Usnesení rady města RM č. 13/2018

Výpis z přijatých usnesení 13. schůze rady města konané dne 09.05.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Místní akční plán ve vzdělávání v ORP Ivančice – finální verze

U s n e s e n í :

RM schvaluje finální verzi dokumentu Místní akční plán ve vzdělávání v ORP Ivančice.

Zástupce města do projektu Místní akční plán ve vzdělávání v ORP Ivančice II bude předložen zastupitelstvu ke schválení.


Místní akční plán ve vzdělávání v ORP Ivančice – Memorandum o spolupráci při realizaci projektu

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí Memorandum o spolupráci při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání  ORP Ivančice.


ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice – rozpočtové opatření

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit navýšení příspěvku o částku 100 000,- Kč na výrobu a montáž generálního klíče firmou POOR – TRADE Brno, Příkop 8, 602 00, IČO 00209929.


Zápis č. 48 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 18.4.2018

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání zápisu; návrhy uvedené v zápisu budou projednány po schůzce, která se uskuteční se zástupcem Komise pro regeneraci památkové zóny v pondělí 14. 5. 2018 v kanceláři starosty města.


Vystoupení dechové hudby při pietním aktu

U s n e s e n í :

RM schvaluje uhrazení faktury ve výši Kč 7 500,- za vystoupení dechové hudby na pietním aktu pod vedením MgA. Jiřího Švába,  IČO 69643431. Bude hrazeno z rezervy rady.


Účast města Ivančice na Regiontour 2019 ve dnech 17. – 20.1.2019

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Ivančice v rámci stánku Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2019, včetně spolufinancování výstavní expozice ve výši 125.000- Kč v případě účasti měst Ivančice a Oslavany  nebo ve výši 100.000,- Kč v případě účasti měst Dolní Kounice, Ivančice a Oslavany.

RM dále doporučuje zastupitelstvu města schválit příslušné rozpočtové opatření, neboť úhrada spoluúčasti  na financování  nákladů spojených s účastí města na akci je splatná již v r. 2018.

Starosta a místostarosta Ing. Sládek projednají návrhy na zkvalitnění expozice města tak, aby na zasedání ZM v 06/2018 byly k dispozici relevantní informace již projednané s Mikroregionem Ivančicko.


18. klobásová soutěž Gerendás 2018, Maďarsko – účast soutěžního týmu

U s n e s e n í :

RM schvaluje účast soutěžního týmu města Ivančice na 18. klobásové soutěži v Gerendási  2018, ve dnech 18 5. – 20.5. 2018, ve složení Ing. Ilona Valentová, Mgr. Liběna Kubíková, Josef Sedmík, K., K., V.; pro přepravu soutěžního týmu schvaluje vozidlo Fiat Ducato 1BF 4658, řidiči Josef Sedmík, Mgr. Liběna Kubíková.


Kronika města Ivančice – rok 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje Kroniku města Ivančice za rok 2017.


Nájem reklamního poutače od pana R., Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje nájem reklamního poutače na pozemku p.č.   (dříve PK 794),  k.ú. Němčice u Ivančic, jehož vlastníkem je R., Ivančice, městu Ivančice,  na dobu neurčitou.

Výše nájemného činí 12 000,- Kč/rok. RM současně schvaluje nájemní smlouvu. Poměrná část nájemného pro rok 2018 bude uhrazena z rezervy rady, pro další roky zahrne částku do svého rozpočtu odbor investic, správy majetku a právní.


Rekonstrukce objektu EKOTEX

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu. Požaduje doplnit stanovisko ORR – Územního  plánování, kdo je investorem, jaké bude využití bytové části.


Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu a provozování kotelny

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu a provozování kotelny uzavřené s firmou ČEZ Energo, s.r.o., IČO 29060109, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, ke dni    31. 8. 2018.


Plynofikace rodinného domu na ul. Jana Fibicha

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením plynofikace rodinného domu v ul. Jana Fibicha .., Ivančice za podmínky, že budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření čj. OISMaP-161/2018 ze dne 2. 5. 2018. RM dále ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit, aby provádění plynofikace rodinného domu dozoroval Ing. Řídký tak, aby podmínky stanovené městem byly dodrženy a zájmy města byly respektovány.


Záměr prodeje pozemku p.č. 151/2 v k.ú. Hrubšice

U s n e s e n í :

RM doporučuje ZM Ivančice schválit záměr prodeje pozemku p.č. 151/2 o výměře 88 m² v k.ú. Hrubšice.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu – právní oddělení, vyzvat ostatní vlastníky nemovitostí na sousedních pozemcích ve vlastnictví města k řešení majetkoprávních vztahů.


Záměr převodu/směny pozemků v k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje ZM Ivančice schválit záměr

a) převodu pozemků p.č. 2646/3 o výměře 6784 m², p.č. 2646/4 o výměře 360 m², p.č. 2646/7 o výměře 465 m², všechny trvalý travní porost a p.č. 2646/9 o výměře 1018 m², lesní pozemek, v k.ú. Kounické Předměstí,

ani

b) směny pozemků p.č. 2646/3 o výměře 6784 m², p.č. 2646/4 o výměře 360 m², p.č. 2646/7 o výměře 465 m², všechny trvalý travní porost a p.č. 2646/9 o výměře 1018 m², lesní pozemek ve vlastnictví města Ivančice v k.ú. Kounické Předměstí za pozemky p.č. 520/10, o výměře 40 m², trvalý travní porost, p.č. 524/3 o výměře 8 m², orná půda, p.č. 526/3 o výměře 128 m², ostatní plocha, p.č. 529/9 o výměře 30 m², orná půda, p.č. 529/13 o výměře 418 m², ostatní plocha, p.č. 2693/11 o výměře 12 m², neplodná půda, p.č. 2785/3 o výměře 664 m², p.č. 2785/4 o výměře 57 m², p.č. 2785/8 o výměře 1346 m², všechny vodní plocha, v k.ú. Kounické Předměstí.


Žádost o prodej části pozemku p.č. 590/14 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 590/14, orná půda, o výměře cca 60 m2, k.ú. Ivančice; město na pozemku předpokládá herní plochu a dále plocha slouží pro odtok povrchové vody.

Hlasování o doporučení záměru prodeje: 3 proti, 1 se zdržel


Výpověď Pachtovní smlouvy o pachtu části pozemku p.č. 549/1 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpověď  Pachtovní  smlouvy č. 1201400466, uzavřené s panem V., …, Ivančice, o pachtu části pozemku p.č. 549/1, o výměře 320 m2, k.ú. Ivančice (nyní p.č. 549/3).


Smlouva o zřízení služebnosti – přeložka telefonního vedení V Uličce

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na akci „16010-041734 VPIC Ivančice V Uličce“ s Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3, IČO 04084063.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Růžová 866/14

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně paní Č., které se doba nájmu prodlužuje do 31.5.2019.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní R., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.5.2019.


Změna „Vnitřních pravidel poskytování Pečovatelské služby Ivančice“ a „Vnitřních pravidel poskytování Pečovatelské služby Ivančice – denní stacionář“

U s n e s e n í :

RM schvaluje změnu „Vnitřních pravidel poskytování Pečovatelské služby Ivančice“ a „Vnitřních pravidel poskytování Pečovatelské služby Ivančice – denní stacionář“ z důvodu aktualizace informací o poskytování uvedených služeb.


Smlouva o zpracování osobních údajů pro Pečovatelskou službu Ivančice a Smlouva o zpracování osobních údajů pro Pečovatelskou službu Ivančice – denní stacionář

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů pro Pečovatelskou službu Ivančice a Smlouvu o zpracování osobních údajů pro Pečovatelskou službu Ivančice – denní stacionář, v souladu s nařízením Evropské unie o ohraně osobních údajů; zpracovatel: Petr Zajíc, IČO 48274071.


Možnost využití pracovníků Technických služeb města Ivančice v rámci Slavností chřestu a vína 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje využití pracovníků Technických služeb města Ivančice, příspěvkové organizace (IČO 06880851), v rámci Slavností chřestu a vína 2018 na tyto činnosti:

Středa 16. nebo čtvrtek 17. 5. 2018

 • Oddělat lampu před kostelem
 • Navézt stoly a židle
 • Dovézt rozvaděč
 • Přivézt městské pivní sety
 • Dovézt navíc kontejner na odpad za mlýn
 • Přivézt stojany na odpadkové koše
 • Rozvézt dřevěné chřesty (na náměstí k MěÚ, ke vchodu k ZUŠ, na obě vlaková nádraží, k Brněnce na křižovatku)
 • Dovézt slunečníky Mikroregionu (odkud bude upřesněno)
 • Dovézt skákací hrady Mikroregionu do nádvoří radnice (odkud bude upřesněno)

 

Čtvrtek 17. 5. 2018

 • Posunout kovové stánky před kostelem
 • Posunout kamenné květináče
 • Složit kamion TOI TOI (přechodky, zábrany) mezi 10 – 11 hodinou vysokozdvižným vozíkem
 • Dovézt kuchyňskou linku (2 díly)
 • Postavit pódium před radnicí
 • Navozit a naskládat lavičky před pódium

 

Slavnosti 18. – 20. 5. 2018

 • Úklid po celou dobu Slavností (minimálně 3 lidi – hlavně vynášení odpadkových pytlů na náměstí, v nádvoří radnice a ve všech dalších prostorách konání akce)
 • Úklid WC v nádvoří

 

Pondělí 21. 5. 2018

 • Likvidace pódia
 • Úklid náměstí (ideálně i úklidovým vozem)
 • Odvoz stolů, židlí, pivních setů, rozvaděče, stojanů na odpadkové koše, kontejneru s odpadem, dřevěných chřestů a kuchyňské linky
 • Přesun stánků vysokozdvižným vozíkem
 • Odvoz skákacích hradů a slunečníků
 • Montáž lampy před kostelem
 • Naložit zábrany a přechodky vysokozdvižným vozíkem

Žádost o zapůjčení majetku města Ivančice na Slavnosti chřestu a vína 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje zapůjčení majetku města Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice, IČO 65268768, na Slavnosti chřestu a vína 2018, které se budou konat v termínu 18. – 20. 5. 2018:

 • 20 pivních setů
 • 4 lednice a mrazák z Besedního domu
 • stoly (80 ks)
 • židle plastové, stříbrné (19 ks)
 • židle dřevěné (52 ks)
 • rozvaděč

Podlimitní veřejná zakázka „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ – schválení Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na odborné a organizační zajištění zadání podlimitní veřejné zakázky „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ se společností DEA Energetická agentura, s.r.o., se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice, uzavřené dne 2.2.2018.

Vzhledem k nutnosti opakovat zadávací řízení z důvodu zrušení původního zadávacího řízení dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Dodatek č. 1 navyšuje cenu o 25 200,- Kč bez DPH, celková cena včetně Dodatku č. 1 činí 76 230,- Kč vč. DPH.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Nadační příspěvek Nadačního fondu zdravého životního stylu – rozšíření stávajícího fitness hřiště V Olších

U s n e s e n í :

RM schvaluje pořízení 4 ks fitness strojů k rozšíření hřiště ul. V Olších za konečnou cenu s nadačním příspěvkem 99 900,- Kč.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního po provedení rozpočtového opatření zastupitelstvem města.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Elektronické úřední desky pro město Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Elektronické úřední desky pro město Ivančice“ firmě Ki-wi Digital s.r.o., se sídlem Lidická 24, 602 00  Brno, IČO 27816451, s cenou včetně DPH 660 568,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru vnitřních věcí pro rok 2018.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „PD zateplení objektu Kounická 70, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „PD zateplení objektu Kounická 70, Ivančice“ firmě TOLZA spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 539/64, 620 00  Brno, IČO 26970678, s cenou včetně DPH 538 000,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 10 firem, podány byly 4 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „PD na zateplení staré budovy ZŠ Němčice, včetně rekuperace“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „PD na zateplení staré budovy ZŠ Němčice, včetně rekuperace“ firmě TOLZA spol. s r.o., se sídlem Kaštanová 539/64, 620 00  Brno, IČO 26970678, s cenou včetně DPH 228 690,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 10 firem, podáno bylo 6 nabídek.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava střechy na bytovém domu Chřestová 1018/41, Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava střechy na bytovém domu Chřestová 1018/41, Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního (bytová správa) pro rok 2018 po provedení rozpočtového opatření zastupitelstvem města.


Nájemní smlouva o nájmu části p.č. 3409 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a panem D., …, Ivančice, jako nájemcem, o nájmu části pozemku p.č. 3409, ostatní plocha, o výměře 70 m2, k.ú. Ivančice.


Jmenování členky Komise bytové (dočasně po dobu mateřské dovolené)

U s n e s e n í :

RM jmenuje pro dobu mateřské dovolené Ing. Lenky Novákové členkou Komise bytové Mgr. Liběnu Kubíkovou; komise tedy bude po tuto dobu pracovat ve složení:

Milan Buček předseda, členové Mgr. Liběna Kubíková, Ing. Olga Prokopová, Bc. Šárka Štěrbová, Ludmila Dvořáková.

Komise projednává žádosti o přidělení bytů ve vlastnictví města a navrhuje radě jejich  přidělení.


Výpůjčka pivních setů TJ Sokol Němčice

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku 4 ks pivních setů TJ Sokolu Němčice na setkání členů dne 26.5.2018. Dovoz a odvoz pivních setů si zajistí žadatel.


Pronájem části parkoviště pod hřbitovem v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje pronájem části parkoviště pod hřbitovem v Ivančicích společnosti SIKO –

keramika, obklady, voda, topení, s.r.o., Ivančice, IČO 25331591 za účelem umístění návěsu pro školení pro zákazníky dne 23.5.2018 dopoledne. Úhrada bude stanovena dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-13 310 KB

Post Author: admin