Usnesení rady města RM č. 17/2018

Výpis z přijatých usnesení 17. schůze rady města konané dne 06.06.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Ivančice dle předloženého návrhu.


Zápis z jednání Komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji

U s n e s e n í :

RM města bere na vědomí zápis z jednání komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji a zároveň RM souhlasí s likvidací předmětů dle návrhu, podaného komisí.


ZŠ TGM Ivančice – povolení výjimky z počtu dětí

U s n e s e n í :

RM souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků pro 5. ročník Základní školy T. G. Masaryka Ivančice – vždy 32 žáků na třídu 5. A i 5. B pro školní rok 2018/2019.


Smlouvy o zpracování osobních údajů

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřením:

– Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Ivančice a firmou Edenred CZ s.r.o., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00  Praha 8 – Karlín, IČO 24745391,

–  Zpracovatelské smlouvy Data processing agreement mezi městem Ivančice a firmou  DEA Energetická agentura, s.r.o., se sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice, IČO 41539656.


Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemce …, kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.6.2019.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Palackého náměstí 87/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně …, které se doba nájmu prodlužuje do 30.6.2019.


Výpůjčka pivních setů SK Řeznovice, z.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku 20 ks pivních setů SK Řeznovice, z.s., na akci XII. výročí basketbalu v Řeznovicích.

RM ukládá příspěvkové organizaci Technické služby města Ivančice zajistit dovoz (4.7.2018) a odvoz (9.7.2018) pivních setů.


Možnost využití pracovníků Technických služeb města Ivančice v rámci příprav a úklidu letního promítání

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí využití pracovníků Technických služeb města Ivančice, příspěvkové organizace (IČO 06880851), v rámci příprav a úklidu letního promítání. Doporučuje ředitelce Kulturního a informačního centra přímé jednání s ředitelem Technických služeb města Ivančice a zakázku řešit formou objednávky.


Využití veřejného prostranství za účelem pořádání letního promítání

U s n e s e n í :

RM schvaluje užívání veřejného prostranství Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice za účelem pořádání letního promítání v období 25.6. – 7.9.2018 (letní promítání + příprava a úklid).

Letní promítání proběhne v období 29.6. – 31.8.2018, vždy v pátek a sobotu od 21 hodin do 24 hodin, na nádvoří radnice na části pozemku KN  p.č. 3377.

Odbor investic, správy majetku a právní zajistí parkování aut mimo prostranství před promítací plochou.


Žádost o zapůjčení majetku města Ivančice na letní promítání

U s n e s e n í :

RM schvaluje zapůjčení dřevěných laviček, které jsou v majetku města Ivančice, Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice na letní promítání na nádvoří radnice (25.6. – 7.9.2018).


Rozšíření služeb IS GINIS o „GDPR+ pro Město Ivančice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozšíření IS GINIS s firmou GORDIC, spol. s r.o., IČO 47903783, se sídlem Erbenova 4,  586 01 Jihlava, o „GDPR+ pro Město Ivančice“.  Částka za poskytnuté služby je 99 825,- Kč vč. DPH, cena roční podpory je 9 000,- Kč vč. DPH.  Bude hrazeno z rozpočtu odboru vnitřních věcí.


Zakoupení dvou vozidel pro Technické služby města Ivančice, p.o.

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a požaduje po řediteli Technických služeb města Ivančice, p.o. (dále TSMI), aby předložil soupis všech vozidel v hospodaření TSMI, jejich vytížení a zároveň zdůvodnil potřebnost vozidel nových.


Vyjádření k akci „Ivančice, sběrné středisko: kab. NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s návrhem nové přípojky elektřiny do areálu sběrného dvoru v majetku města Ivančice dle varianty II.


Souhlas se zřízením rybářského revíru

U s n e s e n í :

RM souhlasí se změnou režimu užívání Letkovického rybníku z rybochovného zařízení na revír Moravského rybářského svazu, z.s.


Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 4N14/23 se Státním pozemkovým úřadem

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 4N14/23 ze dne 10.6.2014 o nájmu pozemku p.č. 165,  o výměře 211 m2, k.ú. Němčice u Ivančic, uzavřené mezi městem Ivančice a Státním pozemkovým úřadem.


Vyjádření k záměru stavebních úprav na Palackého náměstí, p.č. st. 99, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením stavebních úprav domu č.p. … na pozemku p.č. st. 99, k.ú. Ivančice  (Palackého náměstí).


Záměr nabytí pozemků v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí id. 1/6 pozemku p.č. 3130/35, ostatní plocha, komunikace, o výměře 73 m2, k.ú. Ivančice, a id. 1/6 pozemku p.č. 3167/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 144 m2, k.ú. Ivančice.


Záměr prodeje pozemku p.č. 427/11 v k.ú. Hrubšice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 427/11, zastavěná plocha, společný dvůr, o výměře 236 m2, k.ú. Hrubšice.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 3166/1 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 3166/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 5 m2, k.ú. Ivančice.


Zrušení přechodu přes trať u bývalé zastávky v Budkovicích

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zrušením přechodu přes železniční trať u bývalé zastávky v Budkovicích.


XXI. Kultúrne dni Sládkovičovo 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje účast:

  • soutěžního týmu města Ivančice v soutěži ve vaření kotlíkových specialit v rámci XXI. Sládkovičovských kultúrnych dní ve dnech 22.6. – 24.6.2018 ve složení K., Ing. Ilona Valentová, Josef Sedmík, Liběna Kubíková, V.; pro předpravu soutěžního týmu schvaluje vozidlo Fiat Ducato 1BF 4658, řidiči Josef Sedmík, Mgr. Liběna Kubíková,
  • za město Ivančice ve dnech 22. a 23.6.2018: místostarosta Ing. Roman Sládek   s manželkou – vozidlo vlastní.

Smlouva o dílo na „Výměnu hlavního rozvaděče NN v trafostanici Ivančice – Gymnázium“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na „Výměnu hlavního rozvaděče NN v trafostanici Ivančice – Gymnázium“ se zhotovitelem EEIKA Brno, s.r.o., IČO 25573829, se sídlem Kšírova 385/120, 619 00 Brno. Cena díla 245 860,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Podlimitní veřejná zakázka „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018/2019.

RM pověřuje místostarostu Ing. Sládka jednáním s projektantem o možnostech zastínění náměstí a umístění vodního prvku, eventuálně zeleně.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka a montáž elektronické rotační kartotéky přes patro (tzv. rotomatu) pro město Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž elektronické rotační kartotéky přes patro (tzv. rotomatu) pro město Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru správních činností pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava zpomalovacích prahů na ul. Mřenková v Ivančicích“ – zrušení veřejné zakázky a opakované zadání

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek zrušit zadávací řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava zpomalovacích prahů na ul. Mřenková v Ivančicích“.

Osloveno bylo 5 firem, podána byla 1 nabídka. Cenová nabídka převyšuje finanční krytí rozpočtu města.

RM ukládá Komisi pro zadávání zakázek výběrové řízení opakovat, zveřejnit ho na webových stránkách města a zároveň oslovit širší okruh uchazečů, aby bylo možné cenové nabídky porovnat.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část B, ETAPA 2 a 3“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část B, ETAPA 2 a 3“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Elektronické úřední desky pro město Ivančice“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.5.2018 na veřejnou zakázku „Elektronické úřední desky pro město Ivančice“ se společností Ki-Wi Digital s.r.o., se sídlem Lidická 971/25, 602 00  Brno, IČO 27816451.

Dodatek č. 1 upravuje lhůtu plnění – dokončení díla do 6.7.2018 z důvodu nedodržení termínu nutné stavební přípravy ze strany objednatele.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru vnitřních věcí pro rok 2018.


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou DOKA s.r.o. – akce „Obnova vodorovného značení v Ivančicích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova vodorovného dopravního značení v Ivančicích“ ze dne 16.4.2018 s firmou DOKA, s.r.o., IČO 63471752. Dodatkem se snižuje cena za dílo o 55 917,20 Kč bez DPH.


Žádost o povolení pořádání ohňostroje v parku na Réně v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje pořádání ohňostroje v parku na Réně v Ivančicích dne 30.6.2018 od 21.55 hodin pro Lyra – singing show z.s., IČO 03391779, Moravský Krumlov, u příležitosti akce Lyra festu.

Rozhodnutí rady nenahrazuje povinnosti vyplývající ze zákona týkající se bezpečnosti  a ochrany zdraví.


1) Penzion pro důchodce Ivančice – oprava sociálního zařízení v bytě č. 8

2) Penzion pro důchodce Ivančice – přidělení bytové jednotky

U s n e s e n í :

  1. RM schvaluje opravu sociálního zařízení v bytě č. 8 v Penzionu pro důchodce Ivančice. Náklady budou uhrazeny z rozpočtu penzionu.
  2. RM schvaluje na základě doporučení Bytové komise přidělení bytu v Penzionu pro důchodce Ivančice – Domě s pečovatelskou službou:
    • garsoniéry s balkónem v 1. poschodí v části A, celkem 34,42 m2, …,  dosud…, Ivančice.

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-17 61 KB

Post Author: admin