

RM neschvaluje Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Údržba parketové podlahy v tělocvičně v Řeznovicích, č. p. 154“, se zhotovitelem PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o., IČO 29202060, se sídlem Mečířova 2381/45, 612 00, Brno – Královo Pole. Cena díla 160 155,60 Kč vč. DPH. Osloveny byly 4 subjekty, cenovou nabídku zaslaly 2 firmy.

RM ruší poptávkové řízení a ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu připravit výběrové řízení na: zhotovení nové PUR podlahy nebo zhotovení nové PUR podlahy s pružným dřevěným roštem (tímto usnesením se revokuje usnesení č. 11/R5 ze dne 28.2.2018) tak, aby realizace proběhla nejpozději v dubnu 2019.


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – výměna vstupní brány na hřbitově v Ivančicích; poptávkové řízení na repasi brány do urnového háje

U s n e s e n í :

 1. RM schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na výměnu vstupní brány na hřbitově v Ivančicích se zhotovitelem Jan Pokorný, IČO 75605945, Ivančice. Dle Dodatku č. 1 nebude vyměněna brána do urnového háje, ale vstupní brána na hřbitov u smuteční síně, cena díla se navyšuje o 27 500,- Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.
 2. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu provést poptávkové řízení na provedení repase vstupní brány do urnového háje na hřbitově v Ivančicích. Repase vstupní brány bude hrazena z rezervy provozní.

Záměr směny pozemků města za pozemky firmy NAVOS, a.s.

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směny pozemků města Ivančice za pozemky firmy NAVOS, a.s., IČO 47674857, Čelakovského 1858/7, Kroměříž dle předloženého seznamu. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu před předložením materiálu do zastupitelstva svolat jednání s firmou NAVOS, a.s., Kroměříž, k vyjasnění předmětných pozemků než bude zpracován geometrický plán.


Záměr prodeje pozemku p.č. 1211/3, k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1211/3, orná půda, o výměře 813 m2, k.ú. Alexovice.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1930/184, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 1930/184, k.ú. Budkovice, s J., bytem …, Ivančice.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1930/184, k.ú. Budkovice, o výměře cca 140 m2.


Výstavba skladové haly v ul. Padochovská

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou skladové haly na pozemku p.č. 1200/1 a p.č. 3114/1, k.ú. Ivančice.


Stavba RD na pozemcích p.č. st. 27/10 a 1317, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou nového rodinného domu na pozemcích p.č. st. 27/10 a 1317, k.ú. Němčice u Ivančic.


Stavba RD na pozemcích p.č. 1621/25 a 1651/30, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí, že  novostavba RD na pozemcích p.č. 1651/25 a p.č. 1651/30, k.ú. Budkovice,  je v souladu s územním plánem města Ivančice.


Vyjádření k akci „Ivančice, křiž. U Tří Kohoutů: přeložka NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s přeložkou stávajícího vedení NN k akci „Ivančice, křiž. U Tří Kohoutů: přeložka NN“.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, křiž. U Tří Kohoutů, přeložka NN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, křiž. U Tří Kohoutů, přeložka NN“ mezi městem Ivančice jako budoucím povinným a společností E.ON Distribuce, a.s., jako budoucím oprávněným.


Smlouva č. 4000214994 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s  ní souvisejících; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

U s n e s e n í :

 • RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, mezi městem Ivančice a firmou GasNet s.r.o., zastoupenou firmou GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno.
 • RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice a firmou GasNet s.r.o., zastoupenou firmou GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno. Zatíženými pozemky jsou p.č. 922/4 a 3112/2, k.ú. Ivančice.

Stavební úpravy RD a zřízení sjezdu na pozemku p.č. 3161/2, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavebními úpravami, nástavbou, zateplením rodinného domu …, ul. Dolní Hlinky, Ivančice, a zřízením nového sjezdu na pozemku p.č. 3161/2, k.ú. Ivančice.


Televizní kabelový rozvod v ul. Rybářská a Tyršova v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením udržovacích prací na televizním kabelovém rozvodu v ul. Rybářská včetně napojení na ul. Tyršova, které provede firma itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, Brno.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování pasportu zeleně ve městě Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování pasportu zeleně ve městě Ivančice“ firmě Atregia s.r.o., Šebrov – Kateřina, IČO 02017342, s cenou včetně DPH 183 920,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování urbanistické studie regenerace panelového sídliště v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování urbanistické studie regenerace panelového sídliště v Ivančicích“ firmě Ing. Alena Vránová, Zástřizly, IČO 71763384, s cenou včetně DPH 387 200,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 5 firem, podána byla 1 nabídka, 1 firma se omluvila.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Přesun objektu kaple na návsi v Letkovicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Přesun objektu kaple na návsi v Letkovicích“ firmě ULAS s.r.o., Dolní Zálezly, IČO 28732804, s cenou včetně DPH       2 656 999,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 5 firem, podány byly 2 nabídky, 1 firma se omluvila.


Obnova licencí pro Eset Antivirus na roky 2018-2020

U s n e s e n í :

RM schvaluje obnovu licencí produktu Eset Antivirus na roky 2018-2020 od firmy Kinc Jaroslav, IČO 68710321, za cenu 51 736,- Kč vč. DPH. Poptáno bylo 6 firem, vybíráno bylo z 5 nabídek. Hrazeno bude z rozpočtu odboru informačních systémů.


Inzerce – Deník Rovnost pro město Ivančice 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje částku 48 254,80 Kč vč. DPH na inzerci v Brněnském Deníku Rovnost pro město Ivančice v roce 2018 v rozsahu:

Propagace akce Osvobození 1945 – Brněnský deník EXTRA

 • 65 000 výtisků rozneseno zdarma do schránek v Brně a okolí
 • datum vydání 7.4.2018
 • čtvrtstrana 137 x 202 mm 9 180,- Kč bez DPH

Propagace města Ivančice – Týdeník Brněnský týden

 • každý týden vychází jako součást Deníku, následně je ve volném prodeji celý týden
 • zvýhodněná cena v případě inzerce v deníku EXTRA – celá strana 200 x 280 mm 5 000,- Kč bez DPH

Speciální příloha – Cesty městy

 • magazín, vyjde jako součást Deníku 27.6.2018
 • celá strana 192 x 256 mm 15 000,- Kč bez DPH

Inzerce přímo v Deníku – v novinách

 • 1x celá strana 278 x 435 mm 10 700,- Kč bez DPH

 

Celkový rozpočet 39 880,- Kč bez DPH, 48 254,80 Kč vč. DPH.

Hrazeno bude z provozní rezervy.


Žádost Nemocnice Ivančice – dar na nákup ultrazvukového přístroje

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit dar na nákup ultrazvukového přístroje ve výši 840 tis. Kč a příslušnou Darovací smlouvu pro Nemocnici Ivančice p.o. Hrazeno bude z rezervy zastupitelstva.


Rozpočtové opatření č. 5 – rezervy

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 6 až 8 roku 2018 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 6 – transfery a převody

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje

 • úpravu transferů,
 • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Rozdělení dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských památkových zón 2018

U s n e s e n í :

 • RM doporučuje zastupitelstvu města poskytnout z dotačního titulu Program regenerace městských památkových zónMinisterstva kultury ČR pro rok 2018 prostředky dle návrhu Komise pro regeneraci památkové zóny ve výši:

262 000,- Kč na objekt Mariánského sloupu na Palackého náměstí v Ivančicích

a

138 000,- Kč na opravu pískovcových prvků v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny  Marie v Ivančicích – opěráků a soklu II. etapa.

 • RM doporučuje zastupitelstvu města v souladu s podmínkami danými Programem pro regeneraci městských památkových zón poskytnout Římskokatolické farnosti Ivančice částku:

27 596,- Kč jako spoluúčast města ve výši 10 % celkových nákladů.


Schválení dokumentu „Čestné prohlášení o vlastnictví pozemku a udělení souhlasu s provedením opatření“

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a pověřuje starostu města jednáním na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.

RM ukládá odboru životního prostředí předložit materiál znovu na příští jednání rady.


Zplnomocnění Ing. Navrátilové k vyřizování záležitostí souvisejících s kácením stromů

U s n e s e n í :

RM schvaluje zplnomocnění Ing. Navrátilové, zaměstnankyně organizace Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace, IČO 06880851, sídlo Kounická 1112/70, Ivančice, aby jménem města Ivančice vyřizovala záležitosti související s kácením stromů na pozemcích města Ivančice, a to včetně podávání žádostí o kácení jménem města Ivančice a jejich kompletní administrace.


Smlouva o likvidaci telefonní hovorny

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o likvidaci telefonní hovorny s O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. Na základě Smlouvy město Ivančice zajistí demontáž a ekologickou likvidaci telefonní polokabiny na Palackého náměstí.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava dešťové kanalizace v místních částech města Ivančice – Budkovice, Hrubšice a Řeznovice – vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava dešťové kanalizace v místních částech města Ivančice – Budkovice, Hrubšice a Řeznovice – vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby“ firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56  Praha 5, IČO 47116901, s cenou včetně DPH 1 621 400,- Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

RM vyřazuje nabídku firmy AQUATIS a.s., IČO 46347526, z důvodu pozdního doručení nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 5 firem, podáno bylo 5 nabídek, 1 nabídka nebyla hodnocena z důvodu pozdního doručení.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení dodávkového vozidla pro penzion pro důchodce Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení dodávkového vozidla pro penzion pro důchodce Ivančice“ firmě IVACAR 2000, a.s., se sídlem Krumlovská 1430/30, 664 91  Ivančice, IČO 25573411, s cenou včetně DPH 669 002,- Kč a vzdáleností autorizovaného servisu od Ivančic 28 km.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 5 firem, podána byla 1 nabídka.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníku ul. Rybářská, Ivančice“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.3.2018 uzavřené s firmou BADIN s.r.o., IČO 03860582, pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku ul. Rybářská, Ivančice“.

Dodatek upravuje termín dokončení kompletních prací (díla) nejpozději do 30 kalendářních dnů a upravuje cenu navýšením za vícepráce, které vznikly z důvodu rozšíření rozsahu prací o obnovu přilehlého chodníku. Cena se navyšuje o 193 800,- Kč bez DPH, celková cena včetně Dodatku č. 1 činí 1 486 015,81 Kč bez DPH.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení pracovní plošiny pro město Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení pracovní plošiny pro město Ivančice“ firmě ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., se sídlem Mezi úvozy 2512/2a, 193 00  Praha 9 – Horní Počernice, IČO 48108677, s cenou včetně DPH 1 285 807,- Kč a zahájením servisu do 22 hodin od nahlášení poruchy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky.


Delegování pravomoci statutárního zástupce města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje delegování pravomoci statutárního zástupce města Ivančice přebírat rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje týkající se změn v registrovaných údajích poskytovatele a jeho sociálních služeb za město Ivančice, IČO 00281859, na vedoucí organizační složky města Ivančice Pečovatelská služba Ivančice, paní Bc. Štěrbovou.


GORDIC spol. s r.o. – rozšíření služeb IS GINIS o „Komplexní systém úřední desky pro Město Ivančice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozšíření IS GINIS s firmou GORDIC, spol. s. r.o., IČO 47903783, se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, o „Komplexní systém úřední desky pro Město Ivančice“. Částka za poskytnuté služby je 108 900,- Kč vč. DPH, cena roční podpory je 12 100,- Kč vč. DPH, bude hrazeno z rozpočtu odboru vnitřních věcí.


Junák – český skaut, středisko Ivančice, z.s. – výpůjčka pivních setů na akci Jarní otvírání ivančických řek

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku 10 ks pivních setů z.s. Junák – český skaut, středisko Ivančice, na akci Jarní otvírání ivančických řek, která proběhne v sobotu 7.4.2018.

RM ukládá příspěvkové organizaci Technické služby města Ivančice zajištění dovozu pivních setů na loděnici v Zolcarech dne 6.4.2018 a odvozu pivních setů dne 9.4.2018.


Schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města Ivančice za rok 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Ivančice za rok 2017, dále RM schvaluje převedení hospodářských výsledků do rezervních fondů příspěvkových organizací.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení osobního vozidla pro město Ivančice“ – opakování výběrového řízení

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí opakování výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení osobního vozidla pro město Ivančice“ z důvodu nepodání žádné nabídky v termínu.


Schválení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ na projekt „Výsadba aleje na ulici Novohorská v Ivančicích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 03_18 určeného k úhradě nákladů spojených s výsadbou stromů v rámci projektu „Výsadba aleje na ulici Novohorská v Ivančicích“.


Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje městu Ivančice č. 049729/18/OSV – pro rok 2018 na Pečovatelskou službu a denní stacionář

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje městu Ivančice č. 049729/18/OSV, na základě které bude městu Ivančice poskytnuta částka 998 000,- Kč pro rok 2018 jako účelová finanční podpora na jednotlivé sociální služby – na Pečovatelskou službu a na denní stacionář.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-08 641 KB

Post Author: admin