Usnesení rady města RM č. 19/2018

Výpis z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne 20.06.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Zpracovatelská smlouva – smlouva o zpracování osobních údajů – WEDOS Internet, a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Zpracovatelské smlouvy – smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Ivančice a firmou WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, IČO 28115708.


Navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Ivančice na odboru regionálního rozvoje

U s n e s e n í :

  • RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, navýšení počtu zaměstnanců zařazených do odboru regionálního rozvoje – úřadu územního plánování Městského úřadu Ivančice s účinností od 1.7.2018 o 1 pracovníka; počet zaměstnanců zařazených do odboru regionálního rozvoje bude 10.
  • RM tedy schvaluje celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice 86, počet zaměstnanců zařazených do zvláštních orgánů a organizačních složek 26.
  • RM ukládá tajemnici městského úřadu vyhlásit neprodleně výběrové řízení na obsazení pozice zřizované v odboru regionálního rozvoje – úřadu územního plánování.

Navýšení položky v rozpočtu odboru sociálních věcí na sociální pohřby

U s n e s e n í :

RM schvaluje navýšení finanční částky položky na sociální pohřby o 30 tis. Kč do rozpočtu odboru sociálních věcí z provozní rezervy.


Výběr dodavatele (podle Organizační směrnice 1/2014) na realizaci přechodu automatizovaného knihovního systému (AKS) Clavius na AKS Tritius

U s n e s e n í :

RM schvaluje postup podle Čl. 6 Organizační směrnice 1/2014 – „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ v souvislosti s výběrem dodavatele na realizaci přechodu automatizovaného knihovního systému (AKS) Clavius na AKS Tritius.


Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, U Jatek 1019/5

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemce … Nájem na dobu určitou do 31.5.2019.


Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Pod Hájkem 28/38

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemci …, kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.6.2019.


Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně …, kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.6.2019.


Smlouva o dílo – repase brány do urnového háje na hřbitově v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na repasi brány do urnového háje na hřbitově v Ivančicích se zhotovitelem Janem Pokorným, IČO 75605945. Cena díla 74 100,00 Kč. Hrazeno bude z rezervy provozní.


Výpůjčka pivních setů Sportovnímu klubu Cycles perfecta Ivančice, zapsaný spolek, na akci Letkovský šíp

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku 10 ks pivních setů Sportovnímu klubu Cycles perfecta Ivančice, zapsaný spolek, na akci Letkovský šíp ve dnech 3. – 4.8.2018.


Smlouva o dílo – zhotovení pamětní desky Jaromíra a Hynka Růžičkových

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení bronzové pamětní desky Jaromíra a Hynka Růžičkových se zhotovitelem HVH spol. s r.o., IČO 47454873. Cena díla 28 677,00 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ  101.


Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí – pokrytí nákladů na likvidaci odpadů

U s n e s e n í :

RM schvaluje částku 1 197 900,- Kč pro pokrytí nákladů na likvidaci odpadů v roce 2018 z provozní rezervy.


Návrh doplňku k pasportu dopravního značení

U s n e s e n í :

  • RM schvaluje navržené řešení doplňku „Návrh na omezení použití parkoviště na ulici Pod Rénou“ pasportu dopravního značení. Po stanovení doplňku OSČ-SH.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu, aby zajistil osazení příslušného dopravního značení dle příslušného doplňku.

  • RM schvaluje navržené řešení doplňku „Upřesnění parkování na ulici Za Hasičkou“ pasportu dopravního značení. Po stanovení doplňku OSČ-SH.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právního, aby zajistil osazení příslušného dopravního značení dle příslušného doplňku.


Souhlas se zateplením RD na p.č. st. 75/2 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zateplením rodinného domu na ulici Jana Fibicha … v Ivančicích. Stavebník …. Při zateplování bude stavebník postupovat v souladu s vyjádřením OISMaP č.j. 247/2018.


Podlimitní veřejná zakázka „Město Ivančice – Relaxační zóna Réna – Projektová část (opakovaná výzva)“ – zrušení zadávacího řízení

U s n e s e n í :

RM schvaluje zrušení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Město Ivančice – Relaxační zóna Réna – Projektová část (opakovaná výzva)“ dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., protože ve lhůtě pro podání nabídek opakovaného zadávacího řízení neobdržel zadavatel žádnou nabídku.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava topení ve školní jídelně Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava topení ve školní jídelně Ivančice“ firmě K – servis Konečný s.r.o., IČO 26981513, s cenou bez DPH 186 866,40 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava opěrné stěny u školní jídelny Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava opěrné stěny u školní jídelny Ivančice“ firmě KŘIVÁNEK s.r.o., IČO 25346458, s cenou bez DPH 193 004,43 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky.


Dodávka a montáž venkovních žaluzií ZŠ V. Menšíka – realizace prací

U s n e s e n í :

RM schvaluje realizaci prací, jejíchž předmětem je dodávka a montáž venkovních žaluzií na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice – Komenského náměstí, dodavatel ALUMIX s.r.o., Brno. Cena prací 131 851,- Kč vč. DPH. Osloveny byly 3 subjekty, cenovou nabídku zaslaly 3 firmy. Hrazeno bude z rezervy rady města pro rok 2018.


Rozpočtové opatření č. 12 – rezervy z rad

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání z rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 17 až č. 19 roku 2018 dle podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 13 – transfery a převody

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  • úpravu transferů,
  • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Vstup zdarma do expozic v Památníku A. Muchy ve státní svátek – 5.7.2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje  vstup zdarma do expozic v Památníku Alfonse Muchy ve státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje dne 5.7.2018.


Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27, Ivančice, nájemkyně …, kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.8.2018.


Způsob nabytí pozemků p.č. 800/49 a p.č. 1663/79 v k.ú. Němčice u Ivančic uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a převod pozemku, který vznikne oddělením z pozemků p.č. 800/26, p.č. 800/46, p.č. 1663/1 a p.č. 1663/76 v k.ú. Němčice u Ivančic, uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu; požaduje doplnění podkladů.


Výpůjčka pivních setů – Country večer – pořadatel Kulturní a informační centrum Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku 15 ks pivních setů příspěvkové organizaci Kulturní a informační centrum Ivančice na akci Country večer na nádvoří radnice dne 14.7.2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část B, ETAPA 2 a 3“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část B, ETAPA 2 a 3“ firmě Betostav Development s.r.o., IČO 29271495, s cenou včetně DPH 2 612 096,- Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

RM schvaluje vyloučení účastníka RK-mont, s.r.o., IČO 25535307, z hodnocení nabídek (důvody vyloučení jsou uvedeny v zápisu ze zasedání rady, uloženém na sekretariátu tajemníka MěÚ Ivančice).

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 6 firem, podány byly 3 nabídky.


Návrh na udělení Ceny města Ivančice 2017/2018

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit udělení Ceny města Ivančice pro r. 2017/2018 Barboře Krejčíkové.


Úhrada za reklamní plnění při jízdách parním vlakem na akci Slavnosti chřestu

U s n e s e n í :

RM schvaluje úhradu za reklamní plnění při jízdách parním vlakem na akci Slavnosti chřestu 2018 od společnosti České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Brno, IČO 70994226, ve výši 60 235,- Kč včetně DPH. Hrazeno bude z rezervy rady.


Pojištění vozidla VW Transporter

U s n e s e n í :

RM schvaluje pojištění osobního automobilu – Volkswagen SGJ T6 kombi lang následujícím způsobem:

Dodatek do rámcové pojistné smlouvy 18619454-11, pod číslem podsmlouvy 20833196-73 u České pojišťovny a.s.,   IČO 45272956, který řeší:

  • pojištění v rozsahu povinné ručení s limity 100mil./100mil.Kč,
  • havarijní pojištění tj. živel (požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava, pád stromu, atd.) odcizení, vandalismus a pojištění všech skel s limitem plnění 15 000,- Kč,

za roční pojistné ve výši 8 522,- Kč. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Stanovisko města k záměru zřídit ve městě Ivančice ScioŠkolu

U s n e s e n í :

RM schvaluje předložené stanovisko ke zřízení ScioŠkoly a ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi zaslat schválené stanovisko s průvodním dopisem jednateli společnosti www.scio.cz, s.r.o., která je zřizovatelem školy.


Pojištění samojízdné rotační sekačky Wisconsin Bulldog

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720859597 u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance, IČO 47116617, na strojní pojištění samojízdné rotační sekačky Wisconsin Bulldog.


Dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce a způsobu hospodaření – Penzion pro důchodce Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce a způsobu hospodaření, kterým se předmět smlouvy rozšiřuje o víceúčelové osobní vozidlo tovární značky Volkswagen, kombi, typ 7 HC, RZ: 1 BY 0677 a vypouští se osobní vozidlo tovární značky Volkswagen, RZ: BI 82 – 61, mezi městem Ivančice a Penzionem pro důchodce Ivančice, IČO 65268741, se sídlem Na Úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice (vypůjčitel).


Vodárenská akciová společnosti, a. s. – Dohoda mezi dodavatelem služby vodného a stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřením Dohody mezi Vodárenskou akciovou společností, a. s., Brno a městem Ivančice, na základě které smluvní vztah na dodávku vody, příp. odvádění odpadních vod pro nemovitost Mateřská škola Na Úvoze Ivančice bude uzavřen přímo s příspěvkovou organizací Mateřská škola Na Úvoze Ivančice, která se tím stane smluvním partnerem Vodárenské akciové společnosti, a.s.


Výpůjčka osobního automobilu Škoda Yeti příspěvkové organizaci Kulturní a informační centrum Ivančice na pracovní setkání Destinace Brněnsko dne 27.6.2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku osobního automobilu Škoda Yeti, SPZ 9B1 6582, příspěvkové organizaci Kulturní a informační centrum Ivančice ve dnech 27.6.2018 za účelem účasti na pracovním setkání Destinace Brněnsko.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-19_20-06-2018 61 KB

Post Author: admin