Usnesení rady města RM č. 09/2018

Výpis z přijatých usnesení 9. schůze rady města konané dne 11.04.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Souhlas s umístěním stavby kanalizační přípojka do pozemků města p.č. KN 2026/14 a 2079/69, k.ú. Letkovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním stavby „kanalizační přípojka RD č.p. …, Letkovice“ na pozemcích p.č. KN 2026/14 a 2079/69, k.ú. Letkovice, ve vlastnictví města Ivančice.


Dodatek k Univerzální smlouvě o předávání hotovosti v obalech

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek k Univerzální smlouvě uzavřené s Komerční bankou, a.s., IČO 45317054, o předávání hotovosti v uzavřených obalech realizovaných v rámci provozní doby a nočním trezorem.


Žádost o ukončení smlouvy a plná moc k ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo Tovární 14/4, kuchyně ČMS 3100020549;

Žádost o změnu zákazníka E.ON –  plná moc pro ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě při přepisu pro odběrné místo Tovární 14/4, kuchyně ČMS 3100020549

U s n e s e n í :

  1. RM schvaluje Žádost o ukončení smlouvy a plnou moc k ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo Tovární 14/4, bývalá kuchyně, s CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25458302.
  2. RM schvaluje Žádost o změnu zákazníka E.ON – plná moc pro ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě při přepisu pro odběrné místo Tovární 14/4, bývalá kuchyně, s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400.

Žádost Osadního výboru Alexovice o zapůjčení pivních setů

U s n e s e n í :

RM schvaluje zapůjčení 5 sad pivních setů pro akci Osadního výboru Alexovice v termínu 30.4. – 2.5.2018 a pověřuje Technické služby města Ivančice k převozu zapůjčeného majetku na místo určení a jeho zpětnému odvozu.


Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018 na celosvětové finále baletní soutěže

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice R., …, Ivančice, na účast dcery R. na celosvětovém finále baletní soutěže Dance World Cup ve Španělsku ve výši 5 000,- Kč. Bude hrazeno z rezervy na sport a ostatní sdružení.

RM současně schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.


Zábor veřejného prostranství – část pozemku p.č. 3163/10 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství:

část pozemku p.č. 3163/10, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. a obci Ivančice, před domem na Palackého náměstí …, za účelem umístění kontejneru 4 x 3 m na 4 dny v období 2.5. – 20.5.2018 za poplatek 480,- Kč.


Záměr nabytí pozemku p.č. 1063/1 v k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku  p.č. 1063/1 o výměře     4566 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v k.ú. Alexovice, do vlastnictví města Ivančice.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zateplení půdy dvorního traktu radnice v Ivančicích“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.3.2018 uzavřené s firmou MACHSTAV s. r. o., IČO 29260370, pro zakázku malého rozsahu s názvem „Zateplení půdy dvorního traktu radnice v Ivančicích“.

Dodatek upravuje cenu navýšením za vícepráce, které vznikly během realizace změnou vzdálenosti trámů a rozdílnou výškou dutiny k vyplnění izolace. Cena se navyšuje o 18 210,- Kč bez DPH, celková cena včetně Dodatku č. 1 činí 74 955,- Kč bez DPH.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Záměr prodeje pozemků p.č. 1683/55, p.č. 1683/62 a p.č. 1683/36, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků p.č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, p.č. 1683/62, orná půda,  o výměře 594 m2 a p.č. 1683/36, orná půda, o výměře 859 m2, k.ú. Budkovice.


Záměr pronájmu pozemků p.č. 350/23 a p.č. 350/20, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM neschvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 350/23, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 22953 m2, a p.č. 350/20, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 3595 m2, k.ú. Řeznovice.

RM schvaluje záměr výpůjčky výše uvedených pozemků na dobu trvání 1 rok.


Vyjádření k projektové dokumentaci RD ve stupni pro územní rozhodnutí na pozemcích p.č. 1651/25 a 1651/30, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s návrhem projektové dokumentace rodinného domu na pozemcích p.č. 1651/25 a 1651/30, k.ú. Budkovice, pro územní rozhodnutí. Souhlas rady nenahrazuje stanoviska dotčených orgánů.

RM pověřuje místostarostu Ing. Sládka zajištěním zpracování územní studie pozemku p.č. 1835/334 o výměře 32670 mvčetně sousedních parcel v k.ú. Budkovice.


Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře pro akci „změna stavby, nástavba RD, k.ú. Řeznovice“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se změnou stavby – nástavbou rodinného domu č.p. …, k.ú. Řeznovice.


Souhlas vlastníka pozemku se stavbou jímky a oplocení na pozemku p.č. 2606/45 a p.č. 2606/15, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a ukládá odboru životního prostředí předložit na příští schůzi rady vyjádření k velikosti odpadní jímky, případně k realizaci septiku k vypouštění přečištěné odpadní vody.


Umístění prodejního stánku s pečivem

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí s umístěním prodejního stánku s pečivem firmy Pekařství KESI.


Souhlas se stavbou plynovodní přípojky k RD na p.č. st. 1159, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou plynovodní přípojky k rodinnému domu na pozemku p.č. st. 1159, k.ú. Ivančice. Souhlas rady nenahrazuje stanoviska dotčených orgánů. RM ukládá stavebníkovi koordinovat práce s projektantem, který zpracovává projekt rekonstrukce ulice Petra Bezruče.


Smlouva o řízení věcného břemene k akci „Kounické Předměstí, K., kabel NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřením  Smlouvy o zřízení věcného břemene k akci „Kounické Předměstí, K., kabel NN“ mezi  E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným, a městem Ivančice jako povinným.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k akci „Ivančice, sběrné středisko, kab. NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030042277/001 k akci „Ivančice, sběrné středisko, kab. NN“ mezi  E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným a městem Ivančice jako povinným.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Elektronické úřední desky pro město Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Elektronické úřední desky pro město Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru vnitřních věcí pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Inovace a navýšení kapacity a mobility IT učebny ZŠ a MŠ Ivančice – Němčice a zajištění bezbariérového přístupu“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Inovace a navýšení kapacity a mobility IT učebny ZŠ a MŠ Ivančice – Němčice a zajištění bezbariérového přístupu“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018 (a případné dotace IROP).


Přístavba a stavební úpravy RD na p.č. st. 159, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením stavebních úprav domu č.p. … na pozemku p.č. st. 159, k.ú. Němčice u Ivančic.


Žádost o snížení kupní ceny nebo výše nájemného

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit snížení kupní ceny u pozemku p.č. st. 362/2, zastavěná plocha, o výměře 95 m2, k.ú. Kounické Předměstí, a trvá na částce 300,- Kč/m2.


Dohoda o ukončení nájemní smlouvy se společností SUEZ Využití zdrojů, a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 1201400468, uzavřené mezi městem Ivančice a společností SUEZ Využití zdrojů, a.s., za účelem provozování sběrného střediska odpadů, ke dni 28.2.2018.


Čestné prohlášení o vlastnictví pozemku a udělení souhlasu s provedením opatření

U s n e s e n í :

RM schvaluje předložený dokument „Čestné prohlášení o vlastnictví pozemku a udělení souhlasu s provedením opatření“.

RM  souhlasí s tím, aby  J., bytem Ivančice, …,   provedla opatření – pastvu koz a ovcí, výřez náletových dřevin nebo jednorázové překosení a odstranění travní biomasy v rámci „Programu péče o krajinu“, na parcelách v k.ú. Letkovice, Budkovice  a Ivančice dle předložených podkladů.


Úhrada letáků Domov pro seniory

U s n e s e n í :

RM schvaluje úhradu faktury ve výši 7 290,25 Kč za zhotovení 3500 ks letáků Domov pro seniory. Zhotovitel: Ing. Jan Příhoda, Brno, IČO 44071990. Hrazeno bude z rezervy rady.


Slavnosti chřestu a pouť – atrakce

U s n e s e n í :

RM schvaluje provozovatele atrakcí:

  • na Slavnosti chřestu – Andrej a Renata Vildomcovi, Ivančice, IČO 66551421,
  • na Svatojakubskou pouť – Jiří Husek, Brno, IČO 65858221.

Oba provozovatele RM schvaluje pro rok 2018; pokud jedna strana nesdělí druhé straně vždy do konce kalendářního roku, že nemá zájem na další spolupráci, prodlužuje se smluvní vztah o další kalendářní rok, nejdéle však do roku 2020 včetně.


Uzavření mateřských škol

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřením Mateřské školy Na Úvoze Ivančice, Mateřské školy Chřestová Ivančice a Mateřské školy Alexovice ve dnech 30.4.2018 a 7.5.2018 a mateřské školy Řeznovice dne 7.5.2018 z organizačních důvodů.


Zábor veřejného prostranství – k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství:

  1. na části pozemku p.č. 395/55, vodní plocha (zamokřená plocha) v k.ú. Alexovice, za účelem konání tradičního pálení čarodějnic dne 30.4.2018 pořádaných SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Němčice, IČO 65265653, se sídlem Němčice č. ev. 1479, 664 91 Ivančice, a to bezúplatně,
  2. na části pozemku p.č. 394/125, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Alexovice, za účelem konání hasičských závodů dne 5.5.2018 pořádaných SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Němčice, IČO 65265653, se sídlem Němčice č. ev. 1479, 664 91 Ivančice, a to bezúplatně.

Podlimitní veřejná zakázka „Město Ivančice – Relaxační zóna Réna – Projektová část“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Město Ivančice – Relaxační zóna Réna – Projektová část“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Revokace usnesení č. 5/R3 ze zasedání RM dne 2.2.2018

U s n e s e n í :

RM Ivančice ruší usnesení 5/R3 ze dne 2.2.2018: Odvolání ředitelů školských příspěvkových organizací města a vyhlášení konkurzů na místa ředitelů školských příspěvkových organizací v písmenech a) až d).

V návaznosti na to potvrzuje ředitelky MŠ Chřestová, MŠ Na Úvoze, ZŠ Ivančice-Němčice a ZŠ Ivančice-Řeznovice ve funkcích do dalšího šestiletého období.

Paní ředitelku Pyrochtovou žádá RM o vypracování koncepce mateřské školy na další funkční období.

V souvislosti s výše uvedeným pověřuje rada Ing. Krejčovou, aby o této skutečnosti informovala všechny účastníky konkursních řízení.


Kupní smlouva – travní sekačka Wisconsin W3532 Comfort

U s n e s e n í :

RM schvaluje Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka stroje travní sekačka Wisconsin W3532 Comfort, dodavatel Jan Holý AGROSERVIS, Vémyslice, IČO 42354099. Kupní cena 199 650,- Kč vč. DPH. Osloveny byly 3 subjekty, cenovou nabídku zaslaly 3 firmy. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 555 (rozpočtové opatření schváleno na zasedání zastupitelstva 26.3.2018).


Oznámení o zapojení příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice do dotačního titulu SZIF „Neproduktivní investice v lesích“

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zapojení Městských lesů do dotačního titulu SZIF 8.5.2. „Neproduktivní investice v lesích“. V případě přidělení dotace, poskytne město Městským lesům finanční příspěvek na zajištění předfinancování díla. Po obdržení dotace poukáže příspěvková organizace Městské lesy Ivančice přiznanou výši dotace zpět do rozpočtu města. Částka bude ponížena o DPH, kterou Městské lesy Ivančice v rámci podmínek dotačního titulu neuplatní.


Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 130010993

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 130010993 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400, pro novostavbu – Školní sportovní hala Ivančice. Celková výše předpokládaných nákladů za provedení přeložky je 615 556,00 Kč. 1. splátka ve výši 93 000,00 Kč bude hrazena z provozní rezervy, 2. splátka při realizaci novostavby z rezervy zastupitelstva nebo rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 555.


Oznámení o postupu výběrového řízení “Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí postup ve výběrovém řízení „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“ a schvaluje text výzvy pro podání předběžných nabídek.


Zrušení výběrového řízení

U s n e s e n í :

RM schvaluje zrušení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ dle § 127 odst. 1 Zákona 134/2016 Sb. Toto rozhodnutí nabývá právní moci až ke dni zániku účasti vyloučených účastníků v souladu s §47 odst. 2 zákona.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova vodorovného dopravního značení v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova vodorovného dopravního značení v Ivančicích“  firmě DOKA, s.r.o., se sídlem Na návsi 11/5, 620 00  Brno, IČO 63471752, s cenou včetně DPH 106 586,48 Kč, termínem zahájení prací do týdne od podpisu smlouvy, délkou realizace max. 30 dnů a záruční lhůtou 12 měsíců.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018. Osloveno bylo 8 firem, podáno bylo 5 nabídek.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-09 297 KB

Post Author: admin