Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Ivančice (dále jen zastupitelstvo) má 15 členů.

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, který je vyvěšen na informační tabuli a k nahlédnutí je uložen na sekretariátu tajemníka městského úřadu.

Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu jsou uvedeny v § 84 a § 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, v přenesené působnosti jen pokud tak stanoví zákon. Zastupitelstvo vydává obecně závazné vyhlášky města, kterými může ukládat povinnosti v samostatné působnosti.


Zastupitelstvo města

členové zastupitelstva města, fotky, informace, …


Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. Výbory se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů. Povinně jsou zřizovány dle zákona o obcích finanční výbor a kontrolní výbor.


Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace jsou zřizovány zastupitelstvem jako samostatné právnické osoby.


Nejnovější zápis ze zasedání zastupitelstva města: