Usnesení rady města RM č. 16/2018

Výpis z přijatých usnesení 16. schůze rady města konané dne 23.05.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Dodatek č. 1 k Organizační směrnici č. 4/2016 – ORGANIZAČNÍ  ŘÁD Městského úřadu Ivančice

U s n e s e n í :

RM dle § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění schvaluje Dodatek č. 1 k Organizační směrnici č. 4/2016 – ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Ivančice, kterým se v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) organizační řád doplňuje a současně se vyhlašuje jeho úplné aktuální znění; účinnost dnem 25.5.2018.


Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů (GDPR)

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a doporučuje zastupitelstvu města schválit úkoly uvedené v základních pravidlech pro plnění povinností plynoucích z nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).


SMLOUVA č. 493180503 o dodávce doplňku Monitor Stavebnictví k programovému  vybavení CODEXIS® a jeho aktualizací

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 493180503  o dodávce doplňku Monitor Stavebnictví k programovému  vybavení CODEXIS a jeho aktualizací s Atlas Consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, Ostrava s jednorázovou cenou 9 000,- Kč bez DPH za instalaci a   3 000,- Kč bez DPH ročně za aktualizaci; smlouva na dobu 3 let, cena za instalaci a aktualizaci na 3 roky v částce 21 780,- Kč vč. DPH  bude uhrazena z rozpočtu odboru vnitřních věcí.


Aktualizace „Vnitřních pravidel pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby a ambulantní služby v denním stacionáři“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Vnitřní pravidla Pečovatelské služby Ivančice, organizační složky města Ivančice, pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby a ambulantní služby v denním stacionáři“, z důvodu jejich aktualizace.


Linka bezpečí – žádost o finanční podporu

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02, Praha 8, IČO 61383198, ve výši 15 000,- Kč na provoz. Bude hrazeno z rezervy rady. Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.


Povolení výjimky z počtu dětí v mateřských školách

U s n e s e n í :

RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí pro mateřské školy Chřestová, Němčice, Alexovice a pro I., II. a V. třídu MŠ Na Úvoze – vždy 28 dětí na třídu pro školní rok 2018/2019.


ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – užívání parcely č. 395/55, k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s převedením části parcely č. 395/55 v k.ú. Alexovice do užívání příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov.

Zároveň RM souhlasí s provedením vhodných úprav, které by umožnily využívat pozemek pro potřeby rekreačního a sportovního pobytu žáků jako přírodní zahradu, hrací a relaxační prostor.


Školní jídelna Ivančice – školní stravování v době školních prázdnin

U s n e s e n í :

RM schvaluje stravování dětí příměstského tábora při Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice v době od 9.7.2018 do 13.7.2018 podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a to bez úhrady věcných nákladů. Jedná se asi o 26 dětí a 2 vedoucí.


Zadání zpracování lesní hospodářské osnovy

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o přípravě podkladů pro zpracování lesní hospodářské osnovy s ČR – Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, IČO 00020681.


Dohoda o provedení vodovodní a kanalizační přípojky – sportovní hala ZŠ TGM, Na Brněnce 1

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o provedení vodovodní a kanalizační přípojky pro novou sportovní halu ZŠ TGM, Na Brněnce, s Vodárenskou akciovou společností a. s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO 49455842.


Souhlas s modernizací VN v Hrubšicích

U s n e s e n í :

RM souhlasí s návrhem opravy vedení VN firmy EO.N Distribuce, a.s. na katastrálním území Hrubšice a Řeznovice.


ZŠ TGM Ivančice – povolení výjimky z počtu dětí

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a ukládá místostarostům J. Sojkovi a Ing. Sládkovi zajistit doplňující informace k věci a stanovisko školské rady.


Doplnění Přílohy č 9/4-2015 ke Směrnici č. 12/2015 Systém finanční kontroly

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozšíření Přílohy č 9/4-2015 ke Směrnici č. 12/2015 Systém finanční kontroly.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování urbanistické studie regenerace panelového sídliště v Ivančicích“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.4.2018 na veřejnou zakázku „Zpracování urbanistické studie regenerace panelového sídliště v Ivančicích“ se společností Ing. Alena Vránová,  IČO 71763384.

Dodatek č. 1 upravuje lhůtu plnění – dokončení díla do 31.7.2018 z důvodu pozdního dodání podkladů.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou QIM ATELIER s.r.o. – akce „Rekonstrukce místní komunikace v Budkovicích – horní ulice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce místní komunikace v Budkovicích – horní ulice“ ze dne 20.5.2015 s firmou QIM ATELIER s.r.o., IČO 29212065. Dodatkem se doplňuje čl. VII. odst. 6 smlouvy.


Změna novostavby rodinného domu, sjezd a nájezd – stavebník K+K Elektronik, spol. s r.o.

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním sjezdu a nájezdu a napojením RD na místní komunikaci ul. Malovanská,  jehož stavebníkem je firma K+K  Elektronik, spol. s r.o.


Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330026711/001

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k akci „Ivančice-Stříbský mlýn, rekonstrukce NN“, mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným.


Záměr prodeje pozemku p.č. 1158/291, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje (pronájmu) pozemku p.č. 1158/291, lesní pozemek, o výměře  19 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 3112/9, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 3112/9, o výměře cca 11 m2, k. ú. Ivančice.


Umístění směrových ukazatelů k firmě BRAVO Europa s.r.o.

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním směrových ukazatelů k firmě BRAVO Europa s.r.o., dle předložené žádosti.


Smlouva o výpůjčce pozemků p.č. 350/23 a p.č. 350/20, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 350/23, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 22 953 m2, a p.č. 350/20, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 3 595 m2, k.ú. Řeznovice, mezi městem Ivančice a J.


Vodovodní přípojka k objektu novostavby RD na pozemku p.č. 1628/1, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vybudováním nové vodovodní přípojky k novostavbě RD na pozemku p.č. 1628/1, k.ú. Budkovice.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ustanovení pracovní skupiny pro spolupráci s pověřencem

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí ustavení pana Křivánka pověřencem pro ochranu osobních údajů do doby úspěšného ukončení výběrového řízení na funkci pověřence.

Pro výkon činnosti je pověřenec podřízen přímé řídící pravomoci tajemnice Městského úřadu Ivančice.

RM ustanovuje pro součinnost s pověřencem pracovní skupinu ve složení Ing. Marek, Ing.  Krejčová.


Úprava Knihovního řádu Městské knihovny v Ivančicích a schválení dodatku s názvem „Příloha č. 2 – Poučení o ochraně osobních údajů“

U s n e s e n í :

RM schvaluje:

  • úpravu Knihovního řádu Městské knihovny v Ivančicích, schváleného RM dne 1. 2017, v bodu I./3 k) (Základní ustanovení) a v. bodu III./2 (Čtenáři a uživatelé knihovny),
  • navrhovaný dodatek Knihovního řádu s názvem „Příloha č. 2 – Poučení o ochraně osobních údajů“. Takto upravený Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 25.5.2018.

Preventivní program „Protidrogový vlak“

U s n e s e n í :

RM schvaluje realizaci preventivního programu „Protidrogový vlak“ pro cílovou skupinu žáků a studentů základních škol a víceletých gymnázií v Ivančicích, který se uskuteční v měsíci říjnu 2018 ve městě Ivančice. Finanční úhrada města Ivančice ve výši 162 000,- Kč bude zajištěna z rezervy zastupitelstva.


Rozpočtové opatření č. 8 – úprava položek v rámci různých Od

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č.8 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje úpravu jednotlivých položek v rámci různých Od při zachování výše celkové  položky dle podkladu předloženého Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 9 – transfery a převody

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  • úpravu transferů,
  • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 10 – rezervy z rad

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č.10 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání z rezerv  vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č.12 až č.16 roku 2018 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Dodatek ke smlouvě s firmou FIRAST s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava poškozené konstrukce mostku přes Mlýnský náhon na ul. Chřestová“ s firmou FIRAST s.r.o., IČO 26708167. Dodatkem se prodlužuje termín ukončení akce.


Plná moc pro firmu FIRAST s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje udělení plné moci firmě FIRAST s.r.o., IČO 26708167. Plná moc je vystavena pro vyřízení všech úkonů příslušné agendy se zpracováním projektové dokumentace na akci „Oprava poškozené konstrukce mostku přes Mlýnský náhon na ul. Chřestová“.


Souhlas s polohou bodu kamerového systému

U s n e s e n í :

RM schvaluje změnu umístění kamerového bodu č. K3 z místa stanoveného územním souhlasem (samostatný sloup před budovou fary) na nároží budovy Palackého náměstí 4/9.


Podlimitní veřejná zakázka „Elektronické dokumenty a eIDAS pro MěÚ Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku „Elektronické dokumenty a eIDAS pro MěÚ Ivančice“.

Hrazeno bude z dotace IROP a z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava střechy na bytovém domu Chřestová 1018/41, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy na bytovém domu Chřestová 1018/41, Ivančice“ firmě H & B delta, s. r. o., IČO 25835661, s cenou vč. DPH 1 815 941,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 5 firem, podána byla 1 nabídka.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Sanace soklu objektu radnice na Palackého náměstí 196/6 v Ivančicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Sanace soklu radnice na Palackého náměstí 196/6 v Ivančicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Modernizace sociálních zařízení pro děti v MŠ Ivančice ulice Na Úvoze“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Modernizace sociálních zařízení pro děti v MŠ Ivančice ulice Na Úvoze“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Souhlas s umístěním propagačního poutače

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním propagačního poutače na plot u autobusového nádraží dle žádosti Mikroregionu Ivančicko k veřejné akci „Festival Mikroregionu Ivančicko“, v době od 4.6. do 18.6.2018; dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 osvobozeno od poplatku.


Fotografie do publikace Ivančice – Pomníky a pamětní desky

U s n e s e n í :

RM schvaluje použití fotografií odboru investic, správy majetku a právního pro vydání připravované publikace Pomníky a pamětní desky


Pojištění rotační sekačky Bulldog od výrobce Wisconsin

U s n e s e n í :

RM schvaluje Pojištění rotační sekačky Bulldog od výrobce Wisconsin: doplněním do rámcové pojistné smlouvy č. 18619454-11, pod číslem podsmlouvy 20828005-47 u ČP a.s., IČO 45272956, za roční pojistné ve výši 668,- Kč.

Pojištění je v rozsahu – Povinné ručení s limity 100mil./100mil.Kč.


Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČO 26987414, ve výši 50 000,- Kč. Bude hrazeno z rezervy na sport a ostatní sdružení. Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.


Udělení Ceny města Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit udělení Ceny města Ivančice pro r. 2017-2018 následujícím kandidátům: Prof. MUDr. Miroslav Hirt, Ph.D., CSc., Jan Abraham, Ing. Ladislav Káňa, Marek Feith, Roman Komarov.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-16 66 KB

Post Author: admin