Usnesení rady města RM č. 18/2018

Výpis z přijatých usnesení 18. schůze rady města konané dne 11.06.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12399910 pro odběrné místo parcela 2784/21, 664 91 Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12399910 s E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400, pro odběrné místo parcela 2784/21, 66491  Ivančice. Smlouva na dobu neurčitou. Ze smlouvy plyne finanční plnění ve výši 3 500,- Kč za oprávněné náklady (navýšení rezervovaného příkonu). Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10.


Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje městu Ivančice, č. 052044/18/OSV – pro rok 2018 na Pečovatelskou službu a denní stacionář

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytování finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje městu Ivančice č. 052044/18/OSV, na základě které bude městu Ivančice poskytnuta částka 82 300,- Kč pro rok 2018 jako účelová finanční podpora na jednotlivé sociální služby – na pečovatelskou službu a na denní stacionář.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Modernizace sociálních zařízení pro děti v MŠ ulice Na Úvoze“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Modernizace sociálních zařízení pro děti v MŠ ulice Na Úvoze“ firmě FB LODŽIE s.r.o., se sídlem Musilova 1638/9, 614 00  Brno, IČO 29223041, s cenou vč. DPH 2 191 044,- Kč a délkou realizace 52 kalendářních dnů.

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 8 firem, podány byly 2 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Sanace soklu objektu radnice na Palackého náměstí 196/6 v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Sanace soklu radnice na Palackého náměstí 196/6 v Ivančicích“ firmě ESOX, spol. s r.o., se sídlem Libušina třída 23, 623 00  Brno, IČO 00558010, s cenou vč. DPH 1 835 021,89 Kč a délkou realizace 130 kalendářních dnů.

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 5 firem, 2 firmy se omluvily z účasti, podána byla 1 nabídka.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici Kounická, Ivančice, po akci E.ONu“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku na ulici Kounická, Ivančice, po akci E.ONu“ firmě Betostav Development, s.r.o., se sídlem Na Brněnce 1589/36, 664 91  Ivančice, IČO 29271495, s cenou vč. DPH 527 164,- Kč a délkou realizace 10 kalendářních dnů.

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 5 firem, podány byly 2 nabídky.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezplatném užívání intenzimetrů

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném užívání intenzimetrů mezi městem Ivančice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno,   PSČ 614 00, IČO 70884099.


Jednací řízení s uveřejněním na zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“ – vyloučení účastníka

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise předběžných nabídek pro jednací řízení s uveřejněním na zadání nadlimitní zakázky na služby s názvem „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“ vyloučení účastníka EKOENERGY MORAVIA s.r.o., IČO 29285780, a to dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek pro nesplnění podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-18 49 KB

Post Author: admin