Zápis ze zasedání zastupitelstva ZM č. 08/2017

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 18. 12. 2017

P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr., Blatný Jan Ing., Buček Milan, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek, Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr, Skála Radoslav,  Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i :  Musil Radek Mgr., Fajks Pavel, Kuczman Mikuláš MUDr.,


Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost.

Předložil zastupitelům návrh programu a než  otevřel diskusi, navrhl v programu provést několik změn. Jednak na návrh MUDr. Adama rozšířit bod týkající se odměny neuvolněnému místostatostovi Ing. Sládkovi o stanovení odměn ostatním neuvolněným členům zastupitelstva a pro ten případ změnit pořadí jednotlivých bodů tak, že dosavadní bod 11. by dostal číslo 5. a předřadil by se před bod 6.- Rozpočet 2018, protože s prostředky na odměny neuvolněným členům zastupitelstva nebylo v návrhu rozpočtu pro rok 2018 počítáno; pokud by bylo poskytnutí odměn všem neuvolněným zastupitelům schváleno, bylo by o výslednou částku nutno v rozpočtu pro rok 2018 navýšit mzdový fond. Proto se navrhuje změna pořadí projednávání bodů tak, aby se o rozpočtu jednalo až  po rozhodnutí o odměnách neuvolněným zastupitelům. Další změna, kterou starosta navrhl, bylo rozšířit bod 8. o položku č. 4, která se týká odboru investic, správy majetku a právního (dále OISMaP). Finanční výbor tento návrh projednal  a s přidáním  položky č. 4 souhlasil. Starosta pokračoval, že o zařazení nového bodu požádala i vedoucí pečovatelské služby Bc. Šárka Štěrbová. Jednalo by se o bod č. 26 –  Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro obec Pravlov a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu pečovatelské služby (jde o standardní smlouvu, jaké má již město uzavřené s jinými obcemi).

Místostarosta Sojka požádal o rozšíření programu jednání o další dva body, a to o bod č. 27 – Záměr nabytí pozemku p.č. 3167/7, k.ú Ivančice a o bod č. 28 – Schválení místostarosty p. Jaroslava Sojky za člena pracovní skupiny  Mikroregionu Ivančicko k přípravě projektu cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice.

Návrh  programu po jeho rozšíření:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Zpráva kontrolního výboru – vypouští se
 5. Stanovení výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva
 6. Návrh rozpočtu 2018
 7. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu
 8. Rozpočtové opatření
 9. Veřejná finanční podpora pro rok 2018 a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 10. Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov
 11. Svěření části pravomoci zastupitelstva radě
 12. Souhlas se vznikem dohody o provedení práce zastupitelů
 13. Přechod práv a povinností zaměstnanců na Technické služby města Ivančice
 14. Studie relaxační zóny Réna
 15. Darovací smlouvy – pozemky v ul. Nad Klínkem
 16. Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění výkonu pečovatelské služby a o poskytnutí dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby Neslovice
 17. OZV č. 7/2017, místní poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst a částí města
 18. Kupní smlouvy č. 30/2017 a č. 31/2017
 19. Nabytí pozemků: a) k. ú. Alexovice,  b) k. p, Němčice
 20. Smlouva o budoucí smlouvě kupní – p. č. 3105/4, k. ú. Ivančice
 21. Záměr zřízení práva stavby
 22. Kupní smlouva – prodej bytové jednotky č. 4/10, k. ú. Alexovice
 23. Prodej části pozemků – k. ú. Ivančice – obálková metoda
 24. Záměry prodeje pozemků
 25. Prodej jednotky č. 4/11 v bytovém domě ul. Tovární 4/14, k. ú. Alexovice
 26. Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby a o poskytnutí dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby mezi městem Ivančice a obcí Pravlov
 27. Záměr nabytí pozemku p.č. 3167/7, k.ú .Ivančice
 28. Schválení místostarosty p. Jaroslava Sojky za člena pracovní skupiny  Mikroregionu Ivančicko k přípravě projektu cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice
 29. Různé, informace

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro 10, proti   0, zdržel se  2

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana Rostislava Štorka.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.

Do diskuse k návrhu programu se přihlásil pan Skála a zeptal se, zda rozšíření se týká materiálu, který zastupitelé obdrželi e-mailem. Změnu rozpočtového opatření vysvětlil Ing. Peška, vedoucí odboru plánovacího a finančního. Řekl, že se jedná o ponížení částky na opravu hřiště při ZŠ TGM a tyto prostředky budou využity na dofinancování akcí oprava příjezdu v Alexovicích, Tovární 4 a oprava povrchů autobusového nádrží.

Starosta přečetl návrh programu jednání a nechal o něm hlasovat.

Hlasování : Pro 12, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.


1. Kontrola úkolů

Úkoly, které vyplynuly z usnesení zastupitelstva, jsou plněny průběžně. K dalším záležitostem a příslibům – v souvislosti s kamerovým systémem, studií Réna, apod.: Místostarosta Ing. Sládek řekl, že na minulém zasedání zastupitelstva přislíbil, že kontrolnímu výboru postoupí veškerý materiál, který se týkal výběrového řízení na městský kamerový systém. Tyto materiály v pondělí Ing. Sládek elektronicky odeslal panu Fajksovi.

Místostarosta pan Sojka dal na minulém zasedání zastupitelstva příslib, že pan Skála obdrží projektovou dokumentaci na úpravu náměstí; tento materiál byl odeslán. Dalším materiálem, který pan místostarosta slíbil zveřejnit, byla studie lokality na Réně, která byla zveřejněna na stránkách města. Spolu se studií jsou zveřejněny i výsledky průzkumu, který v souvislosti s plánovanou realizací akce probíhal. MUDr. Adam měl požadavek na interaktivní mapu města – i ta je umístěna na stránkách města.

JUDr. Chládková připomněla příslib vyjádření k podnětům občanů bydlících na ulici Břízová, že když podněty budou dodány v písemné podobě, bude se město snažit v té záležitosti konat. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že vedení města situaci řešilo, nicméně těch námětů bylo víc. Město si nechalo předložit kolaudační souhlas, stavební povolení. Navrhl, že v bodu různé podá kompletní komentář nebo zajistí, aby se kopie materiálů dostaly k petentům.


2. Zpráva o činnosti rady

Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 4krát a projednala 101 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice městského úřadu (MěÚ); výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.


3. Zpráva finančního výboru

Finanční výbor (FV), jak řekla jeho předsedkyně paní Růžena Horáková, se sešel na svém jednání dne 4. 12. 2017 a 11. 12. 2017.

K prvnímu zasedání byli přizváni starosta a oba místostarostové. Hlavním tématem bylo založení Technických služeb města Ivančice.

FV projednal otázku založení této nové příspěvkové organizace. Krátce se projednával návrh rozpočtu, ale protože zasedání bylo před pracovním zastupitelstvem, sešli se členové finančního výboru ještě jednou, a to 12. 12. 2017. Na druhém zasedání již byl finanční výbor seznámen s celým návrhem rozpočtu a tento doporučil zastupitelstvu ke schválení. Rovněž tak FV doporučil zastupitelům ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 27.  Starosta dodal, že když byli s místostarostou přítomni jednání finančního výboru, na kterém se probíraly Technické služby, tak v současné době probíhá výběrové řízení na místo ředitele příspěvkové organizace. Město na tuto pozici obdrželo tři přihlášky. Výběrové řízení proběhne ve středu v 15.00 hodin, a pokud by měl někdo ze zastupitelů zájem se tohoto výběrového řízení zúčastnit a být členem výběrové komise, nechť se domluví s tajemnicí městského úřadu JUDr. Chládkovou. Ing. Blatný se zeptal na datum, které bylo uvedeno v zápise FV a týkalo se založení Technických služeb, zda platí datum od 1. 4. 2018. Paní  Horáková odpověděla, že se jednalo o překlep a organizace je založena od 1. 3. 2018.


4. Zpráva kontrolního výboru

Ing. Blatný se přihlásil do diskuse a řekl, že na posledním zasedání zastupitelstva Mgr. Musil uvedl, že při kontrole Městských lesů se zjistilo, že organizace nevede knihu jízd a že ředitel Městských lesů využívá služební vozidlo pro soukromé účely.  Řekl, že by byl rád, kdyby tuto situaci kontrolní výbor uvedl na pravou míru, protože jak se Ing. Blatný informoval, kniha jízd je vedena a z platu pana ředitele se sráží 1 800,- Kč, aby motorové vozidlo mohl používat k soukromým účelům. Starosta doplnil, že toto schvalovala rada města. Jak řekl, dále viděl  i knihu jízd, která opravdu existuje. Bylo by vhodné, aby ten, kdo ta nepodložená tvrzení prezentoval na veřejnosti, se alespoň řediteli Městských lesů omluvil.


5. Stanovení výše odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva

5.A) Stanovení výše odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva

Od 1. 1. 2018 platí novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve které došlo mj. k navýšení maximální možné odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva vykonávajícího  funkci místostarosty, kterou lze stanovit usnesením zastupitelstva.

Zastupitelstvo města Ivančice dne 23. 1. 2017 akceptovalo rozšíření dosavadních činností neuvolněného místostarosty Ing. Romana Sládka pro město o činnost spojenou s vedením a realizací projektů administrovaných odborem investic, správy majetku a právním a  schválilo  mu poskytování odměny ve výši 19 500,- Kč/měsíc. Od 1. 1. 2018 může odměna činit max. 33 210,- Kč; stanovit výši odměny je dle § 84 odst. (2) písm. n) zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

Navrhuje se schválit s platností od 1. 1. 2018 odměnu ve výši 25.000,- Kč/měsíc (75% z maximální možné částky).

Do diskuse se přihlásil MUDr. Adam a řekl, že by bylo vhodné  uvést, podle jakého nařízení vlády k této změně došlo. Starosta řekl, že se jedná o nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od 1. 1. 2018.

Hlasování : Pro  8, proti  0, zdržel se  4

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Ing. Romanu Sládkovi v souladu s § 72 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. účinným od 1. 1. 2018  odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 25.000,- Kč  za kalendářní měsíc, a to s platností od 1. 1. 2018.

5.B) Stanovení výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva

Od 1. 1. 2018 platí novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Starosta přečetl výňatek z komentáře k uvedenému nařízení:

„…základní rozdíl spočívá v tom, že zatím co všem uvolněným členům zastupitelstva vzniká nárok na odměny ze zákona, neuvolněným členům zastupitelstva obec odměnu může poskytnout. Neuvolněný člen zastupitelstva nemá na odměnu za výkon své funkce právní nárok. Zálež pouze na zastupitelstvu, jakožto nejvyššímu orgánu obce, zda projeví vůli a odměnu poskytne. Není povinností zastupitelstva obce stanovit odměny všem svým neuvolněným členům. Stanovovat odměny neuvolněným členům zastupitelstva je i nadále vyhrazeno zastupitelstvu obce…“.

Jak starosta dále řekl, asi před sedmi lety si zastupitelé odměny zrušili. Nic neberou ani členové rady, ani předsedové jednotlivých výborů a komisí. MUDr. Adam reagoval, že je to paradox, že žádnou odměnu neberou ani členové rady ani předsedové výborů a komisí. Město Ivančice je v tomto směru jediným městem, kde tyto odměny nejsou vypláceny. Ing. Feith řekl, že na počátku volebního období byla navržena částka, pak bylo řečeno, že částka je malá, návrh byl pracovat zadarmo a všichni zastupitelé s návrhem souhlasili a podle Ing. Feitha by to mělo platit na celé volební období. Starosta vyjádřil stejný názor a řekl, nechť si nové zastupitelstvo, které vzejde z voleb v roce 2018, stanoví odměny podle svého uvážení; ale současné zastupitelstvo by měl pokračovat tak, jak bylo stanoveno na začátku. Je to i s ohledem na to, že se jedná o malé částky.

Hlasování : Pro  0, proti   1, zdržel se  11

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje v souladu s  § 72 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb.  účinným od 1. 1. 2018  odměnu za výkon funkce neuvolněného zastupitele.


6. Návrh rozpočtu města Ivančice 2018

Dalším bodem programu bylo schválení rozpočtu města Ivančice na rok 2018. Komentář přednesl Ing. Feith. Řekl, že při sestavování rozpočtu se vycházelo ze schváleného střednědobého výhledu města Ivančice. Doporučil schválit rozpočet města Ivančice stejným způsobem jako každý rok, tj. příjmy ve čtyřech hlavních číslech za jednotlivé třídy 1, 2, 3 a 4, výdaje za jednotlivé oddíly, tedy 10, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 52, 53, 55, 61, 62, 63 a 64. Všichni zastupitelé obdrželi soubory s jednotlivými návrhy.

Tabulka odboru investic, správy majetku a právního (OISMaP) byla sestavena ve výši 129 099 tis. Kč. Na profinancování těchto akcí se zapojují prostředky z roku 2017 ve výši 80 mil. Kč a část rezervy zastupitelstva ve výši 49 099 tis. Kč. Prostředky z roku 2017 byly pouze odhadnuty. V případě, že nebudou naplněny do celé výše, budou se muset akce s menší prioritou vyřadit tak, aby součet převáděných prostředků z roku 2017 a zapojené rezervy byly ve stejné výši jako zařazené akce v tabulce OISMaP. Bude-li se převádět z roku 2017 vyšší částka jak 80 mil. Kč, bude možné zapojit další akce dle priorit tabulky OISMaP.

Dalšími závaznými ukazateli jsou jednotlivé příspěvky PO města (vše tis. Kč):

Neinvestiční příspěvky

ORJ Mix Par Pol ORG Individuální text UCT

2015

UCT

2016

odhad

2017

návrh

2018

4 1031 5331 524 PO Městské lesy 194,30 1539,85 100,00 55,00
4 3111 5331 301 PO MŠ Na Úvoze 400,00 325,00 615,00 936,00
4 3111 5331 303 PO MŠ Chřestová 105,00 440,00 417,00 581,00
4 3113 5331 321 PO ZŠ TGM 4 200,00 3 586,00 4 354,00 4 434,00
4 3113 5331 322 PO ZŠ V. Menšíka 3 800,00 3 745,00 4 297,50 4 184,00
4 3119 5331 323 PO ZŠ a MŠ Němčice 2 550,00 2 479,00 3 070,00 3 079,00
4 3119 5331 324 PO ZŠ a MŠ Řeznovice 881,00 884,00 1 028,00 1 292,00
4 3141 5331 347 PO ŠJ Ivančice 950,00 1 579,10 1 114,00 1 155,00
4 3319 5331 521 PO KIC Ivančice 4 000,00 3 800,00 3 820,00 4 600,00
4 3612 5331 725 PO Penzion pro důchodce 375,00 394,00 315,00 307,00
4 3639 5331 526 Technické služby města Ivančice 0,00 0,00 0,00 9 864,30
Příspěvky celkem 17 455,30 18 771,95 19 310,50 30 487,30

Investiční příspěvky

ORJ Mix Par Pol ORG Individuální text UCT

2015

UCT

2016

odhad

2017

návrh

2018

4 1031 6351 524 PO Městské lesy 205,70 300,00 1 615,70 1 793,00
4 3113 6351 301 PO ZŠ a MŠ Němčice 0,00 530,00 49,00 80,00
4 3612 6351 303 PO Penzion pro důchodce 0,00 0,00 177,40 260,00
Příspěvky celkem 205,70 830,00 1 842,10 2 133,00

Další tabulkou jsou investice, které již jsou v rozpočtu zařazeny.

Pol ORJ   Par ORG Individuální text UCT

2015

UCT

2016

odhad

2017

návrh

2018

6111 3 6171 Programové vybavení 0,00 116,22 0,00 1 500,00
6111 7 3722 Čipy na komunální odpad 0,00 0,00 130,00 130,00
6119 6 3635 707 Územní plán, změna ÚP 0,00 176,66 400,00 200,00
6119 6 3635 7076 Ostatní nákup DDNM 0,00 423,50 25,00 10,00
6122 3 6171 Kiosky, úřední desky 0,00 56,14 0,00 1 500,00
6122 9 6171 Stroje, přístroje a zařízení 316,638 297,14 105,40 390,00
6122 13 2223 997 2 stanoviště pro radar 556,59 556,59 1 300,00 1 300,00
6122 15 3341 525 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 56,90 60,00
87327 1 626,36 2 017,30 5 090,00

Třída 8 – Financování

ORJ Mix Par Pol ORG Individuální text UCT

2015

UCT

2016

odhad

2017

návrh

2018

4 0 8115 0 Zapojeno z minulého roku 0,00 0,00 70 000,00 80 000,00
4 0 8124 0 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -8 880,00 -7 320,00 -7 320,00 -7 320,00

Ve Financování se splácí splátka úvěru. Měsíční splátka je ve výši 610,0 tis. Kč/měs. Zde se bude také po schválení Tab. OISMaP zapojovat zůstatek z roku 2017 položkou 8115, odhaduje se zapojení ve výši 80 000,0 tis. Kč. Tím dojde k vyrovnání rozpočtu. Tabulka OISMaP je přílohou č. 2) zápisu.

Město je členem

ORJ Mix Par Pol ORG Individuální text UCT

2015

UCT

2016

odhad

2017

návrh

2018

1 3319 5221 Concentus Moraviae 37,00 45,00 45,40 45,00
4 3639 5179 0 Energoregion 2020 9,60 0,00 0,00 17,80
4 3639 5179 0 Energetické Třebíčsko 0,00 17,70 34,10 9,70
19 4351 5179 0 Česká asociace PS 2,00 2,00 0,00 2,50
4 2310 5329 150 Svazek vodovodů a kanalizací 4 265,81 237,00 239,00 245,00
4 3639 5329 167 Mikroregion Ivančicko 289,88 309,72 302,30 338,30
4 3639 5179 0 Sdružení Energetické Třebíčsko 0,0 0,0 5,0 0,0
celkem 4 567,27 567,42 575,40 613,90
Stále jsme členem KTS Ekologie, s. r. o.

Jednotlivé členské příspěvky budou ještě upraveny po stanovení přesného příspěvku pro rok 2018

Hlavní vytvořené rezervy v rozpočtu po finančním pokrytí akcí OISMaP jsou tyto:

Individuální text Původní výše Zapojeno Zůstatek
Rezerva havarijní 600,00 600,00
Rezerva na krizové stavy 400,00 400,00
Rezerva zastupitelstva 51 088,60 49 099,00 1 990,00
Rezerva na sport 3 000,00 3 000,00
Rezerva provozní 2 000,00 2 000,00
Rezerva rady 500,00 500,00
celkem 57 588,60 49 099,00 8 489,60

O všech hlavních výše zmíněných rezervách (kromě rezervy zastupitelstva) rozhoduje rada města. Změny výše rezerv provádí rozpočtovým opatřením.

Závazná čísla rozpočtu 2018 jsou po zapojení akcí tabulky OISMaP a 80 mil. Kč z roku 2017 tato:

Příjmy:

Mix Individuální text UCT

2015

UCT

2016

odhad

2017

návrh

2018

1 Daňové příjmy 127 025,811 137 185,986 145 863,600 162 742,200
2 Nedaňové příjmy 14 996,136 14 130,032 15 165,600 16 083,000
3 Kapitálové příjmy 851,600 2 729,248 5 803,700 500,000
4 Přijaté transfery 51 613,417 33 040,769 31 155,200 18 788,800
Celkem příjmy 194 486,963 187 086,035 197 988,100 198 104,000

Výdaje:

Mix Individuální text UCT

2015

UCT

2016

odhad

2017

návrh

2018

10 Zemědělství, lesní hospodářství 921,496 2 324,995 2 237,700 1 850,000
21 Průmysl, stavebnictví, obchod 5 204,411 10 876,842 27 038,100 20 639,600
22 Doprava 13 244,695 26 175,794 31 278,100 25 779,900
23 Vodní hospodářství 20 768,430 1 221,399 2 269,100 8 407,600
31 Vzdělávání 33 520,991 28 825,326 26 459,400 28 904,000
32 Vzdělávání 20,000 33,000 58,000 0,000
33 Kultura, církve, sdělovací prostř. 8 475,664 10 068,219 13 825,200 22 616,200
34 Tělovýchova a zájmová činnost 10 556,817 10 849,809 8 424,600 13 642,100
35 Zdravotnictví 5,000 250,000 0,000 0,000
36 Bydlení, komunální služby 13 854,781 15 002,939 33 061,500 41 150,000
37 Ochrana životního prostředí 13 619,712 8 678,705 14 065,300 10 393,300
43 Sociál. služby, společ. činnosti 3 137,751 3 802,627 4 780,900 4 598,100
52 Civilní připravenost na krizový stav 359,321 406,850 2 638,800 945,000
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 912,582 4 391,786 4 801,500 7 801,500
55 Požární ochrana a IZS 514,905 797,236 723,900 723,900
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 53 607,403 47 289,878 109 801,400 75 332,400
62 Jiné veřejné služby a činnosti 79,091 75,653 120,800 120,800
63 Finanční operace 5 413,832 3 222,325 7 379,600 7 379,600
64 Ostatní činnosti 14,915 9,411 500,000 500,000
Celkem výdaje 187 231,796 174 302,795 190 784,000 270 784,000

financování:

Mix Individuální text UCT

2015

UCT

2016

odhad

2017

návrh

2018

Financování -8 767,113 -7 392,091 62 680,000 -7 320,000
Zapojení přebytku z minulých let 80 000,000

 

Mix Individuální text UCT

2015

UCT

2016

odhad

2017

návrh

2018

Celkem příjmy 194 486,963 187 086,035 197 988,100 198 104,000
Celkem výdaje 187 231,796 174 302,795 190 784,000 270 784,000
Celkem financování -8 767,113 -7 392,091 -6 134,206 72 680,000
Celkem Saldo (P-V) 7 255,167 12 783,241 30 780,537 -72 680,000
Celkem Saldo -1 511,946 5 391,150 24 646,331 0,000

Starosta otevřel diskusi, do které se jako první přihlásil pan Skála. Řekl, že z minulých let se do rozpočtu dostaly prostředky z dotačních titulů. Navrhl, aby se nerozpustila do rozpočtu celá částka ve výši 129 mil. Kč, ale aby se založil investiční fond, do kterého by se vložily prostředky ve výši 20% z uvažovaných akcí. Byla by to rezerva pro budoucí zastupitelstvo, aby mělo prostředky na případné větší akce, které se připravují. Ing. Feith odpověděl, že v příštím roce se očekává, že by do rozpočtu měla navíc přijít částka ve výši cca 50 mil. Kč. Ve své odpovědi poukázal Ing. Feith na střednědobý výhled a vysvětlil plánovaný postup při čerpání finančních prostředků. V případě, že by se plánované investice snížily o 20%, tak místo aby na běžném účtu do konce roku bylo 80 mil. Kč, bylo by tam o dalších 40 mil. více. Podle toho, co pan Skála navrhl, by se měly některé plánované akce vyškrtnout a rozpočtované peníze by se daly na akce jiné. Pan Skála oponoval, že mu jde jen o to, aby se prostředky neutratily všechny, ale aby zůstala i rezerva; diskutoval o termínech, zda prostředky na účty přibývají nebo se tvoří. Podle jeho názoru tvorba může, ale nemusí být. Vše se bude odvíjet od toho, jak bude fungovat hospodářství. Když se hovořilo o tom, jaké akce se budou realizovat, jsou mezi nimi akce významné, na které bude třeba spousta peněz. To, že bude tvorba 50 mil. Kč, nebude stačit pokrýt  např. realizaci event. domova důchodců; nebude stačit pokrýt rekonstrukci synagogy na knihovnu, kde se objevily články, že to tak bude a bude to stát 30 – 40 mil. Kč. Položil řečnickou otázku, kde na to vezmeme. Slova se ujal starosta a řekl, že město Ivančice v současné době dluží ještě asi 110 mil. Kč. Splácí se jistina 7,32 mil. Kč ročně a konec splácení by měl být září 2032. Místostarosta Sojka řekl, že si nemyslí, že by pro následující zastupitelstvo nezůstaly žádné finanční prostředky. Město zpracovávalo strategické dokumenty, plán rozvoje města, dělal se audit familyfriendly, ve městě je zpracována spousta dotazníkových šetření ze kterých vzešly nějaké výsledky. Zastupitelé si sami odhlasovali, že se tímto směrem bude město ubírat a opatření, která si město vytyčilo, se budou naplňovat. Teď by se přijatá opatření neměla plnit  a vytvořil by se  nějaký fond, který se bude čerpat na základě čeho? Na základě jakých indicií se peníze budou investovat? Pokud na základě rozhodnutí nového zastupitelstva, tak se ale nebude plnit to, co se schválilo. Jak místostarosta Sojka řekl závěrem, není mu vůbec jasné, proč zastupitelé všechny strategické dokumenty zpracovávali a přijímali, když se najednou řekne, že se podle nich postupovat nebude. Jsou schváleny čtyřleté výhledy, kde je stanoveno, že se bude investovat zhruba ve výši 60 – 65 mil. Kč ročně. Samozřejmě jsou ve výhledu i velké projekty, je tam kanalizace Řeznovice, Hrubšice, Budkovice, Je tam škola v Řeznovicích, na kterou město obdrželo dotaci ve výši 19 mil. Kč na rok 2018. Pokud by se každý rok nějaký dotační titul podařilo získat, tak obava z toho, že město nebude žádné finanční prostředky mít, je zbytečná. Pan Skála reagoval, že podle jeho názoru se koncepce nemění, v koncepci jednotlivé investiční akce vyjmenované nejsou. Jak dále řekl, s přijatou koncepcí souhlasí, ale problém má s tím, že by se v roce 2018 rozpustily všechny finanční prostředky.  V příštích letech je počítáno s částkou 60 mil Kč, ale co se stane v případě, že dotace nebude? Znovu zopakoval, že podle jeho názoru by se mělo myslet i na budoucnost. A aby bylo možné splnit vše, co si zastupitelé předsevzali, mohlo by město být v  roce 2018 trochu skromnější a podmínky do budoucna opravdu vytvořit.  Místostarosta Sojka odpověděl, že finanční výbor doporučuje naopak vyčerpat co nejvíce finančních prostředků, aby městu nezůstávaly na účtech. Na jedné straně je tedy názor pana Skály vytvořit investiční fond a odložit do něj část finančních prostředků a na druhé straně je doporučení finančního výboru vše proinvestovat. Pokud bude nějaký problém, jak řekl, místostarosta Sojka dále, může zastupitelstvu určit nějaké priority. Pokud se zjistí, že město čeká větší investice, například kanalizace, a město tak nebude schopno ufinancovat méně významné akce, tak se tyto akce odloží a primárně se budou realizovat akce s vyšší důležitostí.

Dále v diskusi MVDr. Šlapanský řekl, že zazněl návrh na obecné úrovni; kdyby se ale měl realizovat, tak je potřeba ho doplnit konkrétními údaji, tzn., která z vyjmenovaných akcí ze zásobníku vypadne. Tím se následně ušetří požadovaná částka. Toto však nezaznělo. Závěrem řekl, že podle jeho názoru byl rozpočet připravován zodpovědně a nemělo by se do něho zasahovat. Starosta doplnil, že v něm jsou uvedeny věci, na kterých se zastupitelé shodli. Zahrnuje všechny oblasti. Pan Skála řekl, že to co požaduje, tj. pamatovat na finanční rezervu, je běžné ve většině měst, která jsou na tom ekonomicky dobře. Ani rozpočet Jihomoravského kraje není vyrovnaný, ale je přebytkový. Schovávat se za to, že finanční výbor doporučuje čerpání rozpočtu, je nesmysl, protože nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo a jde o to, jak se k tomu zastupitelé postaví. Starosta předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Horákové, která řekla, že alternativu, kterou nastínil pan Skála, finanční výbor rovněž zvažoval, avšak na doporučení Ing. Musila, který je ekonom, se finanční výbor přiklonil k názoru vedení města. Nejde o to, zda finanční prostředky budou nebo nebudou, proto je vytvořen výhledový plán, aby s ním bylo možné pracovat. Již v současném výhledu je počítáno s tím, jak městu peníze budou přicházet. Starosta diskusi ukončil a nechal hlasovat o rozpočtu.

Hlasování : Pro  10, proti  1, zdržel se  1

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu vedoucím OPF  Ing. Peškou.


7. Aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu

Ing. Erik Feith předložil zastupitelstvu ke schválení další aktualizaci střednědobého výhledu do roku 2021. Zákon ukládá sestavovat střednědobý výhled minimálně na dva roky, čímž  je tato podmínka splněna.  Ve střednědobém výhledu se upřesnily především splátky úvěru, výše příspěvku příspěvkovým organizacím, daně a platy. Ve výhledu nejsou zahrnuty jednorázové akce – TAB OISMaP a přebytky z minulých let.

Rezervy jsou ve výši:

Pol ORJ   Par ORG Individuální text 2019 2020 2021
5901 4 6171 Rezerva zastupitelstva 51 891,30 55 018,20 57 738,10
5901 20 5212 Rezerva na krizové stavy 400,00 400,00 400,00
5901 111 6409 Rezerva rady 500,00 500,00 500,00
5901 444 6171 Rezerva provozní 6 000,00 6 000,00 6 000,00
5901 999 3419 Rezerva na sport 3 000,00 3 000,00 3 000,00
103 Výdaje 103 – rezerva havarijní 1 150,00 1 150,00 1 150,00
Celkem 62 941,30 66 068,20 68 788,10

Z rezervy zastupitelstva a přebytku z roků 2018, 2019, 2020 se budou opět financovat akce, které budou vybrány v TAB OISMaP pro rok 2019, 2020, 2021 viz. příloha ke schválenému výhledu. Ve třídě 8 financování je plánovaná splátka jistiny úvěru ve výši 7 320,00 tis. Kč.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje aktualizaci střednědobého rozpočtového výhledu města Ivančice na roky 2019 – 2021.


8. Rozpočtové opatření č. 27

Starosta předal slovo vedoucímu odboru plánovacího a finančního Ing. Ladislavu Peškovi, aby zastupitelům objasnil jednotlivé body rozpočtového opatření. Ten řekl, že prvním bodem bylo navýšení příspěvku Kulturnímu a informačnímu centru (KIC) na dokrytí ztráty z minulých let. Z tohoto důvodu se navrhlo z rezervy zastupitelstva odebrat 289,2 tis. Kč a o tuto částku navýšit příspěvkové organizaci příspěvek. Druhý bod naopak snižuje příspěvek příspěvkové organizace Školní jídelna Ivančice a o tyto prostředky se rezerva zastupitelstva navyšuje. Třetí bod je přijetí finančního daru od Energoregionu 2020 na zakoupení malotraktoru a ve stejné výši jsou rovněž výdaje.  Posledním je tabulka OISMaPu, kde se ubírá z Od 31 a prostředky se převádí do Od 22.

Rozpočtové opatření č. 27 – 8. ZM dne 18. 12. 2017

1) Navýšení příspěvku pro PO KIC
ORJ Mix Par Pol Org Individuální text  

RU 2017

 

změna RO 27
4 3319 5331 521 Mimořádný příspěvek na dokrytí ztráty z let 2014 a 2016 289,20 Na vědomí
Od 33 Mimořádný příspěvek na dokrytí ztráty minulých let 289,20 RO 27
4 6171 5901 Snížení rezervy zastupitelstva -289,20 Na vědomí
Od 61 Snížení rezervy zastupitelstva -289,20 RO 27
2)  

Úprava příspěvku PO ŠJ Ivančice

4 3141 5331 347 Snížení provozního příspěvku -34,00 Na vědomí
4 3141 6351 347 Snížení investičního příspěvku -98,10 Na vědomí
Od 31 Úprava inv. a neinv. příspěvku -132,10 RO 27
4 6171 5901 Z rezervy provozní 132,10 Na vědomí
Od 61 Navýšení rezervy zastupitelstva 132,10 RO 27
3) Přijetí finančního daru z Energoregionu 2020
 5 3745 3121 2020 Finanční dar na pořízení malotraktoru 82,00 Na vědomí
Tř. 3 Navýšení tř. 3 – finanční dar 82,00 RO 27
5 3745 6122 2020 Pořízení malotraktoru 82,00 Na vědomí
Od 37 Pořízení malotraktoru 82,00 RO 27
4) OISMaP – úprava v ORJ 555
555 3113 5171 321 Oprava školního hřiště TGM -300,90 Na vědomí
Od 31 Snížení akce Oprava školního hřiště -300,90 RO 27
555 2219 5171 Oprava příjezdu ul. Tovární 14, Alexovice 183,50 Na vědomí
555 2219 5171 Oprava povrchů – Autobusové nádraží 117,40 Na vědomí
Od 22 Navýšení objemu akcí 300,90 RO 27

Na opravách místních komunikací byla v rámci veřejné soutěže vysoutěžena cena vyšší, než byla předpokládaná. Pro dofinancování oprav v tabulce uvedených komunikací je třeba navýšit příslušné položky. V oddílu školství nebyla realizovaná akce – oprava školního hřiště TGM. Rozpočet je na tuto akci takový, že se bude hledat příslušný dotační titul a teprve potom by se akce mohla realizovat. Projekční náklady na opravu jsou vyčísleny na cca 5,5 mil. Kč, tzn., že alokovanou částku nelze bez dotací použít. Lze tedy odebrat částku požadovanou na opravu komunikací, aniž by se změnil objem rozpočtu v tab. OISMaP (ORJ 555) zastupitelstvem schválený.

Ing. Blatný se zeptal, proč se ztráta KIC řeší až v letošním roce. Starosta odpověděl, že je to na popud Jihomoravského kraje. Ing. Feith doplnil, že ztráta byla v radě schválena, avšak KIC  neměl ve fondech dostatečné prostředky na dokrytí. Pan Skála se zeptal na rozpočtové opatření OISMaPu, proč je předkládáno až nyní, kdy je oprava autobusového nádraží provedena. Rozpočtové opatření mělo být schválené před realizací investiční akce. Nyní to vypadá tak, že bylo  vypsáno výběrové řízení a byla uzavřena smlouva bez toho, že by akce byla finančně pokryta.  Místostarosta Sojka řekl, že otázku probíral se správcem rozpočtu OISMaPu, že se předpokládá, že by do konce roku měly být profinancovány všechny akce, které byly naplánované. Může se stát, že některá z akcí nebude hotová a na Od 22 zůstane přebytek. Ing. Janíček, který je správcem rozpočtu, na toto nechce spoléhat, a proto požádal o navýšení, aby akce nezůstala nekrytá a nedošlo k porušení rozpočtových pravidel. MUDr. Adam poukázal na to, že co řekl místostarosta Sojka je mimo realitu, protože rozpočtové opatření musí být schváleno před vznikem závazku. Finanční prostředky musí být na akci rezervované a ne je schvalovat dodatečně. Takový postup je chybný a to, že se jedná o pochybení správce rozpočtu,  potvrdil i místostarosta.

Další příspěvky nebyly, a proto se starosta zeptal, zda  zastupitelé chtějí hlasovat o jednotlivých bodech rozpočtového opatření jednotlivě nebo společně o celém rozpočtovém opatření.  Zastupitelé se přiklonili k první variantě – hlasovat o jednotlivých bodech rozpočtového opatření jednotlivě – a proto o ní starosta nechal hlasovat.

Hlasování : Pro 11, proti  0 , zdržel se 1

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje hlasování o jednotlivých bodech rozpočtového opatření č. 27.

Hlasování o podbodu 1, navýšení příspěvku KIC

Hlasování : Pro 12, proti  0 , zdržel se 0

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bod č. 1 rozpočtového opatření 27.

Hlasování o podbodu 2, snížení příspěvku Školní jídelně Ivančice

Hlasování : Pro 12, proti  0 , zdržel se 0

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bod č. 2 rozpočtového opatření 27.

Hlasování o podbodu 3, přijetí finančního daru od Energoregionu 2020 na nákup malotraktoru.

Hlasování : Pro 12, proti  0 , zdržel se 0

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bod č. 3 rozpočtového opatření 27.

Hlasování o podbodu 4, převedení prostředků mezi Od 31 a Od 22 – OISMaP

Hlasování : Pro 8, proti  1 , zdržel se 3

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bod č. 4 rozpočtového opatření 27.


9. Poskytnutí veřejné finanční podpory a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozdělení prostředků určených na dotační program města Ivančice. Prostředky byly přiděleny na základě požadavků jednotlivých žadatelů. Všechny žádosti byly projednány na pracovní schůzce zastupitelstva.

Ty, které jsou v pravomoci zastupitelstva, byly následně projednány a zároveň byly projednány i návrhy jednotlivých veřejnoprávních smluv.

Číslo smlouvy Žadatel Účel Částka
1/2018

 

PhDr. V.J., správce židovského hřbitova Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů, stavební práce spojené s odváděním dešťové vody do Mřenkového potoka 140 000,- Kč
2/2018 Římskokatolická farnost Ivančice Oprava kamenných opěráků kostela Nanebevzetí panny Marie v Ivančicích II: etapa 60 000,- Kč
3/2018 Házenkářský klub Ivančice

 

Na činnost, zejména na nájem v městské sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání, nákup sportovního materiálu 500 000,- Kč
4/2018 TJ Slovan Ivančice Volejbalový oddíl 55 000,-, tenisový oddíl 45 000,- a šachový oddíl – 10 000,- Kč 110 000,- Kč
5/2018 FC Ivančice Na činnost, zejména na úhradu energií, pronájem sportovišť, dopravu, platbu rozhodčím a nákup sportovních potřeb 600 000,- Kč
6/2018 BC 66 Ivančice Na činnost, zejména na úhradu nájemného a účasti v soutěžích 60 000,- Kč
7/2018 Orel jednota Ivančice Oddíl stolního tenisu 15 000,- Kč, oddíl kuželek 10 000,- Kč a oddíl florbalu 10 000,- Kč, na provoz organizace 35 000,- Kč. 70 000,- Kč
8/2018 Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Na zajištění volnočasových aktivit dětí mládeže a dospělých 100 000,- Kč
9/2018 Občanské sdružení Hrubšice

 

Na činnost, zejména na zajištění komunitního života v obci, na setkávání občanů a na organizaci nejrůznějších akcí pro děti. 80 000,- Kč
10/2018 Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice Zakoupení promítací a zvukové techniky 60 000,- Kč
11/2018 Římskokatolická farnost Řeznovice Oprava dveří na kúr, do krovu a do sakristie a restaurátorská oprava kamenného portálu 60 000,- Kč
12/2018 Lyra-singing show Moravský Krumlov Dvoudenní akce pořádaná u příležitosti 20. výročí pěvecké soutěže Lyra 100 000,- Kč

Hlasování : Pro 12, proti   0 , zdržel se 0

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje výši dotace a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle níže uvedené tabulky:

 Číslo smlouvy Žadatel Účel Částka
1/2018

 

PhDr. V.J., správce židovského hřbitova Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů, stavební práce spojené s odváděním dešťové vody do Mřenkového potoka. 140 000,- Kč
2/2018 Římskokatolická farnost Ivančice Oprava kamenných opěráků kostela Nanebevzetí panny Marie v Ivančicích II: etapa 60 000,- Kč

 

3/2018 Házenkářský klub Ivančice

 

Na činnost, zejména na nájem v městské sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání, nákup sportovního materiálu 500 000,- Kč
4/2018 TJ Slovan Ivančice Volejbalový oddíl 55 000,-, tenisový oddíl 45 000,- a šachový oddíl – 10 000,- Kč 110 000,- Kč
5/2018 FC Ivančice Na činnost, zejména na úhradu energií, pronájem sportovišť, dopravu, platbu rozhodčím a nákup sportovních potřeb 600 000,- Kč
6/2018 BC 66 Ivančice Na činnost, zejména na úhradu nájemného a účasti v soutěžích 60 000,- Kč
7/2018 Orel jednota Ivančice Oddíl stolního tenisu 15 000,- Kč, oddíl kuželek 10 000,- Kč a oddíl florbalu 10 000,- Kč, na provoz organizace 35 000,- Kč. 70 000,- Kč
8/2018 Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Na zajištění volnočasových aktivit dětí mládeže a dospělých 100 000,- Kč
9/2018 Občanské sdružení Hrubšice

 

Na činnost, zejména na zajištění komunitního života v obci, na setkávání občanů a na organizaci nejrůznějších akcí pro děti. 80 000,- Kč
10/2018 Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice Zakoupení promítací a zvukové techniky 60 000,- Kč
11/2018 Římskokatolická farnost Řeznovice Oprava dveří na kúr, do krovu a do sakristie a restaurátorská oprava kamenného portálu 60 000,- Kč
12/2018 Lyra-singing show Moravský Krumlov Dvoudenní akce pořádaná u příležitosti 20. výročí pěvecké soutěže Lyra 100 000,- Kč

10. Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov

Okresní soud Brno-venkov se obrátil mj. na město Ivančice s žádostí o spolupráci v oblasti zajištění potřebného počtu přísedících soudu. Město výzvu soudu zveřejnilo, soustředilo písemné projevy zájmu o tuto činnost a osobní údaje zájemců sdělilo soudu.

Okresní soud Brno-venkov vytypoval vhodné osoby:

 • p. Naděždu Hladíkovou, nar. 1980, bytem Ivančice,
 • p. Janu Holou, nar. 1987, bytem Ivančice,
 • p. Josefa Kolka, nar. 1950, bytem Ivančice,
 • p. Zdeňku Motyčkovou, nar. 1957, bytem Ivančice,
 • Mgr. Evu Šlapanskou, nar. 1952, bytem Ivančice,
 • JUDr. Věru Vršeckou, nar. 1954, bytem Ivančice,
 • p. Ivetu Šmirgovou, DiS., nar. 1985, bytem Ivančice,

a zaslal městu náležitosti potřebné k jejich zvolení jako přísedících soudu a doporučil jejich zvolení. U osob narozených před 1.12.1971 požádal Městský úřad Ivančice Ministerstvo vnitra  ČR v souladu se z.č. 451/1991 Sb. o lustrační osvědčení.

V diskusi se pan Skála zeptal, zda je ze jmenovaných občanů některý zasedání zastupitelstva přítomen, aby se eventuálně představil. Nebylo tomu tak. Pan Skála poukázal na to, že při minulém schvalování přísedících se o tom hovořilo, že by bylo vhodné, aby se tito občané na zasedání dostavili.

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se  1

Usnesení č. 13)

 1. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov paní Naděždy Hladíkové, nar. 1980, Ivančice, pro funkční období 2018-2022.
 2. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov paní Jany Holé, nar. 1987, Ivančice pro funkční období 2018 – 2022.
 3. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pana Josefa Kolka, nar. 1950, Ivančice, pro funkční období 2018-2022.
 4. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov paní Zdeňky Motyčkové, nar. 1957, Ivančice, pro funkční období 2018-2022.
 5. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu  Brno-venkov Mgr. Evy Šlapanské,  nar. 1952, Ivančice, pro funkční období 2018-2022.
 6. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov JUDr. Věry Vršecké, nar. 1954, Ivančice,  pro funkční období 2018-2022.
 7. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov Ivety Šmirgové, DiS., nar. 1985, Ivančice,  pro funkční období 2018-2022

11. Svěření části pravomoci zastupitelstva radě

Starosta objasnil důvod předloženého návrhu. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění stanoví v § 85 písm. n) že zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci  nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem;  tuto pravomoc může zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.

Dražby probíhají obvykle rychle. Bez předchozího schválení účasti v dražbě se město nemůže do dražby zapojit. Proces svolání zastupitelstva je dán zákonem o obcích a jde-li o nemovitost vhodnou nebo dokonce nezbytnou pro potřeby města, může město o možnost nabytí přijít z časových důvodů. Rada se ale může sejít operativně kdykoli. Navrhuje se proto, aby zastupitelstvo svěřilo usnesením část své pravomoci – a to nabývání hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem –  radě města, a to s celkovým očním limitem 2 miliony Kč.

Hlasování : Pro 12, proti   0 , zdržel se  0

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje svěření části pravomoci zastupitelstva dle § 85 písm n) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, a to rozhodování o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem radě města Ivančice s celkovým limitem na tuto svěřenou část pravomoci 2 miliony Kč pro kalendářní rok.


12. Souhlas se vznikem dohody o provedení práce zastupitelů

Zákon č. 99/2017 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, od 1. 1. 2018 svěřuje zastupitelstvu obce výslovně v § 84 odst. 2, písm. p) novou pravomoc – vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce.

Jako první se do diskuse přihlásil MUDr. Adam, že materiály neobsahují žádný seznam prací, co jmenovaní zastupitelé vlastně na základě těchto dohod vykonávají; jasně je specifikována pouze dohoda paní Horákové, která doprovází účinkující při slavnostních obřadech. Zeptal se na další tři zastupitele K dohodám pana Bučka a pana Sojky Ing. Krejčová řekla, že projekt Místní akční plán ve vzdělávání běží již druhým rokem a od počátku jsou oba jmenovaní členy realizačního týmu. Projekt místní akční plán je zaměřen na rozvoj vzdělávání v celém obvodu obce s rozšířenou působností.  Do projektu jsou zapojeny všechny základní a mateřské školy včetně školy speciální. V projektu jsou pracovní skupiny a výstupem je zpracování strategického dokumentu Místního akčního plánu. Celý projekt je postaven tak, že když školy nebudou v projektu zapojeny, nebudou moci následně žádat o datace, a to i z jiných operačních programů než jsou projekty MŠMT. Dohody jsou předkládány k souhlasu  z důvodu změny legislativy, kdy od 1. 1. 2018 je třeba souhlas zastupitelů k těmto právním úkonům. Starosta diskusi ukončil a nechal hlasovat.

Hlasování : Pro  9, proti   1, zdržel se 3

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice vyslovuje souhlas se vznikem dohody o provedení práce mezi městem Ivančice a

 • paní Růženou Horákovou – hudební doprovod při slavnostních obřadech pořádaných MěÚ Ivančice
 • panem Radkem Halouzkou – velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů, člen zásahové jednotky
 • panem Milanem Bučkem – metodik projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice“
 • panem Jaroslavem Sojkou – mentor pracovních setkání „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice“

(od 1. 1. 2018 § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění).


13. Přechod práv a povinností zaměstnanců na Technické služby města Ivančice

Zastupitelstvo města Ivančice dne 1. 11. 2017 schválilo usnesením č. 11)  zřízení nového subjektu – Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace, se sídlem Kounická 1112/70,  Ivančice (dále PO TS) a současně schválilo zřizovací listinu PO TS.

PO TS byla zřízena za účelem péče o čistotu a vzhled města, péče o zeleň, zajištění funkčnosti veřejných  prostranství a veřejných zařízení ve městě Ivančice atd. a vedle hlavního účelu a předmětu činnosti také pro doplňkovou činnost, např. provozování sběrného dvora, nakládání s odpady včetně nebezpečných a silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny.

Dále v komentáři zaznělo, že zaměstnanci města Ivančice, kteří vykonávají činnosti svěřené zřizovací listinou do předmětu činnosti PO TS, budou převedeni do PO TS.

Účinnost zřizovací listiny – vznik PO TS – je stanoven na 1. 3. 2018.

Pokud jde o zaměstnance města zařazené dosud pod městský úřad, Zákoník práce v § 338 odst. (2) stanoví, že  Dochází-li k převodu …. části činnosti zaměstnavatele nebo   k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele;….

Usnesením o zřízení PO TS Ivančice a schválením zřizovací listiny vymezilo zastupitelstvo převod části činnosti zaměstnavatele na PO TS a nyní se zastupitelstvu předkládá ke schválení výše uvedené usnesení ohledně přechodu práv a povinností zaměstnanců  uvedených v seznamu dnem 1.3.2018 na PO TS, a to 12 zaměstnanců v pracovním poměru a 4 osob vykonávajících práci v rámci dohody o pracovní činnosti.

Další osoby budou vykonávat práci (sečení trávy v místních částech města, péče o veřejná prostranství, provoz hřišť a hřišťátek, úklid autobusových zastávek apod.) na základě dohod o provedení práce; těch se ale usnesení zastupitelstva netýká, neboť dohody si s nimi uzavře již PO TS.

Hlasování : Pro 12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje v souladu s ustanovením § 338 odst. 2) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, přechod práv a povinností zaměstnanců uvedených v přiloženém seznamu z města Ivančice, IČO 00281859, se sídlem Ivančice, Palackého náměstí 196/6 na příspěvkovou organizaci Technické služby města Ivančice, se sídlem Ivančice, Kounická 70; účinnost dnem 1. 3. 2018.


14. Studie relaxační zóny

Místostarosta Sojka a seznámil zastupitele se studií relaxační zóny pod Rénou.

Studie relaxační zóny navrhuje umístění a rozvržení aktivit v relaxační a odpočinkové zóně v prostoru Rény, která by měla sloužit všem věkovým kategoriím obyvatel Ivančic.

Relaxační zóna by měla být tvořena ze čtyř částí, s to:

 1. Venkovní fitness pro seniory, zahrada
 2. Multifunkční hřiště s možností ledové plochy v zimě, workout, skatepark, BMX dráha
 3. Veřejně přístupný park
 4. Areál veřejného koupaliště

Celý areál by měl být rovněž napojen na cyklostezku, kterou plánuje budovat Mikroregion Ivančicko. Jedná se o cyklostezku Ivančice – Dolní Kounice.

Ing. Blatný řekl, že se mu návrh cyklostezky, která by procházela relaxační zónou, nelíbí. Místostarosta Sojka odpověděl, že město bude muset s Mikroregionem uzavřít smlouvu, že se bude na budování cyklostezky podílet. V současné době se smlouva zpracovává. Pokud zastupitelstvo následně rozhodne smlouvu s Mikroregionem neschválit, město Ivančice se do akce nebude zapojovat, i když stavba bude na katastru města. Na dotaz Ing. Blatného kudy cyklostezka povede, místostarosta odpověděl, že po břehu řeky. Pan Skála se zeptal, kolik peněz budou jednotlivé etapy studie stát. Místostarosta Sojka odpověděl, že ve studii, jak je v současné době zpracovaná, nejsou žádné částky uvedené. Tak jak je studie zpracovaná, je možné hovořit pouze o jednotlivých atrakcích, kde budou umístěné, kde budou zelené plochy, ale v žádném případě o rozpočtu. Vše bude zpřesněno v další stupni projektové dokumentace, kdy bude město požadovat nějaké předpokládané rozpočtové náklady. V rozpočtovém výhledu je uvedeno, že do realizace relaxační zóny bude investováno cca 5 mil. Kč ročně. V případě, že městu budou známé částky na stavbu bazénu, bude s tím zastupitelstvo seznámeno a bude na zastupitelstvu, zda stavbu bude nebo nebude podporovat.

Ing. Blatný řekl, že studie vypadá pěkně a bylo by vhodné, aby se každý rok alespoň nějaká etapa realizovala.  Místostarosta Sojka navázal, že město má zpracované výběrové řízení, které je rozdělené do čtyř částí. Tyto části se budou realizovat postupně a jako poslední by byla výstavba bazénu. Souhlas se zpracováním projektové dokumentace je předkládán zejména proto, aby byly zachyceny veškeré inženýrské sítě v lokalitě. Pan Skála řekl, že jestliže se dělá taková studie, nechává se zpracovat i studie proveditelnosti a v ní jsou finanční náklady uvedeny. Jak řekl dál, mají zastupitelé zvednout ruku pro něco, co se možná ani nikdy realizovat nebude a to s ohledem na to, jaké finanční náklady to pro město budou. Jak už řekl MUDr. Adam, dotační tituly na koupaliště nebudou, a pak je otázka, zda bude vůbec město schopné ze svého rozpočtu areál budovat. Studie proveditelnosti by měla jít ruku v ruce s předloženou studií. Místostarosta Sojka odpověděl, že je to stejná situace jako se sportovní halou, která se projektuje na ZŠ TGM. Také byly stanoveny nějaké rozpočtové náklady, ale realita je stejně úplně jiná. Samozřejmě součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bude i studie proveditelnosti, která jasně řekne, jaké finanční náklady na akci budou. Pan Skála navrhl bod odložit a studii proveditelnosti nechat zpracovat na předloženou studii, ne až na územní dokumentaci. Místostarosta Sojka se zeptal, jaký to bude mít účel, když město bude mít zpracovanou studii proveditelnosti nyní – na jejím základě se město bude rozhodovat o tom, zda jednotlivé prvky budou rozmístěny navrženým způsobem? Záměrem města je říci si nyní, jak budou jednotlivé prvky a atrakce  rozmístěny a ne, jaký bude finanční náklad. V rozpočtu byl schválen nějaký výhled, určité finanční prostředky jsou na realizaci navrženy, tím byl vyjádřen souhlas s tím, že by se s lokalitou na Réně mělo něco dělat. Réna byly vyklizená, zpracoval se nějaký návrh a lokalita by si určitě zasloužila, aby se její vývoj posunul dál. Pokud se zpracuje zase další studie, a to proveditelnosti, ze které vyjdou předpokládané náklady, tak se na základě dalšího rozhodnutí bude zpracovávat dokumentace pro územní rozhodnutí. Zeptal se, zda je vůlí zastupitelstva  akci oddálit nebo zda se to bude řešit v jednom kroku. Názor místostarosty Sojky podpořil i starosta, že zastupitelé dva roky diskutovali, co a jak v areálu umístit. Materiál se schvaluje proto, aby všichni věděli, co by tam mělo být nebo jak by to mohlo vypadat. Realizace projektu v celé lokalitě bude stejně nejméně na deset let. Je pravdou, že změnit to bude možné ze strany zastupitelů kdykoliv. Místostarosta Sojka se zeptal, zda se bude postupovat podle návrhu pana Skály, tj. nejprve zpracovat studii proveditelnosti a teprve potom projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo se bude postupovat podle návrhu místostarosty, tj. zpracovávat obě věci společně.

Pan Skála řekl, že podle jeho názoru se studie proveditelnosti se dělá, aby se vědělo, jaké finanční náklady to bude obnášet a jestli město vůbec bude schopno do realizace jít. Jestliže se bude zpracovávat další stupeň projektové dokumentace, tak ten se finančně liší od toho, v jakém území a pro jaký účel to bude zpracované. Dělat dokumentace jenom kvůli tomu, aby byla, je zbytečné. Jestliže je zastupitelstvo jednou za dva měsíce a je předpoklad, že v lednu bude další zasedání, tak za ten měsíc je možné studii proveditelnosti zpracovat. V takto navrženém postupu pan Skála nevidí žádné zdržení. Rozhodnutí zastupitelů je poměrně závažné a rozhoduje se o desítkách milionů, které do lokality na Réně poplynou. Tak by všichni měli dobře vědět, o čem rozhodují, a celý postup by měl mít určitý řád. Místostarosta Sojka odpověděl, že nikdy neřekl, že se studie proveditelnosti zpracovávat nebude. Jestliže se zastupitelé domluví na tom, že odsouhlasí  rozložení jednotlivých atrakcí tak, jak jsou navržené, a nechá se na to zpracovat  studie proveditelnosti, nikdo s tím  nemá nejmenší problém. Ing. Feith podpořil názor pana Skály, nechť se tedy nechá zpracovat studie proveditelnosti místo projektové dokumentace. Místostarosta Sojka navrhl schválit usnesení v tom smyslu, jak navrhl pan Skála: zastupitelstvo města Ivančice souhlasí se zpracováním studie proveditelnosti dle varianty č. 6 Studie relaxační zóny Réna. Až to bude zpracované, může následovat další postup.

Ing. Sládek se zeptal, co se od studie proveditelnosti očekává. Pan Skála odpověděl, že očekává, co tam konkrétně bude za atrakce včetně veškerých inženýrských sítí a hlavně očekává, že bude vyčíslený finanční náklad a jak bude město schopno do budoucna celou lokalitu provozovat. Místostarosta Ing. Sládek se zeptal, na základě čeho se stanoví náklady, když nebude zpracovaná žádná dokumentace. Pan Skála odpověděl, že to se dá spočítat. Ing. Feith se zeptal, kdy je tedy optimální studii proveditelnosti nechat zpracovat. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že studie proveditelnosti se zpracovává tehdy, když chceme vědět, zda se to dá provést. A toto lze provést, protože je to na pozemcích města, jsou tam všechny inženýrské sítě, ví se, kde se napojit s vodovody a kanalizací, je to i v souladu s územním plánem. Náklady se odhadnou daleko lépe, když bude vydáno územní rozhodnutí, protože před jeho vydáním se neví, zda např. E.ON bude požadovat nějaké přeložky. Když nebude projekt, těžko někdo řekne, kolik bude stát přeložka.

MVDr. Šlapanský navrhl usnesení rozšířit  v tom smyslu, že zastupitelstvo souhlasí se zpracováním projektové dokumentace jako podkladu pro studii proveditelnosti. Podle jeho názoru je největší nákladovou záležitostí vybudování bazénu. Ostatní akce jsou převážně terénní úpravy, změna kultury, plochy apod., což jsou záležitosti, které město může vybudovat i bez zapojení dotačního titulu. Pan Skála odpověděl, že studie proveditelnosti už podle svého názvu vychází ze studie a není  odvislá od projektové dokumentace k územnímu řízení, jestli se jedná o dokumentaci ke stavebnímu povolení. Přesná částka bude známá tehdy, kdy se udělá projektová dokumentace pro provedení stavby. V ten moment se dá udělat přesný rozpočet.

Místostarosta Sojka řekl, že pokud by návrh neměl být přijat, raději se nechá studie proveditelnosti zpracovat, třeba za účasti zainteresovaných lidí, stejně jako se v současné době  zpracovává projektová dokumentace na sportovní halu, kde je jmenován tým, který je složený ze zástupců města, ředitele školy, prostě všech, kterých se to týká. V rámci zpracování projektové dokumentace jsou svolávány výrobní výbory, kterých se všichni zainteresovaní zúčastňují.

Starosta ukončil diskusi a požádal pana Skálu o formulaci usnesení. Ten navrhl bod odložit a projednat ho na základě zpracované studie proveditelnosti.

Hlasování : Pro  1 , proti   0 , zdržel se 11

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá bod č. 14 a ten bude projednán až na základě zpracované studie proveditelnosti.– návrh nebyl přijat

Hlasování : Pro 12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí se zpracováním studie proveditelnosti dle varianty č. 6 Studie relaxační zóny Réna.


15. Darovací smlouvy – pozemky v ul. Nad Klínkem

Starosta k věci připomněl, že na město se obrátili občané s žádostí vybudovat v ulici Nad Klínkem komunikaci včetně parkovacích ploch, příjezdů k nemovitostem apod.  Zjistilo se, že veškeré plochy, které by byly stavbou zasaženy, nejsou v majetku města. Proto někteří občané navrhli, že by městu potřebné pozemky nebo jejich části darovali. Záměr nabytí pozemků schválilo zastupitelstvo 6. 6. 2016. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 1240-3125/2016. V materiálu je zatím uvedena pouze část pozemků. Ke schválení se předkládají příslušné darovací smlouvy.

Pokud se podaří získat všechny pozemky, řekl starosta, město by nechalo zpracovat projektovou dokumentaci.

Hlasování : Pro 12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. Darovací smlouvu, kterou MF, bytem   Ivančice, daruje městu Ivančice id. ¼ pozemků p.č. 2373/21 díl k, ostatní plocha, o výměře 17 m2 a p.č. 2373/32, ostatní plocha, o výměře 2 m2, dle GP č. 1240-3125/2016, k.ú. Kounické Předměstí.
 2. Darovací smlouvu, kterou ing. MF, bytem Tábor, daruje městu Ivančice id. ¾ pozemku p.č. 2373/21, díl k, ostatní plocha, o výměře 17 m2 a p.č. 2373/32, ostatní plocha, o výměře 2 m2, k.ú. Kounické Předměstí
 3. Darovací smlouvu, kterou ing. JCH, bytem   Praha, daruje městu Ivančice pozemek p.č. 2373/22, díl m, ostatní plocha, o výměře 31 m2 a p.č. 2373/22, ostatní plocha, o výměře 36 m2, k.ú. Kounické Předměstí.
 4. Darovací smlouvu, kterou daruje DCH, bytem  Ivančice, pozemky p.č. 2373/19 díl i, ostatní plocha, o výměře 16 m2, p.č. 2373/19, ostatní plocha, o výměře 17 m2, a p. č. 2419/29, ostatní plocha, o výměře 12 m2, k.ú. Kounické Předměstí.

16. Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění výkonu pečovatelské služby a o poskytnutí dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby

Vedoucí pečovatelské služby Bc. Šárka Štěrbová vysvětlila, že obec Neslovice poskytovala městu Ivančice dotaci na zajištění výkonu pečovatelské služby pro občany v územním obvodu obce Neslovice ze strany Pečovatelské služby města Ivančice na základě smlouvy uzavřené dne 12. 12. 2008.   Dne 15. 11. 2017 zaslala obec Neslovice záměr Pečovatelské službě města Ivančice informaci, že nehodlá pokračovat ve vztahu podle uvedené smlouvy a požádala o ukončení smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2017 po předchozím schválení ze strany obou zastupitelstev.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o zajištění výkonu pečovatelské služby a o poskytnutí dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby uzavřenou dne 12. 12. 2008 mezi obcí Neslovice, IČO: 00282197, se sídlem Neslovice, Hlavní 14, 664 91 a městem Ivančice ke dni 31. 12. 2017.


17. Obecně závazná vyhláška č. 7/2017, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Mgr. Radek Hlaváč, právník města řekl, že Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly obdrželo podnět k prověření a případné nápravě obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 města Ivančice, kterou se stanovuje místní  poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen „OZV“).

Na jednání v Brně mezi zástupci oddělení dozoru Ministerstva vnitra ČR a městem Ivančice bylo zjištěno, že OZV je v rozporu s judikaturou Ústavního soudu ČR a novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen „zákon“), účinnou od 1. 7. 2017.  Hlavní změny, které je nutné učinit, jsou následující:

Vybrané místo, na které se vztahuje poplatek podle OZV, nelze vymezit „ před vjezdem na most přes řeku Jihlavu“, označený v místních podmínkách jako „most na Rénu“ (pozemek p. č. ZE 59, v KN vedený jako p. č. 59/2 v k. ú. Kounické Předměstí) je osazena dopravní značka dle čl. 1 odst. 2 OZV.

Obecně nelze most přes řeku zpoplatnit jako část vybraného místa a proto dopravní značku B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (v obou směrech)“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „mimo vozidel s povolením Městského úřadu Ivančice“ je nutné umístit na opačnou stranu mostu.

Není dostatečně vymezeno vybrané místo (zahrádkářská kolonie Réna a chatová oblast Stříbský mlýn) tím, že OZV obsahuje jen 2 pozemky, přestože je jich kromě 1 společného dalších 11.

Dále je nutné upravit ohlašovací povinnost podle § 14a odst. 1 a osvobození od poplatku podle § 10 odst. 1 zákona (osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání nebo veřejné prospěšné činnosti – ne ke své hospodářské činnosti a neuvádět negativní výčet.)

Závěrem je nutné zdůraznit, že významnou skupinu osob, která se do vybraného místa dopravuje motorovým vozidlem, tvoří zejména vlastníci chat nebo chalup (včetně s trvalým pobytem) v zahrádkářské kolonii Réna a chatové oblasti Stříbský mlýn a k nim osoby blízké podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uvedená skupina osob je osvobozena od poplatkové povinnosti. Závěrem Mgr. Hlaváč řekl, že jsou dvě možnosti. Buď se schválí nová vyhláška, která bere v úvahu připomínky dozorového orgánu, nebo se stávající vyhláška zruší, celá problematika zatím nebude vyhláškou upravena a bude se pracovat na jejím novém znění.

Starosta navrhl vyhlášku zrušit, novou nepřijímat a do příštího zastupitelstva novou vyhlášku dopracovat. Místostarosta Sojka se zeptal, kdy by dozorový orgán vyhlášku zrušil, když tak neučiní zastupitelstvo. Mgr. Hlaváč odpověděl, že ministerstvo vnitra dalo lhůtu do konce roku. Přesnou lhůtu, kdy by ke zrušení došlo, ale nevěděl. Místostarosta Sojka se dále zeptal, zda si město může vůbec nějaká omezení stanovit. Mgr. Hlaváč odpověděl, že k žádným radikálním změnám ve vyhlášce dojít nemusí. Problémem je umístění zákazové značky před mostem. Tato by se musela umístit za most a k tomu by bylo potřebné vyjádření dotčených orgánů např. Policie ČR, silničního správního úřadu apod. MUDr. Adam navrhl zrušit starou vyhlášku a dopracovat vyhlášku novou, která bude mít všechny náležitosti v souladu s připomínkami dozorového orgánu.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města, kterou se ruší OZV č. 2/2012.

 • 18.00 byla zařazena desetiminutová přestávka
 • 18.15 pokračovalo jednání zastupitelstva
 • 18.10 – odešel MVDr. Šlapanský a místostarosta p. Sojka
 • 18.20 – vrátil se místostarosta p. Sojka, MVDr. Šlapanský

18. Kupní smlouvy č. 30/2017 a 31/2017

Starosta uvedl další bod.

Záměr nabytí pozemků schválilo zastupitelstvo č. 6 dne 25. 9. 2017. Jedná se o pozemky, které tvoří část komunikace na ul. Slunečná. Cena je ve smlouvě uvedena 150,- Kč/m2 dle ustálené praxe, cena dle posudku je 450,- Kč/m2  v k.ú. Kounické Předměstí.

Je na zvážení zastupitelstva, vzhledem k ostatním cenám pozemků pod komunikacemi, které město kupuje, jakou cenu schválí.

Pan Skála se zeptal, zda cena vychází z posudku, který zastupitelé obdrželi, nebo byla stanovena individuálně. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že výkup pozemků je podle ustálené praxe, neboť za navrženou cenu město již pozemky pod komunikacemi vykupovalo. Podle  znaleckého posudku z jara letošního roku by cena byla 450,- Kč/m2. Cena je dána jednak kulturou pozemku a jednak katastrálním územím. Katastr Ivančice a Kounické Předměstí má ceny nejvyšší. Starosta řekl, že za cenu 150,- Kč/m2 se vykupovaly i pozemky v Němčicích. Pan Skála řekl, že by se mělo zmapovat, co všechno je třeba vykoupit. A cena by měla být stanovena jednotně vůči všem. Řekl, že když se podívá do materiálů zastupitelstva, jsou v nich uvedeny tři nebo čtyři rozdílné ceny za výkup pozemků pod komunikacemi, každý návrh je jiný. Řekl, že si nemůže odpustit poznámku, za kolik byly vykupovány pozemky v Němčicích.

Starosta řekl, že jsou tři různé návrhy a i v případě druhé části bodu navrhne, aby cena byla stanovena na 150,- Kč/m2. Pan Skála trval na tom, že by měla být jednotná cena. Starosta odpověděl, že to bohužel není možné. Za nějakou částku se vykupovaly pozemky s kurty, za něco se vykupovalo od soukromého majitele, za jiné peníze převáděl pozemky Státní pozemkový úřad.

Jak řekl starosta závěrem, byl by také rád, kdyby bylo možné vykupovat pozemky pod komunikacemi za jednotnou cenu, ale bohužel se může stát, že půjde o strategický pozemek a tam částka bude nakonec úplně jiná.

Hlasování : Pro 12, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. Kupní smlouvu č. 30/2017, kterou město Ivančice kupuje od IE, bytem  Ivančice, a DK, bytem   Ivančice, pozemek p.č. 2419/34, ostatní plocha, o výměře 77 m2, k.ú. Kounické Předměstí, za cenu 150,- Kč/m2,
 2. Kupní smlouvu č. 31/2017, kterou město kupuje od RZ, bytem  Ivančice, pozemek p.č. 2419/2, ostatní plocha, o výměře 56 m2, k.ú. Kounické Předměstí, za cenu 150,- Kč/m2.

19. Nabytí pozemku

19.a) v k. ú. Alexovice

Záměr nabytí pozemku p. č. 395/11, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) v k. ú. Alexovice, obec Ivančice byl schválen na zasedání ZM č. 7 dne 9. 11. 2016.

Na pozemku jsou tenisové kurty a v současné době je město Ivančice na základě nájemní smlouvy na dobu určitou v délce trvání 2 let (od 8. 9. 2017) nájemcem a ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (dále jen ÚZSVM) pronajímatelem.

Ke schválení se předkládá nabytí pozemku  koupí a příslušná kupní  smlouva.

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemku p. č. 395/11, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1424 m² v k. ú. Alexovice, obec Ivančice mezi ČR- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím za kupní cenu ve výši 408.000,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu č. 92/17. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

19.b) v k. ú. Němčice u Ivančic

Záměr nabytí uvedeného pozemku byl schválen na 6. zasedání ZM dne 25. 9. 2017, usnesení č. 18.

Na pozemku p. č. 1616/6, o výměře 104 m², ostatní plocha (ostatní komunikace), v k. ú. Němčice u Ivančic (dále jen „pozemek“) se nachází místní komunikace (silnice) a chodník na ulici Černá. U pozemku není žádné omezení vlastnického práva.

Investiční technik OISMaP doporučil nabytí pozemku do vlastnictví města Ivančice a vzhledem k veřejnému významu pozemku za cenu 100,- Kč/1 m². Starosta navrhl cenu 150 Kč/m2.

Ke schválení se předkládá nabytí pozemku  koupí a příslušná kupní  smlouva.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemku p. č. 1616/6 o výměře 104 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice mezi MB, bytem Brno jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím za kupní cenu 15.600,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.


20. Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Starosta pokračoval dalším bodem programu. Řekl, že se jedná se o pozemek pod  komunikací v ul. Hybešova. Získání pozemku umožní městu vybudovat v ul. Hybešova komunikaci.

Cenu 1 000,- Kč/m2 požaduje prodávající. Cena podle cenové mapy města (znal. posudku, schváleného zastupitelstvem), je 500,- Kč/m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Ivančice).

V diskusi řekl místostarosta Sládek, že město svolalo jednání Kordisu, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah, Krajského úřadu, odboru dopravy. Na této schůzce se projednával přestupní uzel a nakonec se přišlo k tomu, že všichni uličku akceptovali jako pěší příchod k nádraží s tím, že je možné, že se úpravou kolejiště dá zkonstruovat přechod úrovňový přes koleje. Jsou vydána i předběžná stanoviska, není zahájeno žádné řízení. Pokud se město k nabízenému pozemku dostane, tak je to skutečně strategický pozemek, který městu umožní legálně vybudovat přístup k nádraží od starého sídliště, aniž by se musely budovat nadchody. Pan Skála k tomu řekl, že získání pozemku též umožní městu konečně pokročit při budování komunikace v ul. Hybešova.

Hlasování : Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kterou se zavazuje budoucí prodávající VF,   Las Palmas Grand Canaria, Španělsko, prodat budoucímu kupujícímu městu Ivančice pozemek p.č. 3105/4, ostatní plocha, o výměře 323 m2, k.ú. Ivančice za částku 1 000,- Kč/m2.


21. Záměr zřízení práva stavby

Komentář k bodu podal místostarosta Sojka. Právo stavby je dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  věcným  právem, které opravňuje stavebníka mít na cizím pozemku umístěnou stavbu.

Právo stavby je věc nemovitá nehmotná, vzniká zápisem do veřejného seznamu – katastru nemovitostí. Právo stavby lze darovat, prodat, směnit, pronajmout. Tyto dispozice lze učinit pouze s právem stavby jako takovým, nikoli však se samotnou stavbou, která je součástí práva stavby. Stavba, která je součástí práva stavby, není součástí pozemku a není samostatnou věcí v právním smyslu.

O právu stavby rozhoduje jako o ostatních nemovitých věcech zastupitelstvo. Schválí záměr, který musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce, následující zastupitelstvo schválí zřízení práva stavby, které se vloží do katastru nemovitostí.

V daném záměru práva stavby je vlastníkem pozemku itself s.r.o., město je stavebníkem. Dle navrhované smlouvy se jedná o právo stavby bezúplatné, zřízené na 90 let, stavebník má předkupní právo.

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit záměr práva stavby.

Hlasování : Pro 12, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Záměr zřízení práva stavby „Rekonstrukce místních komunikací ul. Říční, Dlouhá, Široké louky a Pod  Hlinkem“  na pozemku p.č. 540/30, ostatní plocha, o výměře 92 m2, k.ú. Letkovice, jehož vlastníkem je itself s.r.o., IČO 18826016, Pálavské nám. 4343/11, Brno, město Ivančice je stavebníkem.


22. Kupní smlouva – prodej bytové jednotky

JUDr. Dvořáčková k bodu uvedla, že nájemci bytové jednotky 4/10 v bytovém domě na ul. Tovární jsou manž. K. Na tuto bytovou jednotku se nevztahovala pravidla dle poskytnuté státní dotace v r. 1996. Kupní cena stanovená znaleckým posudkem činí  470 000,- Kč.

Ing. Feith se zeptal na celý  znalecký posudek. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že zastupitelům ofotila pouze část, neboť celý posudek je velmi obsáhlý.  Ing. Feith se zeptal na byty, které se v bytovém domě v minulosti prodávaly. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že ostatní byty byly  v minulosti rekonstruovány ze státní dotace s podmínkou, že dvacet let je město nepřevede. Ti lidé, kteří tam bydleli, měli nájemní smlouvu,  v nájemních smlouvách bylo uvedeno, že po uplynutí 20ti let jim bude byt převeden bezúplatně. V těch smlouvách ale nebyl řešen pozemek. Ten schvalovalo současné zastupitelstvo v loňském roce. Osm bytů je v současné době již prodaných. V nyní projednávaném bodu se jedná o byt, který nebyl z dotace rekonstruován, a proto se na něho nevztahovala ta uvedená podmínka. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že byty nebyly převedeny zcela zdarma, neboť na začátku nájemníci zaplatili podle velkosti bytu částky od dvou set do čtyř set tisíc korun.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 1

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu, kterou město Ivančice prodává manželům ZK a HK, bytem Ivančice, za cenu 470 000,- Kč. bytovou jednotku č. 4/10 a spoluvlastnický podíl 3790/64213 na společných částech  domu a pozemku p.č. st. 14/1, zastavěná plocha, o výměře 403 m2, k.ú. Alexovice, v bytovém domě č.p. 4/14, ul. Tovární, Ivančice.


23. Prodej části pozemků – k. ú. Ivančice – obálková metoda

Starosta řekl, že se jedná o prodej pozemku pod dvěma garážemi na starém sídlišti a že v minulosti město již metodu prodeje obálkovou metodou  praktikovalo. Požádal Mgr. Hlaváče o otevření obálek  s nabídkovými cenami.  Starosta dál řekl, že zastupitelé budou projednávat další body programu a k tomuto bodu se vrátí, až budou obálky otevřeny.


24. Záměry podeje pozemků

24.1) Záměr prodeje pozemku p. č. 146/3, zahrada, o výměře 108 m2, k,.ú. Hrubšice

Jedná se o pozemek za domem žadatele ing. JA,    Brno. Jeho záměrem je rozšíření zahrady.

Rada města prodej doporučuje.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 146/3, zahrada, o výměře 108 m2, k,.ú. Hrubšice

24.2) Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1954/84, orná půda, p. č. 1585/34, ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 1585/42, ostatní plocha, neplodná půda, a p. č. 1585/43, ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 303 m2, k. ú. Letkovice

Žadatelem o koupi částí pozemků je pan MP, Ivančice.

Části pozemků chce využít k zarovnání plochy zahrady. Jde o pozemky mezi stávající cestou a pozemkem žadatele.

V současné době město projektuje opravu místních komunikací v Letkovicích. Nelze odhadnout, jaká část pozemků bude nutná k opravě a zda nebude tato část pozemků využita pro zasakovací zařízení dešťových vod.

Rada města prodeje doporučuje.

Hlasování : Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 1954/84, orná půda, p. č. 1585/34, ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 1585/42, ostatní plocha, neplodná půda, a p. č. 1585/43, ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 303 m2, k. ú. Letkovice

24.3) Záměr prodeje části pozemku p. č. 590/14, orná půda, o výměře cca 380 m2, k.ú. Ivančice

Žadatel PŠ, Ivančice, chce na pozemku zřídit zahradu. O prodej žádalo v minulosti více žadatelů.

Rada města prodej nedoporučuje. Pozemek lze využít pro zřízení herní plochy pro děti.

Nato bylo hlasováno o návrhu pozemek neprodávat.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 590/14, orná půda, o výměře cca 380 m2, k.ú. Ivančice.

24.4) Záměr prodeje části pozemku p.č. 2435/1, orná půda, k. ú. Kounické Předměstí

Pozemek p. č. 2435/1, orná půda, k.ú. Kounické Předměstí, má v pronájmu ČZS Réna 3. Jedná se o pozemek mezi ČOV a dráhou.Na pozemku mají zahrádky členové ČZS (SP, DH, IH, SB a AP), kteří žádají o prodej.

Pozemek by mohl být v budoucnu využit pro rozšíření technického zázemí města nebo ČOV, v souvislosti s budoucím nakládáním s odpady.

Rada města prodej nedoporučuje.

Nato bylo hlasováno o návrhu pozemek neprodávat.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 31) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje částí pozemku p.č. 2435/1, orná půda, k. ú. Kounické Předměstí.

24.5) Záměr prodeje části pozemku p. č. 2382/19, k.ú. Budkovice

O prodej pozemku žádá pan MŠ, Ivančice. V r. 2015 rada nedoporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje (usnesení č. 30/R36), stejně tak v r. 2017 (usnesení č. 18/R23).

Prodej nedoporučil také Osadní výbor v Budkovicích.

V případě prodeje by byl znemožněn přístup vlastníkům garáže na pozemku p.č .st. 140 a městu Ivančice k objektu bývalé vodárny na pozemku p.č. st. 139. Lze řešit formou zřízení věcných břemen. Nato bylo hlasováno o návrhu pozemek neprodávat.

Hlasování : Pro 10, proti  0, zdržel se 2

Usnesení č. 32) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2382/19, k.ú. Budkovice.

24.6) Záměr prodeje pozemků p.č. 351/22, orná půda, o výměře 487 m2, a p.č. 351/23, orná půda, o výměře 544 m2, k.ú. Řeznovice

Žadatelem je pan JČ,  Ivančice. Jeho záměrem je zřídit na pozemcích zahradu.

Rada města prodej nedoporučuje. Pozemky by bylo možné v budoucnu využít na směnu za pozemky potřebné pro záměry města.

Nato bylo hlasováno o návrhu pozemky neprodávat.

Hlasování : Pro 12, proti 0, zdržel se  0

Usnesení č. 33) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 351/22, orná půda, o výměře 487 m2, a p.č. 351/23, orná půda, o výměře 544 m2, k.ú. Řeznovice.

 • 18.45 – odešel MVDR. Šlapanský
 • 18.50 – odešel MUDr. Adam, p. Sojka

Zastupitelé se vrátili zpět k bodu č. 23. Prodej části pozemků – k. ú. Ivančice – obálková metoda

Mgr. Hlaváč informoval, že bylo podáno 6 nabídek.

 1. nabídka od pana JK měla cenu za metr čtvereční 3 130,- Kč/m2, rozměr prodávané parcely je 54 m2 , tedy cena celkem daná nabídkou je 169 020,- Kč.
 2. nabídka byla na částku 130 194,- Kč a byla od pana JP.
 3. byla nabídka pana PK na částku 120 001,- Kč.
 4. nabídka byla od paní GT na částku 30 000,- Kč.
 5. nabídka byla od pana B  na částku 165 000,- Kč.
 6. poslední nabídka byla od pana VV na částku rovných 100 000,- Kč.

Nejvyšší nabídka tedy byla 169 020,- Kč od pana JK, bytem Ivančice .

Nato bylo hlasováno o prodeji panu JK za cenu 169 020,- Kč.

Hlasování : Pro 9, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 34) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemků p. č. 581/20 a p. č. 582/7 v k. ú. Ivančice, o výměře cca 54 m2 do vlastnictví pana JK, narozeného 1975, bytem Ivančice .

Prodej pozemku je schvalován na základě obálkové metody dle usnesení č. 7 zastupitelstva města č. 7 ze dne 1. 11. 2017 po otevření 6ti obálek doručených městskému úřadu ve dnech 29. 11. 2017 – 30. 11. 2017 a to ve prospěch nejvyšší nabídky, která činí 169 020,- Kč, učiněné panem JK,   Ivančice.

 • 18.52 – přišel pan Sojka

25. Prodej jednotky č. 4/11 v bytovém domě ul. Tovární 4/14, Ivančice-Alexovice

Záměr prodeje jednotky č. 4/11 (bývalá kuchyně MŠ) byl vyvěšen na úřední desce v době od 2. 10. 2017 do 18. 10. 2017.   Žádosti o prodej podali 3 zájemci. Rada města doporučila zastupitelstvu prodej obálkovou metodou. Minimální nabídka: 450 000,- Kč, což  je cena stanovená znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Antonínem Faltýnkem, soudním znalcem. Starosta navrhl doplnit do usnesení, že prohlídka objektu proběhne ve středu dne 10. 1. 2018 v 16.00 hodin.

Ing. Blatný se zeptal, jak se zájemci dozvědí o prodeji nemovitosti.

Starosta odpověděl, že záměr bude zveřejněn na úřední desce. Je to možné zveřejnit i na webových stránkách města.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 35) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej nebytového prostoru označeného jako jednotka č. 4/11, o výměře 87,99 m2, a spoluvlastnického podílu 8799/64213 na společných částech domu a pozemku p.č. st. 14/1, zastavěná plocha, o výměře  403 m2, k.ú. Alexovice, v bytovém domě č. p. 4/14, ul. Tovární, Ivančice, obálkovou metodou. Prohlídka objektu – ve středu 10. 1. 2018 v 16.00 hodin.

Znění  záměru:

Město Ivančice nabízí k prodeji nebytovou jednotku č. 4/11, o výměře 87,99 m2, a spoluvlastnický podíl 8799/64213 na společných částech domu a pozemku p.č. st. 14/1, zastavěná plocha, o výměře  403 m2, k.ú. Alexovice, v bytovém domě č. p. 4/14, ul. Tovární, Ivančice.

Zájemci předloží svoji nabídku do pondělí 15. 1. 2018 do 17 hod. v zalepené obálce, na které bude vyznačeno: Prodej nebytové jednotky č. 4/11, Tovární 4/14, Ivančice – NEOTVÍRAT – obálková metoda.

Minimální cena je 450 000,- Kč.


26. Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby a o poskytnutí dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby mezi městem Ivančice a obcí Pravlov

Na základě Smlouvy o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Pravlov a o poskytování dotace obcí Pravlov na zajištění výkonu pečovatelské služby) pro rok 2018, ale i roky následující, bude ze strany města Ivančice zajištěn výkon pečovatelské služby pro občany v územním obvodu obce Pravlov a obec Pravlov bude Ivančicím poskytovat dotaci na úhradu veškerých nákladů nekrytých pečovanou osobou (pečovanými osobami) ode dne 1.1.2018 a dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje (dříve z MPSV) poskytovanou městu Ivančice.

Hlasování : Pro  10, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 36) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Pravlov a o poskytování dotace obcí Pravlov na zajištění výkonu pečovatelské služby.


27. Záměr nabytí pozemku p. č. 3167/7, k. ú. Ivančice

Starosta řekl, že se jedná o úzký pozemek mezi domy na ulici Široká a slouží pro odvodnění. Radou města bylo doporučeno pod č. 31/R31.

Pozemek byl vydražen v dražbě, je stanovena cena cca 104 tis. Kč, což byla cena vyvolávací.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 37) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. 3167/7, k. ú. Ivančice.


28. Schválení místostarosty p. Jaroslava Sojky za člena pracovní skupiny  Mikroregionu Ivančicko k přípravě projektu cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice

Místostarosta p. Sojka řekl, že se jedná o návrh Mikroregionu Ivančicko, který připravuje valnou hromadu, na které se budou řešit návrhy zástupců dotčených obcí. Tito budou členy týmu, který se bude zabývat záměrem výstavby Cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice.

Hlasování : Pro 9, proti  0, zdržel se 1

Usnesení č. 38) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje místostarostu p. Jaroslava Sojku za člena pracovní skupiny  Mikroregionu Ivančicko k přípravě projektu cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice.


29. Informace, různé

Starosta pozval zastupitele na veletrh cestovního ruchu Regiontour 2018, který se uskuteční začátkem měsíce ledna 2018 a kde město Ivančice bude mít společně s Mikroregionem Ivančicko stánek.

Starosta podal informaci k pohybu aut a jejich závodění u tzv. žluté benzínové pumpy. Tito občané mají okruh Benzinka, bývalá zemědělská škola, Padochov. Město několikrát apelovalo u Policie ČR, která v lokalitě pravidelně měří rychlost. Starosta řekl, že dále apeloval na majitelku benzínové stanice, kde se omladina schází. Jezdí sem neoznačené auto policie, která chlapcům život značně znepříjemňuje. Značku, která označuje začátek a konec obce posunout nelze. Podobně jako značku, nelze posunout ani radar.

Místostarosta Ing. Sládek doplnil informace k podání, které přišlo od společenství vlastníků Břízová 48 a 50.  Týkalo se to nadměrné hlukové zátěže z komunikace. Místostarosta řekl, že má kopie dokumentů od roku 2007, kdy bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení na jednotlivé stavby včetně stanoviska Krajské hygienické stanice, v návaznosti na to bylo ke všem dokumentům stanovisko hygieny dokládáno. Je jasné, že projekt  se vším všudy posuzovala Krajská hygienická stanice. Jak místostarosta řekl, neumí si představit, jakým způsobem by bylo možné stanovisko Krajské hygienické stanice napadnout. Požádal vedoucího odboru regionálního rozvoje MěÚ Ivančice Ing. Coufala o informaci, jakou mají občané možnost, když vyjádření hygienické stanice existuje a na jejím základě bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení a povolení ke změně stavby před dokončením, ale oni jsou přesvědčení, že Krajská hygienická stanice nepostupovala správně. Ing. Coufal odpověděl, že jestliže mají občané tento dojem, mohou se obrátit na soud. Rovněž je možné udělat přezkumné řízení mimo odvolací řízení. Pokud však v ruce nic nemají a mají pouze dojem, že je jejich zdraví poškozováno hlukem, je to jenom jejich názor. Místostarosta Sojka se zeptal, jestli to chápe správně, že pokud si stěžovatelé nenechají zpracovat hlukovou studii nebo změřit hluk, který by jasně prokázal, že jsou limity několikanásobně převyšovány, než je povolená hladina, tak není žádné odvolání. Tázal se, pokud toto měření lidé udělají a hygienická stanice by naznala, že hladiny hluku jsou převyšované, kdo za to ponese odpovědnost a kdo bude sjednávat nápravu. Ing. Coufal odpověděl, že by to měl řešit ten, kdo vlastní krajskou komunikaci, tj. Správa a údržba silnic. Místostarosta Sojka pokračoval, že se ptá proto, aby když si občané zaplatí hlukovou studii, aby se nestalo, že Krajská hygienická stanice vydá stanovisko, a řekne lidem, vy jste vlastníci nemovitostí a nápravu si sami zaplaťte. Místostarosta Ing. Sládek to shrnul, že nejlepší by bylo, aby si stěžovatelé nechali změřit hladinu hluku. Ing. Coufal řekl, že se mohou obrátit na hygienu a ta hlučnost změří sama nebo si to nechají změřit sami.

Další částí podání společenství vlastníků byla plánovaná výstavba domů a bytového domu. K tomu místostarosta Ing. Sládek řekl, že k některým úpravám v projektové dokumentaci došlo, a zeptal se, jaký je současný stav projednávané dokumentace. Ing. Coufal odpověděl, že současný stav je takový, že bylo zahájeno územní řízení, na 4. ledna je stanoveno ústní jednání; předpokládá, že všichni vlastníci rodinných domků se jako účastníci řízení buď sami, nebo prostřednictvím svého zástupce jednání zúčastní a bude se o tom jednat. Ing. Sládek namátkově okomentoval ty největší problémy. Odstupová vzdálenost – Ing. Coufal odpověděl, že co se týká bytového domu, je odstupová vzdálenost splněná. Na dotaz ohledně počtu  podlaží Ing. Coufal odpověděl, že je to rovněž dodrženo – tři nadzemní podlaží.

Na dotaz, zda přítomným zástupcům petentů stačí ústní odpovědi nebo zda požadují ještě odpověď písemnou formou, odpověděla zástupkyně petentů, že stačí, když to, co bylo řečeno na zastupitelstvu, bude  uvedeno v zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Pan Skála poznamenal, že když byl podnět učiněn písemně, bylo by vhodné i písemně odpovědět.

Starosta řekl, že podání obsahovalo víc podbodů a odpověď určitě půjde i písemnou formou.

Ing. Sládek se k podání zeptal ještě na bod 3, ve kterém se řeší pozemek s firmou FB Invest, s. r. o.. Ing. Coufal odpověděl, že firma se chystá na předání městu. JUDr. Dvořáčková doplnila, že o převodu pozemků na město jednání probíhají, avšak jsou velmi složitá, protože dochází ke změně vlastníků. Musí jednat s více subjekty. Problém působí především kanalizace, na kterou jsou třeba uzavírat smlouvy o zřízení věcného břemene. Dokonce je pozemek, ve kterém vede kanalizace ve dvou třetinách a tím je pozemek značně znehodnocen. Jak řekl závěrem Ing. Sládek, všechny tyto problémy převod pozemků FB Investu, s. r.. o. komplikují. JUDr. Dvořáčková doplnila, že jednala s FB Investem a oni podepsali smlouvu o zřízení věcného břemene a jsou ochotni to bezúplatně převést na město. Na dotaz místostarosty Ing. Sládka, zda je možné do příštího zasedání zastupitelstva smlouvu předložit, byla odpověď ano. Ïng. Sládek řekl, že po schválení zastupitelstvem by komunikace byla města a byla by zařazena do plánu zimní údržby města.

Pan Skála se zeptal, zda autobusové nádraží je hotové a předané. Místostarosta Sojka odpověděl, že tomu tak je. Pan Skála pokračoval, že by bylo vhodné, aby se tam zastupitelé šli podívat, jak je to udělané. V letošním roce se na opravu vyčlenily prostředky a předpokládalo se, že se to provede tak, aby se za to nikdo nemusel stydět. Tam, kde byly největší díry, obrubník je doskákaný, vypadá to, jako že se nic moc neudělalo. Místostarosta Sojka odpověděl, že má složku se stavebním deníkem se záznamem prací, které byly provedeny na základě zadání města. Poukázal na to, že probíhala diskuse na téma, co je a co není vhodné, ale samozřejmostí je, že pokud se někde udělá rovná plocha, ostatní nedostatky o to více vystoupí. Poukázal na to, že když prší, nejsou už žádné kaluže a plocha vypadá pěkně. Souhlasí s p. Skálou, že práce by měly pokračovat i nadále. Teď spíše jde o to, že se budou zastupitelé dohadovat kvůli finančním prostředkům. Samozřejmě se změnila doba a stavební práce jsou dražší, než tomu bylo v minulosti. Závěrem místostarosta Sojka řekl, že má u sebe veškerou dokumentaci včetně stavebních deníků a může ji poskytnout k nahlédnutí. Pan Skála řekl, že nezpochybnil nikoho práci, ale že dílo není udělané tak, aby na ně město mohlo být hrdé. Jak dále řekl, měli by se tam zastupitelé zajít podívat a mělo by se  dodělat to, co opravu potřebuje.

Další dotaz pana Skály byl, kdo rozhoduje o tom, jaké akce se ve městě budou dělat. Jestli to záleží na usnesení tří lidí, kteří se sejdou, nebo je to na rozhodnutí zastupitelstva. Měl na mysli synagogu. Zastupitelstvo bylo 1. listopadu a nic nebránilo tomu, aby na jednání zastupitelstva bylo schváleno, že účel synagogy po opravě bude knihovna; kdy se poklepe základní kámen a město se tím směrem bude ubírat. Nic takového se ale nestalo a je smutné, když se zastupitel dozví až ze sdělovacích prostředků, že  náklad bude 25 – 30 mil. Kč a že co bude se synagogou, se dozví, až dostane pozvánku na poklepání základního kamene. Je toho názoru, že o těchto zásadních věcech by měli rozhodovat zastupitelé a že by to nemělo být na základě jednání dvou nebo tří lidí.

Starosta souhlasil s panem Skálou, že je pravdou, že se o tom mělo hovořit. Vedení města tento krok učinilo na základě telefonátu z Krajského úřadu, kdy radní pro kulturu pan Fedor řekl, že jsou v rozpočtu nějaké peníze v řádech několika settisíc korun a jestli má město zájem na rekonstrukci synagogy, nechť podá projekt, aby se učinil alespoň nějaký krok. Město tuto možnost využilo a byla to akce provedená rychle. Je pravdou, že ji zastupitelé měli schválit. Starosta je ale toho názoru, že by zastupitelé nebyli proti.. Problém se synagogou je od té doby, co stojí. Vedení nenapadlo, že by s tím mohl být nějaký problém. Kdyby starosta tušil, co kolem toho vznikne, svolal by mimořádné zasedání zastupitelstva. Pozvánku dostali všichni zastupitelé. Starosta se zeptal, co má tedy nyní dělat. Pan Skála odpověděl, že mu vadí postup, jak se všechno hrne, často bez souhlasu zastupitelstva. Je to synagoga, předtím to byla výstavba v Němčicích a jsou to další a další věci. Řekl, že určitě koalice určitě nemá problém s přijetím usnesení, když je jich většina, ale alespoň by se všechno mělo říkat narovinu a ne, že se to zastupitel dozví z kuloárů. Není pravdou, že by město z kraje peníze nedostalo. Na synagogu je zpracovaný projekt, je na ni vydané stavební povolení a podle toho je možné stavět. Podmínka přece nebyla na to, že z kraje město dostane peníze jedině v případě, když to bude jako knihovna. Místostarosta Sojka reagoval, že se toto pochybení projednávalo na pracovní schůzce zastupitelů a omluvili se; proto nechápe, proč pan Skála na veřejném zasedání znovu opakuje to, co už bylo řečeno.  Ing. Sládek řekl, že se za to pochybení omlouvá, a že tuto chybu napraví. Starosta doplnil, že je to o tom, že se město snaží něco dělat a zopakoval, že chyba byla to, že se to neřeklo na zastupitelstvu. Tuto chybu vedení města uznalo. Pan Skála zdůraznil, že mu jde jen o jedno: aby se  to neopakovalo. Starost odpověděl, že doufá, že se to už opakovat nebude. Ing. Feith řekl, že nápravu lze hledat i v tom, že otázku relaxační zóny už zastupitelé projednávali.


30. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 18. 12. 2017 – rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Ing. Romanu Sládkovi v souladu s § 72 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, a nařízením vlády  č. 318/2017 Sb. účinným od 1. 1. 2018  odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 25.000,- Kč  za kalendářní měsíc, a to s platností od 1. 1. 2018.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje v souladu s  § 72 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb.  účinným od 1. 1. 2018  odměnu za výkon funkce neuvolněného zastupitele.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu vedoucím OPF  Ing. Peškou.

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje aktualizaci střednědobého rozpočtového výhledu města Ivančice na roky 2019 – 2021.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje hlasování o jednotlivých bodech rozpočtového opatření č. 27.

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bod č. 1 rozpočtového opatření 27.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bod č. 2 rozpočtového opatření 27.

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bod č. 3 rozpočtového opatření 27.

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bod č. 4 rozpočtového opatření 27.

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje výši dotace a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle níže uvedené tabulky

Číslo smlouvy Žadatel Účel Částka
1/2018

 

PhDr. V.J., správce židovského hřbitova Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů, stavební práce spojené s odváděním dešťové vody do Mřenkového potoka. 140 000,- Kč
2/2018 Římskokatolická farnost Ivančice Oprava kamenných opěráků kostela Nanebevzetí panny Marie v Ivančicích II: etapa 60 000,- Kč
3/2018 Házenkářský klub Ivančice

 

Na činnost, zejména na nájem v městské sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání, nákup sportovního materiálu 500 000,- Kč
4/2018 TJ Slovan Ivančice Volejbalový oddíl 55 000,-, tenisový oddíl 45 000,- a šachový oddíl – 10 000,- Kč 110 000,- Kč
5/2018 FC Ivančice Na činnost, zejména na úhradu energií, pronájem sportovišť, dopravu, platbu rozhodčím a nákup sportovních potřeb 600 000,- Kč
6/2018 BC 66 Ivančice Na činnost, zejména na úhradu nájemného a účasti v soutěžích 60 000,- Kč
7/2018 Orel jednota Ivančice Oddíl stolního tenisu 15 000,- Kč, oddíl kuželek 10 000,- Kč a oddíl florbalu 10 000,- Kč, na provoz organizace 35 000,- Kč. 70 000,- Kč
8/2018 Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Na zajištění volnočasových aktivit dětí mládeže a dospělých 100 000,- Kč
9/2018 Občanské sdružení Hrubšice

 

Na činnost, zejména na zajištění komunitního života v obci, na setkávání občanů a na organizaci nejrůznějších akcí pro děti. 80 000,- Kč
10/2018 Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice Zakoupení promítací a zvukové techniky 60 000,- Kč
11/2018 Římskokatolická farnost Řeznovice Oprava dveří na kúr, do krovu a do sakristie a restaurátorská oprava kamenného portálu 60 000,- Kč
12/2018 Lyra-singing show Moravský Krumlov Dvoudenní akce pořádaná u příležitosti 20. výročí pěvecké soutěže Lyra 100 000,- Kč

Usnesení č. 13)

 1. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov paní Naděždy Hladíkové, nar. 1980, Ivančice, pro funkční období 2018-2022.
 2. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov paní Jany Holé, nar. 1987, Ivančice pro funkční období 2018 – 2022.
 3. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pana Josefa Kolka, nar. 1950, Ivančice, pro funkční období 2018-2022.
 4. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov paní Zdeňky Motyčkové, nar. 1957, Ivančice, pro funkční období 2018-2022.
 5. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu  Brno-venkov Mgr. Evy Šlapanské,  nar. 1952, Ivančice, pro funkční období 2018-2022.
 6. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov JUDr. Věry Vršecké, nar. 1954, Ivančice,  pro funkční období 2018-2022.
 7. Zastupitelstvo města Ivančice     s c h v a l u j e     volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov Ivety Šmirgové, DiS., nar. 1985, Ivančice,  pro funkční období 2018-2022

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje svěření části pravomoci zastupitelstva dle § 85 písm n) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, a to rozhodování o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem radě města Ivančice s celkovým limitem na tuto svěřenou část pravomoci 2 miliony Kč pro kalendářní rok.

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice vyslovuje souhlas se vznikem dohody o provedení práce mezi městem Ivančice a

 • paní Růženou Horákovou – hudební doprovod při slavnostních obřadech pořádaných MěÚ Ivančice
 • panem Radkem Halouzkou – velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů, člen zásahové jednotky
 • panem Milanem Bučkem – metodik projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice“
 • panem Jaroslavem Sojkou – mentor pracovních setkání „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice“

(od 1. 1. 2018 § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění).

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje v souladu s ustanovením § 338 odst. 2) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, přechod práv a povinností zaměstnanců uvedených v přiloženém seznamu z města Ivančice, IČO 00281859, se sídlem Ivančice, Palackého náměstí 196/6 na příspěvkovou organizaci Technické služby města Ivančice, se sídlem Ivančice, Kounická 70; účinnost dnem 1.3.2018.

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá bod č. 14 a ten bude projednán až na základě zpracované studie proveditelnosti.– návrh nebyl přijat

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí se zpracováním studie proveditelnosti dle varianty č. 6 Studie relaxační zóny Réna.

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. Darovací smlouvu, kterou MF, bytem   Ivančice, daruje městu Ivančice id. ¼ pozemků p.č. 2373/21 díl k, ostatní plocha, o výměře 17 m2 a p.č. 2373/32, ostatní plocha, o výměře 2 m2, dle GP č. 1240-3125/2016, k.ú. Kounické Předměstí.
 2. Darovací smlouvu, kterou ing. MF, bytem Tábor, daruje městu Ivančice id. ¾ pozemku p.č. 2373/21, díl k, ostatní plocha, o výměře 17 m2 a p.č. 2373/32, ostatní plocha, o výměře 2 m2, k.ú. Kounické Předměstí
 3. Darovací smlouvu, kterou ing. JCH, bytem   Praha, daruje městu Ivančice pozemek p.č. 2373/22, díl m, ostatní plocha, o výměře 31 m2 a p.č. 2373/22, ostatní plocha, o výměře 36 m2, k.ú. Kounické Předměstí.
 4. Darovací smlouvu, kterou daruje DCH, bytem  Ivančice, pozemky p.č. 2373/19 díl i, ostatní plocha, o výměře 16 m2, p.č. 2373/19, ostatní plocha, o výměře 17 m2, a p. č. 2419/29, ostatní plocha, o výměře 12 m2, k.ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o zajištění výkonu pečovatelské služby a o poskytnutí dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby uzavřenou dne 12. 12. 2008 mezi obcí Neslovice, IČO: 00282197, se sídlem Neslovice, Hlavní 14, 664 91 a městem Ivančice ke dni 31. 12. 2017.

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města, kterou se ruší OZV č. 2/2012.

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. Kupní smlouvu č. 30/2017, kterou město Ivančice kupuje od IE, bytem Ivančice, a DK, bytem Ivančice, pozemek p.č. 2419/34, ostatní plocha, o výměře 77 m2, k.ú. Kounické Předměstí, za cenu 150,- Kč/m2,
 2. Kupní smlouvu č. 31/2017, kterou město kupuje od RZ, bytem  Ivančice, pozemek p.č. 2419/2, ostatní plocha, o výměře 56 m2, k.ú. Kounické Předměstí, za cenu 150,- Kč/m2.

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemku p. č. 395/11, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1424 m² v k. ú. Alexovice, obec Ivančice mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím za kupní cenu ve výši 408.000,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu č. 92/17. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemku p. č. 1616/6 o výměře 104 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice mezi MB, bytem  Brno jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím za kupní cenu 15.600,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kterou se zavazuje budoucí prodávající VF, bytem Las Palmas Grand Canaria, Španělsko, prodat budoucímu kupujícímu městu Ivančice pozemek p.č. 3105/4, ostatní plocha, o výměře 323 m2, k.ú. Ivančice za částku 1 000,- Kč/m2.

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Záměr zřízení práva stavby „Rekonstrukce místních komunikací ul. Říční, Dlouhá, Široké louky a Pod  Hlinkem“ na pozemku p.č. 540/30, ostatní plocha, o výměře 92 m2, k.ú. Letkovice, jehož vlastníkem je itself s.r.o., IČO 18826016, Pálavské nám. 4343/11, Brno, město Ivančice je stavebníkem.

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu, kterou město Ivančice prodává manželům ZK a HK, bytem Ivančice, za cenu 470 000,- Kč. bytovou jednotku č. 4/10 a spoluvlastnický podíl 3790/64213 na společných částech  domu a pozemku p.č. st. 14/1, zastavěná plocha, o výměře 403 m2, k.ú. Alexovice, v bytovém domě č.p. 4/14, ul. Tovární, Ivančice.

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 146/3, zahrada, o výměře 108 m2, k,.ú. Hrubšice.

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 1954/84, orná půda, p. č. 1585/34, ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 1585/42, ostatní plocha, neplodná půda, a p. č. 1585/43, ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 303 m2, k. ú. Letkovice.

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 590/14, orná půda, o výměře cca 380 m2, k.ú. Ivančice.

Usnesení č. 31) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje částí pozemku p.č. 2435/1, orná půda, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 32) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2382/19, k.ú. Budkovice.

Usnesení č. 33) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 351/22, orná půda, o výměře 487 m2, a p.č. 351/23, orná půda, o výměře 544 m2, k.ú. Řeznovice.

Usnesení č. 34) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej části pozemků p. č. 581/20 a p. č. 582/7 v k. ú. Ivančice, o výměře cca 54 m2 do vlastnictví pana JK, narozeného 1975, bytem Ivančice.

Prodej pozemku je schvalován na základě obálkové metody dle usnesení č. 7 zastupitelstva města č. 7 ze dne 1. 11. 2017 po otevření 6ti obálek doručených městskému úřadu ve dnech 29. 11. 2017 – 30. 11. 2017 a to ve prospěch nejvyšší nabídky, která činí 169 020,- Kč, učiněné panem JK, Ivančice.

Usnesení č. 35) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej nebytového prostoru označeného jako jednotka č. 4/11, o výměře 87,99 m2, a spoluvlastnického podílu 8799/64213 na společných částech domu a pozemku p.č. st. 14/1, zastavěná plocha, o výměře  403 m2, k.ú. Alexovice, v bytovém domě č. p. 4/14, ul. Tovární, Ivančice, obálkovou metodou. Prohlídka objektu – ve středu 10. 1. 2018 v 16.00 hodin.

Znění  záměru:

Město Ivančice nabízí k prodeji nebytovou jednotku č. 4/11, o výměře 87,99 m2,  a spoluvlastnický podíl 8799/64213 na společných částech domu a pozemku p.č. st. 14/1, zastavěná plocha, o výměře  403 m2, k.ú. Alexovice, v bytovém domě č. p. 4/14, ul. Tovární, Ivančice.

Zájemci předloží svoji nabídku do pondělí 15. 1. 2018 do 17 hod. v zalepené obálce, na které bude vyznačeno: Prodej nebytové jednotky č. 4/11, Tovární 4/14, Ivančice – NEOTVÍRAT – obálková metoda.

Minimální cena je 450 000,- Kč.

Usnesení č. 36) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Pravlov a o poskytování dotace obcí Pravlov na zajištění výkonu pečovatelské služby.

Usnesení č. 37) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. 3167/7, k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 38) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje místostarostu p. Jaroslava Sojku za člena pracovní skupiny  Mikroregionu Ivančicko k přípravě projektu cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice.


31. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 19.35  hodin.

 

 

V Ivančicích dne 18. 12. 2017

Milan Buček                                                                       Jaroslav Sojka

starosta                                                                             místostarosta

Ing. Jan Blatný                                                                    Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf ZM-2017-08 Zápis jednání 990 KB
pdf Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 763 KB

Post Author: admin